DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1991 str. 86     <-- 86 -->        PDF

1:
Stanišni uvjeti za uzgoj zelene duglazije (prikaz knjige dr. G. Jahn). Šumarski
list, Zagreb 1958.
8.
Njegovanje šuma kao mjera za unapređenje šumske produkcije. Šumarski
list, 10, Zagreb 1958.
9.
Njegovanje šuma kao mjera unapređenja šumske proizvodnje. Vjesnik društva
lugara NRH, 9, Zagreb I960.
10.
Osnovni principi uzgojnih zahvata u posavskim šumama. Šumarski list, 1—2,
Zagreb 1961.
11.
Tjedan šumarstva u Miinchenu. Šumarski list, 3—4, Zagreb 1961.
12.
Senjska draga — Historijat radova na pošumljavanju. Materijali III. kongresa
Jug. društva za proučavanje zemljišta, Zagreb 1967.
13.
Prof. dr. Milan Anić — In memoriam. Šumarski list, Zagreb 1968.
14.
Intenzivna njega sastojina kao faktor podizanja vrijednosti šuma i financijskog
efekta gospodarenja. Narodni šumar, 4—5, Sarajevo 1970.
15.
Osvrt na suradnju stručnjaka iz operative u nastavi i istraživalačkom radu
Katedre za uzgajanje šuma Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Šumarski
list, 1—2, Zagreb 1970.
16.
Lov i ribolov kao privredna grana Slavonije. JAZU — Znanstveni sabor Slavonije
i Baranje, Vinkovci 1970.
17.
S. Bertović (obavijest o disertaciji i habilitaciji). Šumarski list, 7—8, Zagreb
1972.
18.
Nikola Komlenović (obavijest o doktoratu). Šumarski list, 3—4, Zagreb 1974.
19.
Kirigin B., Šinik N., Bertović S.: Klimatski podaci Hrvatske (prikaz knjige).
Šumarski list, 1—2, Zagreb 1976.
20.
Suvremeno značenje i namjena nastavnih i pokusnih objekata Šumarskog
fakulteta (Maksimir, Dotršćina, Medvednica i ostali) u današnjoj nastavi i
odgojnoj akciji. Hortikultura, 2, Split 1978.
21—22.
Konverzija šuma (s A. Pejoskim); Njega šuma. Šumarska enciklopedija,
2, Zagreb 1983.
23—24. Podzemna voda; Sklop. Ibid., 3, Zagreb 1987.


Rukopisi u pripremi za tisak


1. Areal i šumsko-uzgojna svojstva jele na Papuku, 2. Ekološka karakterizacija
predjela »Brezovačka« predestiniranoga za uzgajanje euroameričkih topola,
3. Prirodna regeneracija i rekultivacija nizinskih sastojina u propadanju, 4. Konverzija
plantaže Populus euroamericana L-214 u sastojini hrasta lužnjaka, 5. Razvijanje
i pronalaženje optimalne metode uzgajanja prirodnih mješovitih sastojina
hrasta lužnjaka (Quercus robur L.), 6. Razvijanje i pronalaženje optimalnog načina
uzgajanja prirodnih sastojina hrasta kitnjaka (Quercus petraea Lieb.), 7. Intenziviranje
proizvodnje proredom sastojina u slavonskoj šuma hrasta lužnjaka
(Genisto-Quercetum roboris Horv.), 8. Neki podaci o uzgajanju šuma u Danskoj,
9. Prorede sastojina u gospodarskoj jedinici »Breznica«, 10. Njega sastojina proredom,
gospodarska jedinica »Novsko brdo«, 11. Podzemna voda i tlo kao faktori
uspijevanja (rast i prirast) euroameričkih topola u Ravniku, 12. Tehnika uzgajanja
šuma (predavanja), 13. Dubina podzemne vode kao edafski čimbenik uspijevanja
bijele vrbe (Salix alba L.) na inundacijskom području Save i Kupe kod