DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 25     <-- 25 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630*232.1 1-892.9.001/2 Sum. list CXVI (1992) 407


KOLIČINA I KEMIZAM ŠUMSKE PROSTIRKE POD NEKIM
ŠUMSKIM KULTURAMA NA KRŠU


Vlado TOPIĆ*


SAŽETAK. U ovom radu se iznose rezultati istraživanja o količini
i kemizmu šumske prostirke (N, P, K, Ca, Mg) pod kulturama
crnog bora (Tinus nigra Arn.), atlaskog cedra (Cedrus atlantica
Man.), primorskog bora (Tinus pinaster Ait.), crnog jasena
(Fraxinus ornus L.), bijelog graba (Carpinus orientalis Mili.), crnog
graba ("Ostrya carpinifolia Scop.), maklena (Acer monspessulanum
L.) i hrasta medunca (Quercus pubescens Willd.).


Istraživanja su obavljena na stalnom eksperimentalnom objektu
Klačine kod Sinja. Kulture se nalaze u prugama, iste su
starosti i razvijaju se u istim ekološkim uvjetima. Podignute su
1958. godine i nalaze se na plitkim ili srednje dubokim smeđim
tlima na vapnencu.


Najveća količina šumske prostirke nalazi se pod kulturom atlaskog
cedra (27,1—43,2 tiha), a najmanja pod kulturom maklena
(0,8—5,7 t/ha). Od istraživanih četinjača i listača šumska prostirka
atlaskog cedra i bijelog graba najbogatija je i bioelemenata.


K l j učne r iječ i: šumska prostirka, dušik, fosfor, kalij,
kalcij, magnezij, crni bor, atlaski cedar, primorski bor, crni jasen,
bijeli grab, crni grab, maklen, hrast medunac ploha Klačine.


UVOD


O šumskoj prostirci kao organskom biljnom ostatku koji je u većem
ili manjem stupnju transformiran i nalazi se na površini tla pisalo je više
autora (Ćirić 1984, Lutz, Chandler 1962, Mart ino vic 1968, 1969,
1970, 1975, Topi c 1988 i dr.).


Radova s područja dalmatinskog krša koji se izravno ovim pitanjem
bave u literaturi nema.


Ta činjenica, kao i značaj koji ima šumska prostirka za pedosferu,
utjecali su na to da se u ovom radu detaljnije analizira karakteristika i
stanje šumske prostirke na pokusnoj plohi Klačine.**


* Dr. Vlado Topić, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split
** O sadnji i uspjehu posađenih vrsta na pokusnoj plohi Klačine vidi VI. T o-
p i ć : Prirast nekih vrsta četinjača na submediteranskom krškom području Dalmacije,
Šumarski list 1990, br. 11—12. (Uredništvo)


407
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 26     <-- 26 -->        PDF

Ploha je smještena na padinama desne obale rijeke Cetine u općini
Sinj, a najviša točka joj je 395 m. Okružena je visokim i strmim lancima
Dinare i Svilaje, te nizom manjih ili većih brežuljaka Cetinske udoline.
Ploha je tipična za submediteransko krško područje Dalmacije. Osnovana
1956. godine, a pošumljivanja su izvršena u proljeće 1958. godine. Geološki
ploha je dosta homogena, a izgrađena je od krednih vapnenaca s lećama
dolomita na kojima se nalaze smeđa tla.


Prema Köppenu ovo područje spada u toplu i umjereno toplu klimatsku
zonu, a prema kišnom faktoru u humidnu klimu. U toku vegetacijskog
razdoblja padne 500 mm ili 40,5% od ukupne godišnje količine oborina.


Područje u kojem leži dana ploha pripada mediteransko-montanskom
pojasu listopadne vegetacije sveze bijelog i crnog graba (Ostryo-Carpinionorientalis).


METODA RADA


Radi određivanja količine šumske prostirke i njezina kemizma (N, P,
.K, Ca, Mg), elemenata o kojima ovise brojni procesi u tlu, a u znatnoj
mjeri i njegova plodnost, uzeti su ispod šumskih kultura, na mjestu gdje
su ranije otvoreni pedološki profili, uzorci prostirke (L + F sloj zajedno)
na površini 30 X 30 cm. U svakoj pruzi (kulturi) uzeto je po 5 uzoraka
prostirke, a uzorci su sabrani 17. lipnja 1986. godine. Odmah nakon sabiranja
uzorci su vagani, zatim sušeni na zraku u laboratoriju, potom u
sušioniku sa 105 °C i ponovno vagani.


Pošto su izračunate količine šumske prostirke za svaku vrstu, određen
je i sadržaj bioelemenata u njoj i to sljedećim metodama:


— Sadržaj dušika određen je metodom Kjeldahla.
— Sadržaj Ca i Mg određen je AAS metodom (Atomska apsorpciona
spektrof otometrij a).
— Sadržaj fosfora i kalija određen je spaljivanjem biljnog materijala
suhim postupkom. Iz ovog je ekstrakta određen fosfor spektrometrijski, a
kalij plamen-fotometrijksi.
Obrađeni su podaci prikazani tabelarno i grafički.


REZULTATI ISTRAŽIVANJA I DISKUSIJA


U momentu osnivanja plohe Klačine nije bilo uopće šumske prostirke,
a danas su njene količine znatne. Količine šumske prostirke sabrane
1986. godine prikazane su u tablici 1.


U tablici 2 i grafikonu 1 prikazan je prosječni sadržaj dušika, fosfora,
kalija, kalcija i magnezija (u % suhe tvari) u šumskoj prostirci za svaku
istraživanu kulturu. Apsolutne vrijednosti količine bioelemenata (kg/ha) u
šumskoj prostirci dane su u tablici 3 i grafikonu 2.


Iz podataka tablice 1 vidljivo je da su količine šumske prostirke (L +


+ F sloj) pod navedenim šumskim kulturama dosta različite. Te su razlike
naročito izražene između listača i četinjača. Od četinjača najveća se koli


ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Količina šumske prostirke


Broj Vrsta drveća
uzorka


1 Cedrus atlantica
2
3


M


4


p)


5 »


1 Pinus nigra
2
3
4 „
5 »


1 Pinus pinaster
2
3


p>


4


l(


5


"


1 Fraxinus ornus
2
3
4
5
6


"


1 Carpinus oriental is
2
3


4 II


5 >*


1 Ostrya carpinifolia
2
3
4
5 «


1 Acer monspessulanum
2
3
4
5 »


1 Quercus pubescens
2 „
3


)(


4


J(


5 »


Tablica 1.


na plohi Klačine (izmjere iz 1986. godine)


Težina prostirke
prije : sušenja
gr/0.09 mkg/ha


303.45 33717
296.20 32911
345.90 38433
404.30 44922
445.35 49483
152.75 16972
97.40 10822
89.95 9994
326.25 36250
139.75 15528
276.15 30683
350.85 38983
186.05 20672
225.45 25050
299.65 33294
12.10 1344
31.87 3541
23.65 2628
30.00 3668
19.25 2139
47.25 5250
34.90 3878
77.95 8661
133.45 14828
84.55 9394
63.35 7039
33.10 3678
71.45 7939
161.45 17939
77.80 8644
104.00 11556
30.10 3344
55.65 6183
16.55 1839
8.30 922
19.45 2161
56.55 6283
76.45 8494
58.05 6450
28.45 3161
122.45 13606
gr/0.09 m


251.55


261.45


244.15


389.15


287.35


124.45


80.25


73.05


198.70


94.75


193.75


241.26


155.45


163.75


195.19


10.60


27.85


20.90


29.25


17.00


42.05


30.85


62.75


102.65


68.35


49.55


26.95


55.95


52.70


64.35


79.45


23.90


51.30


13.85


7.35


17.55


46.55


63.70


48.35


25.00


85.55


Težina prostirke
nakon sušenja 105°C


kg/ha


27950
29050
27128
43239
31928


13828
8917
8117
22078
10528


21528
26806
17272
18083
21688


1178
3094
2322
3250
1889
4672


3428
6972
11406
7594
5506


2994


6217
5856
7150
8828


2656
5700
1539
817
1950


5172
7078
5372
2778
9506
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Tablica 2.


Sadržaj bioelemenata u šumskoj prostirci na plohi Klačine (kg/ha)
(*! suhe tvari, 105° C)


Red.
br. Vrsta drveća
N K Ca Mg
12345678
Cedrus atlantica
Pinus nigra
Pinus pinaster
Fraxinus ornus
Carpinus oriental is
Ostrya carpinifolia
Acer monspessulanum
Quercus pubescens
1.00
.99
.78
1.20
1.69
1.29
1.22
1.19
08
07
03
09
12
08
06
06
.17
.17
.17
.18
.22
.19
.19
.19
2.96
1.14
1.25
2.55
2.82
2.87
2.36
2.36
.14
.10
.08
.11
.12
.12
.09
.10
Tablica 3.
Sadržaj bioelemenata u šumskoj prostirci na plohi Klačine (kg/ha)


Red. N K Ca Mg Ukupno
br. Vrsta drveća kg/ha


1 Cedrus atlantica 318.59 24.85 55.43 943.03 44.60 1386.50
234
Pinus nigra
Pinus pinaster
Fraxinus ornus
126.69
164.39
32.81
8.89
4.64
2.60
22.09
36.254.92
144.71
264.2869.72
12.44
17.282.87
314.82
486.84
112.92
5
6
7
8
Carpinus orientalis
Ostrya carpinifolia
Acer monspessulanum
Quercus pubescens
117.98
80.10
30.84
71.17
8.10
4.97
1.42
3.35
15.22
11.80
4.71
11.60
196.86
178.20
59.15
141.15
8.52
7.33
2.33
6.22
346.68
282.40
98.45
233.49


čina šumske prostirke nalazi pod kulturom atlaskog cedra (27,1—43,2 t/ha).
Količina šumske prostirke pod kulturom primorskog bora iznosi 17,3—26,8
t/ha, a pod kulturom crnog bora 8,1—22,1 t/ha. Od lišćarskih vrsta najveća
se količina šumske prostirke nalazi pod kulturom bijelog graba (3,4—11,4
t/ha), a najmanje pod kulturom maklena (0,8—5,7 t/ha).


Tako velike razlike, u količini prostirke, sigurno da nisu samo rezultat
veće produkcije listinca koju četinjače daju godišnje, nego su rezultat
i ostalih faktora, kao što je visina biljaka i veličina krošnje, te sporije razlaganje
mrtve šumske prostirke četinjača uvjetovano sadržajem smole i
ulja u iglicama (i drugih materija).


Osim poznavanja količine šumske prostirke potrebno je poznavati i
njezin kemizam, odnosno postotni sadržaj bioelemenata, jer su upravo to
vrlo važni podaci na osnovi kojih se može ocijeniti utjecaj pojedinih šumskih
vrsta na plodnost tla. U zavisnosti od brzine humifikacije i mineralizacije
šumske prostirke zavisi i brzina oslobađanja i kruženja bioelemenata
u sistemu tla-biljka-prostirka-tlo.


U tablici 2 i grafikonu 1 prikazane su srednje vrijednosti postotnih
sadržaja dušika, fosfora, kalija, kalcija i magnezija u šumskoj prostirci.


410
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 29     <-- 29 -->        PDF

Sadržaj bioelemenata u šumskoj
prostirci na piohi Klačine
Graf 1
2.51.50.5
Cedar C.bor Prim.bor C.jasen B.grab C.grab Maklen Medunac
B^ N I P ^ K
Ca ^ Mg
Sadržaj bioelemenata u šumskoj
Drostirci na olohi Klačine
Graf 2


Cedar C.bor Prim.bor C.jasen B.grab C.grab Maklen Medunac
SS N H P ^ K
| ICanM g
411
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 30     <-- 30 -->        PDF

Iz tih je podataka vidljivo da se postotni sadržaj dušika u šumskoj
prostirci na plohi Klačine kreće (za istraživane vrste) od 0,78% (primorski
bor) do 1,69" u (bijeli grab).


Postotni sadržaj fosfora od 0,03% (primorski bor) do 0,12% (bijeli
grab). Postotni sadržaj kalija od 0,17% (primorski bor) do 0,22% (bijeli
grab), zatim postotni sadržaj kalcija od 1,14% (crni bor) do 2,84",, (atlaski
cedar). Najviše magnezija sadrži atlaski cedar (0,14%), a najmanje
primorski bor (0,08%).


Dakle najveći postotni sadržaj dušika, fosfora i kalija sadrži šumska
prostirka pod kulturom bijelog graba Carpinus orientalis Mili.), a najmanja
pod kulturom primorskog bora (Pinus pinaster Ait.). Najveći postotni
sadržaj kalcija i magnezija nalazi se pod drvećem atlaskog cedra, dok su
u prostirci crnog i primorskog bora nađene najmanje količine tih elemenata.


Nadalje, vidljivo je da vrijednost postotnog sadržaja biogenih elemenata
u šumskoj prostirci kod svih istraživanih vrsta imaju istovjetan redosijed:


Ca > N > K > Mg > P


Prema postotnom sadržaju dušika u šumskoj prostirci istraživane
šumske vrste imaju ovaj redosljed: bijeli grab — crni grab — maklen —
crni jasen — hrast medunac — atlaski cedar — crni bor — primorski bor.


Prema postotnom sadržaju fosfora redoslijed je: bijeli grab — crni
jasen — crni grab — cedar — crni bor — hrast medunac — maklen —
primorski bor.


Prema postotnom sadržaju kalija redosljed je: bijeli grab — crni grab


— hrast medunac — maklen — crni jasen — cedar — crni bor — primorski
bor.
Prema postotnom sadržaju kalcija redoslijed je: cedar — crni grab —
bijeli grab — crni jasen — hrast medunac — maklen — primorski bor —
crni bor.


Prema postotnom sadržaju magnezija redoslijed je: cedar — bijeli
grab — crni grab — crni jasen — hrast medunac — crni bor — maklen —
primorski bor.


Apsolutne vrijednosti količine bioelemenata (kg/ha) u šumskoj prostirci
dani su u tablici 3 i grafikonu 2. One su rezultat količine prostirke i
postotnog sadržaja bioelemenata u njoj.


Iz tablice je vidljivo da se najviše istraživanih bioelemenata akumuliralo
u šumskoj prostirci pod kulturom atlaskog cedra (1.386,50 kg/ha), a
najmanje pod kulturom maklena koja sadrži svega 98,45 kg´ha istraživanih
bioelemenata.


Prema ukupnoj količini bioelemenata akumuliranih u šumskoj prostirci
na plohi Klačine redoslijed vrsta je slijedeći: cedar — primorski bor


— bijeli grab — crni grab — crni bor — hrast medunac — crni jasen —
maklen.
Ova istraživanja i dobiveni rezultati imaju i sasvim praktično šumarsko
značenje, jer su količine šumske prostirke i postotni sadržaj biogenih
elemenata u njoj mjerljivi pokazatelj na osnovi kojih se može ocije
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 31     <-- 31 -->        PDF

niti stupanj meliorativnosli pojedinih šumskih vrsta u odnosu na kemijsku
plodnost tla. Šumskom prostirkom vrši se obogaćivanje šumskih tala
potrebnim biogenim elementima i to najčešće u takvim odnosima biogenih
elemenata koji biljkama najbolje odgovara (M a r t i n o v i ć, 1968).


Na osnovi rezultata dobivenih na pokusnoj plohi Klačine vidljivo je
da atlaski cedar, uz najveću količinu svih istraživanih bioelemenata u šumskoj
prostire!, sadrži u odnosu na primorski i crni bor i veći postotni sadržaj
dušika, fosfora, kalcija i magnezija. Uz veći sadržaj bioelemenata
prostirka atlaskog cedra brzo se i mineralizira. Sve to naravno upućuje
na zaključak da se radi o meliorativno značajnoj četinjači koju bi trebalo
više unašati prilikom pošumljivanja submediteranskog područja, gdje osnovni
oilj nije samo povećanje šumske produkcije nego i povećanje plodnosti
tih degradiranih šumskih tala.


Od listača najveću količinu svih istraživanih bioelemenata u šumskoj
prostirci imaju bijeli i crni grab. Prema tome bijeli i crni grab, u odnosu
na ostale listače na plohi Klačine produciraju najveću količinu prostirke
i uz to najbogatiju bioelementima. Osim toga, u toku istraživanja primjetilo
se da se šumska prostirka tih vrsta i vrlo brzo mineralizira, što ukazuje
i na njihov meliorativni značaj. Međutim, njihov ukupni melioracijski
učinak u odnosu na pedosferu ipak je mali jer je, uslijed slabog rasta i
malog obujma krošnje i produkcija prostirke mala.


ZAKLJUČCI


Šumska prostirka ima vrlo značajnu ulogu u procesu utjecaja šumskih
vrsta na tlo. Razlike u količini šumske prostirke pod istraživanim lišćarskim
i četinarskim kulturama na plohi Klačine dosta su velike, iako su
kulture iste starosti i razvijaju se u istim ekološkim uvjetima. Najveća
količina šumske prostirke utvrđena je pod kulturom atlaskog cedra (43,2
t/ha u suhom stanju), a najmanja pod kulturom maklena (0,8 t/ha). Ovako
velike razlike u količinama prostirke nisu samo rezultat veće godišnje produkcije
listinca koje četinjače daju nego je to i rezultat većeg opsega
krošnje i visine koje su navedene četinjače postigle na plohi a uz sve to
i sporije transformiranje njihove prostirke.


Osim količine značajan je i kemijski sastav šumske prostirke jer od
njega ovisi i brzina njenog transformiranja, odnosno intenztet kruženja
materije. Prema podacima dobivenim na plohi Klačine vidljivo je da su
količine makrobioelemenata (N, P, K, Ca, Mg) u šumskoj prostirci pod
različitim kulturama različite.


Od istraživanih četinjača šumska prostirka atlaskog cedra sadrži, u
odnosu na primorski i crni bor, veći postotni sadržaj dušika, fosfora, kalcija
i magnezija. S obzirom na veću produkciju prostirke ova vrsta akumulira
i najveću količinu svih bioelemenata. Uz veći sadržaj bioelemenata
prostirka atlaskog cedra brzo se i mineralizira. Sve to upućuje na zaključak
da se radi o meliorativno značajnoj četinjači koju bi trebalo više
unašati prilikom pošumljivanja submediteranskog područja.


Od istraživačkih listača bijeli i crni grab produciraju najveću količinu
prostirke i uz to najbogatiju bio elementima. Osim toga njihova prostirka


413
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 32     <-- 32 -->        PDF

sc i vrlo brzo mineralizira što se izravno odražava i na povećanu količinu
humusa, dušika i ostalih bioclemenata u tlu. Iz toga je vidljivo da se radi


o meliorativno značajnim vrstama o kojima bi trebalo voditi računa, pogotovo
ako osnovni cilj nije samo povećanje šumske produkcije nego i
povećanja plodnosti degradiranih šumskih tala.
Ova istraživanja i dobiveni rezultati imaju isto tako praktično šumarsko
značenje jer su količine šumske prostirke i postotni sadržaj bioeleinenata
u njoj mjerljivi pokazatelji na osnovi kojih se može ocijeniti stupanj
meliorativnosti pojedinih šumskih vrsta u odnosu na kemijsku plodnost
tla.


LITERATURA


Ćirić , M. (1984): Pedologija, Sarajevo.
Lutz , H. Iv, Chandler , R. F. (1962): Šumska zemljišta, Beograd.
Mar t in o vic, J. (1968): Prilog poznavanju sastava otpada lišća (iglica) drveća


u nekim šumskim fitocenozama na području krša zapadne Hrvatske, Šumarski
list, 11—12, Zagreb.
Ma r t ino vi ć, J. (1969): Prilog poznavanju promjene plodnosti tla pod utjecajem
šumskog drveća, Šumarski list, 7—8, Zagreb.
Martinović , J. (1970): Neke karakteristike organske materije tala u smrekovim
šumama Hrvatske, Šumarski list, 11—12, Zagreb.


Martinović , J. (1975): Energija nakupljanja bioelemenata u lišću šumskog drveća
u Istri. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Posebno izdanje
— XXIII, Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka, knjiga 5, Sarajevo.


Topić , V. (1988): Upotrebljivost nekih autohtonih i alohtonih šumskih vrsta kod
pošumljavanja submediteranskog krškog područja Dalmacije, Disertacija.


Quantity and Chemistry of Forest Layer under some Forest Cultures on the Karst


Summary


This report deals with the results of the investigation of the quantity and
chemistry of forest layer (N, P, K, Ca, Mg) under Pine black (Pinus nigra Arn.),
Atlas cedar (Cedrus atlantica Man.), Pine maritima (Pinus pinaster Ait.), Ash flowering
(Fraxinus ornus L.), Hornbeam oriental (Carpinus orientalis Mill.), Hornbeam
hop (Ostrya carpinifolia Scop.), Montpellier (Acer monspessulanum L.) and
Oak downy (Quercus pubescens Willd.).


The experimenting was done on the experimental plot Klačine near Sinj. The
trees are in lines: they are of the same age and they develop under the same ecologic
conditions. They were planted in 1958 on shallow on medium deep brown
soils on the lime stone.


The most quantity of forest layer is under Atlas cedar (27,1—43,2 t/ha) and
the least under Montpellier (0,8—5 t/ha) From the coniferous trees and broad-
leaved species investigated, the forest layer of Atlas cedar and Hornbeam orientalis
is richest with bioelements.


Ke y words : forest layer, nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium,
Pine black, Atlas cedar, Pine maritime, Ash flowering, Hornbeam oriental,
Hornbeam hop, Montpellier, Oak downy, the plot Klačine.


414