DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1991 str. 97     <-- 97 -->        PDF

STRUČNI CLANCi - PROFESSIONAL PAPERS


UDK 630*384 Sum. list CXV (1991) 533


SAVJETOVANJE O ŽIVOTNIM I RADNIM UVJETIMA
ŠUMARSKIH RADNIKA »ROVINJ 90«


Ivan MARTINIĆ*


SAŽETAK: U 18 znanstvenih, preglednih i stručnih radova
koji su izloženi na Savjetovanju pokazalo se da su cjelovitimpristupom problematici rada u šumarstvu postignuti vrijednirezultati u smislu olakšanja rada, smanjenja opasnosti pri radu,
te produženja radnog i životnog vijeka proizvodnih radnika u
šumarstvu.


Uspjehe napretka nije moguće jednostavno mjeriti i jednostrano
ocjenjivati, nego je od bitne važnosti istovremeno pratitii negativne činioce za sve sudionike u procesu rada (društvenookruženje-profesionalna okolina-čovjek i obratno).


Briga za zdravlje značajan je zadatak šumarskih stručnjaka,
ali i svih ostalih djelatnosti povezanih sa radom šumarskog radnika.


UVOD


Siguran ljudski rad ovisi o većem broju činitelja koji djeluju u svojoj
ukupnosti. U šumarstvu je riječ o teškim i opasnim radovima koji se obavljaju
na otvorenom prostoru pri stalno promjenljivim radnim uvjetima, uz
pomoć strojeva i uređaja s potvrđenim štetnim djelovanjem na rukovaoce.
Stoga je skrb za socijalni položaj, sigurnost pri radu i zaštitu zdravlja radnika
osnovni činitelj humanizacije rada i preduvjet uspješne proizvodnje.


Šumarstvo tradicionalno prednjači po učestalosti profesionalnog oboljevanja
radnika, velikom broju povreda i značajnom skraćenju radnog vijeka
zaposlenih. To je značajka šumarstva Hrvatske, ali i svjetskog šumarstva.
Izdvajanje financijskih sredstava i angažiranje kadrova u svrhu sigurnoga
rada i zaštite zdravlja radnika nisu primjereni brojnosti i težini
posljedica. U Šumarstvu Hrvatske godišnje se ozlijedi svaki deveti zaposleni
tadnik ili svaki peti proizvodni radnik.


BLED 1965. — ROVINJ 1990.


Nakon pionirskog bledskog savjetovanja o životnim i radnim uvjetima
šumarskih radnika iz 1965. godine za ponovno okupljanje oko istih problema


* Mr. Ivan Martinić, Šumarski fakultet Zagreb, Svetošimunska 25, Zagreb


ŠUMARSKI LIST 10-12/1991 str. 98     <-- 98 -->        PDF

znanstvenicima i privrednicima bilo je potrebno, i po šumarskim mjerilima
dugih, 25 godina.


U međuvremenu je i šumski rad evoluirao od »rada kao prirodnog uvjeta
čovjekova postojanja« (Marks ) i »radosti« (Engels ) do »prinudne
svrsishodne djelatnosti kao uvjeta opstanka i razvoja« (Lu kič).


U šumarstvu se smanjilo trajanje ručnog rada, uvele su se nove tehnologije
veće učinkovitosti i povećanih zahtjeva prema svim sudionicima radnih
procesa. Povećao se stupanj mehaniziranosti šumskog rada, primjenjene
su nove generacije strojeva, uređaja i alata razmjerno smanjenog štetnog
djelovanja.


Uspješnost radnog procesa


S ZAJEDNIČKI >v / SOCIO - TEHNIČKI \ / REZULTATI \


/ / TEHNIČKI \ /SOCIJALNI \ \
/ / SISTEN V SISTEN Y \


//// s´ y N \\


^ \\


// ´ -N\


s s y "»^ \\


V__^ " ""»-^^ \^v


Tehnički pristup Organizacijski pristup


Koncepcija interdisciplinarne optimalizacije


ROVINJ, 17. I 18. SVIBNJA 1990.


Podugačko naslovljeno savjetovanje »Životni i radni uvjeti proizvodnih
radnika u šumarstvu i njihov utjecaj na zdravstveno stanje i socioekonomski
položaj« održano je 1990. godine u predsezonskoj slikovitosti Rovinja,
u organizaciji Šumarskog instituta Jastrebarsko, Šumarskog fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu i Poslovne zajednice šumarstva i prerade drva »Exportdrvo
« Zagreb. Savjetovanje je okupilo 140 znanstvenika i stručnjaka iz područja
šumarstva, medicine rada, strojarstva i sociologije.


U pozivu organizatora istaknuti su slijedeći ciljevi savjetovanja: Prezentiranje
rezultata znanstvenih istraživanja o životnim i radnim uvjetima
radnika u šumarstvu Hrvatske. Razmjena iskustva znanstvenika i stručnjaka
,z područja šumarstva, medicine rada, tehničkih znanosti, sociologije, psihologije
i drugih specijalnosti o problemima šumarskih radnika. Omogućiti
transfer i primjenu rezultata istraživanja u praksi. Usmjeriti daljnja istra
ŠUMARSKI LIST 10-12/1991 str. 99     <-- 99 -->        PDF

živanja izvora opasnosti pri šumskim radovima, zdravstvenog stanja radnika,
preventivnih mjera i sanacije posljedica. Pridonijeti humanizaciji
šumskih radova, motivaciji za rad u šumarstvu, produženju radnog i životnog
vijeka šumarskih radnika.


U 18 znanstvenih, preglednih i stručnih radova obrađeni su: naprezanje
radnika pri šumskim radovima, ergonomska svojstva strojeva, zakonski
propisi u vezi zaštite na radu u šumarstvu, povrede radnika pri šumskim
radovima, profesionalne bolesti i zdravstveno stanje šumarskih radnika s
različitih aspekata medicine rada, te sociološki činioci pri šumskom radu.


Radovi su tiskani u Zborniku savjetovanja kao posebno izdanje »Radova
« (Vol. 25, br. 1, str. 1—222, Zagreb 1990.) Šumarskog instituta Jastrebarsko.
Prikazani rezultati se temelje na istraživanjima i stručnim analizama
koje su obavili znanstvenici i stručnjaci različitih specijalnosti u znanstvenim
ustanovama.


NAGLASCI


Tijek savjetovanja li rasprave, te razinu i kakvoću zaključaka odredilo
je nekoliko naglasaka upućenih slušateljstvu od strane uglednih znanstvenika
iz područja šumarskih, medicinskih i društvenih znanosti. U tim je
izlaganjima istaknuto:


... šumski radovi još uvijek spadaju među najteže radove u pogledu
lizičkih naprezanja, izloženosti velikom broju različitih opasnosti, složenosti
i promjenljivosti radnih uvjeta, te broja i težine povreda pri radu (T om
a n i ć).


... posao šumarskog radnika je izrazito težak; radnik je izložen fizičkom
opterećenju, nefiziološkom položaju kralješnice, nepovoljnim makroklimatskim
uvjetima, a rukovaoci strojeva djelovanju vibracija i buke (Š t i-
m a c).


... s obzirom na trendove razvitka metoda rada i tehnike u šumarstvu,
može se očekivati da će i ubuduće čovjekov organizam predstavljati izvor
radne energije kod velikog broja teških šumskih radova (Tomanić) .


... čovjekov organizam je samoregulirajući sustav koji se prilagođuje nastojeći
izbjeći ili smanjiti ekstremne zahtjeve koji ugrožavaju njegovu stabilnost
pri trenutnim uvjetima (Tomanić).


... značajna je otpornost i prilagodljivost ljudskog organizma na »katastrofalne
« uvjete rada. Posljedice nastupaju mnogo kasnije. Povratna informacija
kao svijest o opasnosti nastupa tek nakon dijagnosticiranja posljedica
(V o n d r a).


... tamo gdje faktori radne okoline (buka i vibracije) prelaze sve dopuštene
granice — za očuvanje zdravlja radnika — treba prestati s takvim
radom ili barem značajno smanjiti njegov obujam, a sve dok smo prisiljeni
koristiti takve tehnologije i strojeve treba uvažiti sve druge zaštitne mjere
(L ip og la v še k).


... sa neznatnim povećanjem rizičnog ponašanja stupanj ugroženosti
radnika od objektivnih opasnosti višestruko se povećava i ćini mogućnost
ŠUMARSKI LIST 10-12/1991 str. 100     <-- 100 -->        PDF

povređivanja na radu vjerojatnijom, a vjerojatnost povređivanja progresivno
se povećava povećanjem rizičnog, nepravilnog rada (Tomac).


. . . dužina rada na određenom poslu ovisi o pojavi, razvoju i intenzitetu
pojedinih oboljenja, a ova opet o dužini izloženosti štetnim utjecajima
sredstava za rad na tom poslu i o starosti radnika uz koju su vezane određene
pojave i razvoj nekih oboljenja (Krznar) .


... obrazovanje je diskriminirajuća varijabla koja utječe na aspiracije
prema tradicionalnom, odnosno urbanom načinu življenja zaposlenih u
šumarstvu (Š a j k o v i ć).


. . . kako radnici na radno mjesto dolaze opterećeni porodičnim problemima
i, osobito, društvenim napetostima, koje dokazano imaju odraz na
motiviranost i obazrivost pri radu, rukovoditelji na poslu moraju više nego
dosad respektirati ljudski faktor (Biskup) .


... za područje zaštite na radu i standardizacije postupaka izbora, ocjene
i ispitivanja strojeva posebno je značajno njezino vezivanje uz novonastajući
sustav standarda europskih zemalja koje se pripremaju za življenje
u ujedinjenoj Europi poslije 1992. godine (Se ver).


... zadaća je šumarskih stručnjaka naučiti radnike pravilnom radu, prvenstveno
u pogledu dinamike rada, rasporeda radnog kapaciteta i pravovremenog
odmaranja. To će doprinijeti razvijanju svijesti radnika o nužnosti
veće brige za vlastito zdravlje (Mar ti ni ć).


... nije moguće jednostavno mjeriti uspjehe napretka, nego je od bitne
važnosti istovremeno pratiti i negativne činioce za sve sudionike u procesu
rada (Z u p č i ć - Đ u r i č i ć).


Svi su sudionici ovog dvodnevnog savjetovanja s iskrenim zadovoljstvom
mogli pozdraviti dva izuzetna popratna događaja:


— objavljivanje knjige prof. Branka Ranogajec a »Povrede na radu
u šumarstvu: tko se ozljeđuje, što se ozljeđuje, čime se ozljeđuje!«. U tradicionalno
publikacijama siromašnom šumarstvu objavljena je jedna dobrodošla
i praktična studija! Nepažnjom organizatora ova vrijedna knjiga, na
samom savjetovanju nije bila odgovarajuće predstavljena;


— izložba crteža Mladena G a š p a r a. Višegodišnje profesionalno autorovo
bavljenje slučajevima ozljeđivanja radnika pri šumskim radovima likovno
je rekonstruirano u 40-tak originalnih crteža. Ova jedinstvena izložba
svoju je premijeru doživjela u sasvim nedostojnom prostoru hotelskog
cocktail bara. U doba idiot elektronike (videokamere, kamkorderi) ova attraktivna
izložba ostala je medijski nezabilježena!
Savjetovanje je također popratila rutinska i sasvim prigodna prezentacija
osobnih zaštitnih sredstava domaćih proizvođača.


Organizatora savjetovanja treba pohvaliti zbog prestižne forever večere
i diznijevskog obilaska park šume Zlatni rt (Punta Corrente) kojima je, uz
susretljivost i pomoć šumskog gospodarstva »Istra« Buzet, počastio sudionike.
Zamjeriti mu valja zbog nebrige za medijsku pozornost savjetovanja
u cjelini.
ŠUMARSKI LIST 10-12/1991 str. 101     <-- 101 -->        PDF

% od efektivnog vremena


"100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160


Pu!s/min


Frekvencija srca u dva karakteristična radna dana u tjednu


ZAKLJUČCI


Rezultati i zaključci istraživanja do kojih su autori došli, te vođena rasprava
daju zaključiti da postoje realne mogućnosti poboljšanja životnih i
radnih uvjeta šumarskih radnika, te povećanja njihove sigurnosti pri radu.


Da bi se to postiglo potrebno je učiniti slijedeće:
Trajno podržati cjelovit pristup skrbi za zdravlje i socijalni status
šumarskih radnika putem timskog rada šumara, liječnika, psihologa, sociologa,
strojara, pravnika i drugih.
Unaprijediti funkciju zaštite na radu u šumarstvu sustavnim rješenjima
u svim organizacijskim jedinicama šumarstva s naglaskom na sustav
vrednovanja rada koji bi radnike motivirao za siguran rad.
Trajno osigurati materijalne osnove provođenja zaštite na radu iskazane
kroz standard sredstava rada, kakvoću osobnih zaštitnih sredstava,
sustav trajnog obučavanja (višekratne obuke i provjere) sudionika tehnoloških
procesa.
Inzistirati na dosljednosti u provođenju zakonskih propisa o obavezama
i odgovornosti svih zaposlenih, a osobito rukovoditelja za zdravlje i
sigurnost radnika. Donijeti sustavna rješenja za zapošljavanje invalida rada
i prekvalifikaciju radnika.


537
ŠUMARSKI LIST 10-12/1991 str. 102     <-- 102 -->        PDF

Organizirati kvalitetne prethodne preglede i sistematsko praćenje zdravstvenog
stanja šumarskih radnika uz primjenu jedinstvene metodike i standarda.


Nastaviti kompleksna znanstvena istraživanja ljudskog faktora pri šumskom
radu. Primijeniti rezultate istraživanja pri radu i pri obrazovanju
šumarskih radnika i stručnjaka.


Osigurati koordinaciju istraživanja, praćenja i primjene rezultata putem
obaveznog statističkog izvještavanja, godišnjih sastanaka i publicira


pri radu, produženja radnog i životnog vijeka radnika ni izdaleka nisu


nja rezultata.
AUTOROVO MIŠLJENJE
Neosporno je da su sustavnim radom i cjelovitim pristupommatici socijalnog položaja, sigurnosti pri radu i zaštite zdravljau proteklih dvadeset godina postignuti vrijedni rezultati. Isto takose da mogućnost olakšanja rada šumarskih radnika, smanjenja
probleradnika
pokazaloopasnosti


tepotrošene.


Podjednako uvažavajući sve činitelje zaštite radnika, i nadalje je najpreča
zadaća svih postići da radnici trajno promijene odnos prema radu i
sigurnosti na radu. Otpore u svijesti šumarskih radnika svakako će lakše
od ostalih svladati šumarski stručnjaci, jer su oni najviše upućeni jedni na
druge — mnogi su im interesi zajednički.