DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1991 str. 81     <-- 81 -->        PDF

nje energije, drveta, i onih neprocjenjivih koristi bez kojih nema života na našoj
planeti.


Cedrovi su vrste koje se šire u području Mediterana izvan njegova prirodnog
rasprostranjenja. Tako npr. Italija uzgaja cedrove kulture na 492 lokaliteta, a
njihova ukupna površina danas prelazi 3.200 ha. Prema podacima koje da je dr.


E. Fusaro , Italija ima najviše kultura atlantskog cedra (Cedrus allantica
Man.) 377 ha. Himalajski cedar (Cedrus deodara Laws.) dolazi na oko 98 ha. Libanonski
cedar (Cedrus libani Laws.) i ciparski cedar (Cedrus brevifolia Hen.)
uzgajaju se na površini od 553 ha. U mješovitim kulturama sa mediteranskim
vrstama cedrovi se uzgajaju na površini od 2.251 ha. Poznato nam je da Italija
nema prirodnih sastojina cedrova. Cedrovi su unijeti u Italiju u prošlom stoljeću
kao dekorativne vrste u parkove i nasade, kao što je bio slučaj i kod nas. Dok
su Talijani prišli organiziranom podizanju cedrovih kultura još 1924. godine, kada
su postavili pokuse na 59 lokaliteta s vrstama cedrova, mi nažalost ni do danas
nemamo pokusnih površina s vrstama cedrova, izuzmemo li Klačine kod Sinja,
gdje raste oko dvijestotine cedrovih stabala (atlantski cedar) i Šumarije Poreč,
gdje je zaslugom šumara entuzijaste gosp. Radenka Marušića unašan himalajski
cedar, kao i još neke alohtone vrste, ali u malom broju, i po broju biljaka i po
površini.
Kada znamo da naš Mediteran predstavlja potencijalni prostor za uzgajanje
alohtonih vrsta, cedrova posebno, tada vidimo koliko i u tom segmentu zaostajemo
za susjednom Europom. Naša početna mala iskustva kod Sinja, Klačine i
u Istri, Šumarija Poreč, očito govore da se cedrovi mogu i kod nas uspješno uzgajati
na našem cijelom mediteranskom području.


Simpozij u Turskoj bio je organiziran na vrlo visokom nivou, kako sa strane
stručnog pristupa problematici, tako isto i s društvenog aspekta organizacije.
Prema onome što sam imao prilike vidjeti u Turskoj, u smislu organizacije šumarske
službe, štošta bi nam dobro došlo, jer ovo što smo do sada imali kod
nas, više je sličilo na dobrovoljno društvo nego na organizaciju koja je i po
prostoru koji pokriva i po značenju u ekohnomskorn smislu zaslužila. Nadam
se da će hrvatsko šumarstvo uvesti red i disciplinu u naše šume, kako smo to
nekad imali, a to bi bio najbolji znak da će i šumarska služba i šume predstavljati
novu vrijednost od velike koristi i pojedincu i cjelokupnoj našoj Domovini.


Mr. Ante Tomašević


7Q