DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 101     <-- 101 -->        PDF

je dinamike u prirodi. Naime, dok je
gnježđenje ove lastavice do 1950. godine
zabilježeno samo na području Makedonije
do 1990. godine njezina gnjcždenja
zabilježena su uzduž jadranske obale sve
do Istre te, u manjoj mjeri na području
Srbije. Do 1990. godine (autori uključuju
i nalaze drugih autora između 1980. i 1986.
godine) ova lastavica pronađena je i na
prostoru Jastrebarskog te Kutine.


Antun D e 1 i ć iz Grubišnog polja saopćio
je rezultate svojeg istraživanja veličine
i dinamike te prehrane liske (Fulica
atra L. 1758) na šaranskim ribnjacima
»Končanica«. Liska na ribnjacima boravi
tijekom cijele godine iako brojnost populacije
varira u raznim sezonama. Maksimum
je u ljetu, a minimum zimi (s
razloga lova i u slučaju jačih hladnoća).
Prehrana ? Osnovna hrana je biljnog porijekla,
alge i vegetativni fragmenti vodenih
cvjetnica. U mjesecu studenome
na 54 uzorka ona je bila zastupana sa
100% tj. u svakom uzorku. Prirodna životinjska
hrana (mekušci, kukci) uz biljnu
hranu pronađena je samo u 11,11%
uzoraka. Ribu su pronašli drugi autori
ali »u vrlo maloj količini i vjerojatno
slučajno«. Međutim iz končaničkih ribnjaka
liska ne uzima ribu — šarane, ali je
u njezinom probavilu nađena dodatna
riblja hrana u periodu prihranjivanja
šarana (tijekom ljeta) kada »dominira ...
i to kako u broju uzoraka tako i u pogledu
mase«. Autor zaključuje, da »ovakav
način ishrane pokazuje i važnu osobinu
ponašanja liske, a to je da je sklonija
uroniti na dubinu od 1,5 do 2 m i
uzeti dodatnu hranu s hranilišta, gotovo
kao s dlana... nego ići u potragu za ostalom
prirodnom hranom.«


Daljnji sadržaj:


B. Micevski i L. Stojanovski:
Biogeografks i ekološka svojstva ornitofaune
biotopa molike na NP Pelister,
G. Pisevoli i A. Pallaoro: Ornitološka
zbirka Prirodnoslovnog muzeja u
Splitu,
Vijesti,


Prikazi knjiga (tri engleske te po jedna
francuska i njemačka), Kazalo latinskih
imena ptica koje se spominju u
ovom svesku Larusa. Ovo kazalo olakšava
svakom zainteresiranom pronaći određenu
vrstu u tekstu.


O. Piškorić
IZ REVUE FORESTIERE


FRANCAIS


JVi> 1/ 1992.


1. Površina šuma česmine (Quercus
ilex L.) u Francuskoj iznosi 350.000 ha pa
su predmet proučavanja i sa šumskogospodarskog
stanovišta. Proučavanja šuma
česmine provodi Station de Sylviculture
mediterraneenne koja je u sastavu
Institut national de la recherche agronomique
u Avignonu. U ovom broju M.
Ducrey , »direktor istraživanja« u navedenoj
Stanici, sažeto odgovara na pitanje,
kako je i naslovljen njegov rad,
»kakav način uzgoja i kakova je budućnost
šuma panjača česmine (Quercus
ilex L.) u mediteranskom području Francuske
«.
»Šumski ekosistemi na bazi česmine,
koji u zapadnom mediteranu pokrivaju
preko šest milijuna ha, u stalnoj su evoluciji
«, prva je rečenica M. Ducrey-a. U
južnom dijelu tog bazena, prvenstveno u
Sjevernoj Africi, prvotni šumski ekosistemi
stradaju od čovjeka, paše stoke, sve
do potpunog obešumljenja ali uz svjedoka
nekadanje šumske vegetacije a to je
česmina, koja se »tu i tamo nalazi pojedinačno
na ogoljenim površinama«. U sjevernom
dijelu mediterana, dakle i u Francuskoj,
šumski ekosistemi manje su otvoreni
ali se pod utjecajem eksploatacije
mijenja njihova struktura i arhitektura.
Nove strukture tih ekosistema osobito su
osjetljive na požare i upropaštavanje. To
je posljedica činjenice, da se unatrag nekoliko
decenija smanjuje potražnja ogrjevnog
drva za koje se sjekla tanja, izadačka,
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 102     <-- 102 -->        PDF

stabla. Maksimum potreba za ogrjevnim
drvom bio je početkom XIX. stoljeća i
tada je ophodnja iznosila 10 godina. Pred
kraj XIX. stoljeća potreba za takvim
ogrjevnim drvom već opada, ali ostaje
potražnja za proizvodnju drvnog uglja i
kore za tanin — pa je ophodnja povišena
na 20 godina; pedesetih godina ovog stoljeća
ophodnja se povisuje na 25—30 godina
da danas iznosi 30—40 godina. Time
se postavlja i pitanje prirasta česmine u
starijoj dobi.


Istraživanja prirasta izdanaka česmine
dala su podjednake rezultate kao što su
i takova istraživanja provedena i kod nas.
Za prirast u visinu to su, da je visinski
prirast najjači u prve godine a zatim
se smanjuje; debljinski prirast postiže
maksimum u desetoj godini i od tada se
postupno smanjuje ali je još uvijek značajan
u starosti stabala između 40 i 50
godina (s 2 do 3 m:! po ha komercijalnog
drva tj. promjera iznad 4 cm). Prorede ne
stimuliraju visinski prirast. Zanimljiva
je konstatacija, da je bujnost i prirast
izdanaka poslije proreda jači u starijim
nego u mlađim sastojinama (panjevima).
Biološki optimum za takav način uzgoja
teško je odrediti. Jedino je sigurno, da
ophodnje kraće od 15 godina previše iscrpljuju
panj (vjerojatno bi se tome moglo
suprotstaviti odsjecanje panja i stimulirati
tjeranje izdanaka iz žila).


Navedimo još preporuku, da su prorede
i jedna od prevencija od požara jer
se omogućuje napasivanje stoke koja
smanjuje zapaljivu masu u prizemnom
sloju sastojine. Od sječe pojedinih stabala
bolje je sječa na plohe, od desetine do
četvrtine površine sastojine, jer se tako
olakšava prolaz stoke ali i razvoj krmnog
bilja i brstika s izdanaka na panjevima
posječenih stabala. Prinos krmiva po hektaru
izračunat je s 3 do 6 tona brstika
česmine a 5 do 8,5 tona totalne mase tj.
s prinosom trava.


2. P. Trichet i J. Gelpe ispitivali
su »da li fertilizacija utječe na promjenu
flore i kako se očituje na razvoj
biljaka«. Pokusna vrsta bio je crni bor
na lesiviranom glinasto-pjeskovitom tlu
kroz koje se brzo procjeđuje voda i mineralna
hraniva s oskudnim je mineralnim
hranivima. Za fertilizaciju dodavani
su elementi N, P, K i Ca pojedinačno,
osim N, i u kombinacijama. Visine borova
u sedmoj godini iznosili su na kontrolnoj
plohi 121 cm, na prihranjenim (u
dva maha — dva proljeća) s KCa 132 cm,
s PCa 212 cm te PK s 244 cm. Nakon prve
godine nije bilo gubitaka a u sedmoj
iznosili su na kontrolnoj 11%, s kombinacijama
gnojiva bez P 11—17% a s fosforom
od 24 do 44%. Uzrok? Na plohama
na kojima su biljke bile prihranjene s
fosforom razvila se paprat visine 1,5 do
1,7 m te su mnoge bile zimi s paprati
pritisnuti do zemlje i ugušene.


3. Iz članka D. Garrouste-ai Ph.
Puche-a u »Upotreba šumskih čekića«
saznajemo da se u Francuskoj oni koriste
već od kraja XIV. stoljeća. Doznačni
čekić imao je povjerljiv karakter. Tako
je npr. po Naredbi iz 1669. (Ordonnance
consernant les Eaux et Forets du mois
d´aoüt 1699. — zapravo prvi francuski zakon
o šumama) propisano da su ključ od
spremišta čekića imale tri osobe(grado)načelnik
ili zamjenik, kraljev opunomoćenik
i čuvar čekića. Bez tri ključa do
čekića se nije moglo doći a svaki dan po
svršetku posla trebao se na isti način vratiti
u spremište. U članku se nalaze crteži
raznih čekića od 1700. godine sve do naših
dana, do 1975. godine. Za brodograđevno
drvo koristio se posebni čekić s
kojim je raspolagao predstavnik mornarice.
4. »Minulo je 150 godina: Počeci šumarskog
tiska u Francuskoj« tema je
članka J. Parde-a . Doduše, »prve francuske
periodičke šumarske publikacije datiraju
iz 1801. godine. To je međutim u
stvari bio službeni list Generalne direkcije
te su sadržavale samo naredbe i razne
propise. Ali 1842. godine pojavili se
Annates forestieres — Šumarski anali.


ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 103     <-- 103 -->        PDF

U 1853. godini Anali dobivaju i dodatak
»et metallurgiques kako bi se zadovoljili
interesi šume i željezara.« Godine
1861. zbog nekih poteškoća Anali prestaju
izlaziti a 1862. godine zamjenjuju ih
Revue des Saux et Forets, koji se 1949.
godine preimenuje u Revue forstiere francaise,
pa je stoga u ovoj godini označena
kao XLIV godište.


U prvoj godini, 1842.,, Anali su izašli(
na 742 stranice a godišnja pretplata iznosila
je 18 franaka, »od čega 6 franaka
bio je dodatak za administraciju i jurisdikciju
«. U prvom broju na uvodnom mjestu
navedena je svrha izdavanja časopisa:da bude veza između svih ljudi zainteresiranih
za napredak šuma;
— da objavljuje i širi šumarska znanja;
— da olakša povezivanje teorija i prakse.
Nadalje se kaže, da autori odgovaraju
za svoje napise ali uredništvo zadržava
pravo objaviti i svoje mišljenje. Preporučuju
se i područja obrade a to su:


— brodske konstrukcije,

javne i privatne građevine,

industrija i grijanje — O grijanju treba
voditi računa, jer su »mineralna
bogatstva ograničena: ove podzemne
šume ne mogu se, kao one zelene na
suncu, reproducirati«.
Danas je izdavač Revue forestiere
francise, kojoj u podnaslovu stoji šume


— drvo — priroda, pod pokroviteljstvom
ministra za poljoprivredu i šumu (le Ministre
de l´Agriculture et de la Foret)
l´Ecole nationale de Genie rural, des Eaux


et des Forets pa je I. Parde, s G. Blanchard-
om, glavni urednik Revije smatrao
potrebnim naglasiti da je »od prvog časa
bilo jasno, kako će Annies forestieres biti
najbolji tumači administracije za vode i
šume a posebno povezani s l´ficole nationale
des Eaux et Forets de Nancy«. Tako
je, navodi dalje Parde, »udarni članak
potpisao B. Loreritz, prvi direktor i 1824.
godine osnivač Škole, pod naslovom »Reboisement
des montagnes, les Alpes et les
Pyrenees«. U tom godištu još dva članka
razmatraju devastaciju šuma i njihovo
očuvanje uz citat Tacita »corpora lente
augescunt, cito existinguuntur« tj. priroda
polako stvara ali brzo razara.


Ove prve članke iz Šumarskih anala
navodimo stoga, što se i kod članci iz
tog vremena također bave o očuvanju i
obnovi šuma. To su J. T o m i ć a, kasnije
prvog predsjednika Hrvatsko-slavonskog
društva, »Predlog kako da se občuvaju
šume u potrebitom stališu, i kojih
se pri tom pravilah deržati valja«, objavljenom
Listu mesečnom Horv.-slav. gospodarskog
društva 1843. godine. Na skupštini
pak Hrv.-slav. šumarskog društva
održanoj 1847. godine raspravljalo se o
starim, odnosno prastarim, hrasticima i
razmatralo kako osigurati pomlađivanje
takovih sastojina u češće poplavljenim
područjima; ta rasprava za buduća pokoljenja
sačuvana je i društvenoj publikaciji
»Trudovi Odseka šumarskoga ...«


P. S. M. Ducrev u popisu korišćone literature
navodi i članak O. Piškorića: Dinamika visinskog
prirasta izbojaka iz panjeva česmine (Quercus ilex
L.) objavljenom u Šumarskom listu 1963. br. 3—4.
— TRUDOVI odseka šumarskoga prikazani su u šumarskom
listu 1977, br. 7—9.
O.
Piškorić