DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1992 str. 45     <-- 45 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI — PROFESSIONAL PAPERS
UDK 630*23:429 (Quercus robur L.) Šum. list CXVI (1992) 151


SUŠENJE ŠUMA HRASTA LU2NJAKA U SVJETLU NJIHOVE
OBNOVE


Milan PRESEČAN*


SAŽETAK: Oštećenost nizinskih ekosistema, posebno hrasta
lužnjaka, problematika je koja je sve prisutnija u šumarstvu Hrvatske.
Da bi se gubici uvjetovani procesima primarnog sušenja,
ponajviše sekundarnog, sveli na što manju mjeru, u praksi se koriste
»Upute o odabiranju, doznaci i sječi drvne mase stabala
koja se suše«. Upute su dostavljene upravama šuma, od strane našeg
ministarstva.


U Šumariji Vrbovec, Uprava šuma Bjelovar, organizirano jesavjetovanje o toj problematici. Prikaz savjetovanja dat je u vidu
iznošenje potrebe za striktnim pridržavanjem pravila Uputa od


10. ožujka
1989. godine i 25. svibnja 1989. godine.
U drugom dijelu članka prikazano je moje osobno gledanje na
ovaj problern, ali u vidu svebuhvatnog rješenja. Osnovna je postavka,
da je uništeno stanište. Također se daje prijedlog za
sanaciju trenutnog stanja u vidu institucionalizacije problema,
pod nazivom »EKOLOŠKA OBNOVA«.


Ključne riječi: oštećenost ekosistema, odabiranje, sanitarna
sječa, stanište


SAVJETOVANJE O PROBLEMIMA SUŠENJA HRASTA LUŽNJAKA
U VRBOVCU


Uprava šuma Bjelovar — Šumarija Vrbovec, organizirala je 16. srpnja
1991. godine stručno savjetovanje o problemima sušenja hrasta lužnjaka.


Sudionici savjetovanja bili su predstavnici Šumarskog fakulteta Zagreb,
Šumarskog instituta Jastrebarsko, Ministarstva poljoprivrede i šumarstva
Republike Hrvatske, Direkcije hrvatskih šuma i Uprave šuma Bjelovar.
Ukupno 34 stručnjaka — doktora šumarskih znanosti, republičkih inspektora,
inženjera »operativaca« ... Prema uvodnim riječima opunomoćenika direktora
Uprave šuma Bjelovar, dipl. ing. Zvonka Z e m č a k a, sastav sudionika
ovog savjetovanja ima opravdane pretenzije da goruću problematiku
gospodarenja nizinskim šumskim ekosistemima aktualizira na nekoliko razina:


— operativna razina, kako bi se dale smjernice za generalno gospodarenje
njima;


* Milan Presečan, dipl. ing. šum., Uprava šuma Bjelovar


ŠUMARSKI LIST 3-5/1992 str. 46     <-- 46 -->        PDF


ekološkoetička razina koja ima u vidu opće korisne funkcije šuma i
odgovornost šumara pred društvom — budućim naraštajima;

zakonska razina glede upoznavanja inspekcijske službe naše domovine
i njihovog »elastičnijeg« ali racionalnog gledanja na problem.
Na površini 17.000 ha Uprave šuma Bjelovar, količina sušenja hrasta
lužnjaka od vegetacije do vegetacije se uvećano ponavlja. U svezi s tim pred
sudionike su postavljena dva pitanja:


1. Pitanje ispravnosti kriterija stupnjevanja oštećenja — osutosti krošnje,
prema »Uputstvima odabiranja, doznaci i sječi drvne mase stabala koja
se suše« — Zagreb 10. 03. 1989. g.
2.
Pitanje načina i oblika obnove na takvim staništima.
Glede prvog pitanja organizator savjetovanja, Šumarija Vrbovec, pod rukovodstvo
dipl. ing. Tomislava Starčevića , pripremila je i terenski dio
savjetovanja u sastojinama G. J. »Novakuša — Šikava« odjel 67a. Tu je na
uzorku 20 obrojčanih stabala hrasta lužnjaka svaki učesnik probno ocijenio
stupanj oštećenosti u skladu s Uputstvom.


Nakon izvršenog ocjenjivanja, analizom rezultata pokazalo se da je postavljanje
prvog pitanja bilo opravdano. Od 18 procjenjivača na 20 obilježenih
stabala dolazilo je zbog različitih kriterija do znatnog razmimoilaženja u
stupnjevanjima, pa smo imali raspon stupnjevanja od 2—5 za pojedino stablo.
U prosjeku je raspon stupnjevanja bio 3,6, dok je prosječni postotak suglasnosti
ocjenjivača po stupnju osutosti bio slijedeći:


Stupanj osutosti 0 1 2a 2b 3a 3b 4
Suglasnost ocjenjivača u o/o 0,0 7,5 17,8 21,9 27,2 21,4 4,2


Prema ovim rezultatima jasno je da se kriteriji pod točkom 4. u Uputstvu
moraju striktno poštivati. U daljoj raspravi dominirali su argumenti
prezentirani brojkama od strane stručnjaka ove Šumarije: dipl. ing. Đure
Kauzlarića te dipl. ing. Tomislava Starčevi ć.a.


Dinamika sanatarnih sječa za Šumariju Vrbovec prikazana je u tablici 1.,
te se jasno ustanovljuje ozbiljnost problema, tj. kako spasiti naše nizinske
ekosisteme od propadanja.


Obračunom i analizom krajnjih rezultata kod realizacije sortimentnog
napada, u krajnjoj liniji ekonomske dobiti, dokazano je da je ekonomski
moment itekako važan segment ove ukupne problematike.


Gubici kod sušenja hrasta lužnjaka prikazani su vjerodostojno od strane
dipl. ing. Đure Kauzlarića , u tablici 2. na bazi izmjerenih 368 m1
trupaca furnirske klase, držeći se, naravno, Standarda.


Podatak za ukupnu masu sušenja hrasta lužnjaka za područje bivše
Š. G. dao je dipl. ing. Mijo Kovačev i ć, šef proizvodnog odjela naše Uprave
šuma:


God.
m3


1984
2.951


1985
13.609


1986
24.129


1987
60.422 Š. G. Bjelovar


152
ŠUMARSKI LIST 3-5/1992 str. 47     <-- 47 -->        PDF

o


a
a
O O ^


I i i i | i i i I | i l i I | i I < i I i i i i |


1965


^ GUBAR


1970


1975


1980


1985


KALAM1TET
VJETAS
ŠUMARSKI LIST 3-5/1992 str. 48     <-- 48 -->        PDF

Šumarija Vrbovec


GUBICI KOD SUŠENJA HRASTA LUŽNJAKA
Gubici se odnose na: prisutnost mušice, natrula i prošla bijel, promjene boje
Sječa, izrada i otprema u G.J. Česma u vremenu od 26. 06. — 12. 07. 1991.


Izrađeno: F 368 m3
PT 1.355 m3
Ukupno 1.723 m:i


Koliko gubimo na količini od 368 m3 furnira
od proizvedenih 368 m3 100,0%
preuzeto po Tvornici furnira 156 m3 42,4%
Ostalo nepreuzeto 212 m3 57,6°/»


Struktura otpremljenog furnira po debljinskim razredima


Debliinski Koli- „, Cijena za T A


v Iznos dln


razred Čina» trupce F I


40 — 49 37 58 m3 6.333 367.314
50 — 59 46 72 m3 7.148 514.656
60 — 69 11 17 m3 8.026 136.442
70 < 6 9 m3 10.032 90.288


Ukupno 6 156 m3 7.107 1.108.700


Ako od 212 m3 nepreuzetih trupaca F otpadne na: FII 106 m3


Debljinski „, Koli- Cijena za T___ Ai„
Iznos dm


razred ´l´ čina trupce F II


40--49 37 39 m3 4.138 162.292
50--59 46 49 m3 5.016 244.580
60--69 17 18 m3 5.894 106.210


Ukupno 100 106 m:l 4.840 513.082


Ako od 212 m3 nepreuzetih trupaca F otpada na: PT I kl 106 m3
PT I kl 30 < 106 m3 3.010 319.060
Ukupno F II + PT I kl 212 m3 3.925 832.142


Rekapitulacija


F I 156 m3 1.108.700
F II 106 m3 513.082
PT 1 kl 106 m3 319.060


Ukupno 368 m3 5.274 1.940.842


Mogući prihod pod uvjetom
prodaje 368 m3 kao F I 2.618.714
Prihodi koji će se Din
vjerojatno ostvariti 1.940.842


Vjerojatni gubitak din. 1.842 d/m3 677.872


Vjerojatni gubitak DEM 102 DM/ra3 37.660
ŠUMARSKI LIST 3-5/1992 str. 49     <-- 49 -->        PDF

1988 67.728
1989 97.180
1990 39.968


1991 54.000 Uprava šuma Bjelovar


Još uvijek su u tijeku radovi na odabiranju, doznaci i sječi drvne mase
stabala koja se suše. Nastavak savjetovanja, bio je u znaku teoretskog razmatranja
problematike sušenja — uzroka i prognoza (dr. B. P r p i ć, dr. N.
Komljenović, dr. M. H ar apin,...). Isto tako potaknuto je pitanje
smjernica za buduće gospodarenje u tim sastojinama, izrada novog pravilnika
(dr. Đ. Ko vačić, dipl. ing. M. B ut ko vić, dipl. ing. M. Tompak,...).
Kao način rada za buduće gospodarenje predloženi su postupci revizije
osnova gospodarenja u ugroženim G. J. takvih staništa, a što se tiče
postupaka obnove, predložene su »sukcesivne obnove na malim površinama«
(dipl. ing. T. Starčević, dr. Đ. Kovačić). Također je naglašena nužnost
primjene odgovornosti stručnog lica koje obavlja odabiranje i doznaku
u ugroženim sastojinama. U raspravi tijekom savjetovanja kao svoje gledanje
na sve više najavljivanu ekološku katastrofu nizinskih ekosistema, iznio sam
osobni prijedlog rješenja — ukupno gledanje ove problematike. Takav stav
je rezultat 10-godišnjeg rada na poslovima tipološkog razvrstavanja šuma, a
dat je pod naslovom »Ekološka obnova«. U najvećem dijelu sadržaja zajedničko
je i istovjetno razmišljanje oko ovog problema i kolege dipl. ing. Stjepana
I v e z i ć a. Budući da je izlaganje bilo pripremljeno i prezentirano,
kao takvo donosi se u cijelosti.


EKOLOŠKA OBNOVA
(Sušenje lužnjakovih šuma u svjetlu problema obnove)


Tijekom rada na tipologiji upoznali smo najveći dio gospodarskih jedinica
u slivu rijeke Česme i Ilove te njihovu ekološku stabilnost u svjetlu
stanja fitocenološkog i pedološkog nalaza i uvjerili smo se da su nastale određene
promjene, koje se konkretno mogu dokazati.


Svjedoci smo sve češćih najava i registriranja ekoloških katastrofa u
svim biosistemima. I šuma i ukupna šumska biocenoza, također je počela
osjećati i plaćati danak nepromišljenim radovima i jednostranom mijenjanju
životnih parametara, klime i onoga što sve utječe na nju.


Ovdje u Vrbovcu česta upozorenja ing. T. Starčević a na opasnost
od ugrožavanja naših hrastika, što smo (mi, širi auditorij) pratili i u Šumarskom
vjesniku (prosinac 1987. g. br. 160), potakla su me da o ovom problemu
razmislim i sa praktičnim odgovorima pokušam pridonijeti ublaživanju
ovog zloslutnog problema. Također, podvlačim još jedanput, tu je
svakodnevni posao na tipologiji koji me je naveo na razmišljanje i slaganje
mozaika ovoga problema.


Budući da se u najvećem broju slučajeva radi o nizinskim, poplavnim
šumama hrasta lužnjaka (ass. Genisto elatae-Quercetum roboris Horv. 38) iz
kojih je odavno već nestao brijest, onda je jasna slika tih sastojina u fitocenološkom
smislu. Ja ću se sada vezati isključivo za ovu asocijaciju.


U našim fitocenološkim snimkama u navedenim sastojinama, najčešće
»nedostaju« u svim slojevima sastojine određene vrste (sloju drveća, grmlja
ŠUMARSKI LIST 3-5/1992 str. 50     <-- 50 -->        PDF

i prizemnog rašća), koje prema usvojenoj teoriji šumarske fitocenologije
moraju biti prisutne. Dakle, budući da se radi o vrstama koje indiciraju
vlažna staništa, zaključujemo da dolazi do isušivanja. To je obrazloženje
koje se nepobitno može dokazati fitocenološkom snimkom.


No, isto tako, jasno je da su promjene u sloju nad tlom zapravo rezultat
promjena u tlu. Umjesto tipičnih, euglejnih tala koja bi ovdje egzistirala,
evidentirana su euglejna tla kojima smo dodavali jednu »svoju« internu oznaku
varijeteta. Govorili smo o podtipovima euglejnih tala, hipoglej, epiglej
ili amfiglej u regresiji. To znači da se ne radi o tlima koja imaju obilježja
morfologije koja su očekivana, već su ta obilježja nestala ili su izostala
i to unazad nekoliko desetljeća. To je također dokaz na koga ukazuju naše
karte ovih sastojina


Za prvi dokaz — fitocenološki, i za ovaj drugi, pedološki, naravno da
je uzrok izostanak ustaljenih količina voda.
Uslijed toga došlo je do promjene staništa .


To znači da više na ovim novostvorenim stanišnim uvjetima ne možemo
očekivati sliku sastojinskih odnosa kao što smo navikli. I naravno, slika
se mijenja, ali postepeno. Brže u sloju prizmenog rašća, sporije u sloju
grmlja, a najsporije u sloju drveća. Rezultat po slojevima je slijedeći:


I. U sloju prizemnog rašća izostale su neke hidrofilne vrste, ali su nadošle
druge mezofilne vrste — proces je stao. Slijedi izvjesna stabilnost. Vrijeme
reakcije, promjene, cea 2—5 god.
II. U sloju grmlja, također je došlo do promjene. Umjesto brijesta, gloga,
čivitnjače, došao je svib, lijeska, poneki grab. Vrijeme reakcije, promjene,
cea 10—20 godina.
III. U sloju drveća, još od prvih desetljeća ovoga stoljeća, počeo je izostajati
brijest. Kako je on u sastojinama o kojima govorimo činio pridruženu
vrstu — element mješovite sastojine koja je stabilna pa time i zdrava,
njegov izostanak bio je prvi »potres« u epicentru vlažnih lužnjakovih šuma
(G. E. Q. R. Horv. 38).
Dalje, slijedio je izostanak stabilnih vodoopskrbnih uvjeta, to je bio drugi
potres.


Rezultati su oslabljeni individuumi — lužnjakova stabla, koja su pritom,
a radi se o kasnom hrastu lužnjaku (formi tardisima) stradavala redovno
od mraza ili pepelnice.


Korjenov sistem tih lužnjakovih stabala bio je u ovoj starosti previše
inertan da bi mogao reagirati na izostanak vode.


Svake vegetacije u sloju drveća sve je veći broj pojedinačnih stabala
koja umiru. Prije toga slijedilo je vrijeme sušenja — odumiranja. To umiranje
koje traje individualno za svaku jedinku različito je, međutim, sigurno.


Dakle, ovo je slika takvoga staništ a s pedološkog i s fitocenološkog
gledišta.


Budući da je u našem radu prisutna i potrebna ekonomska strana gledanja,
to izgleda najjednostavnije rečeno tako, da svaka »vegetacija« donosi
u mnogome sve veću štetu gubitkom tehničkih svojstava lužnjakovih sortimenata.
ŠUMARSKI LIST 3-5/1992 str. 51     <-- 51 -->        PDF

Stoga se predlaže, medicinskim rječnikom rečeno, kontrolirana eutanazija,
iz više razloga:


1.
Staništ e (evidentno) dokazano postaje biotip za drukčiju strukturu
mješovite šume lužnjaka i običnog graba (C. B. Q. R, typicum Rauš). U
isto vrijeme dugotrajnog umiranja šume, značajni su gubici na kvaliteti
drveta.
2.
Obnov a je neizvediv postupak bez ulaganja ogromnih sredstava za održavanje
staništa u uvjetima za rast mladog naraštaja. Naravno, postavlja
se i pitanje prirodne obnove u situaciji kada očekujemo da nam rodi lužnjak,
kome je vitalitet poljuljan do te mjere da samo obavlja osnovnu
životnu aktivnost — disanje.
3.
Ekonomik a nas upozorava na zakonitosti ponašanja:
a) Ne smijemo dozvoliti da nam napadi štetočina furnirske Sortimente
pretvaraju u pilansku oblovinu II. ili III. klase, time ne sprečavamo
materijalne i financijske gubitke.


b) Moramo
što prije na takvom novom staništu započeti »proizvodnju«
kao nakon ratnog razaranja a to je šuma tipa Carpino betuli — Quercetum
roboris typicum Rauš 1971). Moramo iskorištavati potencijal
staništa! To neće ići lako ako ne izvršimo dovršeni sijek ugroženih sa-
s toj ina.


Zbog svega nabrojenog i obrazloženog, predlaže se uvesti termin »Ek
o 1 o š k a obnova«. On bi se trebao ugraditi u Pravilnik o načinu izrade
Šumsko gospodarskih osnova područja, Osnova gospodarenja gospodarskim
jedinicama i Programa za gospodarenje šumama. Dakle, ova institucija »Ekološka
(sječa) obnova« vrijedila bi za »nepovratno uništene stojbinske
potencijale« naših ugroženih šuma.


Primjenu ovih postupaka treba donijeti stručni tim sastavljen od
vrsnih pedologa, fitocenologa, ekologa šumara stručnjaka iz zaštite šuma.
Komisija ima ingerencije na područje cijele RH. Ona može biti i specijalizirana
po zonama, vrsti drveća ili načina gospodarenja. Komisija mora
sastaviti kompletan elaborat s obrazloženim i dokazanim parametrima.


Kojim tempom treba obavljati obnove, treba ih uskladiti s fizičkim
mogućnostima svake šumarije i Uprave šuma, ali i prilagoditi tehnologiju
(pruge, veće grupe ili slično).


No, moramo biti svjesni opasnosti od zapuštenog staništa kojega će biti
sve više, kao posljedica pojedinačnih zahvata »vađenja« suhih stabala i ostavljanja
tla na nemilost naleta i širenja korova i na kraju zakorovljivanja
staništa. Dakle, potrebno je preduhitriti nagomilovanje poslova. Ne dočekati,
nego kontrolirano i postepeno, uz principe »ekološke obnove«, održati opisane
sastojine u stanju mogućih stojbinskih uvjeta za prirodnu obnovu.


Jedino tako, institucionalizacijom problema, svjesni i poučeni dosadašnjim
iskustvom, ali i činjenicama, možemo računati na izbjegavanje ekološke
i ekonomske katastrofe u pojasu vlažnih lužnjakovih šuma naše domovine.
ŠUMARSKI LIST 3-5/1992 str. 52     <-- 52 -->        PDF

Poslije rasprave zaključeno je:


1. U sastojinama hrasta lužnjaka, gdje je prisutno sušenje kroz duže
vremensko razdoblje, nužno je uz ustanovljenje postojećeg stanja (pad drvne
zalihe) obaviti stručno dijagnosticiranje prosječnog oštećenja sastojine
prema službenom Uputstvu.
Kada osnovni gospodarski elementi (broj stabala, obrast, temeljnicadrvna zaliha) padnu ispod minimalne granice za podržavanje sastojine, potrebno
je izvanrednom revizijom izmijeniti smjernice gospodarenja i propisati
sukcesivnu obnovu na malim površinama.


2. Kriteriji za izvršenje odabira stabala za doznaku su postojeća službena
Uputstva, s tim da odluku o konkretnim sastojinama i intenzitetu doznake
donosi specijalista zaštite šuma, a kontrolu izvršenja obavljat će šumarska
inspekcija.
Doznakom moraju biti obuhvaćena sva stabla koja su po bilo kojem
mjerilu dovedena u stadij oštećenja, nakon kojeg drvna masa počinje gubiti
tehničku vrijednost.


3. Metodiku za dijagnosticiranje stupanja oštećenja sastojina kao i minimalne
vrijednosti osnovnih gospodarskih elemenata ispod kojih se izvanrednom
revizijom propisuje sukcesivna obnova, potrebno je utvrditi na nivou
JP »Hrvatske šume« uz suradnju znanosti.
Diebac of Pedunculate Oak Forests and Their Reforestation


Summary


At a symposium on the dieback of Pedunculate Oak forests, held in the Forest
Office of Vrbovec on 16th July 1991, the author put forward a theory that the
dieback of Oak forests was the consequence of changes in the soil and fluorine
elements. Therefore, he considers that the reforestation of such stands is of an
ecological nature, and that the method of reforestation should be adjusted accordingly.
The author proposes that severely damaged forests are felled by clear
cutting and are artificially regenerated.