DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 37     <-- 37 -->        PDF

2. ZADATAK RADA
Zadatak je ovog rada ustanoviti varijabilnost dužine vlakanaca u drvu prirodne
populacije obične breze unutar individua i između individua subpopulacije
sa restrigiranog dijela areala ove vrste, tj. sa područja Hrvatske.


Obična breza izabrana je za ova istraživanja iz slijedećih razloga: Breza
je naša brzorastuca listača, koja u usporedbi s ostalim brzorastucim listacama
ima najširu ekološku nišu; brezovina ima u usporedbi s ostalim listacama,
koje se danas koriste kao sirovina papirne industrije, najveći volumni udio
vlakanaca u građi drva i premda nešto veći Runkel faktor, relativno duga
vlakanca (lit. 2, 4, 10, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22). To ukazuje da je među
ostalim vrstama drva listača brezovina najpovoljnija
sirovina za papirnu industriju.


Dobiveni rezultati poslužili bi selekciji superiornih individua sa najdužim
vlakancima a zatim njihovom uzgoju, podizanjem kultura, kao izvora sirovine
za potrebe naše papirne industrije.


S time u vezi treba istražiti:


1.
Varijacije dužine vlakanca u deblima individua,
2.
Varijacije dužine vlakanca u granama individua,
3.
Statističkim metodama analizirati razlike u varijacijama dužine vlakanaca,
a) unutar debala i grana individua,
b) između individua istog lokaliteta,
c) između individua različitih lokaliteta.


3. MATERIJAL ZA ISTRAŽIVANJE
Materijal za ovo istraživanje potječe sa dva šumska područja, i to područja
Šumskog gospodarstva Karlovac, Šumarija Duga Resa i Nastavno pokusnog
šumskog objekta Šumarskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu u Dubokoj,
kraj Velike, koji se nalazi na području Šumskog gospodarstva Slavonska
Požega. Metodom slučajnih uzoraka odabrana su i oborena po tri stabla
sa svakog lokaliteta, što potpuno zadovoljava propise JUS-a (lit. 14). Oborena
stabla iz lokaliteta šumarije Duga Resa označena su brojevima 1, 2 i 3, a stabla
iz lokaliteta u Dubokoj brojevima 10, 11 i 12. Dendrometrijski podaci pokusnih
stabala prikazani su u Tabeli 1.


Nakon obaranja stabla izrezani su iz debala koluti debljine cea 5 cm, na
prsnoj visini, na 9,3 m od tla i na prvoj živoj grani, 05 m od pazuha grane.
Koluti sa debala označeni su brojevima pripadajućih stabala i oznakama strana
svijeta, a kolutovi s grana sa gornje i donje strane grane, te dopremljeni
u laboratorij na daljnje ispitivanje.


4. LABORATORIJSKI RAD
Iz dopremljenih koluta debala izrezani su segmenti širine cea 2 cm, oztnačeni
smjerom glavnih strana svijeta, a iz koluta grana, da se izbjegne