DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1992 str. 25     <-- 25 -->        PDF

PREGLEDNI ČLANCI — REVIEWS
UDK 630*68 »31« (497.13) Šum. list CXVI (1992) 131


BIVŠE ZEMLJIŠNE ZAJEDNICE DANAS


Ivo ĐURIČIĆ*


SAŽETAK: U prijedlogu Zakona o denacionalizaciji predviđeno
je vraćanje šuma i šumskog zemljišta bivših zemljišnih zajednica
u skupno vlasništvo svih stanovnika naselja u čijem se
ataru nalaze.


Zakonom o šumama od 10. siječnja 1991. godine šumama u
Hrvatskoj gospodari Javno poduzeće »Hrvatske šume«, čime su
stvoreni uvjeti za njihovo racionalno i suvremeno gospodarenje.


Zbog aktualnosti teme potražio sam stariju literaturu o zemljišnim
zajednicama, pa spoznaje iz nje ukratko prenosim u
ovom članku.


Ključne riječ i: zemljišne zajednice, postanak, uređenje,
vlasništvo.


UVOD


Zemljišne zajednice bile su posebna vrsta vlasništva nad šumama, pašnjacima
i ostalim nekretninama, a imale su status pravne osobe, u njima je
sadržana jedinstvenost vlasništva nad zajedničkom imovinom uz istovremena
samostalna pojedinačna prava ovlaštenika. Uz imovne općine zemljišne zajednice
su zanimljive po svom postanku jer predstavljaju svojevrsnu kategoriju
vlasništva nad šumom, o čemu je dosta pisano u starijoj literaturi.
U ovom članku želimo dati kratak opis zemljišnih zajednica da podsjetimo
na jedno prošlo doba i strgnemo ih od posvemašnjeg zaborava.


Da se uzmogne prosuditi važnost zemljišnih zajednica, spomenut ću da
je prema statistici iz 1910. cjelokupna površina Hrvatske i Slavonije iznosila
7 391 202 jutra, zemljišne zajednice su zauzimale 374 617 jutara šuma
(prema Krbek u 1921. g.; u literaturi se mogu naći i drugi podaci, ovisno


o autoru).
KAKO SU NASTALE ZEMLJIŠNE ZAJEDNICE


Da bismo shvatili tijek nastanka zemljišnih zajednica, moramo se podsjetiti
nekih činjenica iz naše povijesti.


Dolaskom Habsburgovaca na hrvatsko-ugarsko prijestolje u prvoj polovini
XVI. st. osniva se obrambeno vojno područje koje organizira Austrija
duž tadašnje granice prema Turskoj. Usprkos jenjavanju opasnosti od Tura


* Mr. Ivo Đuričić, Šumarija Križevci


ŠUMARSKI LIST 3-5/1992 str. 26     <-- 26 -->        PDF

ka, koji se počeše povlačiti na istok od konca XVII. stoljeća, Vojna krajina
održala se i poslije te opasnosti.


Značajniju reorganizaciju Vojne krajine provodi carica Marij a T erezij
a tek sredinom XVIII. stoljeća. Rješenjem od 6. lipnja 1871. godine
uvedena je u krajiško područje građanska uprava, a razvojačenje Vojne krajine
proglašeno je 1873. godine, ali tek 1. siječnja 1882. godine Vojna krajina,
koja je stoljećima bila strano tijelo u biću hrvatskoga naroda, bila je ukinuta.


Bitno su različiti odnosi u krajiškom i građanskom dijelu Hrvatske. Uki.
danje kmetstva 1848. godine i kasniji zakonski propisi uvjetuju raspadanje
obiteljskih zadruga. No time ne prestaje opstojanje začahurenosti podaničkih
odnosa vlastelina prema kmetu. »Žalosno je upravo s narodnog i ekonomskog
gledišta, što se veći dio vlastelinskog posjeda nalazio u rukama tuđinaca, koji
ni po krvi ni po jeziku ni po osjećajima nisu imali ništa zajedničkog sa životom
hrvatskog naroda i njegovom tisućljetnom kulturom ... Predstavnici te
aristokracije nisu znali, a ni mogli, a možda ni htjeli, srasti u XIX. stoljeću
s novim idejama svoga naroda. Val jačega ekonomskog i socijalnog života izbacio
ih je kao nesposobne s putova narodnog progresa« (I v š i ć, 1936).


U zavisnosti od različitog položaja seljaka na području Provincijala (banski
dio Hrvatske i Slavonije) i Vojne krajine, na različite su načine postale
i razvijale se i zemljišne zajednice.


U Provincijalu zemljišne zajednice nastale su od površina šuma i pašnjaka
koje su bile od vlastelinskih posjeda odvojene bivšim kmetovima pojedinog
vlastelina u ime otkupa prava dotadanjih služnosti drvarenja i pašarenja.


U krajiškoj Hrvatskoj nema vlastele, seljaci su izravno potčinjeni državnoj
vlasti, a sva zemlja koju uživaju je državna tu su zemljišne zajednice nastale
iz pašnjaka a katkad i pošumljenih pašnjaka koji su pripadali bivšim
krajiškim mjesnim općinama.


Osim tih zemljišnih zajednica bile su u bivšem provincijalu, mada malobrojne,
i zemljišne zajednice koje su nastale prije ukinuća kmetstva i koje
su živjele po pravnim uredbama donesenim prije 1848. godine.


Porijeklo zemljišnih zajednica leži u nekadašnjim seoskim općinama,
koje su na području Provincijala bile uglavnom urbarske općine, a u mnogo
manjem broju povlaštene ili plemićke općine, dok su u Krajini to bile krajiške
mjesne općine. Zajedničko uživanje svih nekretnina, koje je započeto
u seoskim općinama, nastavljeno je u zemljišnim zajednicama, a prema statusu
općine iz koje se je zemljišna zajednica razvila imamo tri vrste zemljišnih
zajednica:


1. Zemljišne zajednice nastale segregacijom iz vlastelinskih šuma i pašnjaka,
2.
Krajiške zemljišne zajednice i
3.
Zemljišne zajednice koje su nastale prije razrješenja feudalnih odnosa.
Najbrojnije su zemljišne zajednice nastale segregacijom i krajiške zemljišne
zajednice, dok su najmanje zastupljene zemljišne zajednice nastale u
Provincijalu prije razješenja feudalnih odnosa.
ŠUMARSKI LIST 3-5/1992 str. 27     <-- 27 -->        PDF

ZEMLJIŠNE ZAJEDNICE NASTALE PRIJE 1848. GODINE


Na te zajednice djeluje više ili manje razrješenje feudalnih odnosa, no
one su ne stvaraju time, nego su stvorene prije, kao ostatak hrvatske plemenske
(rodne) župe. Takvih plemićkih zemljišnih zajednica ima u nas u
odnosu na ostale zemljišne zajednice veoma malo. Takve su bile turopoljska,
novomarofska, križevačka i dr. Stare plemenske župe osnivaju se na
krvnom srodstvu, a rjeđe na bratimstvu. Više rodova i bratstva živi u više
zadruga u kojima živi više obitelji. Te plemićke i privilegirane općine imale
su od starina zajedničke nekretnine koje su njeni članovi skupno uživali.


Plemenita općina turopoljska bila je izvorno takva stara hrvatska plemenska
župa, koja je kroz vjekove održala svoju neovisnost i staro pravo,
izdržavši pritom najveća nasilja medvedgradskih gospodara i prisvajača
grada Lukavca. Kako su turopoljski seljaci spadali uglavnom među plemiće
s posjedom od jednog selišta, htjedoše ih velmože učiniti svojim kmetovima.
Ti stalni sukobi trajali su sve do nagodbe u Požunu sa sigetskim junakom
Nikolom Šubićem Zrinskim , kojom nagodbom su im potvrđena njihova
stara prava. Tako je bilo sve do 1875., kada je preuređenjem sudstva i uprave
nestalo i suda turopoljskih župana. Turopoljski župan ostao je virilnim članom
Hrvatskog sabora i to je bila jedina javna ustanova koju su Turopoljci
zadržali. Inače, župan te općine nije ništa drugo nego glavar (predsjednik)
zemljišne zajednice, a općina turopoljska zajednica za koju je zbog njenih
posebnosti izdan i poseban zakon.


Iz plemićkih općina nastale su plemićke zemljišne zajednice. Dok je kod
urbarskih zemljišnih zajednica za ovlašteničko urbarsko pravo bitna pripadnost
seliškog posjeda, pripadnost dotične kuće, kod plemićkih zemljišnih zajednica
ovlašteničko pravo spojeno je s vlasnošću dvornog mjesta na kome
je bio podignut stari plemićki dvor. To ovlašteničko pravo mogao je uživati
samo plemić, pa ako je u posjed ovlaštenoga dvornog mjesta došao neplemić
(na primjer kupnjom), takvo ovlašteničko pravo ne može se izvršavati sve
dok u posjed ponovo ne dođe plemić. To je određeno u pravilnicima općine
Domagović (kotar Jastrebarsko, nekretnine 714 jutara) i zemljišne zajednice
općine Lemeš (kotar Križevci, nekretnine 194 jutra). Tako je to bilo sve da
1921. godine kada je Vidovdanskim ustavom ukinuto to pravo: »Ne priznaje
se plemstvo, ni titule, ni ikakva preimućstva po rođenju.«


KRAJIŠKE ZEMLJIŠNE ZAJEDNICE


Vojna krajina osnovana je za obranu od Turaka pa je toj vojnoj svrsi
bilo sve ostalo podređeno, sva sudska i upravna vlast je u vojnim rukama.
Tu nema vlastele, nego sva zemlja pripada državi koja je daje seljacima na
uživanje kao naplatu za služenje u vojsci.


Po temeljnom krajiškom zakonu od 7. VIII. 1807. godine nekretnine koje
posjeduju krajišnici graničari u vlasništvu su države odnosno kralja, a korisnicima,
ako ispunjavaju svoje dužnosti, pripada nasljedno pravo uživanja.


Ukidanjem kmetstva 1848. po novom krajiškom zakonu od 7. V. 1850.
krajišnici su postali vlasnici tog zemljišta i ukinute su rabote koje se dotada
morali besplatno činiti, osim obaveze vojne dužnosti, pa doseljenici iz
ŠUMARSKI LIST 3-5/1992 str. 28     <-- 28 -->        PDF

građanskog dijela Hrvatske i Slavonije ne mogu stjecati nekretnine u Krajini
jer ne mogu izvršavati vojničku službu.


Unutrašnje uređenje Vojne krajine osniva se na kućnoj zadruzi koja je
mogla neograničeno stjecati nekretnine. No, da bi se spriječila dioba, zadruge
su mogle imati samo po jednu kuću za stanovanje, a porodično je dobro
neotuđivo. Sav krajiški sustav počivao je na kućama (dim, kućni broj), po
kojima su se uzimali vojnici. Na toj pravnopovijesnoj osnovi donesena je
zakonska ustanova da je u zemljišnim zajednicama koje tvore bivši krajišnici
ovlaštenje spojeno s vlasnošću nastanjene kuće koja leži u opsegu određene
porezne (mjesne) općine.


Osim svog posjeda krajišnici su iz državne šume dobivali za svoje potrebe
građevno i ogrjevno drvo te imalo pravo pašarenja i žirenja.


Razvojačenjem Vojne krajine i zakonom od 8. VI. 1871. godine donesena
je odredba o otkupu prava služnosti, a zakonom od 15. VI. 1873. godine
ustanovljene su imovne općine u Hrvatsko-slavonskoj vojnoj krajini. Sve
mjesne općine koje su do tada pripadale u područje iste krajiške pukovnije
čine posebnu samostalnu imovnu općinu sa segregiranim šumama. U koliko
bi došlo do diobe nekretnina imovne općine i ove pripadnu zajednicama ovlaštenika,
tada od nekretnina imovne općine nastaju zemljišne zajednice.
Međutim to su bili usamljeni slučajevi kao kada su od Slunjske (žumberačke)
imovne općine otcijepljene nekretnine i od njih nastale zemljišne zajednice
Sošice i zemljišne zajednice Kalje. Sve ostale krajiške zemljišne zajednice
nastale su iz općinskih pašnjaka, a kao jedna od posljedica razvojačenja
Vojne krajine.


Imovne općine se ne smatraju zemljišnim zajednicama, nego za njih vrijede
posebni propisi.


Dok kod sastava pravoužitničkoga katastra imovne općine mogu kao
pravoužitnici biti uvršteni samo bivši članovi, odnosno potomci krajišnika,
a nikada nekrajišnici, doseljenici, dotle krajiške zemljišne zajednice mogu
prilikom sastava temeljne knjige kao ovlaštenika navesti i nekrajišnike.


Tako je pravoužitničko pravo u krajiškim imovnim općinama, suprotno
nego u krajiškim zemljišnim zajednicama, osigurano samo za bivše krajišnike
i njihove potomke.


ZEMLJIŠNE ZAJEDNICE NASTALE SEGREGACIJOM
(od vlastelinskih šuma i pašnjaka)


U građanskom dijelu Hrvatske sva zemlja je do 1848. godine u posjedu,
odnosno vlasništva zemaljskoga gospodara ili feudalca (plemića, baruna, grofa),
osim zemlje slobodnih gradova.


Seljaci (kmetovi) uživali su zemlju, a za to su obavljali teške rabote i
davali daće. No vlastelin se nije zadovoljavao samo time, nego je prisvojio
i velik dio državne vlasti, pa je nad seljakom (kmetom) imao čak i sudačku
vlast. Nečovječan odnos vlastele prema seljacima prisililo je državu da pokuša
urediti odnose kmet—vlastelin. Te propise i naredbe koje uređuju
kmetske odnose nazivamo urbar i ili urbarski zakon.


Najstariji pojedinačni urbari potječu iz 1436. godine. Prvi opći urbar
koji je izdala Marija Terezija bio je slavonski urbar iz godine 1756, Tim ur
ŠUMARSKI LIST 3-5/1992 str. 29     <-- 29 -->        PDF

barom obuhvaćeno je područje županije srijemske, virovitičke i požeške;
a drugim urbarom iz 1780. godine obuhvaćene su bjelovarsko-križevačka, varaždinska,
zagrebačka i modruško-riječka županija. Zbog otpora vlastele zajednički
Ugarsko-hrvatski sabor prihvatio je tek 1836. potpuni urbarski zakon.


Glavna zemlja koja se nalazi u uživanju seljaka jest njegovo selište —
sesija (sessio colonicalis).1
Sesija (selište) dano je na uživanje seljacima uz određene daće.


Svako selište sastoji se iz potkućnice (kuća s kućištem, gospodarskim
zgradama i vrtom) i vanjskog zemljišta (oranice i livade). Urbarskim zakonima
bila je određena površina unutrašnjeg zemljišta od jednoga jutra za
čitavo selište. Neki seljaci imaju čitavu sesiju, a neki samo polovinu, četvrtinu
ili manje sesije, prema tome i manje zemlje. Oni koji imaju manje od
osmine sesije zovu se željiri (stanari, hižari) i ne mogu živjeti od svoje zemlje
pa su obrtnici ili nadničari.


Sesija je bila važna institucija jer je na osnovi selišta podložnik uživao
pravo paše i šumskih užitaka (ogrjevno i građevno drvo) u vlastelinskim
pašnjacima i šumama. Poslije prilikom provođenja segregacije selište je bilo
osnovica za utvrđivanje površina vlastelinskih pašnjaka i šuma koje se trebaju
otcijepiti i predati seljacima na uživanje.


Za potkućnicu čitavog selišta ustanovljeno je jedno jutro. To ne vrijedi
općenito, jer pojedine županije, među kojima i slavonske, imaju različite
veličine koje se ravnaju prema plodonsti zemlje. Podložni seljaci imaju i
druga i izvanselišna zemljišta. Dok je za selišnu zemlju kod segregacije odštetu
vlasteli platila država, izvanselišnu zemlju plaćao je sam seljak.


S urbarskim selištem seljak podložnik uživa i pravo paše i šumskih užitaka
(ogrjevno i građevno drvo) na vlastelinskom pašnjaku i u šumi prema
potreba za vlastito domaćinstvo. Za te užitke podložnici su morali davati
vlastelinu razne protudaće u naravi od malog i velikog blaga ili u novcu.


U doba kad se provodila segregacija najraširenija daća za uživanje drvarije
bila je da su podložnici vlastelinu sjekli, izrađivali i dovozili drvo.


Već prije urbara Marije Terezije pojedine urbarske općine (to je skup
seljaka podložnika istog vlastelina) imaju svoje posebne šume i pašnjake,
odijeljene od vlastelinskih vjerojatno još od predfeudalnog vremena kada
su te odijeljene šume nesmetano uživali. Došavši pod vlastelinsku ovisnost,
uz naplaćivanje stanovitih daća, zadržavaju za sebe te šume. Prema propisima
Marije Terezije seljaci su ih mogli zadržati i nadalje za sebe, ali tada
nisu imali pravo uživanja vlastelinskih šuma, ili su imali pravo uživanja
vlastelinskih šuma, ali su zato izručili tu šumu koja je bila izlučena za njih.
1848. godine dokinuta je podložnička sveza, pa seljak postaje vlasnikom svog
selišta.


Patentom od 17. V. 1857. godine uređeno je pravo na pašu i šumske užitke,
strogo je odijeljeno pitanje otcjepljenja (segregacije) pašnjaka od pitanja
uređenja šumskih užitaka. Šumski užici mogli su se prema patentu od 1857.
god. provesti na dva načina: da se bivšim podanicima otcijepi (segregira)


1 U starijim hrvatskim urbarima naziv »selo« ili »dol« koristi se za nastam


binu od više kuća. Za ono što mi danas zovemo selom upotrebljavaju nazive


»vas«, »ves« ili »vasnica«.


135
ŠUMARSKI LIST 3-5/1992 str. 30     <-- 30 -->        PDF

stanoviti dio, ili da sve šume ostanu vlastelinu uz obavezu da bivšim podanicima
daje stalnu količinu drva. No bez obzira na dvije mogućnosti koje
pruža zakon u nas se išlo isključivo na segregaciju, a koliko će se šume
otcijepiti ovisilo je o nagodbi između vlastelina i njegovih bivših podanika.
U slučaju da se ne mogu nagoditi, sudi urbarski sud. Pritom se nije uzimala
u obzir potreba bivših podanika, nego samo dotadašnje njihovo faktično
uživanje, koje je bilo u pojedinim slučajevima veoma različito. Bilo je slučajeva,
na primjer, da podanici nisu bili u uživanju građevne nego samo
ogrjevne drvarije. U tu svrhu je valjalo najprije ustanoviti sve koristi koje
su bivšim podanicima u vlastelinskim šumama zakonito pripadale. Zatim su
se trebale ustanoviti sve uzvratne dužnosti na koje su bivši podanici bili
obavezni svom vlastelinu uime tih šumskih uživanja. Razlika između koristi
i uzvratnih dužnosti bila je zakonita pripadnost bivših podanika.


Poslije toga trebalo je pomoću vještaka utvrditi kolika je šumska površina
potrebna da podmiri ono što zakonito pripada bivšim podanicima. Postupak
za utvrđivanje toga načela bio je sljedeći: najprije se izračunala novčana
vrijednost zakonito uživanog jednog selišta, od te vrijednosti odbile
bi se protučinidbe za jedno selište, zatim se izračunala vrijednost prihoda
jednog jutra šume koju dobivaju bivši podanici. Tako se je, kada se odbiju
protučinidbe od koristi koju je uživalo jedno čitavo selište, dobilo ono čisto
što pripada na šumskim užicima jednom čitavom selištu, a na drugoj strani
jednako izražen u novcu godišnji prihod jednog jutra šume. Izjednačavaj
njem tih dviju vrijednosti dobilo se je koliko će se šume udijeliti jednom
selištu. U pravilu na jedno čitavo selište ne može se odmjeriti manje od jednog
i pol jutra, a ni više od 6 jutara. Pri segregaciji pašnjaka maksimum na
jedno cijelo selište je 22 k. j. , računajući da je 1 k. j . 1 200 čhv.


Pri segregaciji šuma vlastelin je morao dobiti svoj dio, za razliku odi
segregacije pašnjaka gdje je mogao biti isključen iz diobe. Osim dodjele
šumskih užitaka (ogrjev i građevno drvo) bivši podanici imali su pravo i na
druge užitke, naročito žirenje.


Na takav način nastale su urbarske zemljišne zajednice u različitim veličinama
jer su seljaci dobivali prilikom segregacije ovlašteničko pravo u
istom omjeru kakvo je pravo samoga selišnog posjeda (čitavo selište, pola
selišta itd.). Tako je došlo do toga da je »ovlaštenje u urbarskim zemljišnim
zajednicama spojeno sa samim selišnim posjedom. Otuđuje li dakle netko
svoje ovlaštene nekretnine, to istodobno bez daljnjega prelazi i samo ovlašteničko
pravo u zemljišnoj zajednici na novog stjecaoca (paragraf 6).


UREĐENJE ZEMLJIŠNIH ZAJEDNICA


Uređenju zemljišnih zajednica prišlo se zato jer je u krajiškim zemljišnim
zajednicama zavladala uzurpacija, a u provincijalnim zemljišnim zajednicama
šumsko haračenje. Stoga je 25. IV. 1894. godine donesen Zakon o
uređenju zemljišnih zajednica.


Prije tog zakona nekretnine zemljišnih zajednica u gruntovnici su unesene
pod raznim imenima, najčešće pod urbarskim zemljišnim zajednicama:
»urbarska općina«, a kod krajiških: »mjesna općina«. No bilo je i raznih drugih
unosa. Nije bilo popisa svih ovlaštenika i veličine njihovih ovlaštenja, pa
ŠUMARSKI LIST 3-5/1992 str. 31     <-- 31 -->        PDF

su često prava uzurpirana. Zbog toga je svaka uređena zajednica, prema zakonu
od 25. IV. 1894. morala urediti na osnovi popisa ovlaštenika temeljnu
knjigu i pravilnik, a u gruntovnici provesti zabilježbu ovlaštenih prava u
zemljišnim zajednicama. Temeljna knjiga morala se raditi tako da se iz nje
uvijek vidi potpuna slika ovlaštenika.


No usprkos tome temeljne knjige zemljišne zajednice i odgovarajuće zabilježbe
u gruntovnici (koje bi trebale biti istovjetne) kod velikog broja su
netočne i ne podudaraju se sa stvarnim stanjem. Do toga dolazi jer zakonske
odredbe nisu dovoljno jasne te se mogu različito tumačiti.


Najvažnija grana zajednice je šumsko gospodarstvo. Prema statistici
1910. godine (Krbek , 1921) šume Hrvatske i Slavonije zapremale su ukupno
2 480 881 katastarsko jutro ili 33,7°/0 cjelokupne površine od 7 391 202 katastarska
jutra, od toga:


jutara


— državne šume 575 883
— gradske i upravnih općina 2 357
— krajiške imovne općine 620 809
— zemljišne zajednice 374 617
— crkveno dobro 75 274
— javne zaklade 591
— dionička društva 9 507
— šumske i privatne udruge 19 167
— fideikomise 55 838
— privatne šume 723 838
: zajednice su u pojedinim županijama imale:


jutara


— Zagrebačka 141231
— Modruško-riječka 62 152
— Bjelovarsko-križevačka 61906
— Požeška 17 227
— Virovitička 33 261
— Varaždinska 21507
— Srijemska 10 663
— Ličko-krbavska 6 310
Te su šume od goleme važnosti i potrebe za narodno gospodarstvo, pa
je u interesu naroda »da se šume zemljišne zajednice što bolje očuvaju i u
njima provede racionalno i potrajno gospodarenje« (Krbek , 1921).


Šumama zemljišnih zajednica gospodarilo se prema zakonu od 26. III.
1894. godine. »Ovo gospodarstvo ima ne samo da poluči što veći prihod, već
da osigura i potrajno uživanje šumama, to jest da obezbijedi sa šumama
i buduća pokoljenja, te da ne dozvoli da pojedino lakoumno pokoljenje (generacija)
iscrpi i uništi za svoju korist svu šumu.« U tim se šumama mora
gospodariti na temelju odobrene gospodarske osnove, a za površine manje
od 100 k. j . na temelju gospodarskog programa. Gospodarske osnove i programe
smiju sastavljati samo ovlašteni šumarski stručnjaci, koji stručno
gospodare šumama. To su osnovna načela zakona iz 1894. godine. Prema njemu
dioba zemljišta u Hrvatskoj i Slavoniji ne nalazi se u vlasništvu pojedi
ŠUMARSKI LIST 3-5/1992 str. 32     <-- 32 -->        PDF

nog seljaka, nego dio svojih potreba za drvariju i pašu namiruje iz skupnih
ovlaštenja preko zemljišnih zajednica i krajiških imovnih općina.


Napretkom gospodarstva provedena je dioba nekretnina, pa ekstenzivno
gospodarstvo prelazi u intenzivno.


Polazi se od stanovišta da samo pojedinac može svojim radom pretvoriti
zemljište u plodno i izdašno. Pod diobom ZZ podrazumijeva se prijelaz
imovine iz vlasništva ZZ u potpuno vlasništvo njenih ovlaštenika, pa svaki
diobeni sudionik postaje potpuni gospodar nad svojim posebno mu dodijeljenim
dijelom.


»Razmatnamo li sada kako djeluje s čisto gospodarskog gledišta dioba
u našim zemljišnim zajednicama, to moramo uvažiti razne vrste tla, koje
su u posjedu zemljišnih zajednica. Odmah je kod šuma vidljivo da je njihova
dioba u pravilu štetna po šumsko gospodarstvo. Sa stanovišta šumskog
gospodarstva može se ići za boljom organizacijom zemljišne zajednice, ali
ne za njenom diobom i prelazom u pojedinačno privatno vlasništvo. Manje
štetno djeluje dioba pašnjaka ... no pored čisto ekonomskog razloga ... pašnjačke
su površine jak oslonac svačijem gospodarstvu, naročito zaštita siromašnijem
svijetu i stalna pričuva, u koje se ne može lako dirnuti i potepsti.
Od poglavite su važnosti po očuvanje starog domaćeg žiteljstva, starosjedioca...
u zemljišnim zajednicama gdje postoje veće razlike u veličinama pojedinih
ovlaštenja bit će često dioba samo korisna po ovlaštenike s većim
ovlaštenjima, naprotiv štetna po one s manjima ovlaštenjima ... U krajiškim
zemljišnim zajednicama nema tih grdnih opreka između velikih i malih
ovlaštenika, ali nastaje kod diobe jedna druga slična poteškoća ... pojedine
krajiške zemljišne zajednice imaju stalan ukupan broj ovlašteničkih prava,
koja se ne može više povrćavati...« (Krbek, 1921). Tako kućne zadruge
koje su ostale s manjim brojem članova bolje prolaze, pa nastaju najrazličitiji
slučajevi. »Iz toga proizlazi, da se ne može općenito reći, da je dioba
ZZ zdrava pojava, da bi trebalo sve zemljišne zajednice što prije podijeliti,
a niti da je skroz štetna, te da bi ju trebalo u svakom slučaju zabraniti. Nemoguće
je postaviti neko općenito načelo, koji bi jednako vrijedilo za sve
raznolike prilike ... Vlada ima kod toga naročito prosuditi, da li je dotična
dioba štetna s narodno-gospodarskog stajališta, pa će u tom slučaju uskratiti
svoju dozvolu. Tako se u pravilu ne dozvoljava iz šumsko-gospodarskih
razloga dioba većeg šumskog posjeda, dok se iznimno dozvoljava dioba
malog šumskog posjeda« (Krbek , 1921).


LITERATURA


A g i ć : Pravoužitnićko pravo pravoužitnika.
Agić-Tepeš : Krajiške JIO (Pola stoljeća šumarstva, 1926).
Godila, A.: Žumberačka imovna općina, Šumarski list 1901, Zagreb.
Grünwald , J.: Male šumske općine u Hrvatskoj, Pola stoljeća šumarstva


1876—1926, Zagreb 1926.
Ivšić , M., 1936.: Razvitak hrvatskog društva u drugoj polovini XIX. stoljeća,


Zagreb 1936.
J e 1 e n i ć, L: Još nešto o zemljišnim zajednicama, Službeni list, 1932, Zagreb.
, elenić, I.: O zemljišnim zajednicama, Šumarski list, 1931, Zagreb.
Krbek : Zemljišna zajednica, Zagreb, 1921.
Markić : O krajiškim imovnim općinama (1937).
ŠUMARSKI LIST 3-5/1992 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Nenadić , Đ.: Imovne općine krajiške, Šumarska enciklopedija, 1. dio, Zagreb,


1959.
Nenadić , Đ.: Imovne općine krajiške, Šumarska enciklopedija, 1. dio, Zagreb,
Pipan , R.: Dioba krajiških zemljišnih zajednica, Šumarski list, 1931, Zagreb.
Pipan , R.: Statistika šuma i šumske privrede za 1939. g. Ministarstvo šuma i


rudnika, 1940, Beograd.
T u m b r i, ,.: Zemljišne zajednice, Sto godina šumarstva Bilogorsko-podravske


regije, 1974, Bjelovar.
Vac, G.: Zemljišne zajednice, Šumarski list, 1897, Zagreb.
Vac, G.: Zemljišne zajednice, njihov postanak i razvoj, Šumarski list 1901, Zar


greb.
Vac, G.: Šumarstvo županije požeške u godini 1909, Šumarski list, 1915.


Former Land Communities — Today


Summary


The Proposal of the Law on Denationalization envisages the return of forests
and forest land of former land communities to the joint ownership of all inhabitants
of a settlement on the territory of which they lie.


According to the Forest Law of January 10th, 1991 forests in Croatia are under
the management of the public enterprise »Hrvatske šume«, by which conditions
were created for their rational and modern management.


Due to the current importance of the topic the author searched for older
literature on land communities and ideas gathered from it are presented in this
paper.


Key words : land communities, formation, management, ownership
ŠUMARSKI LIST 3-5/1992 str. 34     <-- 34 -->        PDF

ZAŠTITA ČOVJEKOVE OKOLINE U PRVOM PLANU


Od 25. do 29. svibnja 1992. sajam
E N V I T E C u Düsseldorfu


U veljači 1992. u hotelu Intercontinental u Zagrebu predstavljen je Međunarodni
sajam i kongres za zaštitu čovjekove okoline ENVITEC 1992. Sajam je
brojnim stručnjacima, znanstvenicima i novinarima predstavila prof. Jasna
Brand t iz EP ´64 (Vjesnik, Agencija za marketing) iz Zagreba, koji zastupa
Düsseldorfski sajam.


Osnovno polazište i sadržaj Međunarodnog ENVITEC ´92 jest pitanje okruženja
čovjeka u sferi: zemlja, voda, otpadne vode i zrak. Tu je važan razvoj i
nove tehnologije i njihova svrsishodna primjena. U zemljama članicama Europske
zajednice do godine 1955. investirati će se 130 milijardi dinara.


Pitanje razrade i podjela otpada radi dobivanja novih sirovinskih baza i pitanje
njihove dalje termičke obrade, dakle pitanje reciklaže putem spaljivanja,
a time i ne manje važno pitanje dodatnog onečišćivanja zraka zbog spaljivanja
i ispuštanja otrovnih čestica u atmosferu, bit će ključna pitanja kojima će se
posvetiti najveća pozornost na sajmu ENVITEC.


Sajam će omogućiti posjetiteljima-stručnjacima da se upoznaju s rješenjima
vezanim za štednju energije i smanjivanje ispuštanja štetnih tvari u atmosferu,
što će doprinijeti zaštiti klimatskih uvjeta.


Ponudit će se i rješenja vezana za nastajanje zaglušne buke u industrijskim
pogonima.


ENVITEC, koji se održava od 1973. god. u Düsseldorfs, najvažniji je međunarodni
sajam tehnike zaštite čovjekove okoline, primijenjene na sve industrijske
grane koje onečišćuju zemlju, zrak i vodu, a odnosi se i na zaštitu od buke. Izlagači
iz 21 zemlje predstavit će svoje prijedloge i ponude za rješenje svih tih
pitanja.


ENVITEC ima četiri osnovna područja prezentiranja. Uz stručni sajam to su:
seminari izlagača, kongres i svjetski informativni centar.
Na seminarima izlagača stručnjaci-predstavnici svojih industrija izložit će
rješenja vezana za zaštitu i očuvanje čovjekove okoline.


Moto Kongresa 26. i 27. svibnja na ENVITEC-u 1992. bit će: »Tehnike koje
čuvaju sirovinu. Šanse za razvojni program koji će štititi i poboljšati čovjekovu
okolinu«. Istaknuti međunarodni stručnjaci izvijestit će o tri teme: »Životni prostor
i okruženja čovjeka«, »Očuvanje sirovina pomoću uspješnijih tehnika i sistema
koji smanjuju zagađenje čovjekove okoline« i na kraju kao pitanje za budućnost:
»Što da se radi?«.


Informativni centar smješten je u paviljonima 1. i 2.


Sajamska izložba ENVITEC-a ´92 razvrstana je prema sadržaju:


1.
Obrada otpadaka, reciklaža i dobivanje korisnih sastojaka iz otpada (paviljoni
3. i 4)
2.
Pročišćavanje voda i otpadnih voda (paviljoni 4. i 5.)
3.
Mjerni, regulacijski i sistemi za analize (paviljoni 6. i 7.)
4.
Održavanje čistoće zraka i sistem zaštite od buke (paviljoni 8. i 9.)
Đ.
Tusun


140