DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1992 str. 119     <-- 119 -->        PDF

IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA


ZAPISNIK


21. sjednice Upravnog odbora Hrvatskog šumarskog društva, održane 27. veljače
1992. godine u Zagrebu.
Prisutni: Adam Pavlović, dipl. inž., prof. dr. Branimir Prpić, dr. Nikola Komlenović,
dr. Tomislav Prka, dr. Đuro Kovačić, mr. Vladimir Bogati, Franjo Kolar,
dipl. inž., Edo Kalajdžić, dipl. inž., Đuro Kušan, dipl. inž., Davor Krakar, dipl. inž.,
Nadan Sirotić, dipl. inž., Valerija Vukelić, dipl. inž., Ivan Maričević, dipl. inž. i
Vlatka Antonie.


DNEVNI RED:


1.
Usvajanje Zapisnika 20. sjednice Upravnog odbora Hrvatskog šumarskog društva.
2.
Razmatranje i usvajanje Prijedloga Zaključnog računa za 1991. godinu:
a) Izvještaja o poslovanju, Izvještaja inventurne komisije i Obračuna prihoda
i rashoda po mjestima aktivnosti,
b) Izvještaja Nadzornog odbora.


3.
Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa rada za 1992. godinu i Financijskog
plana za 1992. godinu.
4.
Razmatranje prijedloga u vezi priprema za održavanje 97. Skupštine Hrvatskog
šumarskog društva (izborne) o mjestu održavanja, datumu, dnevnom redu,
temi i drugim zadacima.
5.
Usvajanje Izvještaja o provedenom Natječaju za poslove tajnika u HŠD-u.
6.
Rasprava o Prijedlogu rekonstrukcije i prenamjene u objektu »Šumarski dom«
u Zagrebu.
7.
Tekuća pitanja.
Ad. 1.


Zapisnik 20. sjednice Upravnog odbora usvojen je bez primjedbi.


Ad. 2.


Uvodne napomene i prijedloge za raspravu uz ovu točku dnevnog reda dao
je predsjednik Adam Pavlović . Uz Izvještaj o poslovanju Stručna služba dala
je odgovarajuća obrazloženja za izvještaje inventurne komisije i Obračun po
mjestima aktivnosti Hrvatskog šumarskog društva.


Valerija Vukeli ć pročitala je Izvještaj Nadzornog odbora.


Nakon rasprave usvojen je Prijedlog Zaključnog računa za 1991. godinu kao
i Izvještaj Nadzornog odbora s prijedlogom raspodjele ostatka prihoda za 1991.
godinu, u kojem je verificirana isplata akontacija osobnih dohodaka za 1991. god.
ŠUMARSKI LIST 3-5/1992 str. 120     <-- 120 -->        PDF

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 1991. GODINU


U prilogu poziva za 21. sjednicu Upravnog odbora Hrvatskog šumarskog društva
dostavili smo Vam:


Izvještaj inventurne komisije i Obračun prihoda i rashoda po mjestima aktivnosti
Hrvatskog šumarskog društva za 1991. god. s pokazateljima izvršenja financijskog
plana u vremenu od 1. siječnja do 31. prosinca 1991. godine. Izvještajem
Nadzornog odbora biti ćete upoznati u tijeku rada sjednice.


Analizom pojedinih stavaka ukupno ostvarenih prihoda i rashoda za 1991. godinu
konstatirali smo da je prihod ostvaren s indeksom 126,87, a rashodi sa 122,98.


Indeksi koji pokazuju kretanje ostvarenih prihoda po pojedinim stavkama u
1991. godini iznosili su od 69,68 do 302,40. Indeks 69,68 odnosi se na prihode ostvarene
od pretplate i prodaje Šumarskog lista, separata i oglasa, a indeks 302,40
odnosi se na ostvarene prihode izdavačke djelatnosti. Prihodi od zakupnina i ostali
prihodi kretali su se u granicama prosječno ostvarenog ukupnog prihoda. Do
osjetno povećanih odstupanja u ostvarivanju prihoda u odnosu na plan došlo je
uglavnom zbog nepovoljnih uljeta u kojima se donašaju planovi.


Ostvareni rashodi u odnosu na plan kretali su se s vrlo različitim indeksima
od 26,95 do 226,36. Ostvareni rashodi s nižim indeksima odnose se na stavke na
koje se moglo utjecati odlukama, vodeći računa o racionalnom raspologanju raspoloživih
financijskih sredstava (nabavka sitnog inventara, stručne literature,
transportnih usluga, troškovi investicijskog održavanja i ostale neproizvodne usluge
gdje indeks nije prelazio iznad 100).


Rashodi ostvareni s indeksom iznad 156 do 226 spadaju u onu skupinu troškova
na koje se nije moglo bitno utjecati, a to su troškovi energije s indeksom
156,56, autorski honorari s indeksom 156,73, materijal za održavanje i kancelarijski
materijal s indeksom 169,87, poštansko-telefonski troškovi s indeksom 189,81,
troškovi tiskanja Šumarskog lista 204,73 i komunalne naknade (voda, smeće, dimnjak)
226,36.


Troškovi investicijskog održavanja ostvareni su s indeksom 85,10.
Korisnici poslovnog prostora u Šumarskom domu (Tehnički centar za drvo,
Institut za razvoj i međunarodne odnose i Tehnološki fakultet) zbog teškoća u
poslovanju nisu izvršavali ugovorne obveze odnosno pravovremeno plaćali zakupninu.
Tehnički centar za drvo nije plaćao svoje obveze kroz cijelu godinu — redovnim
putem krajem godine obavljena je likvidacija. Ugovorne obveze Tehničkog
centra za drvo (ranijeg Instituta za drvo) korisnika poslovnog prostora u Šumarskom
domu prema posebnom dogovoru preuzeo je Šumarski fakultet u Zagrebu.
Upravni odbor Hrvatskog šumarskog društva donio je odluku o preraspodjeli
prostora u skladu prethodnih sporazuma između predstavnika Šumarskog
fakulteta, Javnog poduzeća »Hrvatske šume« i Hrvatskog šumarskog društva.
Poslovni odnosi između zakupodavca (Hrvatskog šumarskog društva) i novih
korisnika regulirani su novim Ugovorima.
Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) u protekle dvije godine obavio
je adaptaciju potkrovlja prema posebnom Ugovoru u ukupnoj površini 222
m2. Za tu adaptaciju utrošeno je ukupno 4.800.000.0 HRD 1990/91. godinu. Do sada
aneksom Ugovora nije utvrđen iznos utrošenih sredstava koja bi se priznala kao
potrebna sredstva za redovno održavanje Šumarskog doma. Naš suradnik za poslove
na održavanju objekta procijenio je da se do 25a/o uloženih sredstava mogu
priznati kao potrebna sredstva za održavanje objekta što iznosi približno


226
ŠUMARSKI LIST 3-5/1992 str. 121     <-- 121 -->        PDF

1.300.000.— HRD. Na prijedlog IRMO-a prihvaćena je kompenzacija (umjesto plaćanja
računa za zakupnine) od travnja 1991. godine pa i za siječanj i veljaču
1992. godine.


Tehnološki fakultet i dalje ne plaća svoje obveze prema nama. U zadnje vrijeme
nismo bili u mogućnosti ažurirati sudski postupak za iseljenje i naplatu
računa.


Uvjeti za uspostavljanje redovnijih kontakata na relaciji odvjetnik — sud —
Hrvatsko šumarsko društvo bili su objektivno otežani. Prema grubim predračunima
za intenzivnije zahvate rekonstrukcije i prenamjene poslovnog prostora potrebna
su znatna sredstva koje se ni približno ne mogu osigurati visinom zakupnine
prema sadašnjim iznosima. Ukoliko bi se odlučili na realizaciju prenamjene
nužno je tražiti izvore sredstava zainteresiranih organizacija.


Prema obračunu prihoda i rashoda po mjestima aktivnosti imamo slijedeća
ostvarenja:


1. Stručne službe Hrvatskog šumarskog društva — ukupni prihodi iznose
2.934.012 HRD, a ukupni rashodi iznose 1.848.912 HRD, s ostatkom viška prihoda
1.085.100 HRD.
2. Za Šumarski list ukupan prihod 1.222.607 HRD a ukupni rashod 2.209.665
HRD s negativnim rezultatom 987.057 HRD.
3. Za vlastitu djelatnost (izdavačka djelatnost) ukupan prihod 453.604 HRD a
ukupan rashod u iznosu od 411.962 HRD s ostatkom 41.641 HRD.
Prihodi i rashodi po mjestima aktivnosti pod stavkom 1, 2. i 3. raspoređeni
su u odnosima 35:50:15.


Negativna razlika u iznosu od 987.057 HRD za »Šumarski list« — rezultat je
nepredviđenih troškova usluga, neadekvatne prodajne cijene i nenaplaćene realizacije.


Vlastita djelatnost koja se odnosi na promet i distribuciju tiskanica — obra


zaca imala je ograničene mogućnosti zbog opće poznatih teškoća u poslovanju,


a mnoge naše organizacije i dalje sve više koriste usluge drugih organizacija.


OBRAČUN PRIHODA I RASHODA PO MJESTIMA AKTIVNOSTI
HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA ZA 1991. GODINU


berd"
MW» SATHIP barski "^Žls7


PRIHODI


1.
Preneseni višak prihoda
iz prošle godine 221.453,00 221.453,00 — —
2.
Prihodi od prodaje Šum.
lista, oglasa, sep. 658.507,60 — 658.507,60 —
3.
Prihodi od vlastite djelat. 453.604,20 — — 453.604,20
4.
Prihodi od zakupnina 2.539.514,50 2.539.514,50 — —
5.
Dotacije od Ministarstva
znanosti, tehnologije i
informiranja 564.100,00 — 564.100,00 —
6.
Ostali prihodi 173.045,30 173.045,30 — —
UKUPNO PRIHODI 4.610.224,60 2.934.012,80 1.222.607,60 453.604,20
ŠUMARSKI LIST 3-5/1992 str. 122     <-- 122 -->        PDF

Red
Stručne «„„.„—i.: i;«.* Vlastita


sum|"Kl llst


br Ukupno službe HŠD djelatnost
35°/o 1 üß/o
RASHODI


1.
Kancelarijski mater.
obrasci i str. liter. 112.529,40 39.385,30 56.264,70 16.879,40
2.
Materijal za održavanje
čistoće 24.093,70 8.432,90 12.046,80 3.614,00
3.
Sitni inventar 10.000,30 10.000,30 — —
4.
Ostale usluge 13.513,00 13.513,00 — —
5.
Utrošena energija
(plin, struja) 45.437,90 15.903,30 22.719,00 6.815,60
6.
Poštansko-telef. i telegrafski
troškovi 74.658,90 44.157,10 22.838,20 7.663,60
7.
Transportne usluge 3.810,00 — 1.700,00 2.110,00
8.
Troškovi tekućeg održavanja,
opr. i nekr. 706.276,70 706.276,70 — —
9.
Komunalne usluge
(čistoća, voda, dimnjak) 113.180,00 39.613,00 56.590,00 16.977,00
10.
Tiskanje Šum. lista,
separata i prijevodi 704.801,20 — 704.801,20 —
11.
Izdaci za reprezentaciju 21.862,10 7.652,00 10.931,00 3.279,10
12.
Amortizacija 89.559,90 89.559,90 — —
13.
Ostali materijalni troškovi 285.226,50 99.829,30 142.613,20 42.784,00
14.
Naknade za usluge SDK 3.871,20 1.355,20 1.935,00 581,00
15.
Premija osiguranja 25.796,20 9.028,60 12.898,00 3.869,60
16.
Dnevnice i putni troškovi 42.105,80 14.737,00 21.053,00 6.315,80
17.
Autorski honorari 139.696,60 — 139.696,60
Materijalni troškovi
i amortizacija 2.416.419,40 1.099.443,60 1.206.086,70 110,889,10
18.
Osobni dohoci 1.593.835,80 557.842,50 796.918,00 239.075,30
19.
Porezi i doprinosi iz
prihoda 413.320,70 144.662,20 206.660,50 61.998,00
20.
Ostale naknade iz prihoda 33.964,10 33.964,10 — —
21.
Ostale pomoći 13.000,00 13.000,00 — —
Ukupno osobni rashodi 2.054.120,60 749.468,80 1.003.578,50 301.073,30
UKUPNO RASHODI 4.470.540,00 1.848.912,40 2.209.665,20 411.962,40


REKAPITULACIJA


PRIHODI 4.610.224,60 2.934.012,80 1.222.607,60 453.604,20
RASHODI 4.470.540,00 1.848.912,40 2.209.665,20 411.962,40
VIŠAK PRIHODA 139.684,60 +1.085.100,40 —987.057,60 —41.641,80


IZVJEŠTAJ NADZORNOG ODBORA HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA


Dana 27. veljače 1992. godine Nadzorni odbor u sastavu:


1. Slavko Šarčević, dipl. inž. — predsjednik
2. Valerija Vukelić, dipl. inž. — član
3. Rudolf Herljević, dipl. inž. — član
pregledali su materijalno-financijsku dokumentaciju za vremensko razdoblje od


1.
siječnja 1991. godine. Odbor u navedenom sastavu ustanovio je da se: blagaj228
ŠUMARSKI LIST 3-5/1992 str. 123     <-- 123 -->        PDF

nički dnevnik vodi uredno na temelju postojećih dokumenata, te da se blagajnički
maksimum ne prekoračuje. Postoji propisana dokumentacija za sve ulazne i izlazne
račune. U tijeku godine slale su se opomene za neplaćene račune. Inventurna
komisija je obavila popis osnovnih sredstava zaliha (knjiga), novca i sve vrijednosne
papire u blagajni, sredstva zajedničke potrošnje i ostala potraživanja i obveze.
Inventurne liste se nalaze u prilogu izvještaja komisije, a kojega je prihvatio
Nadzorni odbor. Nenaplaćena potraživanja u iznosu od 64.946,20 din. treba otpisati
na teret rashoda za 1991. godinu, te da se i dalje vodi računa o naplati tih dugovanja.
Problem sporednih potraživanja je i dalje prisutan. Na sumnjivim i
spornim potraživanjima vode se nenaplaćene zakupnine od Tehnološkog fakulteta
u iznosu od 1.707.670,00 dinara, za više godina unatrag. Za ta dugovanja se i dalje
poduzimaju mjere naplate.


Nadzorni odbor konstatira da je prijedlog Zaključnog računa izrađen u skladu
sadržaja pregledne dokumentacije.


Prihodi i rashodi za 1991. godinu


PRIHODI


Prenesen višak prihoda iz protekle godine 221.453,00 dinara
Prihodi od Ministarstva znan. tehnol. i inform. 564.100,00
Prihodi od vlastite djelatnosti 3.651.626,30 „
Ostali prihodi 125.748,30


Ukupno prihodi 4.562.927,60


RASHODI


Materijalni troškovi i amortizacija 2.369.122,40 dinara
Osobni rashodi 2.054.120,60


Ukupno rashodi 4.423.243,00


Ukupno prihodi 4.562.927,60


Ostatak prihoda 139.684,60


Prijedlog za raspodjelu ostatka prihoda za prijenos u iduću godinu 139.684,60 din.
Nadzorni odbor dostavlja izvještaj Upravnom odboru Hrvatskog šumarskog
društva s prijedlogom da ga u cijelosti prihvati.


IZVJEŠTAJ INVENTURNE KOMISIJE S 31. PROSINCEM 1991. GODINE


Upravnom odboru Hrvatskog šumarskog društva Zagreb, izvješćujemo ovaj organ
da je komisija osnovana Odlukom Upravnog odbora u sastavu:


1. Slavica Slonje — predsjednik
2. Đurđa Belić — član
3. Vlatka Antonić — član
obavila popis sa stanjem na dan 31. prosinca 1991. 0 obavljenim poslovima i o
utvrđenom stanju podnosimo slijedeći izvještaj:


1. Stvarno stanje osnovnih sredstava odgovara knjižnom stanju;
229
ŠUMARSKI LIST 3-5/1992 str. 124     <-- 124 -->        PDF

2.
Stanje na žiro računu iznosi 646.193,20 dinara;
3.
Stanje u blagajni iznosi 2.086,— dinara;
4. Stanje sredstava zajedničke potrošnje za ostale namjene iznosi 6.208,70 din.;
5.
Stanje sredstava zajedničke potrošnje za stambenu izgradnju iznosi 7,80 dinara;
6. Stanje sredstava narodne obrane iznosi 186,30 dinara;
7. Nenaplaćena potraživanja od kupaca iznose 1.648.571,60 dinara;
8. Sumnjiva i sporna potraživanja iznose 124.044,70 dinara.
Komisija predlaže da se otpišu 2 biste u iznosu 48,30 dinara na teret rashoda
za 1991. godinu, nenaplaćeno potraživanje od kupaca u iznosu od 64.946,20 dinara
otpise na teret rashoda za 1991. godinu, a iznos od 1.583.628,40 dinara prenesu na
sporna i sumnjiva potraživanja (Tehnološki fakultet 328.533,70 i ostali kupci
1.255.096,70) za njih je pokrenut redovni postupak za naplatu.


Amortizacija osnovnih sredstava obračunava se po stopama propisanim iz Nomenklature
sredstava za amortizaciju.
Revalorizacija sredstava vrši se prema koeficijentima za revalorizaciju, a koji
su objavljeni u Narodnim novinama 1/92.


Ad. 3.


Uvodne napomene i određena obrazloženja prijedloga Programa rada za 1992.
godinu i Financijskog plana za 1992. godinu dali su Adam Pavlovi ć i Ivan
Maričević.


Nakon rasprave prihvaćeni su predloženi dokumenti. Usvojen je prijedlog da
se vrijednost boda od 1. siječnja 1992. godine poveća za 30´1,,, slo je u skladu s odnosima
u financijskom planu za 1992. godinu.


PROGRAM RADA ZA 1992. GODINU


— prijedlog —
Hrvatsko šumarsko društvo i Šumarska društva programiraju svoje i zajedničke
aktivnosti, utvrđuju ciljeve i razrađuju zadatke na temelju odredbi i sadržaja
Statuta, Zakona o društvenim organizacijama i drugih odgovarajućih zakonskih
i posebnih normi i odluka, a u skladu dostignuća šumarske i drvno-tehnološke
znanosti i prakse, te općih uvjeta u Republici Hrvatskoj.


Ciljeve i programirane zadatke organi Hrvatskog šumarskog društva: Skupština,
Upravni odbor, Nadzorni organ i kroz druge oblike djelovanja ostvaruju
neposrednim organiziranjem svojih članova, po potrebi i drugih znanstvenika i
stručnjaka za određena pitanja. U konkretnim uvjetima za racionalno organiziranje
redovnih i posebnih aktivnosti nastoje se maksimalno koristiti bogata od više
generacija stečena znanja i iskustva iz prethodnih razdoblja, u trajanju od 1846.
godine.


Ovim programom rada samo su naznačena pojedina područja organiziranog
djelovanja, kao polazne osnove za projektiranje i izradu određenih poslova i zadataka:


— Unapređivanje, uspostavljanje i razvijanje dugoročnije suradnje s organizacijama
— institucijama šumarstva, industrije, drvne tehnologije, celuloze, kemi230
ŠUMARSKI LIST 3-5/1992 str. 125     <-- 125 -->        PDF

je, te prometa drvnim proizvodima, Javnim poduzećem »Hrvatske šume«, Šumarskim
fakultetom, Šumarskim institutom i s drugim znanstveno-stručnim organizacijama
— institucijama Republike Hrvatske i drugih država, kada se traže
najpovoljnija moguća rješenja za aktualna pitanja iz pojedinih područja naše
struke*


U organizaciji Upravnog odbora uporno razvijati neposredniju i intenzivniju
suradnju s izvršnim organima naših Društava, a tamo gdje još uvijek nemamo
zadovoljavajuće rezultate, potrebno je posebno angažiranje članova Upravnog odbora
za stvaranje preduvjeta za organizaciju — osnivanje Šumarskih društava.


— Za održavanje sjednica Upravnog odbora i Skupštine Hrvatskog šumarskog
društva i za druge oblike organiziranog djelovanja potrebno je pravovremeno uključiti
članove i Društva, kako bi se na dnevnom redu postavljala i rješavala aktualna
pitanja od interesa struke i naših članova.
— Aktivno uključivanje naših članova i organa Hrvatskog šumarskog društva
i društva u izradu nacrta, prijedloga zakona i drugih normi presudnih za unapređenje
i razvoj šumarstva i prerade drva u Republici Hrvatskoj.
— Praćenje i utvrđivanje zajedničkih stavova o mogućoj primjeni suvremenih
i racionalnijih oblika organiziranja određenih djelatnosti u šumarstvu i preradi
drva, uvođenju novih tehnologija i drugih spoznaja u prvom redu rezultate naših
znanstvenih istraživanja i praktičnih rješenja (fakulteta, instituta, poduzeća i dr.).
— Organiziranje više stručnih i popularnih predavanja, savjetovanja, razgovora
i si. na teme: Šumarska znanost i praksa; Problematika proizvodnje, razvoja
šumarstva i prerade drva; Propadanje šuma — uzroci i posljedice; Primjena suvremenih
metoda i sredstava rada u našim djelatnostima — kompjutorizacija i
dr.; Čovjek, društvo — šuma, priroda i dr.
— Posebnim aktivnostima izvršnih organa Hrvatskog šumarskog društva i Društava
posredno i neposredno utjecati na donošenja odluka nadležnih državnih i
drugih organa, kojima će se zaustaviti procesi koji ugrožavaju šumu i čovjekov
okoliš. Prema najnovijim istraživanjima (podacima) zdravstveno je stanje šuma
irlo loše.
— Unapređivanje i razvijanje izdavačke djelatnosti dugoročni je zadatak svih
naših organizacija — potrebno više zajedničkih akcija za realizaciju ambicioznih
ciljeva. Šumarski list znanstveno-stručno i društveno glasilo Hrvatskog šumarskog
društva uspješno se izdaje 115 godina i postoje svi uvjeti da se ti poslovi —
zadaci ostvaruju i u narednom razdoblju. Potrebno je aktualizirati pripreme za
izdavanje Šumarskog priručnika i drugih stručnih publikacija.
— Utvrđivanje zajedničkih zadataka zbog izgrađivanja bibliotečno-informacijskog
sustava za potrebe naših djelatnosti, i dalje raditi na uređivanju stručne
knjižnice Hrvatskog šumarskog društva.
— Pristupiti izradi projektnog zadatka, kojim bi se određeni dio prostora u
Šumarskom domu namijenio za popularizaciju šumarstva i prerade drva. Organizirano
pristupiti utvrđivanju zadataka za obilježavanje 150. godina osnivanja Hrvatsko-
Slavonskog šumarskog društva 1846—1996. i 120 godina izlaženja Šumarskog
lista (1877—1996).
— Nastaviti sa redovnim zadacima na održavanju zgrade Šumarskog doma.
Pristupili smo adaptaciji podruma, prema usvojenim projekcijama prenamjene.
— Sa predstavnicima Tehnološkog fakulteta i Grad. knjižnice u što kraćem
vremenu doći do sporazuma o njihovom iseljenju kako bi se pristupilo rekonstrukciji
i prenamjeni prostora u Šumarskom domu prema našim programima.
231
ŠUMARSKI LIST 3-5/1992 str. 126     <-- 126 -->        PDF

— Raditi na unapređivanju rada stručne službe Hrvatskog šumarskog društva
za obavljanje tekućih poslova, a posebno na izradi podloge za redovne aktivnosti
organa Hrvatskog šumarskog društva zbog realizacije mogućih ciljeva — zadataka
naznačenih i u ovom programu.
— Unapređivati, uspostavljati i razvijati suradnju s organizacijama inženjera
i tehničara i dr. u zemlji i inozemstvu.
PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 1992. GODINU


A) PRIHODI Planirano


1. Prihodi od pretplate i prodaje Šumarskog lista, separata i oglasa 1.555.000
2. Prihodi od vlastite djelatnosti 500.000
3. Prihodi od zakupnine 7.618.668
4. Ostali prihodi 200.000
5. Dotacije od Ministarstva znanosti, tehnol. i informir. 500.000
6. Preneseni višak prihoda iz 1991. 139.685
UKUPNI PRIHODI 10.513.353


B) RASHODI


Materijalni troškovi


1. Materijal za održav. čistoće, kane. mater, i dr. 206.178
2. Sitan inventar 30.000
3. Knjižnica, struč. literatura, publikacija i dr. 80.000
4. Utrošena energija (plin, elektri. energija) 90.875
5. Poštansko-telefonski troškovi 150.000
6. Transportne usluge 8.000
7. Troškovi investicijskog održavanja 2.738.323
8. Komunalne naknade (voda, smeće, dimnjak i si.) 282.950
9. Troškovi tiskanja Šumarskog lista, separata i prijev. 2.500.000
10. Ostale neproizvodne usluge 100.215
11. Izdaci za reprezentaciju 50.000
12. Amortizacija 70.000
13. Ostali materijalni troškovi 450.000
14. Naknade za usluge SDK 7.742
15. Premija osiguranja 70.000
16. Dnevnice i putni troškovi 210.000
17. Autorski honorari 330.000
Ukupno materijalni troškovi i amortizacija 7.374.283


Osobni rashodi


18. Osobni dohoci 2.549.070
19. Porezi i doprinosi iz prihoda 500.000
20. Ostale naknade iz prihoda 70.000
21. Pomoći i dotacije 20.000
3.139.070
Ukupno osobni rashodi


10.513.353
UKUPNO RASHODI
ŠUMARSKI LIST 3-5/1992 str. 127     <-- 127 -->        PDF

Ad. 4.


Adam Pa vio vic, ukratko je govorio o uvjetima za održavanje godišnje
skupštine Hrvatskog šumarskog društva. Prema odredbama Statuta koji je izrađen
na osnovama zakona o društvenim organizacijama i udruženjima građana (NN br.
17/1982. i NN br. 5/1985) u toku godine obvezni smo održati redovnu godišnju
Skupštinu. U ranijim godinama obično smo pristupili pripremama i održavanju
u mjesecu lipnju. Prema informacijama odgovarajuće stručne službe Ministarstva
pravosuđa i uprave Republike Hrvatske u pripremi je novi Zakon kojim će
se regulirati način organiziranja i djelovanja stručnih i drugih organizacija. Pretpostavlja
se rasprava o Zakonu u Saboru već u svibnju ove godine.


Izradi prijedloga novog Statuta HŠD-a pristupiti će se u skladu odredbi i intencija
toga zakona. Paralelno s tim zadacima organizirano treba obaviti više konzultacija
s našim članovima šumarskog društva na utvrđivanju: ustrojstva organa
HŠD-a Skupštine plenuma Upravnog odbora, tajništva stručne službe i drugih oblika
aktivnosti; aktualnih pitanja iz programa rada i načina ostvarivanja ciljeva
i neposrednih zadataka u toku priprema odluka za održavanje Skupštine Hrvatskog
šumarskog društva (mjesta održavanja, datuma i dnevnog reda).


Pripreme za održavanje 22. sjednice Upravnog odbora treba uskladiti s redovnim
sadržajem — pitanjima o kojima se donose odgovarajući zaključci i odluke i
s posebnim aktivnostima na pripremi radnog materijala na temu: Štete u šumarstvu
i preradi drva Hrvatske zbog srpske agresije o čemu bi se također donijeli
određeni zaključci.


U raspravi su sudjelovali svi prisutni i postignuta je suglasnost da radna
grupa pripremi odgovarajuće prijedloge za 22. sjednicu Upravnog odbora. Pod
ovom točkom dnevnog reda usvojen je prijedlog Statuta za šumarska društva,
koji je umnožen i uručen prisutnima na sjednici (Statut HŠD-a kao i ogledni primjerak
izrađeni su u skladu važećeg Zakona).


Ad. 5.


Usvojen je izvještaj o provedenom Natječaju za poslovnog tajnika i za tajnika
je imenovan Ivan Maričević, dipl. inž.


Ad. 6.


Adam P a v 1 o v i ć i Ivan Maričević, ukratko su se osvrnuli na ranije dogovore
u vezi izrade radnog materijala — idejnih skica za moguću prenamjenu
poslovnog prostora u Šumarskom domu, prvenstveno u podrumu i prizemlju.


Na dostavljen materijal i skice nije bilo posebnih primjedbi i u cijelosti je prihvaćen
pristup izradi podloga za moguća racionalna rješenja za određene namjene
dijelova poslovnog prostora u Šumarskom domu.


Naglašeno je da se svaki konkretni prijedlog o adaptaciji mora posebno kritički
stručno analizirati i razmotriti. Podrazumijeva se da svako buduće rješenje
mora biti u funkciji realizacije programa HŠD-a.


Ad. 7.


1. Đuro Kovačić , upoznao je prisutne o ostvarenim rezultatima poslovanja
JP. »Hrvatske šume«, koji i u ovim ratnim uvjetima imaju pozitivan predznak.
Predložio je da Upravni odbor donese odluku, kojom bi se pokrenuo postupak za


ŠUMARSKI LIST 3-5/1992 str. 128     <-- 128 -->        PDF

ustupanje poslovnih prostorija, koje sada koristi IRMO organizacija. Nakon razmatranja
toga prijedloga usvojen je stav, da se obavi razgovor o uvjetima za otkazivanje
ugovora, po kojem su uređeni odnosi između davaoca HŠD-a i korisnika
IRMO. Uvjetno se prihvaća otkaz korisnicima IRMO i Kaučić, F. s tim da JP
»Hrvatske šume« potpišu ugovor s HŠD-om kojim se reguliraju međusobni odnosi
i načini za rješavanje pitanja koja će nastati kao posljedica ugovornih odnosa
s dosadašnjim korisnicima poslovnog prostora u Šumarskom domu.


2. Branimir Prpić i Ivan Maričević, osvrnuli su se na sve ozbiljnije
teškoće u vezi tiskanja Šumarskog lista, posebno na otkazivanje pretplate i od
strane naših organizacija. Dogovoreno je da B. Prpić, Đ. Kovačić i I. Maričević
obave razgovor s direktorom J. Dundovićem i pokušaju pozitivno riješiti ta pitanja.
3. Adam Pavlović i Ivan Maričević iznijeli su podatke o postupku u
vezi adaptacije podrumskog prostora po ugovoru s Kaučič Francom. Naš odvjetnik
u pismenom obliku obavijestio je F. Kaučiča da u roku 3 mjeseca završi poslove
na uređenju podruma prema sklopljenom ugovoru. Kaučič F. preko svoga
odvjetnika predložio je preko našeg odvjetnika, da pod sličnim uvjetima omogućimo
adaptaciju drugom izvođaču, a da on iz objektivnih razloga (bolesti i
dr.) mora odustati od realizacije.
Nakon rasprave prihvaćen je prijedlog da naš odvjetnik pripremi novi ugovor,
kojim bi se eventualno pod sličnim uvjetima osigurala odgovarajuća adaptacija
dijela podrumskog prostora.


4. Na poziv predsjednika ZDIT GLS-a dr. Janeza Hočevar iz Slovenije i telefonskog
razgovora s dipl. inž. R. Cafnikom, predsjednik Adam Pavlović i tajnik
Ivan Maričević otputovali su u Ljubljanu na sastanak na kojem su vođeni razgovori
o uvjetima i mogućnostima da HŠD neposrednije sudjeluje u stvaranju odgovarajuće
još nedefinirane zajednice s predstavnicima društva Slovenije, Italije,
Austrije...
Obveze o bilo kakvom obliku u ime HŠD i naše struke nisu preuzete. Prije
prijedloga za donošenje odluke organa HŠD-a potrebno je obaviti razgovore u
okviru naših organizacija — institucija, što ćemo do druge sjednice Upravnog odbora
učiniti. Informacija je primljena na znanje.


5. Ivan Maričević , pročitao je molbu dr. Juraja Medvedovića o osnivanju
kluba šumara-izumitelja. Prihvaćen je prijedlog da klub radi u okviru HŠD-a s
pravom da koristi povremeno dio poslovnog prostora prema dogovoru sa stručnim
službama.
Predsjednik
Zapisnik sastavio: Upravnog odbora
Ivan Maričević, dipl. inž., v. r. Adam Pavlović, dipl. inž., v. r.