DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1991 str. 109     <-- 109 -->        PDF

zine, koja se nalaze najbliže lokalnim izvorima SO., te koja su izložena snažnom
utjecaju daljinskog transporta S iz sjeverne Italije i drugih područja
(Kauzlaiić i Komlenović 1990, Komlenović i Ra s tov ski
1990).


Nije ni čudo da su već u svom prvom radu iz ovog područja G lavač,
Koenie s i Prpi ć (1985) ustanovili iznenađujuće izraženu imisionu acidifikaciju
šumskih tala u bukovim i bukovo-jelovim šumama Dinarskog
gorja zapadne Hrvatske. U dubokim dolinama i uvalama autori su ustanovili
postojanje površina s malim unosom kiselina. U tim je istraživanjima također
utvrđena koincidencija između propadanja jele i imisionog opterećenja
staništa.


Koristeći se metodom mikrostaništa provedena su daljnja istraživanja
u Kupčini (Prpi ć 1987, Maye r 1987), središnjem i zapadnom dijelu Hrvatske
(Prpić i sur. 1987, Komlenović i sur. 1988, Marti nović
i Vrbek 1988, Komlenović i Rastovski 1990, Vrbek 1990) i
Slavoniji (Seletković 1990, Prpić i Seletković 1990 i dr.).


U svim su područjima Republike Hrvatske na reljefno izloženim šumskim
površinama utvrđene značajno niže pH- vrijednosti u uzorcima uzetim
uz pridanak stabala u odnosu na poredbu. To upućuje na zaključak da je
proces acidifikacije šumskih tala prisutan u čitavoj Hrvatskoj. Njegovi efekti
ne ovise samo o depozicijama kiselina već i opisanim čimbenicima koji utječu
na kritična opterećenja sumporom i dušikom. U Gorskom kotaru posebno
niske pH-vrijednosti utvrdili smo u površinskim humusnoakumulativnim
horizontima tala zajednice jele sa rebračom gdje su nastale praktički čiste
jelove sastojine (Komlenović i Rastovski 1990). Povećanjem učešća
listača koje imaju veću sposobnost nakupljanja bazičnih kationa u lišću
mogli bi se usporiti razorni procesi acidifikacije tla.


Na taj se način mogu stvoriti i povoljniji uvjeti za opstanak jelovog
ponika.
Kalcifikacija je skup i složen zahvat koji može imati niz negativnih
popratnih efekata sa stanovišta ishrane drveća i zaštite voda.


Rezultati dosadašnjih istraživanja su pokazali da biljke preko korijena
primaju sumpor iz tla, prvenstveno kao SOLjon. Slično kao i druge elemente
ishrane one ga mogu usvajati i pomoću nadzemnih organa iz atmosfere.
Međutim, ako se prekorače kritične vrijednosti S02 to dovodi do anatomskih
oštećenja lišća i fizioloških poremetnji (Komlenovi ć i P e zdir
c 1987, Komlenovi ć 1989). Vlastitim smo istraživanjima utvrdili
pozitivnu vezu između koncentracije SO^ u atmosferi i S-koncen traci ja u
lišću, odnosno iglicama šumskog drveća.


Drastične mjere koje se provode u Bavarskoj u cilju snižavanja SO-j-koncentracija
u atmosferi dale su značajne efekte. To se odrazilo i u nižim koncentracijama
sumpora u iglicama smreke (Pfeiffer , 1985). Polazeći od
tih saznanja pristupilo se u Šumarskom institutu opsežnim istraživanjima
kretanja koncentracija sumpora u fotosintetskim organima šumskog drveća.
Pri tome smo se susreli sa nizom problema od kojih navodimo samo neke.
Tako se npr. koncentracija sumpora u iglicama, odnosno lišću razlikuju od
vrste do vrste. Kretanje sadržaja sumpora u biljnim organima, kao i drugih
elemenata ishrane, podložno je određenim sezonskim promjenama, utjecaju


207