DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 20     <-- 20 -->        PDF

Na lokalitetu Slavir najveću prosječnu visinu je imala provenijencija 10
Spačva, koja je na lokalitetu Gajno bila druga po redu. Najnižu prosječnu visinu
na lokalitetu Gajno imala je provenijencija 9 Guševac 31,15 cm, a na lokalitetu
Slavir provenijencija 14 Zdenački gaj 26,65 cm. Ukupna prosječna
visina svih biljaka na lokalitetu Gajno je 36,05 cm, a na lokalitetu Slavir
32,56 cm, tj. za 3,41 cm niža.


Prosječni postotak preživljavanja biljaka u jesen 1988 relativno je visok.
Na lokalitetu Gajno iznosi 97,90%, a kreće se od 96% kod provenijencija
2 Skakavac i 8 Đurđenovac do 99,75% kod provenijencija 6 Lipovljani i 11
Gunja. Na lokalitetu Slavir taj je postotak za 7,73% niži i iznosi 90,17%, a
kreće se od 86,0% kod provenijencije 6 Lipovljani do 98,50" „ kod provenijencije
15 Ključevi.


Rezultati izmjera visina i postotaka preživljavanja testirani su metodom
Analize varijance (Stee l and T o r r i e 1960). Iz Tabele 4 proizlazi da nema
signifikantnih razlika između provenijencija kako za prosječne visine tako
i za preživljavanje na oba lokaliteta. To znači da dobivene vrijednosti »F-
testa« nisu signifikantne na nivou od 1% i 5%. Na osnovi toga, nije bilo potrebno
testirati razlike između provenijencija pomoću Duncan-ovog testa.


Brži rast biljaka u Gajnu mogao bi se objasniti činjenicom da je na ovom
lokalitetu bila značajno slabije razvijena konkurentska korovska vegetacija
njego1, u Slaviru. To se je odrazilo i u višim N^koncentracijama u lišću svih
istraživanih provenijencija u Gajnu (Tabela 5). Višestruko više folijarne
Mn te značajno više Zn koncentracije na lokalitetu Gajno vjerojatno su posljedica
određenih kemijskih svojstava tla (niža reakcija tla, odnosno viši sadržaj
pristupačnog mangana i cinka).


Na lokalitetu Slavir biljke su sadržavale općenito više fosfora, kalija i
i magnezija, što se može objasniti sporijim rastom biljaka i odgovarajućim
kemijskim svojstvima tla (viši sadržaj ovih hraniva).


U sadašnjoj dobi ne uočavaju se određene razlike u kemijskom sastavu
lišća pojedinih provenijencija. Provenijenciju 10 Spačva, koja pokazuje općenito
najbrži rast, ne karakteriziraju visoke NKP-koncentracije. To znači da
ova provenijencija vrlo efikasno koristi spomenuta hraniva. U lišću biljaka
provenijencije Spačva utvrđene su relativno visoke Ca i Mg-koncentracije.
Za provenijenciju 15 Ključevi znakovit je vrlo visoki relativni sadržaj mangana
u suhoj tvari lišća.


Budući da se radi o jednogodišnjim rezultatima rasta i uspijevanja provenijencija
hrasta lužnjaka u terenskom pokusu, potrebno ih je uzeti samo.
kao informativne.


ZAKLJUČAK


Prvi rezultati istraživanja u pokusu od 16 provenijencija hrasta lužnjaka
na lokalitetu Gajno i Slavir, pokazuju da se provenijencija 10 Spačva pokazala
najuspješnijom. Kako se radi samo o jednogodišnjim rezultatima, ova je
istraživanja potrebno i dalje nastaviti.


258