DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1991 str. 85     <-- 85 -->        PDF

24.
Mogućnost proizvodnje prostornog drva u mladim sastojinama nizinskih šuma.
Šumarstvo, 11—12, Beograd 1973.
25.
Značajke uzgoja šuma jugoistočne Slavonije. JAZU, Centar za znanstveni rad
Vinkovci, Vinkovci-Slavonski Brod 1974.
26.
Edafske prilike i uspijevanje evroameričkih topola na nekim lokalitetima
Hrvatske. Zemljište i biljka, 2—3, Beograd 1974. (s A. Skorićem).
27.
Njega sastojina proredom. JAZU, Centar za znanstveni rad Vinkovci, Vinkovci
1975.
28—29.
Utvrđivanje najpogodnijih vrsta drveća i metoda obnove opustošenih površina
sušenjem hrasta lužnjaka (Quercus robur L.); Utjecaj visine i oscilacije
nivoa podzemnih voda na sušenje hrasta lužnjaka [Quercus robur L.). Šumarski
list, 4—6, Zagreb 1975.


30.
Djelovanje fertilizacije različitim mineralnim gnojivima na proizvodnju drva
u cenozi kitnjaka i običnog graba. ANU BiH, Posebna izdanja, XXIII, 5, Sarajevo
1976.
31.
Intenziviranje proizvodnje proredom sastojina u slavonskoj šumi hrasta lužnjaka
(Genisto-Quercetum roboris Horv.). Šumsko privredno poduzeće »Slavonska
šuma«, Zagreb 1976.
32.
Šuma i proizvodnja drva na nekim tlima slavonsko-baranjskog područja. Tla
Slavonije i Baranje, Zagreb 1977.
33.
Uzgojne mjere i proizvodnja u nekim prirodnim sastojinama i kulturama
euroameričkih topola slavonskog područja. Šumarski list, 7—8, Zagreb 1979.
34.
Način i intenzitet proreda u šumi hrasta lužnjaka i običnog graba. Složena
šumsko-gopodarskih organizacija »Slavonska šuma«, Zagreb 1980.
35.
Gospodarenje šumama Slavonije s uzgojnoga stajališta. JAZU, Zbornik radova
kombinata Belišće, Osijek 1980.
36.
Rezultati istraživanja utjecaja fertilizacije različitim mineralnim gnojivima
na proizvodnju drva u cenozi kitnjaka i običnog graba (Querco-Carpinetum
croaticum Horv.). INA, 1983. (u tisku).
37.
Djelovanje kompleksnih gnojiva i UREA-e na proizvodnju drva u šumi kitnjaka
i običnog graba (Querco-Carpinetum croaticum Horv.). INA, 1983. (u
tisku).
38.
Značajke uzgojnih mjera u sastojinama nizinskih šuma. Glasnik za šumske
pokuse, posebna izdanja, 1, Zagreb 1984.
39.
Mogućnosti unapređenja šumske proizvodnje primjenom uzgojnih mjera proreda
u prirodnim šumama. Materijali Jug. simpozija o šumskim proredama
(u Sarajevu), Jug. poljoprivredno-šumarski centar, Beograd 1985.
40.
Prirodna obnova sastojina bukve progalnim proredama. Kolokvij o bukvi,
Zbornik radova Sveučilišta u Zagrebu, Šumarski fakultet, Zagreb 1986.
Stručni radovi i prikazi


1.
Stablimična procjena. Šumarske novine, Zagreb 1952.
2.
Stanje naših lovišta. Bilten Šumskog gospodarstva Vinkovci, Vinkovci 1953.
3—5.
Dendrometrija; Geodezija; Uređivanje šuma. Lugarski priručnik, Zagreb
1953.


6.
Neki podaci o uzgajanju šuma u Francuskoj. Šumarski list, 9—10, Zagreb
1955.