DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 10     <-- 10 -->        PDF

SI. 1. Područje prirodnog rasprostranjenja hrasta lužnjaka (prema KRAHL-VRBAN
1959.).
Fig. 1. Natural ranges of common oak (According KRAHL-URBAN 1959.).


(100x4x16x2), tj. 6.400 biljaka po lokalitetu. Razmak sadnje bio je 1,5x1,5 m.
U pokus su pored 12 provenijencija uključene i biljke od 4 (kontrolne) komercijalne
provenijencije koje su uzgojene u rasadnicima Grubišno polje
(Zdenački gaj), Volinja (Dubica), Cernik (Ključevi), Jastrebarsko (Vrbanja).


Terenski pokus u »Slavini« osnovan je na močvarno hipoglejnom mineralnom
tlu na zamočvarenom lesu, na nadmorskoj visini od oko 80 m (Š k ori
ć i suradnici 1977). Terenski pokus u »Gajnom« osnovan je na močvarno
amfiglejnom mineralno glinastom tlu na glinastim nanosima potoka Okičnice
i Gonjeve, na nadmorskoj visini od oko 115 m (Mayer 1989).


Registracija preživljavanja i izmjere visina biljaka na oba lokaliteta je
izvršena u jesen 1988 godine. Podaci registracije i izmjera biljaka obrađeni
su metodom analize varijance uz primjenu Duncan´s new multiple-range
test (Stee l and Torri e 1960). Podaci su obrađeni u Sveučilišnom računskom
centru (»SRCE«) u Zagrebu, prema programu koji je izradio mr.
Lajoš S i r o v i c a.


Uzorci biljnog materijala (lišća) sakupljeni su početkom mjeseca rujna
1988. godine sa po 30 biljaka po svakom ponavljanju i po provenijenciji. Za
kemijske analize sastavljena su 4 i tako je sačinjen jedan prosječni uzorak
za svaki lokalitet i za svaku provenijenciju.


Uzorci biljnog materijala neposredno nakon sabiranja sušeni su najprije
na temperaturi od 65 °C, a zatim na 105 °C do konstantne težine. Dušik je
određen po Kjeldalu. Za utvrđivanje sadržaja ostalih elemenata ishrane suha