DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1992 str. 115     <-- 115 -->        PDF

Prema statistici šuma za 1938. godinu1
Dravska banovina prostirala se na 1,576.418
ha, od čega je šume i šumskog zemljišta
bilo 708.035 ha (od toga neobrasloga samo
24.804 ha) ili 44,9% Po vlasništvu
sastav šumskog pos´jeda bio je


državni 3.166 ha,
gradski i općinski 3.779 ha,
seoski 678 ha,
agrarnih zajednica 18.398 ha
crkveni 18.328 ha,
ekspropriirani 21.954 ha,
privatni 607.229 ha.


Privatni šumski posjed, dakle, zauzimao
je 85,8" ,i ukupne šumske površine i bio
podijelejn na 138.602 posjeda do 50 ha
711 posjeda preko 50 ha, od čega jedan


sa 16.930 ha.


Dravska banovina bila je prema današnjoj
Državi Sloveniji manja za područje
Slovenskog Primorja ali se time
bitno ne mijenjaju prijeratni posjedovni
odnosi.


Prema dr. I.Winkleru dipl. ing.,šum.


— profesoru Biotehničkog fakulteta, površina
društvenih šuma iznosi 403.791 ha
time, da je za vraćanje predviđeno 183.465
ha ili 45" i. Time bi se udio »javnih šuma
« od današnjih 37% smanjio na 20%.
Stoga denacionalizeija šumskog posjeda
otvara mnoga pitanja od provedbe tog
postupka i obračuna do zapošljavanja
radnika u šumarstvu.
»Zbog velikih socijalnih i gospodarskih
promjena od časa nacionalizacije
do danas, vraćanje nacionaliziranih dobara
nije ni jednostavan ni samo administrativni
posao«, piše Winkler. Ne upuštajući
se u načelna pitanja denacionalizacije,
koja su prvenstveno političke naravi,
Winkler u svom članku želi upozoriti
na posljedice denacionalizacije za
daljnje gospodarenje sa šumama, na teškoće
u vraćanju nacionaliziranih posjeda
u naravi te probleme koje postavlja pove


l STATISTIKA SUMA I ŠUMSKE PRIVREDE
1938. — Ministarstvo šuma i rudnika. Odelenje za
vrhovni šumski nadzor, Beograd 1940.


ćana ili smanjena vrijednost pojedinog
šumskog kompleksa.


Prelaskom denacionaliziranih površina
u privatno vlasništvo smanjuje se mogućnost,
uza sve zakonske odredbe Zakona


o šumama, utjecaj javnih službi na gospodarenje,
jer će maloposjednik imati
pred očima samo svoje kratkoročne interese
a ne dugoročne kao ni one za višenamjenske
uloge šume u današnjici i
budućnosti. Druga je nepovoljna činjenica,
da već danas 25% privatnog šumskog
posjeda drže neseljaci, dakle vlasnici, koji
nisu životno vezani za šumu2, pa ni za
uzgojne mjere već samo za iskorišćivanje.
Prema slovenskom Zakonu o denacionalizaciji
izuzimaju se nekretnine koje
su u međuvremenu postali objekti koje
služe za državne potrebe, zatim zdravstva,
odgoja i školovanja, u istraživačke
svrhe i si. Za takve namjene ima i šuma,
koje se prema tome ne mogu vratiti u
naravi, kako bi trebalo po slovu Zakona


o denacionalizaciji. Kako bi prijašnji
vlasnik, ili njegovi nasljednici, trebali
dobiti vrijednost koja je bila u času nacionalizacije,
kako to sprovesti sa šumama.
»Vremenski razmak od nacionalizacije
do denacionalizacije dovoljno je dug,
da su se u šumama zbile promjene uvjetovane
razvojnim ciklusom«. U tom vremenu
izgrađene su mnoge ceste i vlake,
a povećana je i drvna zaliha što sve povećava
vrijednost šume. U obračun treba
uzeti i vrijednost meliorirativnih radova,
a šuma se u naravi ne može vratiti ni
kad je iskrčena za javne potrebe (ceste,
vojne i si.).


Franc P e r k o, magistar šumarstva u
Šumskom gospodarstvu Postojna, iznosi,
kako je moratorij za sječe po šumskim
gospodarstvima iz početka 1991. godine


2 U Sloveniji prije rata prevagivao je privatni
šumski posjed bez vlasništva tipa zemljišnih zajednica
ili seoskih šuma stoga što su bivši kmetovi
nakon segregacije feudalnog posjeda odmah i podijelili
dodijeljene šume. Posljedica toga zbog jakih
sječa bila je pogoršanje šumskog fonda. Našavši
se u lošijoj ekonomskoj situacijf pristupa se racionalnijem
gospodarenju sa šumama a početkom
ovog stoljeća, _ uslijed agrarne krize pošumljuje se
i dio dotadanjih ratarskih površina.


355