DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1988 str. 97     <-- 97 -->        PDF

njima i tehničkim tekovinama neposredno
i posredno smo upoznali bliže i dalje
kozmičke susjede i konstatirali da u tom
>^raju« nema tako lijepe i za humani rad
pogodne domovine, kao što je naša Zemlja.
Proboj u kozmički svijet jača našu
privrženost zemaljskoj domovini. Ne smijemo
dozvoliti da nerazumi i nekontrolirani
postupci degradiraju zemaljsku domovinu
i upropaste nas same. Onečišćenje
i degradiranje okoliša naglo nastupa i za
to je odgovorna sadašnja zrela generac


— čekati i prebacivati na mlađe bilo hi
prekasno i neopravdano.« (1976).
Akademik Josip Roglić primio je mnogobrojna
odlikovanja i priznanja za svoj
znanstveni rad, a najistaknutija su: Svibanjska
nagrada (1950), Orden rada s crvenom
zastavom (1965), Zlatna medalja
JAZU (1963)^ Medalja Sveučilišta grada
Zagreba u povodu 300. obljetnice osnuika
(1969), Spomen-medalja grada Zagreba
(1970), Republička nagrada za životno djelo
(1971), Orden zasluza za narod sa zlatnom
zvijezdom (1975), Medalja »Školske
knjige« iz Zagreba, Medalja Jugoslavenskoga
saveza za zaštitu čovjekove okolice


(1978), Zlatna medalja grada Osijeka


(1983) j Povelja Saveza prometnih inže


njera i tehničara Hrvatske (1983).


Akademik Josip Roglić objavio je preko
150 znanstvenih i stručnih radova, napisao
je više udžbenika i mnogo elaborata
za različite svrhe. Iz sažetog opisa i iscrpnog
popisa radova J. Roglića* navodimo
u prilogu one, koji su za šumarske stručnjake,
znanstveno i praktično, zanimljivi
ali i važni sa šireg stajališta ekologije,
zaštite prirode i zaštite čovjeko\
životne okolice.


Trajnoj uspomeni na lik i djelo akademika
Josipa Roglića pridružuju se i mno


* M. M a 1 e z. T. Šego ta: Akademik Josip
Roglić (prigodom 80-godišnjice života). Rad


JAZU 424, Prirodne znaosti 21, str. 11—20., Za


greb 1986.


T. S e g o ta : Akademik Josip Roglić (povodom
80-godišnjice života). Geografski glas


nik XI.VIII. str. 5—11.. Zagreb 1986.


gobrojni šumari Hrvatske i dinarskog krša.


IZBOR IZ BIBLIOGRAFIJE
AKADEMIKA JOSIPA ROGLIĆA


Privreda i naselja Makarskog primorja. Glas


nik Geografskog društva, 17, 29—37., Beo


grad 1931.


Biokovo. Posebna izdanja Geografskog društva,


18, 1—96., Beograd 1935.


Imotsko polje. Ibid., 21, 1—118., Beograd 1938.


Ein Beitrag zur Kenntnis der Karstformen in


der dinarischen Dolomiten. Hrvatski geogra


fski glasnik, 8—10, 194—201., Zagreb 1939.


Geomorphologische Studie fiir đas Duvanjsko


polje (Polje von Duvno). Mitteilungen Ge


ogr. Gesell., 83, 152—177., Wien 1940.


Geomorfološka istraživanja na Kvarnerskim o


tocima i Zadarskom primorju. Ljetopis


JAZU, 55, 161—167., Zagreb 1949.


Geografski položaj i ekonomski značaj FNR


Jugoslavije. Geogr. glasnik, 11/12. 11—26..


Zagreb 1950.


Cepićko polje. Geogr. glasnik, 11/12. 147—148..


Zagreb 1950.


Osobine i važnost novooslobođenih krajeva.


Kongres geografa Jugoslavije, 4, 15—27., Za


greb 1950.


Unsko-koranska zaravan i Plitvička jezera. Ge


ogr. glasnik, 13, 49—68., Zagreb 1952.


O značenju pojmova humine, rudine i površi.


Geogr. glasnik, 13, 125., Zagreb 1952.


Krka — regionalno-geografske osobine. Krka


i problemi njezine zaštite, 9—14., Zagreb


1953.


Korrosive Ebenen im Dinarisch Karst Erd


kunđe, 8, 113—114., Bonn 1954.


Prilog regionalnoj podjeli Jugoslavije. Geogr.


glasnik, 16/17, 1—7.. Zagreb 1955.


Biokovo. Dalmacija. Enciklopedija Jugoslavije.


1, 575., Zagreb 1955.


Brijunski otoci. Enciklopedija Jugoslavije. 2.


221—222., Zagreb 1956.


Budava. zalijev na jugoistočnoj obali Istre. Ibid..


249.
Bujština, sjeverozapadni dio Istre. Ibid.. 205—


—296.


Cres, otok u kvarnerskoj skupini. Ibid., 387—


—389.


Cepićko polje, jugoistočna Istra. Ibid., 553.


Quelques problemes fondamentaux du Karst.


^´information geographique, 12, 1—12., Pa


ris 1957.


Zaravni na vapnencima. Geogr. glasnik, 19.


103—134., Zagreb 1957.


Karakteristike pejzaža i mogućnosti iskorišća


vanja Plitvičkih jezera. Zbornik »Plitvička


jezera«, 409—433., Zagreb 1958.


Terase i erozijski nivoi. Geogr. glasnik. 20.


153—155., Zagreb 1958.


Krš u dolomitima između Konavskog polja i


morske obale. Geogr. glasnik, 20, 129—137. (s


I. Baučićem). Zagreb 1958.
Prilog poznavanju glacijacije i evolucije reljefa
na planinama oko srednje Neretve.


Geogr. glasnik, 21, 9—34., Zagreb 1959.
Odnos riječne erozije i krškog procesa. Zbornik


radova V. kongresa geografa Jugoslavije.


263—275., Cetinje 1959.
Hrvatska — Opći podaci. Reljef. Enciklopedija


Jugoslavije, 4, 124., 129—133., Zagreb 1960.
Neki osnovni problemi geografije. Geogr. gla


snik, 22, 9—20., Zagreb 1960.


Odnos morske razine i cirkulacije vode u kr


šu. Drugi jugosl. speleološki kongres (1958).


45—48., Zagreb 1961.


579