DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 74     <-- 74 -->        PDF

a u krošnjama jelovih stabala (1000 cm vis.) su bitno različite, ovisno o izloženosti
terena stranama svijeta. U Abieti-Fagetum pannonicum prizemne
temperature nisu redovito najniže, a u krošnjama su uglavnom više nego
na nižim visinama mjerenja.


Temperature zraka u sastojinama jele na Macelju znatno se razlikuju
prema terminskim vrijednostima tokom dana, a neznatno prema ekspozicijama.
Općenito prema ekspozicijama i nije utvrđena izrazita razlika ni na
Medvednici ni na Papuku, ali terminske vrijednosti na Macelju, prosječno
za sve ekspozicije razlikuju se za oko 9 CC (od 7 do 16 sati), na Medvednici
za 4, a na Papuku za oko 5 °C. Iz toga proizlazi, da dnevna insolacija na
Macelju ima znatno veći utjecaj na temperature u šumama bukve i jele,
nego na šume jele i bukve ostalog gorja, iako su na svim mjestima mjerenja
sastojine potpunog sklopa krošanja stabala.


Mikroklimatska stanica na Medvednici, u
tipičnoj šumi panonske jele i bukve (ass.
Abieti-Fagetum pannonicum Rauš 1969,
subass. tvpicum nova)


Temperature tla su na svim mjestima mjerenja bile više, a isto tako
i terminske promjene tokom dana bile jače izražene u njegovom površinskom
dijelu (2 cm) u usporedbi sa temperaturama na većim dubinama (10
i 30 cm). Najviše temperature tla su izmjerene na Macelju (kao i temperature
zraka), a u površinskom dijelu tla postižu čak 19,6 °C, a najniže na
Medvednici, do 14,3 °, što je također u vezi sa djelotvornosti insolacije. U
asocijaciji Abieti-Fagetum pannonicum tla južnih ekspozicija su toplija za
1,3 °C od sjevernih, a temperature tla na grebenima su između temperatur