DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 104     <-- 104 -->        PDF

IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA


ZAPISNIK


23. sjednice Upravnog odbora Hrvatskoga šumarskog društva, održane 15. rujna
i992. godine u Zagrebu.
Prisutni: Adam Pavlović, dipl. inž., prof. dr. Branimir Prpić, dr. Nikola Komlenović,
Franjo Kolar, dipl. inž., Edo Kalajdžić, dipl. inž,, Adam Zahirović, dipl. inž.,
Davor Krakar, dipl. inž., mr. Vladimir Bogati, Nadan Sirotić, dipl. inž, Slavko Šarčević,
dipl. inž., prof. dr. Mladen Figurić, Branko Halapija, dipl. inž., Ivan Maričević,
dipl. inž. i Vlatka Antonić.


DNEVNI RED


1.
Usvajanje Zapisnika 22. sjednice Upravnog odbora Hrvatskoga šumarskog
društva.
2.
Izvještaj o poslovanju za siječanj-lipanj 1992, godine s osvrtom za srpanj
i kolovoj — rasprava i prihvaćanje odluke.
3.
Informacija o pripremama za održavanje 96. Skupštine Hrvatskoga šumarskog
društva i savjetovanja na temu: »Sudionici u obrani nezavisnosti svoje
domovine i štete u šumarstvu i preradi drva zbog srpske agresije na Hrvatsku
«.
4.
Održavanje šumarskog doma — problematika i neposredni zadaci.
5.
Tekuća pitanja.
Ad. 1.


Adam Pavlović , ukratko se osvrnuo na razloge zbog kojih se u proteklom
razdoblju nije pristupilo pripremi za održavanje sjednice Upravnog odbora u mjesecu
srpnju (odgođeno donošenje Zakona o društvenim organizacijama, izbori, godišnji
odmora i dr.), a Ivan Maričević, govorio je o aktivnostima po pojedinim točkama
dnevnog reda. Nikola Komlenović obavještava Upravni odbor, da je naš član
prof., dr. Branimi r Prpi ć postao dr. poznatog Tehničkog univerziteta u ZVOLENU
(1807. g. je osnovan). Čestitke su uslijedile od svih prisutnih, na čemu se je


B. Prpi ć zahvalio i naglasio da je to priznanje uslijedilo nakon višegodišnje
uspješne suradnje između Šumarskog fakulteta i znanstvenika-stručnjaka Slovačke
i Hrvatske.
Ad. 2.


Vlatka Antonić , upoznala je članove s rezultatima poslovanja za proteklo
razdoblje, naglašavajući neka pitanja po pojedinim stavkama PRIHODA s ukupno
ostvarenim indeksom 135,89 i RASHODA s indeksom 96,39.


Ivan Maričević , ukratko se osvrnuo na teškoće, koje se javljaju u distribuciji
tiskanica — obrazaca. Osnivanjem Javnog poduzeća »Hrvatske šume« nužno
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 105     <-- 105 -->        PDF

je uspostavljanje novih poslovnih odnosa ako se žele primjeniti racionalnija rješenja
za postizanje mogućih ciljeva u poslovanju.


Ukupni materijalni rashodi ostvareni s indeksom 89,29, kretali su se u skladu
planiranih veličina. Najznačajnije stavke — Troškovi investicijskog održavanja vjerovatno
će se ostvariti u narednom razdoblju s povećanim indeksom, zahvaljujući
i neposrednijim sudjelovanjem J. P. »Hrvatske šume« u održavanju Šumarskog
doma,


Osobni rashodi ostvareni su s indeksom 109,47 i kreću se u približnim odnosima
naših organizacija.


Nakon kraće rasprave prihvaćen je Izvještaj o poslovanju s Izvršenjem financijskog
plana u vremenu od 1. siječnja do 30. lipnja 1992. g. i pregledom dužnika
s 31. kolovozom 1992. godine. Također je prihvaćen prijedlog o povećanju plaća
s vrijednosti boda 321,04 HRD — od 1. kolovoza 1992. godine.


Izvršenje financijskog plana u vremenu od 01. 01. do 30. 06. 1992.


Red.
broj SADRŽA J Planirano Ostvareno Indeks


A) PRIHODI


´,.
Prihodi od pretplate i prodaje
Šum. lista, separata i oglasa 777.500 676.308 86,98


2.
Prihodi od vlastite djelatnosti 250.000 900.765 360,30
3.
Prihodi od zakupnina 3.809.334 4.738.296 124,38
4.
Ostali prihodi 100.000 194.014 194,01
s.
Dotacije od Ministarstva
znanosti i tehn. inf. 250.000 564.098 225,63
6.
Preneseni višak prihoda od 1991. 69.842 69.842 100,00
Ukupni prihodi 5.256.676 7.143.323 135,89
Red.
broj SADRŽA J Planirano Ostvareno Indeks
B) RASHODI
1.
2.
Materijal za održavanje čistoće,
kancelarijski materijal i dr.
Sitan inventar
103.089
15.000
126.199 122,41
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Knjižnica, struč. liter, publ. i dr.
Utrošene energije (plin. el. ener.)
Poštansko-telefonski troškovi
Transportne usluge
Troškovi invest, održavanja
Komunalna naknada (voda, smeće, dimnjak)
Troškovi tiskanja Šum. lista,
separata i prijevoda
Ostale neproizvodne usluge
Izdaci za reprezentaciju
Amortizacija
Ostali materijalni troškovi
Naknade za usluge SDK
Premija osiguranja
Dnevnice i putni troškovi
Autorski honorari
40.000
45.437
75.000
4.000
1.369.161
141.475
1.250.000
50.107
25.000
35.000
225.000
3.871
35.000
105.000
165.000
21.100
52.028
54.434
4.300
1.538.721
65.800
886.974
29.802
29.881
84.636
141.919
7.183
126.469
47.926
75.178
52,75
114,50
72,57
107,50
112,38
46,50
70,95
59,47
119,52
241,81
63,07
185,55
361,34
45,64
45,56
Ukupni materijani troškovi i amortizacija 3.687.140 3.292.550 89,29
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 106     <-- 106 -->        PDF

IL OSOBNI RASHODI


18.
Osobni dohoci
19.
Porezi na osobne dohotke
20.
Republički porez na dobit
21.
Komunalne naknade i pomoći
UKUPNO OSOBNI RASHODI
UKUPNO RASHODI
UKUPNO PRIHODI
UKUPNO RASHODI
OSTATAK PRIHODA


1.274.535
230,000
20.000


45.000


1.569.535
5.256.675
5.256.675
5.256.6751.395.253


270.717


11.884


96.827


1.774.681
5.067.231
7,143.323
5.067.231
2.076.092


109,47
117,70
59,42
215,17


113,07
96,39
135,89
96,39Ad. 3.


Adam Pa vio vic, podsjetio je na razloge zbog kojih do sada nije održana
redovna 96. Skupština Hrvatskoga šumarskog društva. Posebno je naglasio pitanja,
na koja je trebalo odgovoriti u vezi donošenja novog ZAKONA o društvenim
organizacijama i udruženjima građana. Nadamo se da će novoizabrani zastupnici
HRVATSKOGA SABORA u narednih nekoliko mjeseci prihvtiti prijedlog Zakona.
Neovisno od toga predlažem da razmotrimo i donesemo odgovarajuću odluku o
pripremama i vremenu za održavanje Skupštine.


Na osnovu razgovora sa određenim brojem naših članova došao sam do prijedloga
da u drugoj polovici studenoga ove godine održimo redovnu (izvještajnu)
Skupštinu, a izbornu u 1993. godini nakon donošenja spomenutog zakona.


Ivan Maric e vic, pročitao je neke članke našeg STATUTA (koji je prihvaćen
na 95. Skupštini 1991. g.), koji omogućuju njegovu primjenu u skladu prijedloga
predsjednika.


Branimir Prpić , obavještava U. O. da se može osigurati velika dvorana na
Šumarskom fakultetu u drugoj polovici studenoga, a zavisno od nastavnih planova
to može biti četvrtak ili petak zadnji ili predzadnji tjedan u studenome.
Također govori o do sada učinjenom na pripremama za pisanje referata i angažiranju
suradnika. Iz razgovora sa suradnicima moguće je izvući zaključak o potrebi
mijenjanja naslova Teme za savjetovanje, ako bi se referenti obvezali da
obrade i ljudski faktor koji je bio presudan činilac u svestranom razaranju
svega što je živo i mrtvo od strane četnika i srpsko-jug. armije. Predlaže da se
u referatu obrade i štete u nacionalnim parkovima Hrvatske — koliko je to u
ovim uvjetima moguće.


Mladen F i g u r i ć, do sada smo već osigurali osnovu za izradu referata.
Smatra da bi bilo poželjno izlaganje popratiti slajdovima u prvom dijelu referata.
Slaže se da se ljudski faktor obvezno ugradi u referate (neposredno sudjelovanje
studenata i dr. u ratu).


Aadm Zahirović , želim samo naglasiti, da još uvijek ubijaju i ranjavaju
ljude — posljedice su tragične i mi taj doprinos za slobodu moramo konkretno
ugraditi u našu dokumentaciju.


Davor Krak a r, potrebno je organizirano pristupiti utvrđivanju kako su se
članovi Hrvatskoga šumarskog društva ponašali u ratu i sve one na drugoj strani
treba brisati iz Šumarskih društava određenog područja.


Franjo Kola r i drugi govorili su o pitanjima naše organiziranosti i da je
nužno pokretati i posebne aktivnosti u šumarskim društvima.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 107     <-- 107 -->        PDF

Prihvaćeni su prijedlozi:


1.
97. Skupštinu HŠD-a održati u drugoj polovici studenoga 1992. g., a izbornu
u 1993. g. zavisno od donošenja Zakona o društv. organizacijama.
2.
O punopravnom sudjelovanju u radu Upravnog odbora — delegati koje
odrede Šum. društva.
3.
Prihvaćaju se izvješća o pripremama za izradu referata i prijedlozi da
se do kraja listopada izrade prve verzije radnog materijala, koje će obuhvatiti
aktualna pitanja koja se odnose na sudjelovanje naših članova i
struke u obrani zbog srpske agresije.
4.
Naslove referata prilagoditi sadržajima.
5.
Dnevni red 96. Skupštine po potrebi dopuniti nakon mišlejnja i prijedloga
koja će dostaviti šumarska društva.
6.
Organizacijske, tehničke i dr. pripreme obavljati će ranije imenovani članovi
Upravnog odbora.
Ad. 4.


Na prijedlog predsjednika, dipl. inž. Branko Halapija ukratko je komentirao
»»Stručni izvještaj o radovima na objektu ´Šumarski dom´ u Zagrebu«, koji vam
je dostavljen i glasi:


U ovom izvješću ću objasniti građevinsku djelatnost kao i prateću aktivnost
na objektu »ŠUMARSKI DOM«. Za neke dijelove objekta bio je to krajnji rok
početka obnavljanja ili zamjene, jer su već dotrajali te su time izgubili svoju
vrijednost ili funkciju. Primjer je sanacija prozora, zamjena limarija i si. Stoga
je za pozdraviti tu aktivnoft, koja ima svrhu produžiti vijek trajanja objekta, na
korist svih korisnika.


PRIZEMLJE — Nakon provedenog natječaja u V. mj. 1992. g. za izvođenje
radova prizemlja »ŠUMARSKOG DOMA« i izbora najpogodnijeg izvođača, sklopljen
je ugovor između investitora i zadruge »SOLIDARNOST« iz Zagreba kao izvođača
u iznosu 2,216.680 HRD. Ugovor je sklopljen za slijedeće radove: stolarsko-
okivačke, soboslikarsko-ličilačke, staklarske, limarske kao i bravarske. Radovi
su trajali gotovo 2 m.jeseca i sada su gotovi. Slijedi preuzimanje radova, kao
i okončana situacicja. Razlog što nije ranije prizemlje završeno su god. odmori,
te se nije moglo ući u prostorije TEHN. fakulteta.


Sve navedene vrijednosti za pojedinie radove su u utvrđenim granicama po
ugovoru. Sve je stručno izvedeno.do sada nema prigovora.


I. KAT — Koncem VI 92. g. sa završetkom VII/ 92. proveden je natječaj za
uređenje I. kata »ŠUMARSOG DOMA«. Nakon tog postupka ugovoren je iznos
od 4,354.792 HRD za slijedeće radove: stolarsko-okivačke, ličilačke, kao i bravarske
radove. Sklopljen je ugovor sa zadrugom »SOLIDARNOST«, koja se stručno
dokazala s radovima na prizemlju, a potrebno je napomenuti da su i ostali ponuđači
bili s cijenama izjednačeni.
Svi radovi sada su u toku, završeni su stolarsko-okivački radovi pa su nastavljeni
ličilački radovi.


Kao zaključak potrebno je napomenuti da svi navedeni radovi, bili su nužno
za izvesti, bio je krajnji čas da se spasi objekt. To važi kako za prozore, tako i za
balkone. Posebna su stavka stubišni prozori, koji će sada dobiti zaštitu izvana,
lagana rešetka za sprečavanje zadržavanja golubova.


489
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 108     <-- 108 -->        PDF

Predviđene aktivnosti do kraja 1992. godine.
Za sada su izvedeni radovi prizemlja, u toku su radovi I. kata, ostaje jošuvedba II. kata. Moja preporuka je izvesti ovaj način uređenja do kraja ove godine,
tj. prije zime. S tim hi objekt dobio na vrijednosti i završena bi bila jedna
faza aktivnosti, što u svakom slučaju objekt zaslužuje.
Naravno sve to ovsi o raspoloživim novčanim sredstvima. Vrijedno je istaknuti
važnu ulogu u novčanoj podršci javnog poduzeća HRVATSKE ŠUME, koja
se postavila kao dostojan i brižan korisnik objekta, uz investitora i vlasnika


HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA.


Predviđene aktivnosti tokom 1993. godine.


Zaštiti do kraja objekt to znači izvesti sve potrebne radove u što kraćem vre


menu uz osigurana novčana sredstva, a morali bi se izvesti slijedeći radovi:


— popravak krovne plohe, dvorišni dio i jedan dio ulice
— srediti limariju u dvorištu, odvodnja s krova, krovni opšavi
— izvesti gromobran na objektu
— uređenje dvorišta-objekt ne zaslužuje takovo neuređeno dvorište
— uređenje pročelja s dvorišne strane
— kao posebna aktivnost je uređenje podrumskih prostorija — sve sadašnje
i buduće korisnike prisiliti da se obzirnije ponašaju prema raspoloživom prostoru.
Članovi Upravnog odbora prihvatli su izvještaj o neposrednim aktivnostima
i pripremama, koje se odnose na intenzivnije održavanje Šumarskog doma do
kraja ove godine i zadacima za 1993. godinu. Na pitanja o uređenju podrumskih
prostorija vođena je rasprava u kojoj su posebno naglašeni uvjeti za adaptaciju.


Nakon svestranije rasprave prihvaćen je Izvještaj i prijedlozi:


1. O obračunavanju međusobnih potraživanja između zakupca IRMO i Hrvatskoga
šumarskog društva do izravnavanja računa (ulaganja i zakupnine).
2. Zakupcu Kučić F. odrediti vrijeme za uređivanje podrumskog prostora s
tim da se po osteku roka taj prostor ustupa J. P. »Hrvatske šume« ili drugom
subjektu prema uvjetima koje određuje Hrvatsko šumarsko društvo.
Ad. 5.


a) Prihvaćen je Izvještaj tajnika o neposrednoj suradnji sa Zveza društev in
inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije u vezi organiziranja Simpozija
povodom 200. obletnice rođenja RESSLA.


b) Za daljnje kontakte sa organizatorom simpozija azdužuje se prof. dr.
Branimir Prpić.
c) Odobrava se službeni put tajnika u Celovac zbog dogovora o našem sudjelovanju.


Zapisnik sastavio: Predsjednik Upravnog odbora
(Ivan Maričević, dipl. inž. v. r.) Adam Pavlović, dipl. inž. v. r.