DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 35     <-- 35 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANAK — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER
UDK 630*231 + 581.4.001 (Betula pendula Roth) šum. list CXV (1991) 273


VARIJACIJE DUŽINE VLAKANACA DRVA BREZE
(Betula pendula, Roth) IZ PRIRODNE POPULACIJE
NA PODRUČJU HRVATSKE*


Božidar PETRIC, Jelena TRAJKOVIĆ, Radovan DESPOT i Ante KRSTINIC**


SAŽETAK: U radu su prikazani rezultati istraživanja varijacija
dužine vlakanaca drva obične breze (Betula pendula, Roth.) iz
prirodnih populacija na području SR Hrvatske.


Dužina vlakanaca varira od 0,38 do 1,77 mm, sa srednjom vrijednošću
od 0,98 mm. Dužina vlakanaca u godovima debla i grana
raste od srčike prema kori. Utjecaj starosti goda na promjene dužine
vlakanaca veći je u deblima od istoga u granama. Dužina vlakanaca
duž debla je veća na prsnoj visini od iste na 9,3 m od tla,
za svega 4°/t>. Vlakanca u granama u prosjeku su za 15<>lo kraća
od vlakanaca u deblovini. Vlakanca u stablima iz lokaliteta Duboka
za 12^lo su duža u deblima a za lP/o u granama od vlakanaca
u stablima iz lokaliteta Duge Rese.


Ključne riječi: Dužina vlakanaca drva, obična breza, varijacije
u deblima i granama.


1. UVOD
Kvalitet svakog proizvoda, pa tako i proizvoda od drva ili na bazi drva,
pored ostalih tehnoloških faktora, ovisi i o svojstvima sirovine iz koje se
proizvod izrađuje.


Drvo kao sirovina biogeni je materijal, te je kao takovo podvrgnuto zakonima
biologije. Vrste drveća zatvoreni su genetski sustavi, koji se uglavnom
međusobno oplođuju. Zato, svaka vrsta drveća ima svoju genetsku konstituciju
izraženu genofondom te vrste, po kojem se razlikuje od ostalih. Zbog
toga su i svojstva drva raznih vrsta drveća različita. Prema tome, kvalitet
nekog proizvoda od drva ili na bazi drva prvenstveno ovisi o pravilnom izboru
vrste drva kao sirovine za njegovu izradu.


* Ovaj je rad dio teme »Ispitivanje dužine vlakanaca selekcioniranog materijala«, zadatka »Oplemenjivnje
brzorastućih listača«, znanstvenog projekta »Povećanje šumske biomase i postizanje ekološke
stabilnosti šuma u SRH«, čiji je nosilac Zavod za istraživanje u šumarstvu, Šumarski fakultet Zagreb.
Rad je financirala zajednica »Exportdrvo«.
Koristimo priliku da se zahvalimo financijeru što nam je svojim sredstvima omogućio, a dipl.
ine. Stjepanu Lukačić, upravitelju šumarije Duga Resa i mr. Andriji Vranković, upravitelju Nastavno
pokusnog šumskog objekta u Velikoj, šumarskog fakulteta u Zagrebu, što su nam besplatno dali na
raspolaganje materijal za ovo istraživanje.


** Dr. Božidar Petrić, dipl. ing. Jelena Trajkovtć, dipl. ing. Radovan Despot i dr. Ante Krstinić.
Šumarski fakultet, Zagreb, šimunska cesta 25.


273