DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 112     <-- 112 -->        PDF

Društva inžinjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije u Zagrebu upisao je i
osobnu dramu. Vrijeme drugog svjetskog
rata, dakle kada je bio u Ogulinu: »Dne


25. III. 1945. u zgradi Šumarije teže sam
ranjen od tepih bombi, kada je poginula
supruga sa sinčićem; istoga dana
stradao je i taksator ing. I. Šverko i nadstojnik
računovodstva Ravnateljstva šuma
Franjo Serdar koji je stanovao u državnoj
šumariji«.
FERDO HRŽENJAK
dipl. inž. šumarstva


Dipl. inž. Ferdo Hrženjak rođen
je dne 24. svibnja 1913. godine
u Zagrebu, a u Zagrebu je
i umro 10. srpnja 1992. godine.
Na posljednjem ispraćaju dne


15. srpnja od pokojnika oprostio
se dipl. inž. Pavle Jurić sljedećim
govorom:
Zapala me je tužna dužnost da se u
ime Projektnog biroa »Palmotičeva 45«
oprostim od našeg zasluženog člana i da
mu zahvalim na nemali doprinos prosperitetu
našeg poduzeća i cijele društvene
zajednice.


Na posljednji počinak na zagrebačkom
Mirogoju uz njegove najbliže otpratili su
ga i brojni kolege ne samo iz Zagreba
nego i iz Koprivnice uz vijenac Šumarskog
društva Zagreb i oproštajni govor


0. Piškorića u ime Hrvatskog šumarskog
društva u kojem je izraženo uvjerenje
da ne će biti zaboravljen uz želju mirnog
počinka u dragoj mu hrvatskoj zemlji!
Oskar Piškorić


Ing. F. Hrženjak rođeni je Zagrepčanin.
Poslije završene srednje škole upisao
se na Šumarski fakultetu Zagrebu
gdje je i diplomirao 1937. g. Prvo mjesto
službovanja bila mu je Direkcija šuma
u Novoj Gradiški odakle je poslije nepune
godine dana premješten u Direkciju
šuma Zagreb. Nakon rata službovao
je u raznim šumarskim institucijama u
Glini, Sisku, Petrinji i Zagrebu sve do
1960 g. kada je prešao na rad u Projektni
biro. Sav svoj radni staž do dolaska u
biro proveo je na projektiranju i izgradnji
šumskih komunikacija. Jedan od osnovnih
uvjeta suvremenog gospodarenja
šumama je mreža šumskih putova. Ta
mreža, kao nosioc funkcije prometa, treba
da trajno omogući siguran izvoz šumskih
produkata. Neposredno poslije II.
svjetskog rata pred šumarske stručnjake,
koji su se posvetili šumskom građevinarstvu,
stavljeni su golemi zadaci u obnovi
ratom razrušenih komunikacija a istovremeno
i izgradnji novih, jer je šumarstvo
tada bilo gotovo jedini izvor sredstava
za obnovu zemlje. U tom teškom
poslu i inženjer Hrženjak dao je svoj
puni doprinos.


Zbog oskudice u teškim motornim
vozilima u razdoblju neposredno poslije
rata građene su šumske željeznice jer
za njihovu gradnju nisu bila potrebna
devizna sredstva. Jedan od većih objekata,
u čijoj je realizaciji dao zapažen doprinos
ing. Hrženjak kao projektant i izvođač,
bila je šumska željeznica Maja—
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 113     <-- 113 -->        PDF

— Popov gaj u dužini od 14 km čijom
je izgradnjom otvoren za eksploataciju
veliki šumski kompleks. Razvojem automobilske
industrije postepeno je napuštena
gradnja željeznica a zamijenila ju je
mreža šumskih četa.
U grupi šumarskih inženjera koji su
se specijalizirali za projektiranje šumskih
cesta istaknuto mjesto zauzima i
ing. Hrženjak. Bilo je to teško vrijeme,
vrijeme opće oskudice. Od projektanata
se tražila ne samo stručnost nego i veliki
fizički napori u uvjetima veoma loše
prehrane i smještaja. Radi poboljšanja
uvjeta rada i racionalnog izvršenja velikog
broja zadataka osnovan je pedesetih
godina, u sklopu Instituta za šumarstvo,
Projektni biro za šumarstvo i drvnu industriju,
koji je okupio najveći broj šumara-
građevinara koji su do tada bili
rasuti po Šumskim gospodarstvima i šumarijama.
Ovaj biro se kasnije osamostalio
i pretvorio u sadašnji Projektni biro
»Palmotićeva 45«. Novom registracijom
proširena je njegova djelatnost na izradu
svih vrsta projekata iz područja niskogradnje
a u skladu sa zakonom njima


rukovode šumarski inžinjeri koji su, uz
rad, završili i studij građevinarstva. Inž.
Hrženjak je u ovom Birou proveo skoro
polovicu svog radnog vijeka na dužnosti
samostalnog projektanta, radeći gotovo
isključivo na projektiranju javnih prometnica
svih kategorija.


Najznačajniji objekti, čijim je projektiranjem
rukovodio ili je u nima surađivao,
su neke dionice Jadranske magistrale,
cesta Pag-Kolan-Novalja, rekonstrukcija
ceste Ogulin-Jasenak-Drežnica,
rekonstrukcija ceste Josipdol-Generalski
stol i druge.


Za ing. Hrženjaka oboružanog teorijskim
znanjem i praktičnim radnim iskustvom
nije bilo nerješivih problema.
Uvijek tih, nenametljiv, staložen i miran
u radu točan i temeljit, kao suradnik siguran
i odgovoran, kao prijatelj odan i
iskren ing. Hrženjak je bio cijenjen i
poštovan od svih kolega i suradnika.
Takvog će ga zadržati u sjećanju svi koji
su ga poznavali.


Neka je slava inženjeru Hrženjaku!


Ing. Pavao Jurić
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 114     <-- 114 -->        PDF

UPUTE SURADNICIMA ŠUMARSKOG LISTA


Šumarski list objavljuje izvorne, stručne i znanstvene članke iz područja šumarstva,
drvne industrije, zaštite prirode i lovstva, prikaze stručnih predavanja i društvenih zbivanja
(savjetovanja, kongresa, proslava i dr.) te prikaze domaće i strane stručne literature i
časopisa. Objavljuje nadalje, sve ono što se odnosi na stručna zbivanja u nas i u svijetu,
podatke i crtice iz prošlosti šumarstva i drvne industrije te napise o radu Saveza i društava.


Radovi i članci koje pišu stručnjaci iz privrede imaju prednost.


Doktorske i magistarske radnje objavljujemo samo ako su pisane u sažetom obliku,
te zajedno s prilozima, mogu zauzeti najviše 10 stranica Šumarskog lista.


Posebno pozivam o stručnjake iz prakse da pišu i iznose svoja iskustva, kako
uspješnih tako i neuspješnih stručnih zahvata, jer to predstavlja neprocjenjivu vrijednost
za našu struku. Veličina rukopisa ne bi trebala prelaziti 10 stranica Šumarskog lista,
odnosno oko 15 stranica pisanih strojem s proredom. Ako rad ima priloge (fotografije,
crteže, grafikone, tušem ili strojem pisane tablice) tada je potrebno za svaku stranicu
priloga smanjiti rukopis za 1,5 stranicu.


Radove pišite jasno i sažeto. Izbjegavajte opširne uvode, izlaganja i napomene.
Rukopis treba biti napisan pisaćim strojem s proredom i to tako, da redovi budu s lijeve
strane uvučeni za 3,5 cm od ruba papira. Uz svaki članak treba priložiti i sažetak i to
za hrvatski tekst 1/2 stranice, a za strani jezik može biti i do 1 stranice. Ukoliko se za
sažetak koristi zaključak članka treba ga posebno napisati. Sažeci se u pravilu prevode
na engleski jezik. Ukoliko prijevod ne dostavi autor, prevodi ga Uredništvo. U sažetku
na početku članka autor treba iznijeti problematiku i rezultate istraživanja te njihovu
primjenu u praksi.


Popis korišćene literature treba sastaviti abecednim redom na kraju članka i to:
prezime i početno slovo imena autora, u zagradi godina objavljene knjige ili časopisa,
naslov knjige ili časopisa (kod ovoga i br. stranice). Fotografije, crteži, grafikoni i si.
moraju biti jasni i uredni, jer se samo takvi mogu kliširati. Fotografije neka budu većeg
formata (najmanje 10 x 15 cm), kontrastne i na papiru visokog sjaja. Kod tablica, grafikona,
crteža treba voditi računa, da je najpovoljniji omjer stranica 1:1,5. Legendu treba
po mogućnosti ucrtati u sam crtež. Original može biti i većeg formata od tiskanog, a to
je i bolje, jer sa smanjenjem se postiže bolja reprodukcija. Crteži i si. moraju biti rađeni
tušem, a tablice mogu i pisaćim strojem, ali s crnom i neistrošenom vrpcom. Papir: paus,
pisaći i gusti pisaći.


Rukopise dostavljati u dva primjerka od kojih jedan treba biti original. Tablice,
crteže, grafikone i si. ne stavljati u tekst nego priložiti samostalno. Drugi primjerak može
biti i fotokopija.


Autori koji žele posebne otiske — separate svojih članaka trebaju ih naručiti istodobno
sa slanjem rukopisa. Separati se POSEBN O NAPLAĆUJ U po stvarnoj tiskarskoj
cijeni, a trošak se ne može odbiti od autorskog honorara. Najmanje se može naručiti
30 separata.


Objavljeni radovi se plaćaju, stoga autor uz rukopis treba dostaviti broj i naziv
svojeg žiro računa kao i broj bankovnog računa Općine u kojoj autor stalno boravi na
koji se uplaćuje porez od autorskih honorara.


UREDNIŠTVO »ŠUMARSKOG LISTA«
Zagreb, Trg Mažuranića 11
Telefon: 444-206