DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1992 str. 135     <-- 135 -->        PDF

ZVONIMIR ŽIVKOVIC
dipl. inž. šum.
(1933—1991.)


U Zagrebu je 27. rujna 1991. godine,
nakon dulje i teške bolesti, umro naš
dragi kolega Zvonimir (Zvonko) Živković,
dipl. inž. šumarstva.


Prilikom ispraćaja na vječni počinak,
koji ´je obavljen 1. listopada 1991. u
Krematoriju Mirogoj, od dragog kolege
Zvonka, u ime Ministarstva poljoprivrede
i šumarstva, prijatelja, kolega i šumarske
struke, oprostio se Horvatinović
Slavko, dipl. inž. šum. — pomoćnik ministra.
Tom prilikom izrazio je duboku
sućut svim članovima obitelji i rodbini
dragog nam prijatelja i kolege.


Kolega Zvonko rođen je 8. 11. 1933.
godine u mjestu Nijemci, općina Vinkovci,
od oca Filipa lugara i majke Ljubice
domaćice.


Već od ranih dječačkih dana, vjerojatno
pod utjecajem poslova koje je obavljao
otac, a i očaran tajnama i ljepotama
šuma, koje je s ocem obilazio, opredjelio
se za »zelenu struku«.


Godine 1953. u Karlovcu završava srednju
šumarsku školu, a 1961. godine, na
Šumarskom fakultetu sveučilišta u Zagre


bu diplomira na šumsko-gospodarskom
smjeru.


Od 1962. do 1965. godine, kolega Zvonko
radi u Kombinatu »Spačva« Vinkovci,
kao referent uzgoja i iskorišćavanja šuma,
zamjenik upravitelja šumarije Cerna,
te kao samostalni referent za uređi


vanje šuma.
Od 1965 do 1968. godine u DIP-u Sisak
radi na radnom mjestu šefa komercijalne
nabave.
U republičkim organima uprave, Sekretarijatu,
Komitetu i Ministarstvu poljoprivrede
i šumarstva Republike Hrvatske
radi od 1970. do 1991. godine, gdje
do punog izražaja dolazi njegova aktivnost
dokazanog i vrsnog šumarskog
stručnjaka. U tom vremenskom razdoblju
radio je na slijedećim poslovima i
zadacima:


Od 1972. do 1975. savjetnik za ekonomiku,
šumarstva i lovstva;
Od 1975. do 1990. republički inspektor
za šumarstvo i lovstvo;
Od 1990. do smrti bio je savjetnik za
uređivanje šuma.


Najveći dio svojih radnih aktivnosti
usmjerio je na uzgoj i uređivanje šuma,
sudjelujući u radu velikog broja komisija
na odobravanju šumsko gospodarskih
programa i osnova gospodarenja
šumama na području čitave Republike
Hrvatske. Posebno je volio i posebnu
pažnju posvećivao nizinskim šumama
Slavonije.


Na svim mjestima na kojima je radio,
dao ´je veliki doprinos razvitku i popularizaciji
šumarske struke.


Pored redovitog posla, kolega Zvonko
volio je društveni život te je bio aktivan
član:


— Hrvatskog šumarskog društva
— Hrvatskog društva za gajenje lova i
ribolova

»ŠOKADIJE« kulturno umjetničkog
društva šokaca u Zagrebu
— posebno je volio »ŠUMARE« kulturno
umjetničko društvo šumarstva i pre241
ŠUMARSKI LIST 3-5/1992 str. 136     <-- 136 -->        PDF

rade drva iz Vinkovaca, jer se u druženju
s njima vraćao u slavonsku
šumu i svoju Spačvu, Narač, Jasenje
i u svoje rodne Nijemce.


Iako teško bolestan kolega Zvonko je
živio sa borbom Hravtske za svoju slobodu
i samostalnost. Posebno je teško
proživljavao ratne strahote, srbovanje
četnika i napade na njegovu dragu Slavoniju,
šokadiju i rodne Nijemce.


Upravo zbog rata i ratnih aktivnosti
u i okolici Nijemaca, na posljednji oproštaj
sa našim Zvonkom nisu mogli
doći mnogi prijatelji, suseljani i unuci.
Posebno je nama svima teško palo, što
mu zasad nismo mogli ispuniti njegovu
posljednju želju, da mu ostatke njegovog
izmučenog tijela položimo u obiteljsku
grobnicu.


Kolega Zvonko nije dočekao čas međunarodnog
priznanja naše drage domo


vine Hrvatske. Obveza je svih nas Zvonko
vih prijatelja i kolega, da učinimo
sve da njegovi rodni Nijemci, Lipovac,
Vukovar i cijela Slavonija ponovno budu
oslobođeni i da granica Hrvatske tako
učvrstimo i čuvamo, da se više nikad
ne ponove razaranja i uništavanje niti
jednog djelića naše domovine, da zemni
ostaci našeg kolege Zvonka, nađu svoj
mir i spokoj na rodnoj grudi u Nijemcima.


Dragi kolega Zvonko, neka Ti svi hrastovi,
jasenovi, jele i ostalo drveće naših
šuma koje si toliko volio ukrase
stazu s kojom se odlazi u vječnost i
na sjećanje. Neka vječno pjevaju pjesmu
slobode, pjesmu ljubavi za ovu našu
dragu napaćenu Hrvatsku.


Laka ti Hrvatska zemlja koju si uvijek
volio i neka Ti je vječna slava i
hvala.


Mr. Opalički Stjepan
ŠUMARSKI LIST 3-5/1992 str. 137     <-- 137 -->        PDF

KRUNOSLAV KRANJČEVIĆ
dipl. inž. šumarstva
(1932—1991.)


Tiho i gotovo nečujno iz naših redova
je zauvijek otišao naš kolega Krunoslav
Kranjčević dipl inž. šumarstva. Neumitna
smrt ga je zadesila 8. studenoga 1991. go


dine u Skradu.
Krunoslav Kranjčević rođen je 28. 8.
1932. godine u Slavonskom Brodu. Osnovnu
je zavrišo u Slavonskom Brodu a
gimnaziju u Zagrebu.
Na Šumarski fakultet, Sveučilišta u
Zagrebu upisao se je 1952. god. a diplomirao
´je 1958. god.
Volio je prirodu, a posebno šumu, te
s puno ljubavi i elana započinje svoj rad
u struci 1960. god.
Kao upravitelj Nastavno-pokusnog
šumskog objekta Zalesina, radio je sve
do 1965. godine.
Svojim uspješnim radom, organizacijskim
sposobnostima i nadprosječnom


inteligencijom postaje vrlo zapažen u
struci.


Nakon reorganizacije Nastavno-pokusnih
objekata Šumarskog fakulteta, preuzima
1965. godine Šumariju Skrad, gdje
kao upravitelj radi sve do 1978. godine.


U Skradu nailazi na mnoge probleme
koje vrlo uspješno rješava. Pomaže svima,
a posebno svojim radnicima.


Po prirodi skroman, volio je svoje
radnike i rješava njihove probleme. Stoga
često puta nailazi na nerazumijevanje
svojih kolega.


Pritisnut mnogim problemima, neshvaćen
od mnogih prijatelja, pomalo izgubljen
i razočaran uvlači se u sebe. Tu je
bio početak njegove teške i neizlječive
bolesti.


Iz Skrada odlazi u Šumsko gospodarstvo
Delnice na mjesto referenta za iskorišćivanje
šuma.


Isrcpl´jen bolešću i nemogućnošću izvršavanja
svih poslova odlazi 1983. godine
u mirovinu.


I na kraju kad pogledamo životni
put našeg Kranjca, kako smo ga zvali iz
milja, vidimo da je imao mnogo teških
a malo radosnih trenutaka.


No ipak, njegovi sinovi su za njega
uvijek predstavljali nešto neprocijenjivo.


Priroda koju je toliko volio, mu nije
bila sklona, ukoliko izuzmemo njegovu
djecu koja su mu dala topline i snage
da sve to izdrži.


Teško nam je pao odlazak našeg dragog
kolege Kran´jčevića, njegov lik zadržati
ćemo u trajnoj uspomeni zbog njegovih
plemenitih ljudskih osobina i svega
što nam je kao stručnjak i savjesni


radnik ostavio.


Prof. dr. Ana Pranjić
ŠUMARSKI LIST 3-5/1992 str. 138     <-- 138 -->        PDF

UPUTE SURADNICIMA ŠUMARSKOG LISTA


Šumarski list objavljuje izvorne, stručne i znanstvene članke iz područja šumarstva,
drvne industrije, zaštite prirode i lovstva, prikaze stručnih predavanja i društvenih zbivanja
(savjetovanja, kongresa, proslava i dr.) te prikaze domaće i strane stručne literature i
časopisa. Objavljuje nadalje, sve ono što se odnosi na stručna zbivanja u nas i u svijetu,
podatke i crtice iz prošlosti šumarstva i drvne industrije te napise o radu Saveza i društava.


Radovi i članci koje pišu stručnjaci iz privrede imaju prednost.


Doktorske i magistarske radnje objavljujemo samo ako su pisane u sažetom obliku,
te zajedno s prilozima, mogu zauzeti najviše 10 stranica Šumarskog lista.


Posebno pozivam o stručnjake iz prakse da pišu i iznose svoja iskustva, kako
uspješnih tako i neuspješnih stručnih zahvata, jer to predstavlja neprocjenjivu vrijednost
za našu struku. Veličina rukopisa ne bi trebala prelaziti 10 stranica Šumarskog lista,
odnosno oko 15 stranica pisanih strojem s proredom. Ako rad ima priloge (fotografije,
crteže, grafikone, tušem ili strojem pisane tablice) tada je potrebno za svaku stranicu
priloga smanjiti rukopis za 1,5 stranicu.


Radove pišite jasno i sažeto. Izbjegavajte opširne uvode, izlaganja i napomene.
Rukopis treba biti napisan pisaćim strojem s proredom i to tako, da redovi budu s lijeve
strane uvučeni za 3,5 cm od ruba papira. Uz svaki članak treba priložiti i sažetak i to
za hrvatski tekst 1/2 stranice, a za strani jezik može biti i do 1 stranice. Ukoliko se za
sažetak koristi zaključak članka treba ga posebno napisati. Sažeci se u pravilu prevode
na engleski jezik. Ukoliko prijevod ne dostavi autor, prevodi ga Uredništvo. U sažetku
na početku članka autor treba iznijeti problematiku i rezultate istraživanja te njihovu
primjenu u praksi.


Popis korišćene literature treba sastaviti abecednim redom na kraju članka i to:
prezime i početno slovo imena autora, u zagradi godina objavljene knjige ili časopisa,
naslov knjige ili časopisa (kod ovoga i br. stranice). Fotografije, crteži, grafikoni i si.
moraju biti jasni i uredni, jer se samo takvi mogu kliširati. Fotografije neka budu većeg
formata (najmanje 10 x 15 cm), kontrastne i na papiru visokog sjaja. Kod tablica, grafikona,
crteža treba voditi računa, da je najpovoljniji omjer stranica 1:1,5. Legendu treba
po mogućnosti ucrtati u sam crtež. Original može biti i većeg formata od tiskanog, a to
je i bolje, jer sa smanjenjem se postiže bolja reprodukcija. Crteži i si. moraju biti rađeni
tušem, a tablice mogu i pisaćim strojem, ali s crnom i neistrošenom vrpcom. Papir: paus,
pisaći i gusti pisaći.


Rukopise dostavljati u dva primjerka od kojih jedan treba biti original. Tablice,
crteže, grafikone i si. ne stavljati u tekst nego priložiti samostalno. Drugi primjerak može
biti i fotokopija.


Autori koji žele posebne otiske — separate svojih članaka trebaju ih naručiti istodobno
sa slanjem rukopisa. Separati se POSEBN O NAPLAĆUJ U po stvarnoj tiskarskoj
cijeni, a trošak se ne može odbiti od autorskog honorara. Najmanje se može naručiti
30 separata.


Objavljeni radovi se plaćaju, stoga autor uz rukopis treba dostaviti broj i naziv
svojeg žiro računa kao i broj bankovnog računa Općine u kojoj autor, stalno boravi na
koji se uplaćuje porez od autorskih honorara.


UREDNIŠTVO »ŠUMARSKOG LISTA«
Zagreb, Trg Mažuranića 11
Telefon: 444-206