DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 105     <-- 105 -->        PDF

je uspostavljanje novih poslovnih odnosa ako se žele primjeniti racionalnija rješenja
za postizanje mogućih ciljeva u poslovanju.


Ukupni materijalni rashodi ostvareni s indeksom 89,29, kretali su se u skladu
planiranih veličina. Najznačajnije stavke — Troškovi investicijskog održavanja vjerovatno
će se ostvariti u narednom razdoblju s povećanim indeksom, zahvaljujući
i neposrednijim sudjelovanjem J. P. »Hrvatske šume« u održavanju Šumarskog
doma,


Osobni rashodi ostvareni su s indeksom 109,47 i kreću se u približnim odnosima
naših organizacija.


Nakon kraće rasprave prihvaćen je Izvještaj o poslovanju s Izvršenjem financijskog
plana u vremenu od 1. siječnja do 30. lipnja 1992. g. i pregledom dužnika
s 31. kolovozom 1992. godine. Također je prihvaćen prijedlog o povećanju plaća
s vrijednosti boda 321,04 HRD — od 1. kolovoza 1992. godine.


Izvršenje financijskog plana u vremenu od 01. 01. do 30. 06. 1992.


Red.
broj SADRŽA J Planirano Ostvareno Indeks


A) PRIHODI


´,.
Prihodi od pretplate i prodaje
Šum. lista, separata i oglasa 777.500 676.308 86,98


2.
Prihodi od vlastite djelatnosti 250.000 900.765 360,30
3.
Prihodi od zakupnina 3.809.334 4.738.296 124,38
4.
Ostali prihodi 100.000 194.014 194,01
s.
Dotacije od Ministarstva
znanosti i tehn. inf. 250.000 564.098 225,63
6.
Preneseni višak prihoda od 1991. 69.842 69.842 100,00
Ukupni prihodi 5.256.676 7.143.323 135,89
Red.
broj SADRŽA J Planirano Ostvareno Indeks
B) RASHODI
1.
2.
Materijal za održavanje čistoće,
kancelarijski materijal i dr.
Sitan inventar
103.089
15.000
126.199 122,41
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Knjižnica, struč. liter, publ. i dr.
Utrošene energije (plin. el. ener.)
Poštansko-telefonski troškovi
Transportne usluge
Troškovi invest, održavanja
Komunalna naknada (voda, smeće, dimnjak)
Troškovi tiskanja Šum. lista,
separata i prijevoda
Ostale neproizvodne usluge
Izdaci za reprezentaciju
Amortizacija
Ostali materijalni troškovi
Naknade za usluge SDK
Premija osiguranja
Dnevnice i putni troškovi
Autorski honorari
40.000
45.437
75.000
4.000
1.369.161
141.475
1.250.000
50.107
25.000
35.000
225.000
3.871
35.000
105.000
165.000
21.100
52.028
54.434
4.300
1.538.721
65.800
886.974
29.802
29.881
84.636
141.919
7.183
126.469
47.926
75.178
52,75
114,50
72,57
107,50
112,38
46,50
70,95
59,47
119,52
241,81
63,07
185,55
361,34
45,64
45,56
Ukupni materijani troškovi i amortizacija 3.687.140 3.292.550 89,29