DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1988 str. 96     <-- 96 -->        PDF

u Razredu za prirodne znanosti JAZU postaje
I960., a za redovnog člana izabran
je 1969. Njemačka akademija istraživača
prirode »Leopoldina« (Halle/S) izabrala
ga je 1968. za svog člana, zatim je počasni
doktor Sveučilišta u Dijonu (1965).
Počasni je član geografskih društava u Parizu,
Frankfurtu/M., Mađarskog geografskog
društva i Srpskoga geografskog društva,
a počasni je predsjednik Geografskog
društva Hrvatske. Bio je doživotni član
Društva za proučavanje i unapređivanje
pomorstva Jugoslavije, počasni član Speleološkog
saveza Jugoslavije itd.


Pozivan kao istaknuti geograf i geomorfolog,
profesor Roglić je održao mnoga
predavanja na Sveučilištima u Francuskoj,
Engleskoj, Njemačkoj, Austriji, SSSR-u,
SAD, Kini i dr., predvodio je nacionalne
delegacije i često predsjedavao pojedinim
sekcijama na međunarodnim geografskim
kongresima u različitim zemljama. JAZU
ga je imenovala voditeljem Zavoda za
znanstveni rad u Osijeku, a bio je i aktivan
član u nekoliko Akademijskih komisija
i odbora, npr. u Komisiji za znanstveno
istraživanje krša, u Znanstvenom savjetu
za zaštitu prirode, u Odboru za narodni
život i običaje itd.


Glavna znanstvena djelatnost akademika
J. Roglića bila su proučavanja ključnih
problema krša i u tome je stekao
svjetsko priznanje (mnogi citati u stranoj
geomorfološkoj literaturi, stalno članstvo
u Komisiji za probleme krša pri Međunarodnoj
geografskoj uniji i dr.). Prema razlikama
u geološkom sastavu i morfogenetskih
procesima utvrdio je specifičnosti
i razlikovanja krških i kluviokrških pejzaža:
na topivim karbonatnim stijenama
odvija se samo krški korozijski proces koji
se modificira klimatskim i litološkim razlikama.
U današnjem krškom reljefu ima
mnogo elemenata koji su naslijeđeni iz
hladnog pleistocena. To posebno vrijedi za
polja u kršu ali i izrazite zaravni na vapnencima
predstavljaju nasljeđe iz drukčijih
morfogenetskih prilika (bujna vegetacija,
vlažna i vruća klima). U doba tek


573


tonske stabilnosti i povoljnih klimatskih
prilika dolazilo je na kontaktnim litološkim
pojasima do taloženja naplavnih ravnica
i rubnoga širenja korozijiskih zaravni
na vapnencima. Naplavni materijal
začepljuje mnoge pukotine, pa to spriječava
vertikalno oticanje vode.


Za debelu seriju čistih vapnenaca u
gorju Dinarskog sustava karakteristični
su, po Rogliću, velika dubina kolanja vode
i širenja podzemnih pukotina, što je
specifičnost dinarskog krša. Dolomiti su
podložni intenzivnom korozijskom procesu
i hidrografski se ponašaju kao i vapnenci;
u njima su pronađene velike podzemne šupljine,
a podzemna cirkulacija vode i kroz
dolomitsku podlogu odvija se duboko bez
obzira na morsku razinu.


U proučavanju reljefa J. Roglić polazi
od suvremenih stvarnih odnosa i aktivnih
procesa, a u rekonstrukciju evolucije
ide koliko to pouzdani podaci omogućuju
i objektivne potrebe traže. Oblike i procese
ističe prema tome koliku važnost imaju
u prostornoj slici i društvenom životu.
Zbog svoje principijelnosti o objektu
geografije i njezinim metodama istraživanja,
kao i njene važnosti za stvaranje
objektivne slike svijeta, izabran je za
člana Sialnog komiteta za program i metodiku
geografije pri Međunarodnoj geografskoj
uniji.


Akademik J. Roglić bitno je pridonio
spoznaji o ključ.noj ulozi prometnih veza
u našem društvenom razvitku, često isticao
prometno-geografske predosti položaja
Jugoslavije i, posebno, Hrvatske te
naglašavao mogućnosti i važnost našeg uključivanja
u evropsku i svjetsku prometnu
mrežu. Sudjelovao je u obradi i mnogih
drugih, teorijskih i praktičnih, pitanja
našeg društva, npr. u valorizaciji primorskoga
jadranskog pojasa, u unapređenju
turizma, rješavanju urbanih problema
te regionalnom usmjeraavnju Hrvatske
i Jugoslavije kao cjeline. Osobito se
zalaže za zaštitu prirode, oplemenjivanjezaštitu čovjekova životnog okoliša, pa uz
ostalo naglašava: »Matematičkim sazna