DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 68     <-- 68 -->        PDF

Najveća brojnost vodenih tokova (bez obzira na masu vode) nalazi se na
onim prostorima, na kojima se nalaze šume jele i bukve. Iz topografske1
karte mjerila 1:25.000 je izmjereno, da dužina vodnih tokova na Macelju,
u šumama jele i bukve iznosi oko 1.400 m na površini od 1 km2, na Medvednici
oko 1.700 m, a na Papuku ima više od 2.000 m vodotoka na 1 km2. U
ostalim šumama dužina vodenih tokova je manja, tako npr. u gorskim bukovim
šumama je oko 1.300 m/km2 na Macelju, 1.400 na Medvednici i 1.900
m/km2 na Papuku. U šumama kitnjaka vodeni tokovi su upola kraći od tokova
u šumama jele i bukve. Upravo u šumama jele i bukve nalaze se izvorišta
najvećih pritoka Save i Drave, kao što su Sutla i Krapina na Macelju
i Ivančici, brojni potoci sa Medvednice (Medveščak, Bliznec), te Pakra, Orljava,
Voćinska rijeka i mnoge druge na Papuku.


Iz dužina vodenih tokova može se zaključiti, da su staništa jele i bukve
bolje opskrbljena vodom — jednim od osnovnih uvjeta života, od ostalih
šumskih staništa. Međutim, na tim prostorima je prisutna najmanja masa
vode, jer su ondje izvorišta i gornji dijelovi vodotokova, i još k tome, voda
je energijom kretanja iz viših u niže položaje izdubila korito do te mjere,
da vodotoci nemaju izravan utjecaj na vodoopskrbijenost staništa i na vodeni
režim u tlu.


Vodoopskrbljenost gorskih masiva sjeverne Hrvatske uvjetovan je prvenstveno
hidrološkim osobinama matičnog supstrata i tla, te klimatskim
osobinama šireg prostora.


Matični supstrat prostora na kojem su rasprostranjene šume jele izgrađen
je iz stijena vrlo različitih kemijskih i fizikalnih osobina, a vrijeme njegove
tvorbe počinje u Paleozoiku, i traje sve do Kvartara. U tako dugom
vremenskom razdoblju, koje je trajalo oko 330 miliona godina nastale su
brojne geološko-litološke formacije primarnih i sekundarnih stijena eruptivnog,
sedimentnog i metamorfnog porijekla.


Šume jele i bukve na Macelju, Medvednici i Papuku nalaze se na matičnom
supstratu silikatnih stijena, a na Strahinjčici, Ivančici i Ravnoj gori
nalaze se karbonatne stijene.


Ova različitost matičnog supstrata na pojedinim gorskim masivima ima
odraz na florističkom sastavu vegetacije, što je prikazano u poglavlju o vegetaciji.


Trošenjem stijena različitog litološkog sastava pod utjecajem klime i vegetacije,
kroz dugi niz godina, nastala su tla također različitih fizikalnih i
kemijskih svojstava. Na silikatnim stijenama nastala su silikatna tla tipa
distrični kambisol i luvisol, često teškog mehaničkog sastava, a na karbonatnim
stijenama kalkokambisol i rendzine. Budući da nakon tvorbe tala i dalje
djeluju isti činioci kao i u vrijeme njihovog nastajanja, u tlima se odvijaju
procesi ilimerizacije, podzolizacije oglejavanja i dr. koji uvjetuju tvorbu različitih
podtipova tala.


Klimatske prilike prostora na kojem se nalaze šume bukve i jele prikazane
su na osnovu 26-godišnjih srednjaka klimatskih podataka onih meteoroloških
stanica, koje se nalaze u blizini, ili unutar bukovo-jelovih šuma,
a to su Kostel, Sljeme-Puntijarka, Slavonska Požega i Podravska Slatina, te
na osnovu prikaza klime u Atlasu klime Hrvatske.