DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1992 str. 113     <-- 113 -->        PDF

ka dužih od 50 km u Hrvatskoj s kategorizacijom
kvalitete njezinih voda, uzroci
trovanja riba, godišnji gubici šuma na
vaneuropskim kontinentima, itd., itd.


Vrijedno je zabilježiti da je autor za
svaki akronim dao njen puni tekst, kao
npr.:


OECD — Europska zajednica za ekonomiju
i razvoj,
IUNC — Međunarodni savez za zaštitu
prirode,
WHO — Svjetska zdravstvena organizacija,
ppb pars per billion tj. 10—!l, itd.


Zaključimo, Dr. Rauš ovom knjigom
nije zadovoljio samo svojoj profesorskoj
dužnosti da studentima osigura podlogu
za studij, nego pružio mogućnost u prvom
redu i svim šumarima ali i ostalima
da dobiju odgovor na pitanje čime se
bavi zaštita prirode i zaštita čovjekova
okoliša. Knjiga je napisana jednostavno
i razumljivo, čak i onom čitatelju kojemu
ta materija nije bliska.


Oskar Piškorić


Prof. dr. Branko Kraljić,
dipl. inž. šum.:


RAČUNANJE VRIJEDNOSTI
ŠUMA I ŠUMSKA STATISTIKA —


Kvintesencija, kritika i prijedlozi,


vlastito izdanje, Zagreb 1991.,
str. 1—10U


Prije rata studenti šumarstva slušali
su ekonomiku šumarstva jedino u obliku
»Računanja vrijednosti šuma i šumska
statika« i to u Zagrebu i u Zemunu.
Prema tadašnjoj suvremenoj literaturi
Njemačke i Austrije, godine 1922. objavio
je svoj udžbenik prof. dr. Gjuro Nenadić.


Na pragu ponovnog uvođenja tržišne
privrede u nas, profesor Kraljić daje o
toj knjizi kvintesenciju, kritiku i prijed


loge, kako bi se vidjelo što bi se iz te
discipline moglo u sadašnjim uvjetima
uvažiti, a što treba korigirati odnosno
odbaciti kao pogrešno.


Knjiga sadrži pet originalnih radova
autora s odnosnim literaturama i zaključcima.
Bavi se šumarskoekonomičkim školama
»šumske rente« i »čiste zemljišne
rente« u šumskom gospodarenju (u značenju,
prema današnjoj terminologiji —
u šumskobiološkoj reprodukciji).


Bit Kraljevićevih prigovora sastoji se
u ovome:


— Prema navedenim »školama«, ras podjel
a ukupnog oplođivanja sredstava
uloženih u šumskobiološku reprodukciju
želi se ostvariti s jedne strane na
uzgajivača šumskih sastojina, a s
druge strane na zemljo vlasnik a, i
to putem jedinstvenog postotka (kamata,
odnosno profita) na uložena novčana
sredstva, odnosno na vrijednost korištenog
zemljišta. Ako se pritom upotrijebi
prosječni kamatnjak industrije, trgovine
i si., može se dogoditi da za zemljovlasnika
ne ostane nikakvo plođenje. Tada se
upotrebljava niži, tzv. šumski kamatnjak,
i to toliko niži da — »vuk ostane
sit, a koza cijela«. To je nastojanje potpuno
nepotrebno, jer su pri specifičnoj
i dugotrajnoj šumskobiološkoj reprodukciji
ionako uzgajivač šumskih sastojina
i zemljovlasnik uvijek i svugdje jedna
te ista osoba. (str. 69, toč. E/)
— Stoga za apsolutno (golo) šumsko
zemljište (koje prema Kraljiću nema vrijednosti
ni cijene ni tražnje, niti se ikada
daje uzgajatelju šumskih sastojina u zakup)
nije nužno da uzgajivač šumskih
sastojina nikome plaća zakupninu (čisti
zemljišni prihod, odnosno preneseni objektivni
ekstraprofit, odnosno šumskosastojinsku
rentu, odnosno ekvivalent
proizvodne prikladnosti zemljišta) — to
više, što se do tog zemljišta u pravilu
došlo nenovčanim načinom, znači bez ikakva
rada, a ne može se unovčiti prodajom
(jer za nj nema tražnje) niti upotrijebiti
za neku drugu djelatnost (po219
ŠUMARSKI LIST 3-5/1992 str. 114     <-- 114 -->        PDF

Ijoprivrednu, gradilišnu, rekreacijsku i
dr.). (str. 69, toč. El)


— A za relativno (golo) šumsko zemljište
(prikladno i za poljoprivredu ili
gradilište ili rekreaciju ili si.) (koje prema
Kraljiću ima vrijednost (krčenja šume
i si.) i cijenu, a može se u pravilu
dati i u zakup poljoprivredniku i si.) također
nije nužno da uzgajivač šumskih
sastojina nikome plaća zakupninu (jer
nije također nikada ni nigdje tuđe), a
izračunati objektivni ekstraprofit služi
uzgajivaču šumskih sastojina samo za usporedbu
s potencijalnim objektivnim ekstraprofitom
na istom zemljištu alternativno
ostvarivim poljoprivrednom ili drugom
djelatnošću — u svrhu donošenja
eventualne odluke o traženju dopuštenja
za »krčenje« šumskih sastojina (u pravnom
smislu te riječi), tj. o upotrebi istog
zemljišta za poljoprivrednu ili gradilišnu
ili neku drugu djelatnost, odnosno
o prodaji tog zemljišta, (str. 69, toč. E/)
— Zbog razvitka kapitalizma s tržištem
kapitala, pri statici šumskobiološke
reprodukcije treba uvijek upotrijebiti
prosječnu stopu profita industrije, trgovine
i si. — umjesto niže tzv. šumske
stope kamata (kako to čine navedene
»škole«). To stoga, što se samo njezinom
pomoću može utvrditi faktični objektivni
ekstraprofit kao supstrat objektivnog ekstradohotka,
odnosno potencijalne rente
(zakupnine), pa i ukupno oplođivanje uloženog
kapitala u šumskobiološkoj reprodukciji
adekvatno usporediti s onim
koji se ostvaruje u industriji, trgovini i
si. (str. 69—70, toč. E´)
— U poljoprivredi i šumarstvu oblikuje
se za proizvode javna opća tržišna
cijena za ukupni proces biološke reprodukcije
i iskorišćivanje šuma (žetva, odnosno
sječa i izrada, te transport) zajedno.
U toj tržišnoj cijeni može se identificirati
djelomična konkretna tržišna cijena
faze biološke reprodukcije »franco
uspjelo na nalazištu«, i to rentna deduktivnom
(u obliku tzv. šumske takse), odnosno
bezrentna induktivnom posebnom
kalkulacijom.
Induktivno iskalkulirana »cijena proizvodnje
« proizvoda biološke reprodukcije
niža je od odnosnog dijela »tržišne
vrijednosti« proizvoda te faze, jer te vrste
biološke reprodukcije imaju niži organski
sastav kapitala od onog prosječnog
u privredi; stoga u tržišnim vrijednostima
proizvoda te faze ima još mjesta
za objektivne ekstradohotke (rente, kao
posljedice »lažne socijalne vrijednosti«


(K. Marx). Iz tih teorijskih postavki
proizlazi da »drvo na panju, pa i »šumske
sastojine«, ne predstavljaju »šumske
kapitale« (kako to pogrešno tvrde navedene
šumarskoekonomičke »škole«), jer
bi tada šumskobiološka reprodukcija i-
mala natprosječni, tj. visoki, organski sastav
kapitala — a to znači višu »cijenu
proizvodnje« od odnosnog dijela »tržišne
vrijednosti« proizvoda biološke reprodukcije
drva, pa tada ne bi bilo mjesta ni
za kakve objektivne ekstradohotke (rente,
kao posljedice »lažnih socijalnih vrijednosti
«). Da to nikako ne stoji, najbolje
pokazuje postojanje »diferencijalnih
ekstradohodaka (»renta«) plodnosti« pri
određenoj vrsti drveća ovisno o boljim
staništima od onih mjerodavnih za tržište
(tj. od onih koja uzrokuju »lažne socijalne
vrijednosti«). Sve to teorijski svjedoči
da sastojinske drvne zalihe, pa i
šumske sastojine — ne predstavljaju
nikakve »šumske kapitale
« , te da je šumskobiološka reprodukcija
(kao i ona poljoprivrednih proizvoda)
nižeg od prosječnog organskog
sastava kapitala privrede, budući da u
njoj još uvijek prevladava živa radna
snaga. U šumskobiološkoj reprodukciji,
povrh navedenog, šumske sastojine zatečene
su pretežno a sekularno općenito
bez opredmećenog minulog rada, a prisvajane
su uglavnom nenovčanim načinima,
(str. 52, toč. 91)
— Iz navedenog se vidi da su šumarski
ekonomisti navedenih »škola« nekritički
preuzeli sve postavke iz ekonomičkih
»škola« poljoprivrede — ne vodeći
uopće računa o naprijed navedenim spe


ŠUMARSKI LIST 3-5/1992 str. 115     <-- 115 -->        PDF

cifičnostima šumarstva (konkretno: šumskobiološke
reprodukcije).


— U šumskobiološkoj reprodukciji
predstavljaju — količinski — prave izuzetke
kada se šumske sastojine osnivaju
pošumljavanjem i dalje njeguju kontinuiranim
trošenjem šumskouzgojnog kapitala
kroz dugo razdoblje do njihove
glavne sječe, bez značajnijih međuprihoda.
Tu spadaju i intenzivni šumski nasadi
te plantaže šumskih vrsta drveća
brzoga rasta (koje se prema Zakonu o
šumama i ne smatraju — šumom). Naprotiv,
u pravilu se šumske sastojine,
prirodno obnovljene, dalje njeguju na teret
redovnih godišnjih prihoda trajnog
šumskog gospodarenja. Kupnja šuma
predstavlja pak pravi izuzetak od pravila.
U svezi s tim kao i u svezi sa svime
što smo naprijed naveli — autor je predložio
12 raznih, uglavnom novih, pokazatelja
relativne uspješnosti biološke reprodukcije
koji vrijede uz određene različite
uvjete stjecanja šume, uz apsolutno
ili relativno (golo) šumsko zemljište, pri
prekidnom ili trajnom šumskom gospodarenju,
itd.


— Pri utvrđivanju osnove za oporezivanje
šumskobiološke reprodukcije —
autor je ukazao na opravdanost da se
utvrđuje ukupno postignuto oplođivanje
putem prihoda i troškova, a ne samo
oplođivanjem razlike prihoda i troškova
(kako to čini »škola čiste zemljišne rente).
— U posebnom radu autor ukazuje
kako se postavke korigiranih navedenih
šumarskoekonomičkih »škola« mogu primijeniti
u — lovnom gospodarenju, uvaživši
relevantne specifičnosti te djelatnosti.
Pri njoj je gotovo redovito jedna
osoba zemljo-i šumo-vlasnik, a druga
osoba — korisnik lovišta. U svezi s tim
ovdje objektivni ekstraprofiti (ekstradohoci)
postaju uistinu prave »rente« (zakupnine).
Kapitaliziranjem tih realnih
renta, može se izračunati prihodna vrijednost
čak i apsolutno šumskog zemljišta;
to je zapravo renta matičnog stada
divljači, odnosno ekvivalent proizvodne
prikladnosti tog zbog lovstva uzakupljenog
zemljišta. Razumljivo, tako izračunata
»vrijednost« kao i ona za tzv. sporedne
šumske proizvode je neznatna u
usporedbi s onom koja se utvrđivala prema
postavkama kritiziranih šumarskoekonomičkih
škola. U svezi s tim može
se uopćiti — zbog jednostavnosti uočavanja
— da apsolutno (golo) šumsko
zemljište nema vrijednosti ni cijene.


Također u posebnom radu autor obrađuje
teorijski pa praktički kako se može
izračunati u tržišnim uvjetima godišnja
zakupnina za lovište. Pri obradi za
praksu autor se pragmatički zadovoljava
utvrđivanjem isklične cijene za licitaciju
zakupnine.


Time smo samo u glavnim crtama opisali
glavne kritike i prijedloge autora.
Pored navedenog, autor navodi još mnoštvo
originalnih i korisnih opažanja. U tih
pet svojih znanstvenih obrada, autor potiče
čitaoca da sam zauzme svoj stav
prema navedenim šumarskoekonomičkim
školama kao i prema njegovim kritikama
i prijedlozima. Po našem mišljenju, on
je uspio otkriti niz »Ahilovih peta« tih
»škola« koje su se nekoć smatrale neosporivima,
a već za vrijeme njegova studiranja
šumarstva — sumnjivima. Time
je dao ozbiljan prilog odnosnoj znanosti
šumarstva u tržišnoj privredi, posebno
postindustrijskog društva, vrlo koristan
za šumarsku i lovstvenu praksu.


Knjiga se može naručiti izravno od
autora. Pritom treba unaprijed uplatiti
200 din po primjerku na strogo namjen


30101-620-16
ski tekući račun prof.
012111-8270075611


dr. Branko Kraljić, Zagreb, Miramarska
13 C, IV. kat. Svrha doznake: »Računanje
vrijednosti šuma«. Obvezatno napisati
svoju adresu kako bi se knjiga mogla
isporučiti u roku od osam dana.
ŠUMARSKI LIST 3-5/1992 str. 116     <-- 116 -->        PDF

SADRŽAJ


I.
Kritička analiza i kvintesencija osnovnih postavki »škole šumske rente« i
»škole čiste zemljišne rente« ekonomike šumskog gospodarenja 7
Uvod 7
Obrada 8
Kritička analiza osnovnih postavki 8
Kvintesencija 22
Dopunske napomene 37


II.
Problemi cijena šumskog zemljišta, šumskih sastojina (odnosno drvnih


zaliha) i »sječivog drva na panju« te njihovih tzv. »renta« — i reperkusije 45


Uvod
45


Obrada
46
Problemi cijena zemljišta, šumskih sastojina i drva na panju te
njihovih »renta« 46
Reperkusije na pokazatelje relativne uspješnosti šuniskobiološke
reprodukcije 52
Diskusija, napomene i konačni zaključci 65


III. Procjenjivanje odšteta za štete u šumama 73
Uvod 73
Obrada 75
Nužne karekture metoda za procjenjivanje odšteta za štete u šumama 75
Izračunavanje amortizacija i vezivanja uz šumskobiološku reprodukciju
još neamortiziranih investicijski uloženih sredstava 76
Konačni zaključak 77


IV.
Korigirane škole »šumske rente« i »čiste zemljišne rente«, primijenjene
na biološku reprodukciju divljači 81


V. Zakupnina za lovište 89
Uvod 89
Obrada 93
a) Teorijska obrada 93
Obrada za praksu 95


Prof. dr. Simeun Tomanić