DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 69     <-- 69 -->        PDF

Podaci o stanicama i vrijednostima klimatskih elemenata preuzeti su iz
meteoroloških godišnjaka Meteorološke službe u Zagrebu za temperature
zraka, količine oborina, relativne vlažnosti zraka, broj dana sa mrazom, trajanje
snijeznog pokrivača, te čestinu pravaca i jačinu vjetra, a iz Atlasa su
preuzete srednje godišnje temperature zraka i količine oborina.


Klimatske prilike prostora na kojem su rasprostranjene šume bukve i
jele sjeverne Hrvatske, na osnovu vrijednosti klimatskih elemenata osim
prikaza u tabelama i klimadij agrarnima može se prikazati formulom prema
Kopen-ovoj klasifikaciji:


C f vvb x


što znači, da bukovo-jelove šume spadaju u klimatsku zonu sa umjereno
toplom klimom, da su oborine jednoliko raspoređene kroz čitavu godinu,
da najsuši dio pada u hladno godišnje doba, a da sušnog razdoblja nema,
da je srednja temperatura najtoplijeg mjeseca manja od 22 °C, te da je^
oborinski maksimum u proljeće ili rano ljeto.


VLASTITA ISTRAŽIVANJA


3.1 Metode rada
3.11 Terenska istraživanja
Istraživanje ekologije jele i florističkog sastav vegetacaje, te utvrđivanje
florističkih parametara važnih za gospodarenje bukovo-jelo vim šumama,
provedeno je utvrđivanjem:areala zajednica bukve i jele u sjevernoj Hrvatskoj,

zdravstvenog stanja jele,

mikroklimatskih značajki sastojina bukve i jele,

florističkog sastava vegetacije na plohama veličine 60 X 60 m i 20 X 20
m, te na uzorcima veličine 1 m2,
— brojnost pomlatka jele na uzorcima veličine 1 m2,

strukture sastojine i prirasta drvne mase na plohama veličine 60 X
60 m.
Areal zajednica bukve i jele je utvrđen terenskim istraživanjem i kartiranjem
vegetacije, a zdravstveno stanje jele je procijenjeno na, u tu svrhu
izabranim profilima, dok su sva ostala navedena istraživanja provedena na
pokusnim plohama veličine 60 X 60 m i 20 x 20 m, te na uzorcima vel. 1 m2.


3.111 Areal zajednice jele istraživanog područja
Prije početka terenskih radova na istraživanju i kartiranju areala zajednica
jele, prikupljeni su svi kartografski materijali različitih autora, različitog
vremena i intenziteta kartiranja, a to su:istraživanje i kartiranje tipova šuma u mjerilu 1:100.000,

vegetacijska karta Hrvatske u mjerilu 1:100.000,
307