DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1992 str. 17     <-- 17 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630*4+800.62 Sum. list CXVI (1992) 123


STRUČNI IZRAZI »NOVE VRSTE«


Ivan MIKLOŠ*


SAŽETAK: Autor ukazuje na pojavu novih šumarskih izraza


(nova šumska oštećenja, štete u šumama nove vrste, propadanje


šuma nove vrste i si.) koji su se odnedavna počeli upotrebljavati


u našoj stručnoj literaturi. Svi su ti izrazi varijante prijevoda


njemačkog izraza neuartige Waldschäden, kao što je i umiranje


šuma prijevod njemačke riječi Waldsterben. U članku se ras


pravlja o jezičnoj i stručnoj prikladnosti tih novih izraza.


UVOD


U našoj je zemlji, kao i u drugim zemljama svijeta, intenzivno sušenje
šuma na velikim površinama još uvijek jedan od najakutnijih problema, i
to ne samo šumarskih nego i općeekoloških. Unatoč mnogobrojnim istraživanjima
i određenim parcijalnim rezultatima, mnogi smatraju da u Sredr
njoj Europi do danas nitko nije u stanju objasniti svu raznolikost tog fenomena
(npr. Rehfues s 1987), a Schut t (1989) prilično pesimistički
prognozira da »ni u slijedećem desetljeću ne treba očekivati konačno objašnjenje
te problematike«.


Takva je situacija veoma pogodno tlo za nastajanje raznih hipoteza, pa
i običnih neobveznih nagađanja, koja su tako brojna i različita da više zamagljuju
problem nego što ga rješavaju.


Valja, međutim, reći da zamagljivanju problema pridonosi i nejasan način
izražavanja pojedinih autora, osobito u stručnoj literaturi, uvođenje novih,
neodređenih izraza u stručnu terminologiju i njihova proizvoljna upotreba,
što dovodi do zbrke pojmova, nerazumijevanja i nesporazuma. Najbolji
je primjer za to tzv. umiranje šuma, izraz koji se vrlo često upotrebljava,
a nikome nije potpuno jasan, pa ni onima koji ga najviše upotrebljavaju
(Mi kl oš 1989).


OPET NEŠTO NOVO U ŠUMARSKOM NAZIVLJU


Prije nekoliko godina u našem su se šumarskom nazivlju pojavili neki
novi, do tada posve nepoznati izrazi koji se odnose na zaštitu šuma a usko
su povezani s tzv. umiranjem šuma. Primjećuje se da se oni upotrebljavaju
kao stručni nazivi, pa bi s vremenom mogli postati i sastavnim dijelom


* Prof. dr. Ivan Mikloš, Zagreb, Pančićeva 5


ŠUMARSKI LIST 3-5/1992 str. 18     <-- 18 -->        PDF

šumarske terminologije. Prije nego se to dogodi, korisno je upozoriti na
njihove jezične i stručne nedostatke.


Evo tih izraza:


— »nove« šumske štete
— nova šumska oštećenja
— novija šumska oštećenja
— novonastala oštećenja šuma
— štete u šumama nove vrste
— novovrsna oštećenja šuma
— propadanje šuma nove vrste
— »novovrsno« propadanje šuma
— propadanje jele »nove vrste«.
Suočen prvi put s tako velikim brojem među sobom sličnih, ali i različitih
izraza svaki će se stručnjak (a pogotovo nestručnjak) zapitati što oni
zapravo znače. Tek je u određenom širem kontekstu moguće naslutiti da
su u nekoj vezi s najnovijim valom sušenja šuma ili pojedinih vrsta drveća
u nas i u svijetu. Oni koji pažljivije prate njemačku literaturu s područja
šumarstva lako će zaključiti da su to različiti prijevodi njemačkog izraza
neuartige Waldschäden. No tada će se pojaviti novo pitanje: jesu li ti izrazi
jezično i stručno dobri i jesu li uopće potrebni.


»PROPADANJE ŠUMA NOVE VRSTE« I »NEUARTIGE WALDSCHÄDEN«


Kao što je svojevremeno izraz umiranje šuma nastao neadekvatnim prijevodom
njemačkog izraza Waldsterben, tako isto su se nedavno propadanje
šuma nove vrste i slični izrazi u našem jeziku pojavili kao loše preveden
njemački izraz neuartige Waldschäden.


Izraz neuartige Waldschäden pojavio se u njemačkoj stručnoj literaturi
približno u isto vrijeme kada i izraz Waldsterben, tj. početkom osamdesetih
godina. Evo nekoliko primjera: »Alle Anhaltspunkte sprechen dafür, dass es
diese neuartigen Waldschäden ohne Luftverunreiniguig nicht gäbe.« (F ä Ilse
r 1985), »´Neuartige´ Waldschäden und Nährelementversorgung von Fichtenbeständen
(Picea abies Karst.) in Südwestdeutschland« (Hütt l 1985),
»Über die Rolle von Forstereignissen bei den ´neuartigen´ Waldschäden«
(Bosch , Rehfues s 1988), »Übersicht über die bodenkundliche Forschung
im Zusammenhang mit den neuartigen Waldschäden« (Rehfues s
1988).


U našoj stručnoj literaturi izraz neuartige Waldschäden prevodi se različito.
Tako npr. u istom broju »Šumarskog lista« (br. 6—8, 1989) u jednom
članku (Kreutze r 1989) taj je izraz preveden kao »nove« šumske štete,
u drugom (Schutt 1989) kao »nova šumska oštećenja«, u trećem (Hildebrandt,
Gross 1989) kao novovrsna oštećenja šuma, a u četvrtom
(Schultz 1989) kao novonastala oštećenja šuma.


No to su samo primjeri iz prijevoda njemačkih tekstova u kojima se
izraz neuartige Waldschäden nekako mora prevesti. Međutim, ako su se već
ŠUMARSKI LIST 3-5/1992 str. 19     <-- 19 -->        PDF

ti izrazi, u nedostatku boljih, morali pojaviti u tisku, trebalo ih je, kada su
prvi put spomenuti, staviti među navodnike, a uz njih svakako navesti i
njemački original, kako je to i uobičajeno u takvim prilikama.


Puno je veća greška napravljena kada su se ti prijevodi izraza neuartige
Waldschäden počeli upotrebljavati u vlastitim tekstovima na materinskom
jeziku, odnosno kada su se počeli prihvaćati kao stručni nazivi. Jedan
od tih izraza nalazimo, primjerice, u naslovu članka »Opadanje prirasta jele
(Abies alba L.) kao posljedica novonastalih oštećenja šuma u Gorskom kotaru
« (Kalafadžić, Kušan 1989).


Originalni izraz propadanja šuma nove vrste pojavio se na samom početku
uvodnog članka »Šumarskog lista«, br. 3—5, 1991. U njemu se čitateljima
najavljuje da je čitav taj trobroj »posvećen (je) propadanju šuma
nove vrste i borbi za podnošljiv čovjekov okoliš, odnosno nastojanju da se
spriječi nehotičan suicid biosfere.« (Prpi ć 1991). U istom trobroju nalazimo
i izraze štete u šumama »nove vrste« (s navodnicima i bez njih), (P rpić,
Seletković, Ivkov 1991) i »novovrsno« propadanje šuma (Komlenović,
Mayer, Rastovski 1991). Za te izraze, naravno, nisu odgovorni
prevoditelji nego autori.


ŠTO ZNAČI IZRAZ »ŠTETE U ŠUMAMA NOVE VRSTE«?


Budući da je izraz štete u šumama nove vrste prijevod njemačkog izraza
neuartige Waldschäden, u objašnjenju tog pojma valja poći od originala
i zapitati se što on znači u njemačkoj stručnoj literaturi. Vrlo jednostavno
odgovara na to pitanje Schüf t (1989): Neuartige Waldschäden službeni je
naziv za Waldsterben. To su, dakle, prema Schiittu , istoznačenice. Takav
bi nas odgovor mogao zadovoljiti kad bi pojam Waldsterben bio dovoljno
jasan i određen. A on to nije čak ni u Njemačkoj. Na to upozorava
i sam Schutt: »U Središnjem gorju Egertal (ČSSR) umire šuma na površini
većoj od 200.000 ha uslijed neposrednog utjecaja visokih koncentracija SO2.
Ove štete nemaju ništa zajedničkog s umiranjem šume u smislu koji je
ovdje predstavljen. Umiranje šuma, tako se smatra, uzrokovano je mnogobrojnim
i sasvim drugim tvarima koje se prenose na velike daljine.« Prema
istom autoru (Schut t 1989) »budući da su sve prokušane metode dijagnosticiranja
bolesti zatajile, uzrok umiranja šuma se do danas ne može
precizno definirati.« A da ni izraz neuartige Waldschäden nije ništa jasniji
i određeniji, možemo zaključiti iz onoga što navodi Kreutze r (1989):
»´Nove´ šumske štete ne pokazuju jedinstvenu sliku stanja. Prije bi se mogli
razlikovati oboljeli tipovi prema toku bolesti i simptomatici (Rehfues s
1983, Bosch i Rehfuess 1988). To pokazuje da se radi o etiološki različitim
uzrocima. U svakom slučaju bismo trebali govoriti o ´novim´ šumskim
štetama samo onda kada se dokaže, ili postoji jaka sumnja, da jedan
ili više stresnih faktora djeluje odlučujuće, i uvjetovani su svojim kvalitativnim
i kvantitativnim djelovanjem suvremenim, industrijskim, civilizacijskim
razvojem.« Na temelju toga doista je vrlo teško, gotovo nemoguće,
razlučiti nekakve »nove« ili »novovrsne« štete od »dosadašnjih«, »običnih«
ili »klasičnih«, pogotovo ako na istom prostoru ima i jednih i drugih. Osim
toga valja imati na umu da je i u njemačkom govornom području još uvijek
u upotrebi i izraz Imissionsschäden (imisijske štete). Tako npr. Zamba


125
ŠUMARSKI LIST 3-5/1992 str. 20     <-- 20 -->        PDF

n i n i (1991), prikazujući šumarstvo u zapadnoj austrijskoj pokrajini Vorarlberg,
navodi kako »štete od imisija već otprilike 30 godina utječu na stabilnost
naših šuma.« Netko bi drugi vrlo vjerojatno te iste štete nazvao štetama
nove vrste (neuartige Waldschäden).


A što zapravo znače mnogobrojni naši izrazi nastali prevođenjem njemačkog
izraza neuartige Waldschäden? Štete u šumama »nove vrste« poistovjećuju
se s propadanjem šuma i umiranjem šuma (Prpić, Seietković,
Ivkov 1991), a propadanje šuma nove vrste s »umiranjem šuma«
(Prpić 1991). Već iz tih primjera lako je zaključiti da su novi izrazi samo
još više povećali jezičnu zbrku što ju je ne tako davno uzrokovalo tzv. umiranje
šuma. Objašnjavajući razliku između umiranja i propadanja šuma,
Sola r (1987) primjećuje: »V Sloveniji smo gozdarji nekaj časa uporabljali
širši izraz propadanje gozdov, še danes pa se oba izraza upotrabljata
terminološki zelo različno in nedefinirano.« Moglo bi se navesti mnogo primjera
kako se i u Hrvatskoj izraz umiranje šuma veoma različito shvaća
i proizvoljno upotrebljava (M i k 1 o š 1989). A sada se čitav niz novih, nejasnih
i neodređenih izraza objašnjava nečim što je isto tako nejasno i neodređeno.


Istraživači koji se bave tzv. »umiranjem šuma« daju posve različite odgovore
na pitanje kada je ono započelo. Tako npr. Schut t (1989) navodi:
»Prije otprilike osam godina registrirali su stručnjaci dotada nepoznatu bolest
šume, koja (...) znanost stavlja pred nove probleme: umiranje šume
ili, kako se službeno naziva, ´nova šumska oštećenja´.« I malo dalje, u istom
članku, da je »umiranje šume nastupilo tek 1980, premda se velika količina
po biljke štetnih tvari emitira već više od 100 godina.«


Prema Androić u (1986) s pojavom »umiranja šuma« susrećemo se
u Europi (a i izvan nje) od 1979 1981.


Nasuprot tome Glavač, Koenies i Prpić (1985) tvrde da je ono
nastupilo čitavih 36 godina ranije, tj. da su »oko 1954. ustanovljeni u Dinarskom
gorju jugozapadne Hrvatske fenomeni koji su danas poznati pod imenom
umiranje šume.« Štoviše, prema istim autorima, »umiranja šuma« bilo
je i prije toga, ali ga oni označuju kao »lokalno ograničeno umiranje šuma
bez značajnih ekonomskih gubitaka.«


Slično tome Prpić, Seletković i Ivko v (1991) navode da su
štete u šumama »nove vrste» u Hrvatskoj započele sušenjem jele pedesetih
godina u Gorskom kotaru.


Odakle toliko neslaganja o tako važnoj stvari kao što je to početak
»umiranja šuma«? Odgovor je na to pitanje vrlo jednostavan: ako ne znamo
što je to zapravo umiranje šuma, onda ne možemo znati ni to kada je ono
počelo. A budući da su štete u šumama nove vrste sinonim za umiranješuma, onda je također jasno da je i za te štete nemoguće reći kada su se prvi


put pojavile: prije 10 godina (Schut t 1989), ili prije 40 godina (Prpić ,
Selektović, Ivkov 1991). Osim toga umjesno je zapitati se kakve su
to nove štete (štete »nove vrste«) koje su stare već 40 godina, i tek su ove,
1991. godine, najednom postale »nove«.


Kada su već šume počele propadati na neki »novi« način, onda se, dakako,
to isto događa i s pojedinim vrstama drveća. Tako npr. Prpi ć (1991)
spominje »tipično propadanje jele ´nove vrste´ koje još i danas intenzivno
traje.« A ako se to može reći za jelu, može se reći i za svaku drugu vrstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1992 str. 21     <-- 21 -->        PDF

drveta, npr. propadanje hrasta (jasena, kestena, bora...) »nove vrste«. Kamo
bi nas odvela dosljedna upotreba tog izraza? Kaže se npr. da je za »umiranje
šuma« karakteristično ugibanje svih vrsta drveća na nekom prostoru,
pa bi u tom slučaju trebalo reći »propadanje nove vrste svih vrsta drveća«.
Jednako tako trebalo bi govoriti npr. o »štetama nove vrste na jeli i dru^
gim vrstama«, što bi dovelo do sličnih nezgrapnih i nejasnih jezičnih kombinacija.
Naime, riječ vrsta ima više značenja i često se upotrebljava u znanosti,
književnosti i u svakodnevnom životu.


U biologiji vrsta je osnovna sistematska kategorija u podjeli živih bića.
Šuma kao životna zajednica sastoji se od golemog broja raznih biljnih i životinjskih
vrsta. Zato je riječ vrsta u šumarstvu koje se dobrim dijelom
temelji na biološkim disciplinama vrlo česta. No, ona nije strogo vezana
samo na razvrstavanje flore i faune. Tako se npr. u geologiji i u pedologiji
govori o vrstama kamenja, u uzgajanju šuma o vrstama proreda, u lovstvu


o vrstama oružja, a u zaštiti šuma o vrstama šteta i oštećenja. Možemo,
dakle, govoriti i o novim šumskim štetama i oštećenjima, ali se moramo
i zapitati što se pod tim »novim« razumijeva.
Pridjev nov ima također više značenja. On se prije svega može shvatiti
u vremenskom smislu, što znači da izraz nova šumska oštećenja obuhvaća
sva ona oštećenja, koja su nastala u neko novije vrijeme. To
bi mogla biti npr. oštećenja od nekog još nepoznatog kemijskog spoja, ali
i od poznatih uzročnika kao što su npr. pepelnica, gusjenice ili požar, a isto
tako i kombinacija više raznih oštećenja. U tom smislu bi, dakle, nova oštećenja
šuma obuhvaćala sva oštećenja novijeg datuma, bez obzira na
to jesu li im uzroci poznati, tj. stari, ili tek nedavno otkriveni, tj. novi.


Drugo, moguće značenje pridjeva nov je drukčiji, tj. različit od
ostalih. To znači da bi nova oštećenja šuma bila ona koja se po nečemu
razlikuju od drugih, »klasičnih«, uobičajenih, do sada poznatih. To su ona
oštećenja za koja se općenito kaže da su uvjetovana »suvremenim, industrijskim,
civilizacijskim razvojem (Kreutze r 1989)«, pri čemu se obično
misli na onečišćenu atmosferu. No, u šumama su oduvijek u manjoj ili većoj
mjeri prisutne i »stare«, tj. poznate štete od biljnih i životinjskih organizama,
koji su prirodni članovi šumske biocenoze. Tome treba dodati i oštećenja
od novih bolesti i štetnika koji se povremenom pojavljuju u šumama.
Tu su zatim i neizbježna oštećenja od požara, suše, vjetra i drugih obiotičkih
čimbenika koji također oduvijek ugrožavaju šumu. Što je sada tu »novo
« a što »staro« zaista je teško reći, pogotovo ako se zna da su »stara« i
»nova« oštećenja obično toliko isprepletena da ih nije lako lučiti ni prostorno
ni vremenski. Za praksu je osim toga važno da ni vanjski simptomi
nisu uvijek pouzdan znak o tome o kakvu je oštećenju riječ. P o 11 a nschiit
z (1983) upozorava na oprez pri dijagnosticiranju imisijskih oštećenja
jer osim tipičnih simptoma postoje i atipični, koji mogu potjecati
od gljiva, kukaca, manjka hraniva i dr.


Ukratko, bez obzira na to u kom smislu shvatili pridjev nov, izrazi nova
šumska oštećenja, štete u šumama nove vrste i dr. toliko su općeniti i ner
određeni da ne znače ništa. Prema Androić u (1986), »većina patologa
i ekologa kao uzročnika umiranja šuma odbacuje monokauzalne teze, pa se
ni u slučaju indirektnih imisija ne smiju zanemariti i ostali štetni faktori:
suša, mraz, bolesti, štetnici, manjak hraniva u tlu itd., koji mogu djelovati
ŠUMARSKI LIST 3-5/1992 str. 22     <-- 22 -->        PDF

zajedno sa imisijama i ubrzati njihove štetne posljedice (npr. imisije i suša
ili mraz).«


Tako dolazimo do paradoksalnog ali neizbježnog zaključka da se nov e
i te te sastoje od novih i starih šteta, što također ukazuje na jezičnu
neprikladnost tih novih izraza u zaštiti šuma.


LOŠI I NEPOTREBNI TERMINI


Iz povijesti zaštite šuma poznate su pojave novih štetnika i bolesti. Tako
se npr. u Europi 1910. g. pojavila tzv. holandska bolest brijestova, 1950. rak
kestenove kore, 1940. leptir dudovac, a 1964. platanina mrežasta stjenica.
T u tim je slučajevima bilo sasvim opravdano govoriti o novim štetama, ali
su one sadržajno bile točno definirane, jer im je poznat uzročnik. One su,
dakle, imale svoje ime. Naziv nove štete sam za sebe ne bi značio gotovo
ništa ili, točnije, značio bi samo kakve su te štete, a ne i što su.


Uzroci sadašnjeg sušenja šuma u svijetu, a posebno u Europi, mnogobrojni
su, različiti i složeni, neki su slabo istraženi, a neki vjerojatno još
i sasvim nepoznati. Za te štete možemo reći da su nove, u onom smislu kako
se to svojevremeno govorilo npr. za štete od holandske bolesti brijesta. Ali
sam pridjev nove ne može biti dio trajnog naziva za te štete, tj. dio stručnog
termina jer ništa ne govori ni o njihovim uzrocima ni o bilo kakvim
zajedničkim karakteristikama, pa je zato sadržajno prazan.


Doista je teško za jednu tako zamršenu i sadržajno nedefiniranu pojavu
naći nekakav adekvatan stručni naziv, ali je daleko važnije to da takav
naziv nije ni potreban. U prošlosti je bilo dosta sličnih pojava masovnog
sušenja šuma koje su tada također bile nove, ali nisu dobile nikakav poseban
naziv. Tako je npr. početkom ovog stoljeća u našim nizinskim šumama,
a i drugdje u Europi, na velikim površinama došlo do sušenja hrasta, koje
se kasnije proširilo i na brijest i jasen. Od tada je to »problem broj 1 jugoslavenske
zaštite šuma« (A n d r o i ć 1986). Već od samog početka te pojave
o njoj se puno govorilo i pisalo, ali se nije osjećala nikakva potreba da
se ona označi nekim posebnim izrazom, iako je i to bila za ono vrijeme
nova i kompleksna pojava. Toliko kompleksna da ni do danas nije potpuno
objašnjena. To sušenje šuma nije zapravo nikada ni prestajalo, nego se samo
nastavilo s pojačanim intenzitetom i postupno prešlo u ovo sadašnje
»novo«, stopivši se s njime u jedan kontinuirani proces.


Termin je naziv koji točno označuje određeni pojam. Može biti novostvoren
ili odabran između postojećih naziva. Tako npr. u zaštiti šuma terminom
defolijacija označujemo nenormalan gubitak lišća, npr. zbog napada
štetnika, bolesti ili imisija. U slučaju potpunog gubitka lišća govorimo o totalnoj
defolijaciji (za razliku od parcijalne), za koju imamo i domaću riječ
golobrst, ako su lišće obrstili kukci ili neke druge životinje. U tim su primjerima
jasni i pojmovi i njihovi stručni izrazi.


Nasuprot tome, nova šumska oštećenja i slični izrazi, uključivši i umiranje
šuma, nejasno i neodređeno označuje jedan isto tako nejasan i neodređen
pojam. Prema tome, oni nisu samo nepotrebni u struci nego joj mogu
i štetiti. Baš kao što SO;, teški metali i razni drugi polutanti onečišćuju
šume i okoliš koji nas okružuje, tako i ti izrazi onečišćuju jezik kojim govo
ŠUMARSKI LIST 3-5/1992 str. 23     <-- 23 -->        PDF

rimo i pišemo. Razlika je u tome što su polutanu, iako štetne tvari, kao nusprodukti
uglavnom vezani za neke korisne čovjekove djelatnosti (industrija,
promet, zaštita bilja i dr.), dok ti novi izrazi nagrđuju stručni jezik bez ikakve
koristi i potrebe. Štoviše, zbog sasvim neodređenog značenja oni unose
nove nejasnoće u inače vrlo zamršenu problematiku sušenja šuma. Razlika
je i u tome što onečišćenje okoliša nastojimo što više smanjiti, a svoj stručni
jezik, svjesno ili nesvjesno, sve više onečišćujemo raznim »novim«, »novijim
«, »novovrsnim« i »novonastalim« izrazima — izrazima »nove vrste«.


TRI RIJEČI — DVA PROTURJEČJA


Kada se već govori o propadanju i »umiranju« šuma i raznim šumskim
štetama, nije na odmet reći nešto i o »nehotičnom suicidu biosfere«, kako
se to navodi u uvodnom članku spomenutog trobroja »Šumarskog lista«, to
više što je on, po riječima autora, posvećen i nastojanju da se takav »suicid
« spriječi (Prpi ć 1991).


Suicid ili samoubojstvo je svojevoljno, svjesno i namjerno, tj. hotimično
oduzimanje vlastita života. Ni jedno živo biće osim čovjeka to ne može
učiniti. Samo se čovjek može svojom slobodnom voljom odlučiti na taj čin.
U vijestima koje se povremeno pojavljuju u novinama i časopisima o »samoubojstvu
« neke životinje, pa čak i o »kolektivnom samoubojstvu« skupine
životinja, ta se pojava krivo tumači. Primjerice, ako se skupina kitova
nasuče na morsku obalu, onda to nije pravilno nazvati samoubojstvom, nego
nesretnim slučajem, koji se može objasniti na razne načine samo ne namjernim
oduzimanjem vlastita života. Takav protuprirodan čin nije svojstven
ni jednoj životinji (o biljkama da i ne govorimo). Naprotiv, u svima
je njima duboko ukorijenjen nagon za samoodržanjem, tj. za životom, i one
nemaju nikakvog drugog izbora osim da se njemu pokoravaju.


Za razliku od životinja, čovjek može učiniti samoubojstvo, ali je ono
uvijek hotimično. Ako se dogodi da netko nehotic e sam sebe ubije, npr.
neoprezno rukujući oružjem, onda to nije samoubojstvo nego nesretan
slučaj. Ukratko, »nehotičan suicid« je u sebi proturječan izraz (contradictio
in adjeeto).


Nadalje, samoubojstvo je duboko individualan čin. Ne postoji kolektivno
samoubojstvo. Bilo je doduše slučajeva da je neka skupina ljudi, dogovorno
i u isto vrijeme izvršila samoubojstvo, ali je i tada odluku o tome
morao donijeti svaki pojedinac iz te skupine. Što prema tome znači »suicid
biosfere« ako znamo da biosfera obuhvaća sva živa bića na Zemlji, tj. kolektiv
neizmjernog broja biljaka, životinja i ljudi? Naravno, ne znači ništa,
odnosno znači opet nešto što ne postoji, tj. još jedno proturječje.


Tročlani izraz »nehotičan suicid biosfere« sastoji se dakle od dva proturječja:
prvo je »nehotičan suicid«, a drugo »suicid biosfere«. A sastavljena
zajedno pogotovo nemaju nikakva smisla. Biosfera naprosto ne
može počiniti suicid, ni hotimice ni »nehotice«. Ono
što bi se ipak moglo dogoditi, i to vrlo lako, jest to da čovjek uništi biosferu,
a time i sam sebe. Ali ni to ne bi bilo nikakvo samoubojstvo, a najmanje
samoubojstvo biosfere. Točnije bi se to moglo nazvati ubojstvom,
s fatalnim završetkom i za samog ubojicu.
ŠUMARSKI LIST 3-5/1992 str. 24     <-- 24 -->        PDF

LITERATURA


A n dir o lie, M., 1986.: Uzroci umiranja šuma u nas i u svijetu. Jugoslavensko
savjetovanje o primjeni pesticida, Zbornik radova, sveska 8, Opatija, str.
9—18.


Bosch , C, Rehfuess , K. E., 1988.: Über die Rolle von Frostereignissen bei
den »neuartigen« Waltschäden. Forstwissenschaftliches Centralblatt, 107, str.
123—130.


Fähser , L., 1985.: Die Belastung del Sachsenwaldes durch Immissionen. Waldhygiene,
Bd. 1/2, Würzburg, str. 3—18.
Glavač, V., Koenies, H., Prpić, B., 1985.: O unosu zračnih polutanata
u bukove i bukovo-jelove šume Dinarskog gorja sjeverozapadne Jugoslavije.
Šumarski list, 9—10, Zagreb, str. 429—447.
Hildebrandt , G., Gross , K. P., 1989.: Inventarizacija i opažanje sadašnjih
oštećenja šuma u SR Njemačkoj. Šumarski list, 6—8, Zagreb, str. 279—298.


Hut ti, R., 1985.: »Neuratige« Waldschäden und Nährelementversorgung von
Fichtenbaständen (Picea abies Karst) in Südwestdeutschland. Freiburger bodenkundliche
Abhandlungen 16.


Kalafadžić, Z., Kušan, V., 1989.: Opadanje prirasta jele (Abies alba L.)
kao posljedica novonastalih oštećenja šuma u Gorskom kotaru. Šumarski
list, 9—10, Zagreb, str. 415—422.


Komlenović, N., Mayer, B., Rastovski, P., 1991.: Unos teških metala
onečišćenim poplavnim vodama u tla nizinskih šuma istočne Slavonije. Šumarski
list, 3—5, Zagreb, str. 131—149.


Kreutzer , K., 1989.: Hipoteze i rezultati ispitivanja uloga tla u »novim šumskim
štetama. Šumarski list, 6—8, Zagreb, str. 261—278.
Mikloš , I., 1989.: Da li šume »umiru«? Šumarski list, 6—8, Zagreb, str. 345—362.
Pollanschütz , J., 1983.: Vorsicht mit Forstschadensbildern. Allgemeine Forstzeitung,
94, Wien, str. 259.
Prpić , B., 1991.: O propadanju šuma. Šumarski list, 3—5, Zagreb, str. 105.


Prpić, B., Seletković, Z., Ivkov, M., 1991.: Propadanje šuma u Hrvatskoj
i odnos pojave prema biotskim i abiotskim činiteljima danas i u prošlosti.
Šumarski list, 3—5, Zagreb, str. 107—129.


Rehfuess , K. E., 1983.: Ernährungsstörungen als Ursache der Walderkrankungen?
Kali-Briefe (Büntehof) 16, str. 549—563.
RejhÜue đs, K. E., 1987.: Perceptions on forest diseases in Central,- Europe.
Forestry, Vol. 60. No 1, str. 1—11.
Rehfuess , K. E., 1988.: Übersicht über die bodenkundliche Forschung im Zusammenhang
mit den neuartigen Waldschäden. In: Wilhelm Münker Stifung.
Beiträge zur Lebensqualität, Walderhaltung und Unweitschultz, Volksgesundheit,
Wandern und Heimatschutz, Heft 20.


Schultz , H., 1989.: Oštećenje šuma — Kvalitet drveta. Šumarski list, 6—8, Zagreb,
str. 335—344.
Schutt , P., 1989.: Međunarodni aspekti problematike umiranja šuma. Šumarski
list, 6—8, Zagreb, str. 329—333.


Šolar , M., 1987.: Umiranje gozdov skozi prostor in čas. Crna knjiga o propadanju
gozdov v Sloveniji leta 1987. Institut za gozdno in lesno gospodarstvo,
Ljubljana, str. 5—6.


Zambanini , A., 1991.: Waldwirtschaft in Vorarlberg. Österreichische Forstzeitung,
5, str. 5—7.


»New Types« of Forestry Terms


Summary


The author deals with new terms in Croatian forestry terminology concerning
forest protection. Such terms like štete u šumama nove vrste, propadanje
šuma nove vrste and others are translations of the German
term neuratige Wald schaden. The use of these terms has been discussed
by author from the linguistic and professional point of view,