DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 72     <-- 72 -->        PDF

novu prepoznavanja njihovih morfoloških karakteristika za svaku plohu zasebno.
Fitocenološke plohe su razmještene tako, da se nalaze na svim postojećim
tipovima i podtipovima tala unutar areala zajednica bukve i jele.


3.115 Prostorni raspored, brojnost i pokrovnost biljnih vrsta na 1 m2
Prostorni raspored i brojnost biljnih vrsta na uzorke veličine 1 m2 utvrđen
je pomoću metalnog okvira vlastite izrade. Mjesta za postavljanje okvira
određena su prema unaprijed utvrđenoj »mreži kvadrata« unutar 9 ploha
vel. 60 X 60 m. Sve biljke koje su se nalazile unutar okvira su determinirane
i prebrojane. U vremenu od lipnja do kolovoza 1988. god. analizirano
je 225 uzoraka vel. 1 m2.


3.116 Brojnost pomlatka jele
Brojnost jelovog pomlatka utvrđena je također pomoću okvira vel. 1 m2,
analognim načinom i istovremeno kada i brojnost ostalih biljnih vrsta. Pomladak
je raznovrstan prema starosti u četiri kategorije, i to u jednogo>dišnje,
dvogodišnje, trogodišnje i višegodišnje. Analiza je provedena na istim
uzorcima 2 puta, i to jednom od lipnja do kolovoza 1988, i još jednom u
kolovozu 1989. godine.


3.117 Struktura sastojina i prirast drvne mase
Radi utvrđivanja strukture sastojina obrojčana su sva stabla unutar
plohe 60 X 60 m, izmjereni su prsni promjeri svih stabala i njihove visine,
a za utvrđivanje prirasta drvne mase sastojine uzeti su izvrtci iz stabala,
dužine 5 cm. Za svako polje zasebno (vel. 20 x 20 cm) nacrtane su projekcije
krošanja stabala, sa oznakama njihovih brojeva. Terenski radovi na izmjeri
provedeni su kolovoza 1989. godine.


REZULTATI ISTRAŽIVANJA


Areal zajednice jele u sjevernoj Hrvatskoj je disjunktan, a nalazi se na
Macelj gori, Trakošćanu, Strahinjčici, Ravnoj gori, Ivančici, Medvednici i Papuku.


Površina areala zajednica jele i bukve je 14.702,7 ha, a pojedinačno se
jela nalazi i u drugim zajednicama, u kojima ona nije karakteristična vrsta,
na površini od daljnjih 2.835,5 ha. Areal ima tendenciju smanjenja površine
na Medvednici, a povećanja na Macelju i Papuku.


Zdravstveno stanje jele je drastično narušeno, jer je još 1967. godine
31% jelovih stabala pripadalo jednoj od pet kategorija oštećenja krošanja
uslijed opadanja iglica.


Analizom florističkog sastava bukovo-jelovnih šuma na 128 fitocenoloških
ploha veličine 20 X 20 m i 9 ploha veličine 60 X 60 m utvrđene su dvije
asocijacije, od kojih jedna ima dvije subasocijacije, a to su:


ass. Abieti-Fagetum pannonicum Rauš 1969
subass. typicum, nova