DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1992 str. 35     <-- 35 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI — PROFESSIONAL PAPERS


UDK 630*95 »31« šum. list CXVI (1992) 141


ŠUME MACELJSKE GORE PREMA GOSPODARSKIM OSNOVAMA
OD 1888. DO 1986. GODINE


Drago MAJER*


SAŽETAK: Za današnju gospodarsku jedinicu Macelj, Šumarija
Krapina, od unazad stotinu godina do danas izrađeno je deset
gospodarskih osnova, šest do 1945. godine a četiri od tada do 1986.
Kako je do nacionalizacije šumskog posjeda 1947. godine bilo petposjednika maceljskih šuma, to su i osnove rađene za svakogšumoposjednika posebno. Nakon nacionalizacije sve maceljske šume
obuhvaćene su jednom gospodarskom osnovom tj. jednom gospodarskom
jedinicom. Tijekom minulog stoljeća struktura sastojina
po vrstama drveća nije se u većoj mjeri mijenjala te je ovdjeprikazujemo prema stanju 1986. godine. Te godine sastav po vrstama
drveća bio je: bukva 5/0/», hrast 9°/a, jela 29°l», smreka
7°lo i razne listiće 5«/» uz nešto bora i duglazije. U tom razdobljunije bilo većih promjena u masi pa je dobro ilustrirana prosječnadrvna masa po ha od 1957. do 1986. godine. 1957. godine ona jeiznosila 214 m3 a 1986. godine 262 m3 uz opadanje mase jelovinezbog sušenja.


UVOD


Gospodarska jedinica Macelj nalazi se u sjeverozapadnom dijelu općine
i Šumarije Krapina na istoimenoj gori i granično je područje spram Slovenije.
Hrbat se proteže od jugozapada prema sjeveroistoku s maksimalnom
visinom od cea 700 m nad morem. Prema Bertović-Lovriću 1985.1 vegetacijska
pripadnost nižih dijelova je mediteroanoidnom području hrasta
bjeloduha i lipe (Tilio — Qurcetum dalechampii) a više zone subomontanom
potpojasu područja gorske bukove šume (Lamio orvale fagetum). Prometno
je dobro povezan cestom i željezničkom prugom Krapina—Logatec te magistralnom
cestom Krapina—Maribor. Podno šume, u mjestu Đurmanec, nalazi
se i pilana.


Prije nacionalizacije 1947. godine prema zemljišno-knjižnom upisu vlasnici
maceljskih šuma bili su:


1. Barun Ottenfels 760,56 ha,
2. Filipa Deutscha sinovi 611,62 ha,
3. Krapinska tvornica pokućstva 906,46 ha,
* Drago Majer, dipl. inž. šum u m., N. Katunare 13, 51000 Rijeka
1 Šumarska enciklopedija, II. izdanje, sv. 3. Vegetacijska karta SR Hrvatske.
ŠUMARSKI LIST 3-5/1992 str. 36     <-- 36 -->        PDF

4. Trgovište Krapina 363,30 ha,
5. Privremena državna uprava ekspropropriiranih šuma za
objekt Kal« 269,12 ha.
Svega 2.911,06 ha.


Od prijeratnih gospodarskih osnova u Šumariji Krapina nalaze se osnove
Općine Krapina, Privremene državne uprave ekspropriiranih šuma,
Filipa Deutscha sinovi i Krapinske tvornice pokućstva.


ŠUMSKI POSJED TRGOVAŠTI KRAPINA


Mjesto Krapina bilo je do 1918. godine »slobodno i kraljevsko poveljno
trgovište« i kao takovome je kralj Ferdinand 1608. godine dodijelio šumski
posjed od 363,30 ha (627,38 kat. rali). Prema odredbi »Privremene naredbe
o upravi, gospodarenju i uživanju općinskih šuma u kraljevinama
Hrvatske i Slavonije« od 4. ožujka 1871. godine šumski posjed Trgovišta
Krapine obuhvaćen je jednim šumsko-upravnim kotarom — Šumarijom
Krapina osnovane 1872. godine.2 Od tada do 1945. godine bile su izrađene
dvije gospodarske osnove, prva 1888. a druga 1930. godine.


Po gospodarskoj osnovi iz 1888. godine ukupna drvna masa iznosila je
50 668 m3 odnosno po ha prosječno 148 m3; za prvo desetgodište, 1888. — 1898,
uz 80-godišnju ophodnju određen je etat sa 16 342 m3 na površini 41 ha!;
gojidbenom osnovom određena je sadnja hrastovog žira na površini 6,38 ha.


Kako je Zagorje vinorodni kraj, to je i potražnja vinogradskog kolja
bila velika. Stoga je zastupstvo Trgovišta Krapine na sjednici održanoj 5.
lipnja 1901. godine odlučilo osnovati bagremik s ophodnjom od četiri godine.
U tu svrhu namijenjena je površina od 6,86 ha (12 kat. rali) u šumskim
predjelima Jelovica — Vugrovo i Pod gorom. Površine su bile obrale slabom
sastojinom što svjedoči i posječena drvna masa prije sadnje od svega 310 m:;.
Sadnja je bila predviđena u roku od četiri godine s 9—13500 biljaka po ha
uz trošak 157 Kruna po ha. Na prijedlog kotarskog šumara Milan a Ž i-
brat a za podizanje bagremovog kolosjeka u predjelima Jelovica i Žutica
namjenjuje se daljnjih 7 ha. Žibrat je odredio osmogodišnju ophodnju s
8000 kolaca godišnje. Prodaja kolja obavljala se dražbom s iskliničnom (početnom)
cijenom 3 filira po kolcu.


Drugu osnovu izradio je inž. Rudolf Kolibaš 1930. godine. Po toj
osnovi drvna masa utvrđena je sa 72.588 m3 ili 203 nr ha. Kolibaš je sastojine
svrstao u četiri gospodarske jedinice: I. bukove sastojine (91%) s primjesom
jele (9%) i oplodnom sječom u 80-godišnjoj ophodnji; II. gospodarska jedinica
obuhvaćala je sastojine bukve s hrastom kitnjakom (bjeloduhom po
Bertović-Lovriću) s primjesom jele u omjeru 92:8, oplodna sječa i 100-godišnja
ophodnja; u III. gospodarsku jedinicu svrstan je bagremov kolosjek
s ophodnjom od 4 godine, a u IV. pretežno hrastove sastojine sa cerom,
100-godišnjom ophodnjom i oplodinom sječom.


2 Današnja Šumarija nije nasljednica te Šumarije, jer je u međuvremenu od
1945. godine jedno vrijeme sa šumama Krapine gospodario Kotarski narodnooslobodilački
odbor Krapina.


3 Površina u gospodarskim osnovama do 1930. godine iskazane su u katastarskim
ralima (jutrima) koje su za ovaj prikaz preračunate u ha.
ŠUMARSKI LIST 3-5/1992 str. 37     <-- 37 -->        PDF

EKSPROPRIIRANA ŠUMA »KAL«


Po Zakonu o agrarnoj reformi iz 1931. godine za obskrbu stanovništva
(sela) drvom u koliko nisu imala drugih ili dostatnih površina šuma od ekspropiranih
šuma veleposjednika dodijeljene su određene površine. U tadanjem
kotaru Krapina za sela Donje i Gornje Jelenje, Brdo, Ravnisko i Jurmanec
od vlastelinstva Trakošćan (grofa Draškovića) dodjeljena je površina
od 269 ha na krajnjem sjeveroistoku gore Macelj u predjelu Kal. Za
gospodarenje tako ekspropriranim šumama osnivale su se privremene državne
uprave. Po gospodarskoj osnovi, koju je 1940. godine izradio inž. Zaharij e
Babić , ukupna drvna masa utvrđena je sa 71768 m3 ili s 267 m:l/ha. Sastojine
su bile mješovite, gospodarenje preborno s ophodnjicom 20 godina
time da se teži omjeru vrsta bukva : hrast : jela = 50 : 25 : 25. Godišnji etat
propisan je s 1 307 m3.


ŠUMSKI POSJED KRAPINSKE TVORNICE NAMJEŠTAJA


Ovaj šumski posjed nalazi se na području poreznih općina Đurmanec
i Hlevnica. Krapinska tvornica pokućstva kupila ga je od kneza Windischgrätza
1924. godine za 3,350,840 Dinara. Knez Windischgrätz pak kupio je
taj posjed 1859. godine iz stečajne mase grofa Festetića s naznačenom površinom
1780 kat. rali i 1343 četv. hvata.


Prvo omeđašenje posjeda izvršeno je 1864/65. godine prigodom katastarskog
premjera: tada je izrađena i prva gospodarsko osnova. Druga osnova
datira iz 1908. godine a izradilo ju je kneževo Ravnateljstvo dobara u Heilingenu.
Osnovu je odobrio upravni odbor Varaždinske županije na osnovu Naredbe
Kr. hrv.-slav. zemaljske vlade. Odjel unutarnjih poslova br. 63.743/1908.
Osnovom je utvrđeno 998,26 ha plodnog tla a cijela šuma razdijeljena je na
42 odjela s 269 izlučenih odsjeka. Drvna masa pomoću pokusnih ploha procijenjena
je na 169.616 m3 ili prosječno 170 m3/ha s godišnjim prirastom od


2.401 m! ili 2,41 m3 ha. Omjer vrsta u cijeloj gospodarskoj jedinici bio je
bukva : hrast: jela : smreka = 53 : 22 : 18 : 7.


Dobna struktura sastojina bila je:


dobni razred I II III IV V VI
% 6,2 20,7 24.5 27,2 21,4


Iskorišćivanje je bilo propisano oplodnom sječom s prosječnim godišnjim
etatom za prvo uređajno razdoblje (od 1908. do 1928) glavnog prihoda


2.800 m:l i prethodnog 964 m:l na prosječnoj površini 25 ha. Propisano je
popunjavanje na prosječnoj godišnjoj površini 3,54 ha sjetvom jelovog sjemena
i sadnjom biljaka smreke, hrasta i kestena.
Drugu osnovu započeli su 1940. godine inž. Nikol a Šubert i (J.)
Heckner a nastavio i dovršio inž. Zaharije Babić. Drvna masa utvrđena
je klupiranjem svih stabala (417.248 stabala) sa 186.113 m3 ili 202 m3/ha
prosječno; tečajni godišnji priprast utvrđen je 5,21 m3/ha. Struktura sastojin
po vrstama drveća bila je:


bukva : hrast : četinjače : razno = 60 : 15 : 25 : 2.
ŠUMARSKI LIST 3-5/1992 str. 38     <-- 38 -->        PDF

Propisi osnove: ophodnje 100 godina, sječa oplodna, zamjena smreke (zbog
crvene truleži) arišem te povećanje udjela hrasta. Za prvo razdoblje, do 1949.
godine, etat je određen s 2.564 m3 godišnje.


U ovoj šumi Franjevački samostan u Krapini imao je pravo služnosti
s masom 40 pr. met. ogrjevnog drva svake četvrte godine. Od prvotnog
posjeda agrarnom reformom selima Lukovčak, Jezerišče, Hromec i Hlevnica
dodjeljena je površina od 91 ha.


Za ova posjed postoje i podaci o načinu korišćenja drva u XIX. stoljeću.
Tako je od 1862. do 1864. godine izrađivana hrastova dužica i izvozila preko
Trsta; pogodna stabla su birana po cijeloj površini šume. Kada je 1864.
godine u Loogu, mjestu u Sloveniji — tada Štajerskoj — uz rub maceljske
šume, podignuta tvornica stakla iz manjevrijednih bukovih stabala
proizvodila se potaša. Nakon staklane podignuta je tvornica bukovog savijenog
namještaja za koju su prebirom sječena odgovarajuća stabla. Tvornica
je radila do 1897. godine.


MACELJSKI POSJED TVRTKE FILIPA DEUTSCHA SINOVI


Tvrtka Filipa Deutscha sinovi kupila je ovaj 611,62 ha veliki posjed 1907.
godine od udovice šumara Zlocha za 150.000Kruna. I ta je šuma prije bila
dio posjeda grofova Festetić, pa je otuda bila opterećena služnosti Franjevačkog
samostana u Krapini sa 120 pr. met. ogrjevnog drva svake treće
godine.


Prvi podaci o drvnoj masi ovog posjeda potječu iz 1908. godine. Tada
su klupirana sva stabla i to jelova s promjerom iznad 22 cm a bukova i
hrastova iznad 26 cm prsnog promjera. U svemu bilo je 87.055 stabala s masom
od 136.524 m:1 ili 223 m´/ha.


Prema gospodarskoj osnovi, koju je 1930. godine izradio Barto l
Pleško , klupiranjem svih stabala preko 22 cm prsnog promjera utvrđena
je drvna masa sa 231.255 m1 ili 366 m:!/ha prosječno. Omjer smjese bio
je bukva 0,5 — hrast 0,25 — crnogorice 0,25. Prosječni godišnji prirast uz
80-godišnju ophodnju i III. bonitetini razred izračunat je s 5,67 nr ha. Normalna
drvna masa za cijelu šumu utvrđena je sa 152.453 m:i, dakle zbiljna
drvna masa bila je za cea 78.000 m3 veća od normale!


Reviziju osnove iz 1930. godine proveo je također Pleško 1939. godine.
Revizijom cjelokupni posjed razvrstao je u dvije gospodarske jedinice s tri
sjekoreda. U sjekoredima »A« i »B« propisana je oplodna sječa u 100-godišnoj
ophodnji, a u sjekoredu »C« preborna sječa uz ophodnjicu 35 godina.
Osnova predviđa da će u starosti od 100 godina stabla hrasta postići prosječni
prsni promjer 45 cm. bukva 36 cm i jele 47,5 cm. Kako je zbiljna drvna
zaliha utvrđena s 247.501 m:l a normalna s 205.702 m3 ili 315 m:i/ha, to je za
prvo desetgodište utvrđen etat s 11.746 m3 prosječno godišnje. Uzgojni radovi
propisani su s osam ha godišnje uz trošak 29.615 dinara.


GOSPODARSKE OSNOVE POSLIJE 1945. GODINE


Prva gospodarska osnova za šumski kompleks Maceljske gore kao gospodarske
jedinice »Macelj« u sastavu Šumsko-gospodarskog područja »Ivan
ŠUMARSKI LIST 3-5/1992 str. 39     <-- 39 -->        PDF

čiča« izrađena je 1957. godine. Slijede revizije ili izrade novih gospodarskih
osnova 1964, 1974. i 1986. godine.


Gospodarska osnova iz 1957. godine


U gospodarskoj osnovi iz 1957. godine iskazana je ukupna površina s
3.006,50 ha od čega je 2.994,61 ha obrasla površina, 5,33 ha neobrasla i 6,56
ha neplodna. Odnos vrsta drveća bio je:


bukva 39,7%, hrast 12,9%, OTL´´ 6,6%, jela i smreka 40,6%
te bor i ariš 0%.


Površina mješovitih sastojina iznosila je 2.756,45 ha a čistih 238,18 ha.
Drvna masa jednodobnih sastojina utvrđena je sa 147.927 m3 ili prosječno
164 m´/ha. Normalna drvna zaliha (za bonitet II/III) obračunata je
s 271 m´/ha; tekući prirast utvrđen je sa 6,0 rh´/ha a normalni 8,2 m:!/ha.
Ophodnja je propisana sa 120 godina sječa oplodna.
Drvna masa prebornih sastojina utvrđena je sa 494.223 m:l ili prosječno
po hektaru 237 m:1. Sastojine su mješovite s omjerom vrsta


jela i smreka 46,8%, bukva i OTL 45,9% te hrast 7,3%.


Normalna zaliha izračunata je s 331 nr/ha, normalni tečajni prirast 6,6 m3/ha
zbiljskog prirasta.


Gospodarska osnova iz 1964. godine


U tijeku realizacije gospodarske osnove iz 1957. godine nastupilo je jače
sušenje jele (tada još nepoznatog uzroka) s posljedicom poremetnje izvršenja
gospodarske osnove. Stanje sastojina 1963. godine ispitivala je posebna
stručna komisija, koja je zaključila »da radi neadekvatne podjele šume na
jednodobne i preborne sastojine, premalog intenziteta izručenja sastojina,
u smislu Uputstva 1948/49. godine, radi čega nisu propisane smjernice gospodarenja
pouzdane, a visina prirasta prenisko procjenjena, to se izrađena
osnova ne može smatrati uređaj nim elaboratom I. reda, već samo kao revizija
dugoročne osnove sječa.« Na osnovu ovoga nalaza i prijedloga komisije
1964. godine radi se nova gospodarska osnova.


Osnova iz 1964. godine iskazuje ukupnu površinu 3.042,34 ha a obrasle
je 3.010,38 ha. Preborne sastojine zauzimaju 2.060,05 ha ili 68,4% a jednodobne
950,33 ha ili 31,6% tj. gotovo obratno nego je zapisano u osnovi iz
1957. godine. Unutarnja podjela na 51 odjel ostala je nepromijenjena ali
je broj odsjeka od 174 1957. godine povećan na 278, dakle izlučenja odsjeka
bilo je detaljnije nego 1964. godine ali isto tako i zbog promjena pojedinih
dijelova sastojina radi sječe, sušenja i drugih uzroka.


Drvna masa jednodobnih sastojina procjenjena je na 686.310 m1 ili
228 m3/ha a u sastavu po vrstama drveća


bukva 41,1%, jela 34,1%, hrast 13,8%, OLT, ML i razne četinjače 11%.


Normalna drvna zaliha obračunata je s 316 m:J/ha i prosječnim prirastom
6,4 m:!/ha prema 3,6 m´/ha zbiljnog prirasta.


´´ OTL — ostale tvrde listače, ML — meke listače, OČ — ostale četinjače.


145
ŠUMARSKI LIST 3-5/1992 str. 40     <-- 40 -->        PDF

Gospodarenje je propisano oplodnom sječom s ophodnjama za


bukva 100 godina, sa srednjim pp stabala 40—50 cm,
hrast 100—120 godina, već prema bonitetu staništa,


jela i smreka 80 godina, za jelu radi pojave kružljivosti,
a smreke radi pojave crvene truleži.


Drvna masa prebornih sastojina procjenjena je na 500.000 m1 ili 242
m;i/ha i s godišnjim prirastom 5,44 m:!, od čega jele 3,06 m3 a bukve 2,38 m3.
Uz omjer smjese bukva : jela = 50 : 50 normala za jelu iznosi 218 m´/ha a
za bukvu 137 m3/ha ili ukupno 355 m3/ha.


Ophodnjica je propisana s 10 godina; prosječni intenzitet sječe za jelu
određen je sa 16,6% a za bukvu 19,7% ili prosječno za obje vrste 18%.
Osnova je propisala za period 1965/74. godine pošumljavanje na površini
176,95 ha.


Ova se gospodarska osnova još manje pokazala odgovarajućom nego
ona iz 1957. godine. Poremećaji su nastali zbog intenziteta sječa i intenziteta
sušenja jele, koji je dosegao 6% drvne mase. Uočeno je, da se sušenje
jele ne može suzbiti nekim kemijskim sredstvima, već samo biološkim
odnosno promjenom načina gospodarenja tj. za cijelu gospodarsku jedinicu
uvesti oplodnu sječu. Prema preporuci Šumarskog instituta (Inž. J. Š a f ara)
treba smanjiti udio jele u korist listača. Stoga je osnova 1971. godine
stavljena van snage i do 1974. godine primijenjuju se godišnji planovi gospodarenja.


GOSPODARSKA OSNOVA IZ 1974. GODINE


U gospodarskoj osnovi iz 1974. godine ukupna površina iskazana je s
3.058,92 ha kao posljedica povećanja gospodarske jedinice priključenja
16,58 ha posjeda bivše plemenske zajednice. Drvna masa iskazana je sa


726.326 m:) ili 240 m3/ha u sastavu
bukva : hrast: OTL i ML : jela : smreka i OC = 42,8 : 15,2 : 7,7 : 30,3 : 4


U ovoj osnovi iskazana je dobna struktura za obraslih 3.031,39 ha u omjerima
I — III dobni razred 14,7%
IV dobni razred 24,7%
V dobni razred 53,7%
VI dobni razred 6,7%


U ovoj osnovi sastojine su svrstane u uređajne razrede:


Uređajni razred A — pretežno čiste bukove sastojine na površini 599,97 ha
i uglavnom čiste sastojine; ukupna drvna masa 111.020 m;! ili po ha
185 m3 s prirastom od 2.417 m:l ili 4,0 m3/ha, najzastupljeniji su V.
i VI. dobni razred (s 50%), ophodnja 100 godina i oplodna sječa.


Uređajni razred B — površine 1.875,81 ha — mješovite bukovo-jelove sastojine
drvne mase 260 m3/ha i prirastom 5,06 m3/ha; prosječna sta


146
ŠUMARSKI LIST 3-5/1992 str. 41     <-- 41 -->        PDF

rost 83 godine sa stablima jele starim i do 115 godina; sječa skupi


nasto-oplodna.


Uređajni razred C — površine 170,55 ha obuhvaća sastojine smreke, ariša,


bora i duglazije; drvna masa 211 nr ha i prirastom 4,48 m3/ha;


ophodnja 80 godina, čista sječa i umjetno pošumljavanje sječina.


Uređajni razred D — površine 292,62 ha — sastojine hrasta kitnjaka mase
239 m:!/ha, prosječna starost 80 godina, ophodnja 120 godina i pomlađivanje
oplodnom sječom.


Uređajni razred E — površine 92,44 ha — zaštitne šume, uključivo i park
šuma Loborščak, prosječne starosti 76 godina. Drvna masa 223 m3/ha
ali koristiti se (sjeći) mogu samo izvale, vjetrolonh, sušći i si.


Etat glavnog prihoda propisan je s prosječno godišnje 12.404 m3 od
čega 11.410 m! iz drvne zalihe a 994 m;i iz prirasta, što u odnosu na ukupnu
drvnu masu iznosi 1,57%. Od ukupnog etata otpada 51% na bukvu, 8%, na
hrast, 5% na OTL i ML, 29%na jelu, 7% na smreku i 58 m3 na ostale četinjače.


Etat prethodnog prihoda određen je s 2.781 m3 prosječno godišnje time
da u sastojinama starosti iznad 2/3 ophodnje nema proreda.


Realizacijom ove osnove, između 1975/82. godine, utvrđena su znatna
odstupanja od propisa osnove iz 1974. godine zbog znatnih šteta od ledoloma,
snjegoloma i sušenje jela u masi preko 15.000 m3 vanrednog prihoda,
zatim zbog prijelaza prebornog gospodarenja na skupinasto-oplodnu
sječu s podmladnim razdobljem od 40 godina pojavio se kvalitetan podmladak
u sastojinama predviđenim za sječu u 1/2 polurazdoblju pa se tako
oštećene sastojine iskoristile u I/l razdoblju. Sušenje jele narušen je omjer
smjese bukva-jela i preborna struktura (2:3:5) tankih, srednjih i krupnih
stabala te jer su odsjeci (40—50 ha) zbog heterogene strukture bili prevelike
što je onemogućavala provedbe skupinasto-oplodne sječe revidiran
je etat iz osnove 1975. godine smanjenjem glavnog prihoda na 7.990 m3 a
povećanjem prethodnog na 6.923 m:i, uglavnom slučajnih prihoda — vjetroi
ledeloma uz gospodarenje po godišnjim planovima sječe do izrade nove
gospodarske obnove 1984. godine.


GOSPODARSKA OSNOVA IZ 1986. GODINE


U gospodarskoj osnovi iz 1986. godine ukupna površina gospodarske jedinice
iskazana je s 3.017,06 ha, od toga je 19,83 ha neobraslih a 32,00 ha
neplodnih površina. Ukupna drvna masa iskazana je ss 789.127 m:! s udjelom
pojedinih vrsta:


bukva : hrast : grab : OTL : ML : jela : smreka : OČ =
= 49,6 : 16,6 : 3,6 : 3,8 : 0,4 : 22,8 : 2,8 : 0,6


Od 1964. do 1986. godine udio četinjača povećan je sa 61,9%, na 73,8% (bukve
od 41,1 na 49,4%, a hrasta od 13,8 na 16,6%) a četinjača smanjen od 38,1 na
26,2% odnosno jele od 34,1 na 22,8% kao posljedica sušenja.


Struktura gospodarske jedinice 1986. godine po dobnim razredima bila je:


147
ŠUMARSKI LIST 3-5/1992 str. 42     <-- 42 -->        PDF

razred J H III IV V VI VII Svega


ha 334,52 120,08 234,28 248,55 1278,32 786,90 —14,4 3.017,06


Po površini


/i 11,0 4,0 7,8 8,2 42,6 26,0 0,4 100
m5 — 18.908 51.181 68.358 414.151 231.775 4.454 789.127


Po masi


A 2.4 6,5 8,7 52,5 29,3 0,6 100
Uređajni razredi određeni su prema »Pravilniku o načinu izrade šumskogospodarskih
osnova područja gospodarenja, osnova gospodarenja gospodarskim
jedinicama i programa za gospodarenje šumama« od 19. veljače 1981.
(Narodne novine br. 19/1981)"´ kako slijedi:


Uređajni OphodPovrDrvna
masa m3 Prirast m3 Srednja
razred nja šina ha ukupna po ha ukupni po ha »/ god.


starost


iela-bukva 100 1.750 518.772 296 10.624 6,07 2,06 90,5
bukva iz sj. 100 584 124.121 219 2.822 4,83 2,27 52,4
hrast iz sj. 120 420 117.005 278 2.430 5,78 2,07 86,8
grab 80 14 1.922 142 65 4,80 3,40 50,0
smreka 80 215 16.023 75 664 3,10 4,12 21,2
bor 80 3 458 146 23 7,34 5,02 30,0
duglazija 80 5 — — — — — 1,0


Sveg a — 2.991 778.301 260 16.628 5,55 2,13 79,4


Ovi podaci odnose se samo na gospodarske šume, a ne i one s posebnom
namjenom. Površina šuma s posebnom namjenom iskazana je s 27,23 ha površine
i drvnom masom od 10.826 m5 ili 413 nr/ha uz tečajni godišnji prirast
5,5 m:j/ha.


Ukupni godišnji etat utvrđen je s prosječno 20.250 m1 od čega 17.780 m"´
glavnog a 2.470 m:l prethodnog prihoda. Od ukupne mase 54,5% otpada na
bukovinu, 28,0% na jelovinu, 12,2% na hrastovinu a ostatak na ostale vrste.


Za desetgodište 1987/1996. propisani su uzgojni radovi na 2.548,71 ha od
čega prorede na 1.016,09 ha a redovna pošumljavanja i njega sastojina na
1.532,62 ha te 2,43 ha novog pošumljavanja (proširene biološke reprodukcije).


ZAKLJUČNA RIJEČ


Sastojine gospodarske jedinice Mecelj po vrsti drveća sastoje se od:
bukva 44%, hrast 12,5%, razne tvrde i meke listače 6,5% i četinjače 37%


time, da je 1986. godine udio jele bio 29%
a ostalo bila je smreka te nešto bora i duglazije.


Jela je autohotna a ostale četinjače su unijete već u prošlom stoljeću (bor
i smreke) te u ovom (duglazija). Gospodarskom osnovom za šumu Krapinske


5 Prema odredbi u čl. 3. ovog Pravilnika za visoke šume »uređajni razred određuje
se prema namjeni šume i glavnoj vrsti drveća na temelju koje se utvrđuje
cilj gospodarenja, vrijeme ophodnje odnosno sječiva zrelosti, bez obzira, u
kojem se omjeru nalazi glavna vrsta drveća u smjesi, kao i prema načinu postanka
sastojine, a nakon što se utvrde ekološko-gospodarski tipovi i prema obrastu«.
ŠUMARSKI LIST 3-5/1992 str. 43     <-- 43 -->        PDF

tvornice pokućstva iz 1940. godine propisano je unošenje ariša, ali ga se
spominje samo 1957. godine. Prema tome ariša je tako malo da nije kasnije
ni registriran.


Kao slika gospodarenja i postupaka sa sastojinama jedne gospodarske
jedinice redovno se uzima prosječna drnva masa po ha i njena raspodjela
po dobnim razredima. No to u svakom slučaju ne mora biti mjerodavno
nego samo u slučaju zahtjeva stroge potrajnosti. Naime dobre mlade sastojine
imat će manju drvnu masu od starijih ali one u perspektivi gospodarenja
mogu biti bolje nego odrasle. Međutim ipak navodimo, da prosječna
drvna masa i u predratnom i u poslijeratnom periodu pokazuje da se i o
njenom prosjeku vodilo računa. Tako je u šumama Trgovišta Krapine prosječna
drvna masa od 148 m:l/ha u 1988. godine povećana na 203 m:l/ha u 1930.
godini; u šumama Windischgrätzta — Krapinske tvornice namještaja od 170
m´/ha 1908. godine povećana je na 202 rcr/ha 1940. godine a na posjedu Filipa
Deutscha sinovi od 349 m´/ha 1908. godine na 315 m3/ha 1930. U poslijeratnom
razdoblju prosjek drvne mase po ha iznosio je 1957. godine 214 m1,
1964. 228 m:i a 1986. godine 262 m3. Usporedba između predratnog i posljeratnog
stanja za cijelu gospodarsku jedinicu nemoguće je, jer nedostaju podaci
za b. posjed baruna Ottenfelsa površine 760,56 ha.


U Maceljskoj gori, kako je naprijed navedeno, udio jele je u opadanju
te je od 34% u 1964. godini pao na 29% u 1986. godini. To smanjuje udjela
jele ne mora biti samo posljedica imisija (kiselih kiša) nego i u prirodnom
njenom povlačenju. Na to nas upućuju rezultati istraživanja o udjelu pojedinih
vrsta u prašumi Žofin (Češka) gdje je udio jele od natrag 500 godina
od 50"„ pa ona 15% uz povećanje udjela smreke od 20 na 40% i bora od 18 na
20" i, dok je udio bukve ostao nepromijenjen.1´


Forests of the Maceljske Mountains according to the Management Plan from
1888 to 1986


Summary


For the present Macelj Management Unit, Forest Office of Krapina, ten management
plans have been drawn up during the last hundred years; six up to 1945
and four in the period from 1945 to 1986. As, prior to nationalization of the forest
estate in 1947 there had been five owners of the Maceljske Forests, the plans
were consequently worked out for each forest owner individually. Following nationalization
all Maceljske Forests were encompassed by one management plan,


i.e. one management unit. During the past century the composition of the stands
by species has not changed to a great extent, thus, is is shown here in the condition
it was in 1986. In that year the composition of the stands by species was
as follows: Beech 5 P/o, Oak 9*/o Fir 29%, Spruce lak and miscellaneous broad-
leaved species 5*Vo with some Pine and Douglas Fir. In that period there were
no major changes in the volume of wood and therefore the average volume of
wood per hectare is clearly presented from 1957 to 1986. In 1957 it amounted
to 214 m:! an in 1986 262 m:i showing a decrease in firwood due to Fir dieback.
0 Vidi E. Prusa: Die beimischen und märischen Urwälder — Ihre Struktur
und Ökologie. Šumarski list 1985, br. 11—12, str. 507.


149
ŠUMARSKI LIST 3-5/1992 str. 44     <-- 44 -->        PDF

U NEKOLIKO REDAKA


Prognoza za svjetsko drvno tržište 1992. godine nije ružičasta. Naime, od
1989. godine smanjila se svjetska potražnja rezane građe četinjača od 28,4 milijuna
m:i na 21,4 mil. m:! a prema predviđanjima Međunarodne konferencije o rezanoj
građi četinjača potražnja u 1992. godini mogla bi se povisiti eventualno
samo za P/o. Stoga i glavne izvoznice ovog drvnog materijala Kanada, Švedska,
Norveška, Finska smanjuju proizvodnju između 10 i 22%i (Kanada, npr., od 60,5
mil. m3 na 52,6 mil m:i, itd.). Cijena celuloze na svjetskom tržištu pala je od 800
USD na 500!


Trupce četinjača pilane u Kanadi plaćaju cea 4.000 din, u Finskoj
cea 5.000 din. a u Švedskoj cea 6.000 din.
Švicarsk a je u svojim šumama 1990. godine iskoristila 6,251.000 m:! što
je za 39,8%) više nego li se sjeklo 1985. do 1989. godine za koje petogodište godiš


1:!:;


nji prosjek iznosi 4,470.000 m´ (u granicama od 4,116.000 m 1985. do 4,628.000 m1986. godine). Razlog tako povećanoj sječi u 1990. godini je u stradanju stabala
u vremenskoj nepogodi u veljači 1990. godine (kada su u Švicarsku išli i naši
radnici kako bi se što prije posjekla oštećena stabla kao mjera preventive od napada
podkornjaka). Dodajmo, da je Švicarska zemlja pretežno šuma četinjača
ariša, jele, smreke) te u ukupno iskorišćenoj masi sudjeluje sa cea 80%. Redovni
etat, koji se ostvaruje na 1,2 milijuna ha šuma, ne može podmiriti domaće
potrebe koje iznose cea 7,4 milijuna m3 pa se razlika podmiruje uglavnom u obliku
polufabrikata te kartona i papira.


O. Piškorić