DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 25     <-- 25 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630*232.1 1-892.9.001/2 Sum. list CXVI (1992) 407


KOLIČINA I KEMIZAM ŠUMSKE PROSTIRKE POD NEKIM
ŠUMSKIM KULTURAMA NA KRŠU


Vlado TOPIĆ*


SAŽETAK. U ovom radu se iznose rezultati istraživanja o količini
i kemizmu šumske prostirke (N, P, K, Ca, Mg) pod kulturama
crnog bora (Tinus nigra Arn.), atlaskog cedra (Cedrus atlantica
Man.), primorskog bora (Tinus pinaster Ait.), crnog jasena
(Fraxinus ornus L.), bijelog graba (Carpinus orientalis Mili.), crnog
graba ("Ostrya carpinifolia Scop.), maklena (Acer monspessulanum
L.) i hrasta medunca (Quercus pubescens Willd.).


Istraživanja su obavljena na stalnom eksperimentalnom objektu
Klačine kod Sinja. Kulture se nalaze u prugama, iste su
starosti i razvijaju se u istim ekološkim uvjetima. Podignute su
1958. godine i nalaze se na plitkim ili srednje dubokim smeđim
tlima na vapnencu.


Najveća količina šumske prostirke nalazi se pod kulturom atlaskog
cedra (27,1—43,2 tiha), a najmanja pod kulturom maklena
(0,8—5,7 t/ha). Od istraživanih četinjača i listača šumska prostirka
atlaskog cedra i bijelog graba najbogatija je i bioelemenata.


K l j učne r iječ i: šumska prostirka, dušik, fosfor, kalij,
kalcij, magnezij, crni bor, atlaski cedar, primorski bor, crni jasen,
bijeli grab, crni grab, maklen, hrast medunac ploha Klačine.


UVOD


O šumskoj prostirci kao organskom biljnom ostatku koji je u većem
ili manjem stupnju transformiran i nalazi se na površini tla pisalo je više
autora (Ćirić 1984, Lutz, Chandler 1962, Mart ino vic 1968, 1969,
1970, 1975, Topi c 1988 i dr.).


Radova s područja dalmatinskog krša koji se izravno ovim pitanjem
bave u literaturi nema.


Ta činjenica, kao i značaj koji ima šumska prostirka za pedosferu,
utjecali su na to da se u ovom radu detaljnije analizira karakteristika i
stanje šumske prostirke na pokusnoj plohi Klačine.**


* Dr. Vlado Topić, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split
** O sadnji i uspjehu posađenih vrsta na pokusnoj plohi Klačine vidi VI. T o-
p i ć : Prirast nekih vrsta četinjača na submediteranskom krškom području Dalmacije,
Šumarski list 1990, br. 11—12. (Uredništvo)


407