DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1991 str. 84     <-- 84 -->        PDF

3—6. Utjecaj podzemne vode na pridolazak i uspijevanje šumskog drveća u posavskim
šumama kod Lipovljana; Elementi za njegu mladih sastojina u poplavnom
području posavskih šuma; Kvantitativno i kvalitativno povećanje
proizvodnje drvne mase u mješovitim sastojinama brežuljkastih terena; Povećanje
proizvodnje proredom mladih mješovitih sastojina lužnjaka, poljskog
jasena i nizinskog brijesta u Posavini. Glasnik za šumske pokuse Šumarskog
fakulteta Sveučilišta, 15, Zagreb 1962.


7.
Metodi intenzivnog proređivanja sastojina visokog uzrasta. Jugoslavenski poIjoprivredno-
šumarski centar, Dokumentacija za tehnologiju i tehniku u šumarstvu,
46, Beograd 1964.
8.
Osnovni principi intenzivne njege nizinskih i prigorskih ekonomskih šuma
suvremenim metodama. Savezna privredna komora, Beograd 1965.
9.
Uspijevanje raznih euroameričkih topola (Populus euramericana f. marilandica,
-regenerate!, -rpbusta, -serotina i P. e. klon I—214) kod jednakog režima
podzemne vode na dravskom aluviju u intenzivnim kulturama. Topola, 48—49,
Beograd 1965.
10.
Utjecaj podzemne vode na uspijevanje Populus euramericana f. marilandica
u šumskim i intenzivnim kulturama na dravskom i dunavskom aluviju kod
Osijeka. Topola, 59—60, Beograd 1966.
11.
Djelovanje visine podzemne vode na uspijevanje Populus euramericana f.
serotina. Zemljište i biljka, 1—3, Beograd 1967.
12—13. Plantaže i intenzivne kulture topola i četinjača u šumskoj proizvodnji
SR Hrvatske; Španjolska ada — Plantažni uzgoj P. x E. klon 1-214. Materijali
III. Kongresa Jugoslavenskog društva za proučavanje zemljišta, Zagreb
1967.


14—15.
Intenziviranje proizvodnje mješovitih sastojina nizinskih šuma; Intenziviranje
proizvodnje prorjeđivanjem mješovitih sastojina prigorskih šuma. Jugoslavenski
pol joprivredno-šumarski centar, Beograd 1967.


16.
Einfluss des Grundwasserspiegels auf Wuchsleistung der euramerikanischen
Pappelsorten. Schweizerische Zeitschrift für Forstwessen, 11, Zürich 1967.
17.
Utjecaj podzemne vode na uspijevanje Populus euramericana f. serotina koti
plantažnog uzgoja na spačvanskom području. Topola, 61—64, Beograd 1967.
18.
Dubina podzemne vode i tlo kao važni edafski činioci uspijevanja nekih euroameričkih
topola na aluviju Save i Kupe kod Siska. Šumarski list, 11—12,
Zagreb 1969.
19.
Kultura molike na Medvednici kraj Zagreba. Zbornik na simpoziumot za molikata,
Skopje 1970.
20.
Šumsko uzgojna svojstva poljskog jasena (Fraxinns angustvfolia Vahl.). šumarstvo,
1—2, Beograd 1970.
21.
Uspijevanje nekih vrsta šumskog drveća u prirodnim sastojinama i kulturama
Posavlja u ovisnosti o režimu poplavnih i podzemnih voda. Savjetovanje
o Posavini, III, Zagreb 1971.
22.
Intenziviranje proizvodnje drva u cenozi hrasta kitnjaka i običnog graba
(Querco-Carpinetum croaticum Horv.) primjenom intenzivnih proreda i fertilizacije
različitim mineralnim gnojivima. Šumarski list, 7—8, Zagreb 1971.
23.
Dinamika proizvodnje drva za celulozu nekih evroameričkih topola pri različitom
načinu uzgajanja. Topola, 98—99, Beograd 1973.