DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 101     <-- 101 -->        PDF

je dinamike u prirodi. Naime, dok je
gnježđenje ove lastavice do 1950. godine
zabilježeno samo na području Makedonije
do 1990. godine njezina gnjcždenja
zabilježena su uzduž jadranske obale sve
do Istre te, u manjoj mjeri na području
Srbije. Do 1990. godine (autori uključuju
i nalaze drugih autora između 1980. i 1986.
godine) ova lastavica pronađena je i na
prostoru Jastrebarskog te Kutine.


Antun D e 1 i ć iz Grubišnog polja saopćio
je rezultate svojeg istraživanja veličine
i dinamike te prehrane liske (Fulica
atra L. 1758) na šaranskim ribnjacima
»Končanica«. Liska na ribnjacima boravi
tijekom cijele godine iako brojnost populacije
varira u raznim sezonama. Maksimum
je u ljetu, a minimum zimi (s
razloga lova i u slučaju jačih hladnoća).
Prehrana ? Osnovna hrana je biljnog porijekla,
alge i vegetativni fragmenti vodenih
cvjetnica. U mjesecu studenome
na 54 uzorka ona je bila zastupana sa
100% tj. u svakom uzorku. Prirodna životinjska
hrana (mekušci, kukci) uz biljnu
hranu pronađena je samo u 11,11%
uzoraka. Ribu su pronašli drugi autori
ali »u vrlo maloj količini i vjerojatno
slučajno«. Međutim iz končaničkih ribnjaka
liska ne uzima ribu — šarane, ali je
u njezinom probavilu nađena dodatna
riblja hrana u periodu prihranjivanja
šarana (tijekom ljeta) kada »dominira ...
i to kako u broju uzoraka tako i u pogledu
mase«. Autor zaključuje, da »ovakav
način ishrane pokazuje i važnu osobinu
ponašanja liske, a to je da je sklonija
uroniti na dubinu od 1,5 do 2 m i
uzeti dodatnu hranu s hranilišta, gotovo
kao s dlana... nego ići u potragu za ostalom
prirodnom hranom.«


Daljnji sadržaj:


B. Micevski i L. Stojanovski:
Biogeografks i ekološka svojstva ornitofaune
biotopa molike na NP Pelister,
G. Pisevoli i A. Pallaoro: Ornitološka
zbirka Prirodnoslovnog muzeja u
Splitu,
Vijesti,


Prikazi knjiga (tri engleske te po jedna
francuska i njemačka), Kazalo latinskih
imena ptica koje se spominju u
ovom svesku Larusa. Ovo kazalo olakšava
svakom zainteresiranom pronaći određenu
vrstu u tekstu.


O. Piškorić
IZ REVUE FORESTIERE


FRANCAIS


JVi> 1/ 1992.


1. Površina šuma česmine (Quercus
ilex L.) u Francuskoj iznosi 350.000 ha pa
su predmet proučavanja i sa šumskogospodarskog
stanovišta. Proučavanja šuma
česmine provodi Station de Sylviculture
mediterraneenne koja je u sastavu
Institut national de la recherche agronomique
u Avignonu. U ovom broju M.
Ducrey , »direktor istraživanja« u navedenoj
Stanici, sažeto odgovara na pitanje,
kako je i naslovljen njegov rad,
»kakav način uzgoja i kakova je budućnost
šuma panjača česmine (Quercus
ilex L.) u mediteranskom području Francuske
«.
»Šumski ekosistemi na bazi česmine,
koji u zapadnom mediteranu pokrivaju
preko šest milijuna ha, u stalnoj su evoluciji
«, prva je rečenica M. Ducrey-a. U
južnom dijelu tog bazena, prvenstveno u
Sjevernoj Africi, prvotni šumski ekosistemi
stradaju od čovjeka, paše stoke, sve
do potpunog obešumljenja ali uz svjedoka
nekadanje šumske vegetacije a to je
česmina, koja se »tu i tamo nalazi pojedinačno
na ogoljenim površinama«. U sjevernom
dijelu mediterana, dakle i u Francuskoj,
šumski ekosistemi manje su otvoreni
ali se pod utjecajem eksploatacije
mijenja njihova struktura i arhitektura.
Nove strukture tih ekosistema osobito su
osjetljive na požare i upropaštavanje. To
je posljedica činjenice, da se unatrag nekoliko
decenija smanjuje potražnja ogrjevnog
drva za koje se sjekla tanja, izadačka,