DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1992 str. 132     <-- 132 -->        PDF

Dr. ZORISLAV KOVAČEVIC
dipl. inž. šum.
(1927—1991.)


Dragi prijatelji, kolegice i kolege,


Naša iskrena bol i tuga nadilazi snagu
moje riječi i moje dužnosti da na
ovom skupu Šumarskog instituta Jastrebarsko
izrazim osjećaje našeg rastanka
od dragog nam prijatelja i suradnika dr.
Zorislava Kovačevića.


9. svibnja 1991. godine umro je i otišao
na pokoj vječni dr, Zorislav Kovačević
viši znanstveni suradnik našeg Instituta
naglo shrvan neizlječivom bolešću,
koju je s najvećom ljudskom hrabrošću
do kraja života podnosio.
Zorislav Kovačević rođen je 13. prosinca
1927. godine u Osijeku gdje je i
završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao
je na Poljoprivredno-šumarskom
fakultetu u Zagrebu 1956. godine, šumarski
smjer i odmah se po stjecanju fakultetske
diplome zaposlio u šumarskoj struci
u Delnicama. Osnivanjem Šumskog gospodarstva
Delnice (1960.) izabran je za
rukovoditelja Odjela za pošumljivanje i
melioraciju (kasnije Razvojno biološki
odjel) i s te dužnosti dolazi 1968. godine


u Šumarski institut. U Šumarskom institutu,
u Odjelu za tipologiju šuma, bavi
se znanstvenoistraživačkim radom u području
ekonomike šumarstva sve do svoje
prerane smrti. Magistrirao je u Zagrebu
1976. godine i doktorirao u Sarajevu 1988.
godine iz područja ekonomike šumarstva.


Radni vijek i djelo dr. Zorislava Kovačevića
može se podijeliti u dva podjednako
plodna dijela: rad u šumarskoj struci
na području Gorskog kotara i Hrvatskog
Primorja, i znanstveno istraživački
rad u našem Institutu.


Iz njegova vrlo opsežnog, i u mnogome
pionirskog rada u šumarskoj praksi,
spomenut ću samo ono što je od posebne
znanstvene i praktične važnosti za naše
šumarstvo. Već na početku svoje službe
u Delnicama dolazi Zorislav Kovačević
do ispravnih i dalekosežnih spoznaja da
se melioracije, rekonstrukcije i ukupno
gospodarenje šumama Gorskog kotara i
Hrvatskog Primorja mora temeljiti na
šumskim pokusima. Zato u suradnji sa
ing. Josipom Šafarom izrađuje, a sa svojim
suradnicima ostvaruje, veliki projekt
šumskih pokusa sa 20 primjernih objekata
i blizu 100 tretmana.


Ciljevi toga rada bili su raznovrsni:Obnoviti i podići biološki i proizvodni
potencijal loše gospodarenih šuma jele
i bukve;

Ustvrditi prikladnost četinjača brzog
rasta (smreke, duglazije i dr.) za pošumljavanje
slobodnih površina nastalih
u oštećenim jelovim sastojinama
(sušenjem) vjetroizvalama i čestim
sanitarnim sječama;

Pretvorba degradiranih bukovih panjača
u produktivnije kulture smreke;

Obnova sastojina jele i smreke sa nagomilanom
prezrelom drvnom masom
i slabog pomlađivanja;

Rekonstrukcija bukovih sastojina iz
panja i sjemena loše kvalitete u mješovite
kulture četinjača;


ŠUMARSKI LIST 3-5/1992 str. 133     <-- 133 -->        PDF


Pretvaranje makije u kulture borova
za prioritetno korištenje u turizmu i
rekreaciji.
Obnovljene šume i podignute šumske
kulture u predjelima Zvirja, Mlaka, Glavica,
Vrbovska poljana, Resnjak, Jezera,
Počivalnik, Kuželjska planina, Golik, Grič,
Pintarica, Potočići, Tisovac, Dletvo, Lužina,
Brgud i Punta križa, i kad nas ne
bude, svjedočit će budućim generacijama


o znanju, daru i marljivosti njihova uzgajivača.
U uvjetima nesređenih društvenih
prilika u kakvima smo živjeli, takvo
je djelo mogla oživotvoriti samo svestrana
izgrađena ličnost, nepokolebljiva
u služenju svojoj šumarskoj struci, svom
narodu i općem napretku. Svojim radom
u šumama Gorskog kotara i Hrvatskog
Primorja, ostavio je Zorislav Kovačević
neizbrisiv trag i zauzeo istaknuto mjesto
u duševnoj baštini Hrvatskog šumarstva.
S golemim stručnim iskustvom i širokom
općom kulturom dolazi Zorislav Kovačević
1968. godina na rad u Šumarski
institut. Vodi ga želja da oproba snagu
vlastita duha u hramu znanosti i još više
doprinese našoj šumarskoj struci.


Prihvaća nižu i nesigurniju Institutsku
plaću i uključuje se u projekt tipoloških
istraživanja šuma i šumskih staništa. Sve
svoje snage poklanja ekonomskom aspektu
identifikacije, klasifikacije i gospodarske
primjene tipova šuma.


U njegovim znanstvenim radovima po
prvi se put u Jugoslavenskom prostoru
iskazuju koncepcijske i metodološke
smjernice ekonomske komponente tipoloških
istraživanja šuma. Poučen bogatim
iskustvom šumara praktičara, jasno
uočava upotrebljive znanstvene probleme.
U svojoj magistarskoj radnji po prvi je
put kod nas na primjeru šumskog gospodarstva
Gospić i na tipološkoj osnovi,
analizirao odnose između zatečene i optimalne
otvorenosti šuma.


Krupan doprinos tipološkim istraživanjima
šuma i racionalnom korištenju
šumskih ekosistema u Hrvatskoj je di


sertacija Zorislava Kovačevića. Cilj je
istraživanja utvrditi vrijednost normalnih
šuma konstruiranih za proizvodnju najveće
drvne mase i alternativa u pojedinim
ekološkim uvjetima konstruiranih za
proizvodnju veće količine kvalitetnog drva.
Smisao je disertacije da se u pojedinim
ekološkim uvjetima utvrde najekonomičnije
normale.


Kovačevićeve ekonomske normale za
jelove šume Gorskog kotara daju najkvalitetniju
drvnu masu, imaju jače dimenzije
sječive zrelosti i veću drvnu zalihu,
pa zato otvaraju nove ekološke, tehnološke
i ekonomske vidike u gospodarenju
tim šumama.


U Odjelu za tipologiju šuma našeg Instituta,
dr. Zorislav Kovačević neprekidno
se ističe pomnim traganjem za znanstvenom
istinom. Njemu je strano izmišljanje
teorija i površno ponavljanje drugih.
Bio je odgovoran i temeljit u pisanju.
Premda je iza sebe ostavio mnoge
zapažene znanstvene »"adove, njegova prerana
smrt odnijela je čitavo bogatstvo i-
deja, podataka i nezavršenih rasprava,
danas toliko potrebnih našoj šumarskoj
struci.


Dr. Zorislav Kovačević bio je jedan
od pouzdanih stubova i neumornih graditelja
našeg Odjela za tipologiju šuma.
Njegovi pogledi i prijedlozi uvijek su bili
usmjereni na što bolje i lakše oživotvorenje
naših zajedničkih zadataka. U odnosima
mlađih i starijih nije tražio uobičajne
forme suradnje, već je uvijek zastupao
uspostavljanje očinskog odnosa i
nesebičnog pomaganja.


Za druženja na terenskim istraživanjima
bilo je prilike da upoznamo svo bogatstvo
njegove ličnosti. Impresivno je
djelovalo njegovo široko kulturno obzorje.
Odlično je poznavao mnoga područja
umjetnosti i drugih znanosti. U tom je
bio izvor snage za njegovo uvijek vedro
duševno raspoloženje. Kad sam ga za vrijeme
terenskog rada na otoku Cresu prije
3 godine upitao kako tako lako podnosi
nedaće vremena, odgovorio mi je ri


239
ŠUMARSKI LIST 3-5/1992 str. 134     <-- 134 -->        PDF

ječima iz Biblije: »Ne silazi s križa pat- spodarenju šumama Gorskog kotara. Ponje
svoje i dogodit će se čudo«. I zaista, tom je stigla tragična vijest — umro je
njegov je »kredo« bio: »Ljudski je život dr. Zorislav Kovačević. Svi ostajemo nirad
i trpnja«. Njegove ga duševne vrline jemi u tuzi. Uzalud se tješimo mislima
nisu napuštale ni u najtežim trenucima velikog Matoša: »Od zipke pa do groba
borbe s opakom bolešću. S pravom se tek kratak nam je put, tek tren je ljudmože
reći da je do posljednjeg trenutka sko doba, sav život san i slut«. Zauvijek
svog života bio s nama. Završavao je iz- nas je ostavio plemenit čovjek, drag i
vješća za proteklo 5-godišnje razdoblje, pouzdan prijatelj, vrstan šumarski stručsređivao
podatke za dovršena istraživa- njak i znanstvenik.
nja o osnovnim karakteristikama biogeo-Neka mu je laka slobodna Hrvatska
cenotičkih ploha u zajednici bukve i jele, aruda
a prije 3 tjedna izradio je i poslao nam
iz Rijeke novi istraživački projekt o go- Vječna mu slava i hvala.


OBJAVLJENI RADOVI


Tijekom svog dugogodišnjeg rada, dr. Zorislav Kovačević objavio je 5 samostalnih
radova, 27 radova s drugim autorima, 35 studija, 5 projekata i 13 Osnova
i Programa gospodarenja.


Kovačević , Z., (1975): Vrijednosti sastojina u odnosu na intenzitet sušenja
jele, Istraživanje uzroka i posljedica sušenja prirodnih jelovih šuma u Hrvatskoj,
Radovi Šumarskog instituta, Jastrebarsko, br. 23
(1975): Šumsko gospodarstvo Gospić u uvjetima sadašnje i optimalne otvorenosti
šuma, magistarski rad, Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
(1989): Ekonomske značajke »normalnih« sastojina ekološko-gospodarskih tipova
— podtipova raznodobnih šuma jele na području Gorskog kotara, Radovi
Šumarskog instituta, Jastrebarsko, br. 78
(1989): Kvaliteta normalnih sastojina ekološkogospodarskih tipova jele u Gorskom
kotaru, Radovi Šumarskog instituta, Jastrebarsko, br. 80


DOKTORAT:
Bertović, S., Cestar, D., Kovačević, Z. et al. (1971): Kvalitativna i kvantitativna
produkcija bukovih šuma u zapadnom dijelu Hrvatske, Radovi Šumarskog
fakulteta, Jastrebarsko, br. 18
Bertović, S., Kovačević, Z. et al. (1974): Tipološke značajke šuma u gospodarskoj
jedinici Brod na Kupi, Radovi Šumarskog instituta, Jastrebarsko,
br, 21
Cestar , D., Kovačević , Z. et al. (1979): Tipološka istraživanja kao osnova
za suvremeno gospodarenje šumama, Glasnik Šumarskog fakulteta, posebno
izdanje br. 4, Beograd
Martinović, J., Kovačević, Z. (1984): Kulturno-tehnološke promjene u
šumskim tlima na kršu Hrvatske, Zemljište i biljka, Beograd, br. 2
Cestar, D., Kovačević, Z. et al. (1986): Uputstva za izradu karte ekološko-
gospodarskih tipova šuma gorskog područja (I) SR Hrvatske, Radovi Šumarskog
instituta, br. 4, izvanredno izdanje
B e z a k, K., Kovačević , Z. et, al. (1989): Uputstva za izradu karte ekološko-
gospodarskih tipova brdskog i nizinskog područja (II) SR Hrvatske, Radovi
Šumarskog instituta, br. 79, Jastrebarsko Dr Jakov Martinović


Šumarski institut Jastrebarsko


240