DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-9/1991 str. 79     <-- 79 -->        PDF

PRETHODNO PRIOPĆENJE — PRELIMINARY COMMUNICATION
UDK 630*5:681.2 001 šum. list CXV (1991) 317


INSTRUMENTI ZA MJERENJE VISINA NA NAGNUTOM TERENU*


Nikola SEGEDI**


SAŽETAK. U radu su izložene nove metode za korekciju visina
stabala izmjerenih na nagnutom terenu visinomjerima konstruiranima
na trigonometrijskom principu. Metode su razrađene
za slučajeve upotrebe vertikalne i horizontalne letve uz đaljinomjer
instrumenta.


Prvo je rješenje ostvareno u nomogramu u formi krivulja,
iz kojega možemo odrediti veličinu za korekciju na temelju izmjerene
visine i nagiba terena. Kada tu veličinu odbijemo od izmjerene
visine, dobijemo stvarnu visinu stabla. Nomogram je primjenjiv
umjesto korekcijskih tablica koje su priložene (pričvršćene)
na sve instrumente koji su danas u upotrebi.


Drugo rješenje predviđa ugradnju korekcijskih krivulja u prostor
sa skalama na instrumentu i izradu odgovarajuće kazaljke.
Ta izvedba omogućuje neposredno očitavanje veličine za korek


ciju za sve visine na pojedinom nagibu.
cijom nekih vrsta postojećih visinomjera,
Može se ostvariti
ili izradom novih
adaptamodela.
Ključne riječi:
korekcija, visinom jer.
Mjerenje visina, nagnut teren, stablo,
UVOD


U dendrometrijskoj izmjeri sastojina vrlo važno mjesto pripada mjerenju
visina stabala. Pri tome se služimo visinomjerima (hipsometrima) raznih
tipova, točnosti i cijene. U praksi su veliku primjenu našli instrumenti konstruirani
na trigonometrijskom principu — zbog jednostavnog i brzog rada
(Haga, Metra, Blume-Leiss, S U U N T O, Biroa i si.). Rad sa hipsometrima
na bazi sličnosti trokuta (Hub-ov, Eić-Christenov ,
JAL i si.) je naporniji, jer iziskuje veću koncentraciju, premda ima i svojih
prednosti — nema potrebe za određivanjem udaljenosti od stabla, a ukupnu
visinu stabla očitavamo odjednom.


Jedan od problema u radu s visinomjerima na trigonometrijskom principu
je potreba za korekcijom visina izmjerenih na terenu nagnutom za više
od 5°. Ta je potreba uvjetovana konstrukcijom daljinomjera uz upotrebu vertikalne
letve, koju postavimo kraj stabla.


* Skraćeni oblik magistarske teze
** Mr. Nikola Segedi, dipl. inž. šum., Centar JAZU Vinkovci, 56000 Vinkovci
Duga ulica 11/1