DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 153     <-- 153 -->        PDF

5.
Fitocenološke značajke jelovih šuma na Papuku. Dokumentacija Katedre za
uzgajanje šuma Šumarskog fakulteta Sveučilišta, Zagreb 1956.
6.
VI. Interfakultetska konferencija Šumarskih fakulteta (2—5. X. 1957. u Zagrebu),
opis rada i zaključci (sa S. Bojanin), Šumarski list, 11—12, 1957,
str. 462—464.
7.
O šumi lipe i tise (Tilio-Taxetum ass. nov.). Ibid., 1—2, 1958, str. 21—26.
8.
O šumi poljskog jasena s kasnim drijemovcem (Leucojeto-Fraxinetum angustifoliae
ass. nov.). Ibid., 1—3, 1959, str. 39—45.
9—11. Andromeda, Barhat, Cuga. Šumarska enciklopedija, 1, Zagreb 1959, str. 28—
—29, 51, 193—194.


12.
Crna joha u posavskoj i podravskoj Hrvatskoj s ekološkoga, biološkog i šumsko-
uzgojnog gledišta (doktorska disertacija). Šumarski fakultet Sveučilišta
Zagreb 1961, 141 str.
13.
O vlažnom tipu šume hrasta lužnjaka i običnog graba (Querceto-Genistetum
elatae Horv. carpinctosum betuli subass. nov.). Šumarski list, 9—10, 1961, str.
342—347.
14.
Osnovno fitocenološko raščlanjenje nizinskih šuma u Posavini. Ibid., 1962, str.
317—329.
15.
Prilog definiciji niske šume. Ibid., 11—12, str. 406—407.
16.
O visinskom prirastu crne johe u dobi do 20 godina. Ibid., str. 408—414.
17.
O podizanju proizvodnje unošenjem euroameričkih topola u pojedine tipove
crnojohovih panjača. Ibid., str. 415—424.
18.
Tablice drvnih masa za poljski jasen (s B. Emrovič i A. Pranjić). Poljoprivredno-
šumarska komora NR Hrvatske, Zagreb 1962, 8 str.
19.
Sur le dynamisme et la succesion de la vegetation dans le pare a essai de la
S.I.G.M.A. Acta Botanica Croatica, 22, Zagreb 1963, str. 175—188.
20—23.
Svijetlo, Vjetar, Voda, Zrak. Šumarska enciklopedija, 2, Zagreb 1963, str.
517—519, 703—704, 706—710, 749—750.


24.
Tipologija šuma (sa S. Bertović). Ibid., str. 788—791.
25.
Uber die Stammform der Spitzblattrigen Esche (Fraxinus angustifolia Vahl.)
in verschiedenen Auenwaldgesellschaften des Savagebietes in Kroatien (s B.
Emrovič i A. Pranjić). Schweizerische Zeitschrift fiir Forstwessen, 3, Zurich
1964, str. 143—162.
26.
Walter H. und Lieth H.: Klimadiagramm-Weltatlas (prikaz knjige). Ibid., str.
804.
27.
Uber Eichen-Hainbuchenwalder Kroatiens. Feddes Repertorium, 9, 1—2, Berlin
1968, str. 115—138.
28.
Šumske i ostale zajednice nacionalnog parka Plitvička jezera (prethodni izr
vještaj, sa S. Bertović). Dokumentacija instituta za šumarska istraživanja
Šumarskog fakulteta, Zagreb 1968, 10 str.
29.
Uber bodensauere Wald- und Gebuschgesellschaften trockenwarmer Standorte
im Mittelrheingebiet (s A. Krause). Schriftenreihe fiir Vegetationsknde,
4, Bonn-Bad Godesberg 1969, str. 85—102.
30.
Ober die Stieleichen-Auenwalder der Save-Niederung, Ibid., str. 103—108.