DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Kako su vlakanca, pored ostalih elemenata građe drva, proizvod diobe
kambija, očito je da je ontogenetski razvoj kambija dominantni utjecajni
faktor varijacije dužine vlakanaca u drvu svakog individua.


Da bi se moglo komparativno analizirati utjecajne faktore na promjene
dužine vlakanca u drvu debala i grana između individua unutar lokaliteta i
između lokaliteta u analizu su, zbog različite starosti individua, uključeni
samo oni izmjereni podaci koji su bili prisutni u svakom individuu. U deblima
to su podaci o dužini vlakanaca u godovima starosti do 20 godina, a u
granama do 10 godina.


Uspoređujući dužine vlakanaca u godovima jednake starosti u deblima
na prsnoj visini i visini na 9,3 m od tla sa oba lokaliteta, uočljivo je da se one
razlikuju u prosjeku samo 4%. Razlika je nesignifikantna, što je ustanovljeno
testiranjem pomoću O-hipoteze.


Iz toga se može zaključiti da u odnosu na visinski položaj unutar debala
brezovine nema signifikantnih razlika u varijacijama dužine vlakanaca.


Analizirajući razlike u dužini vlakanca u deblovini i granama vidljivo je
da između individua unutar svakog lokaliteta postoje razlike u dužini vlakanaca,
no i one su nesignifakantne.


Međutim, komparirajući podatke dužine vlakanaca individua na lokalitetu
u Dugpj Resi sa podacima individua s lokaliteta u Dubokoj, vidljivo je da
individue s lokaliteta u Dubokoj imaju u deblima prosječno 12%,, a u granama
prosječno 11% duža vlakanca od individua s lokaliteta u Dugoj Resi.
Razlike i u ovom slučaju nisu signifikantne.


ZAKLJUČAK


Na osnovu dobivenih rezultata mjerenja dužine vlakanaca u drvu breze
(Betula pendula, Roth.) sa dva lokaliteta iz prirodne populacije na području
Hrvatske mogu se donijeti slijedeći zaključci:Dužina vlakanaca varira od 0,38 do 1,77 mm, sa srednjom vrijednošću
od 0,98 mm.

Dužina vlakanaca u godovima debala i grana raste od srčike prema
kori. Utjecaj starosti goda na promjene dužine vlakanaca jači je u
deblovini od istog u granjevini.

Dužina vlakanaca u deblovini varira od 0,47 mm do 1,77 mm, sa
srednjom vrijednošću od 1,02 mm.
— Dužina vlakanaca uzduž debala neznatno varira. Ona je na prsnoj visini
nesignifikantno u prosjeku veća za svega 4% od iste na visini od
9,3 m od tla.

Dužina vlakanaca u granama varira od 0,38 mm do 1,51 mm sa srednjom
vrijednošću od 0,88 mm.
— Vlakanaca u granama signifikantno su u prosjeku za 15% kraća od
vlakanaca u deblovini.
— Vlakanca u stablima iz lokaliteta Duboka nesignifikantno su u deblima
za prosječno 12%, a u granama za 11% duža od vlakanaca u stablima
iz lokaliteta Duga Resa.