DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1991 str. 115     <-- 115 -->        PDF

Za ozon, kao i druge zračne polutante, posebno bi bilo važno organizirati
sustavno mjerenje kretanja njegovih koncentracija u našim najugroženijim
šumskim ekosistemima.


ODNOS OPTEREĆENOSTI ŠUMSKIH TALA TEŠKIM METALIMA
I PROPADANJE ŠUMA


U gotovo svim radovima u kojima je istraživan problem imisijske acidifikacije
šumskih tala proučavana je i njihova opterećenost teškim metalima.
Već su istraživanja Glavača, Koeniesa i Prpića (1985) pokazala da
su bukove i bukovo jelove šume Dinarskog gorja sjeverozapadne Hrvatske
djelomično jače opterećene teškim metalima od pojedinih industrijsko-urbanih
područja zapadne Evrope.


U navedenom radu, zatim radovima Komlenović a i sur. (1988, 1990)
utvrđeno je da sadržaj olova i drugih teških metala raste sa porastom nadmorske
visine. U zapadnoj Hrvatskoj teškim metalima posebno su opterećene
jugozapadne ekspozicije izložene utjecaju dominirajući ciklonskih aktivnosti.


U šumskim ekosistemima Slavonskog gorja teškim metalima su najopterećeniji
grebeni i južne ekspozicije. Reljef ski zaštićeni položaj, kao i kod
H´ iona, manje su onečišćeni olovom i bakrom. To je u uskoj korelaciji sa
oštećenosti sastojina (Seletkovi ć 1990).


I u Komolačkoj kotlini utvrđena je čvrsta topografska podudarnost između
sadržaja teških metala u tlu i oštećenja vegetacije (Martinovi ć
1988). Komlenovi ć i sur. (1990) su dokazali da je u okolišu termoelektrane
Plomin tlo značajno opterećeno, ne samo sumporom, već i olovom te u
manjoj mjeri cinkom. To pokazuje da ugalj može sadržavati značajne količine
teških metala. Inače je dobro poznato da je olovni benzin glavni izvor ovog
teškog metala.


Kulture crnog bora na području Šumarije Labin, gdje se nalazi termoelektrana
Plomin, daleko su jače oštećene od kultura u drugim dijelovima
Istre.


Mayer i Pezdirc (1990) te Prpić i Seletković (1990) utvrdili
su da su tla neplavljenih terena na području srednje Posavine manje opterećena
olovom, cinkom i kadmijem od drugih područja srednje i istočne Hrvatske.


Vrlo su zabrinjavajući rezultati istraživanja Mayer a i Pezdir c
(1990), te Komlenović a i sur. (1991) koji jasno pokazuju da se onečišćenim
poplavnim vodama Drave, Dunava, Save i drugih naših rijeka u tla
nizinskih šuma unose enormne količine teških metala.


Njihove visoke koncentracije na poplavnim terenima ne ugrožavaju samo
šumsko drveće, već također gljive, ljekovito bilje i pašu, što može imati
negativne posljedice za divljač, stoku i čovjeka.


To jasno pokazuje da naše nizinske šume ne ugrožava samo promjena
nivoa podzemnih te poremetnja režima poplavnih voda, već i progresivno
pogoršanje njihove kvalitete. Kada tome dodamo klimatske promjene, narušenu
strukturu naših nizinskih šuma uzrokovanu gospodarenjem, negativni
utjecaj poljoprivrede, nestanak brijesta, oštećenja od teške mehanizacije,


213