DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 65     <-- 65 -->        PDF

PRETHODNO PRIOPĆENJE — PRELIMINARY COMMUNICATION
UDK 630-182.59.001 (Abies alba Mill) šum. list CXV (1991) 303


SINEKOLOGIJA ZAJEDNICA OBIČNE JELE (ABIES ALBA MILL.)
U SJEVERNOJ HRVATSKOJ I FLORISTIČKI PARAMETRI
VAŽNI ZA GOSPODARENJE BUKOVO-JELOVIM ŠUMAMA


Juraj MEDVEDOVIĆ**


SAŽETAK: U doktorskoj dizertaciji s naslovomo »Sinekologija
zajednica obične jele (Abies alba Mill.) u sjevernoj Hrvatskoji floristički parametri važni za gospodarenje bukovo-jelovim šumama
« istražen je i utvrđen floristički sastav, areal i mikroklimatske
značajnosti fitocenoza bukovo-jelovih šuma, zatim zdravstveno
stanje jele, floristički parametri, sastojinske prilike i najpovoljniji
način gospodarenja.


Rezultatima istraživanja je utvrđeno, da je areal zajednica jelei bukve u sjevernoj Hrvatskoj disjunktan, a nalazi se na MaceljGori, Trakošćanu, Strahinjčici, Ravnoj Gori, Ivančici, Medvednici
i Papuku. Površina areala fitocenoza je 14.702 ha, a pojedinačno
se jela nalazi i u drugim zajednicama, u kojima ona nije karakteristična
vrsta, na površini od daljnjih 2.835 ha. Areal ima tendenciju
smanjenja površine na Medvednici, a povećanja na Macelju
i Papuku.


Zdravstveno stanje jele je drastično narušeno, i ima tendenciju
pogoršanja, jer je 1986. godine 31°/o drvne mase, a 1988. je
72°U jelovih stabala pripadalo jednoj od pet kategorija oštećenjakrošanja uslijed opadanja iglica.


Analizom florističkog sastava vegetacije na 128 fitocenoloških
ploha veličine 20 X 20 m i 9 ploha vel. 60 X 60 m, utvrđene su
dvije asocijacije, od kojih jedna ima dvije subasocijacije, a to su:


ass. Abieti-Fagetum pannonicum Rauš 1969
subass, typicum, nova
subass. cardaminetosum trifoliae, nova


ass. Blechno-Abitetum Horvat 1950.
Subasocijacije typicum i cardaminetosum trifolia su nove,
ovim istraživanjima prvi puta ustanovljene, i fitocenološki snimljene
subasocijacije.
Geografski položaj i prostorni raspored areala šumskih fitocenoza
prikazan je na jednoj karti sjeverne Hrvatske mjerila


1:500.000 i na pet karata gospodarskih jedinica mjerila 1:25.000.
* Doktorska disertacija u skraćenom obliku služi kao obavijest o provedenim
istraživanjima, a ne za analizu i primjenu rezultata.
** Dr. Juraj Medvedović, Šumarski institut, Jastrebarsko