DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1991 str. 108     <-- 108 -->        PDF

»novovrsno« propadanje šuma. Ovaj je fenomen također detaljno razjašnjen
u navedenom radu. Dalje od izvora sumpor — dioksida, kao što je npr. naš
Gorski kotar, direktni utjecaj S02 ima manje značenje. Tu do punog izražaja
dolazi štetni utjecaj S-depozicija (Komlenović i Gračan 1989, Kauzlarić
1990).


Kritična opterećenja za šumska tla (0—50 cm) kreću se, ovisno o njihovoj
klasi, od < 300 do > 3200 kg S/km2 god.


Najosjetljivijim tlima smatraju se ona koja su se razvila iz granitnih
i kvarcitnih matičnih stijena. Njihovim trošenjem nastaju minerali kao što
su to npr. kvare i mikroklin. Tla, koja sadrže te minerale slabo su zasićena
bazama i zbog toga imaju vrlo ograničen kapacitet za neutralizaciju kiselina.


S druge strane karbonatni minerali koji se brzo rastvaraju uslijed opterećenja
kiselinama osiguravaju velike količine bazičnih kationa.


Vrijednost kritičnog opterećenja šumskih tala sumporom snižava (pojačava
njegov štetni utjecaj): visoka količina oborina, visoki nagib terena,
grubo pjeskovita tekstura i dobra dreniranost tla, mala dubina tla, nizak
kapacitet tla za adsorpciju sulfata, niske depozicije bazičnih kationa te veća
zastupljenost četinjača.


Na osnovu podataka dobivenih na hidrometeorološkim stanicama Zavižan
(1599 m) i Mašun na slovenskom Snežniku (1026 rn) koje rade za EMEP
program (Konvencija o prekograničnom onečišćenju zraka na velike udaljenosti)
u 1987. godini procijenjene su ukupne depozicije sumpora za Gorski
kotar od 3760 kg S/km- (Kauzlarić 1990).


Glavni izvori tih depozicija daju se u tablici 1.


Tablica 1.


Izvori taloženja sumpora u Gorskom kotaru


Izvori i uzroci taloženja sumpora kg S/km2


Prekogranični transport 2.068


Slovenija 0.050


Istarsko-riječko područje 1.642


Domaći transport 1.692


Prekogranični i domaći transport 3.760


Na osnovu sadašnjeg trenda razvoja imisija S02 kod nas i u drugim
zemljama proračunato je da bi se depozicije sumpora iz domaćih izvora do
2000 godine povećale na 4494 kg S ´km2, a prekogranični transport smanjio na
1583 kg S km´. Tako bi se na području Gorskog kotara ukupno taloženje
sumpora povećalo do tada na 6077 kg S/km2 godišnje. Ukupne depozicije
sumpora višestruko prekoračuju kritična opterećenja posebno za ekstremno
kisela tla (pH u vodi humusnoakumulativnog horizonta ispod 4.6.).


To su distrični kambisol, brunipodzol, podzol na pješčenjaku, kvarenom
konglomeratu i silikatnom koluviju, te ranker distrični i posmeđeni. Takova
su tla najviše zastupljena na području Fužina, Crnog luga, Mrkopolja
i Skrada.


Stoga nije slučajno da je »novovrsno« propadanje jele ustanovljeno najprije
u sastojinama jele i bukve na ekstremno kiselim tlima Šumarije Fu