DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 26     <-- 26 -->        PDF

Ploha je smještena na padinama desne obale rijeke Cetine u općini
Sinj, a najviša točka joj je 395 m. Okružena je visokim i strmim lancima
Dinare i Svilaje, te nizom manjih ili većih brežuljaka Cetinske udoline.
Ploha je tipična za submediteransko krško područje Dalmacije. Osnovana
1956. godine, a pošumljivanja su izvršena u proljeće 1958. godine. Geološki
ploha je dosta homogena, a izgrađena je od krednih vapnenaca s lećama
dolomita na kojima se nalaze smeđa tla.


Prema Köppenu ovo područje spada u toplu i umjereno toplu klimatsku
zonu, a prema kišnom faktoru u humidnu klimu. U toku vegetacijskog
razdoblja padne 500 mm ili 40,5% od ukupne godišnje količine oborina.


Područje u kojem leži dana ploha pripada mediteransko-montanskom
pojasu listopadne vegetacije sveze bijelog i crnog graba (Ostryo-Carpinionorientalis).


METODA RADA


Radi određivanja količine šumske prostirke i njezina kemizma (N, P,
.K, Ca, Mg), elemenata o kojima ovise brojni procesi u tlu, a u znatnoj
mjeri i njegova plodnost, uzeti su ispod šumskih kultura, na mjestu gdje
su ranije otvoreni pedološki profili, uzorci prostirke (L + F sloj zajedno)
na površini 30 X 30 cm. U svakoj pruzi (kulturi) uzeto je po 5 uzoraka
prostirke, a uzorci su sabrani 17. lipnja 1986. godine. Odmah nakon sabiranja
uzorci su vagani, zatim sušeni na zraku u laboratoriju, potom u
sušioniku sa 105 °C i ponovno vagani.


Pošto su izračunate količine šumske prostirke za svaku vrstu, određen
je i sadržaj bioelemenata u njoj i to sljedećim metodama:


— Sadržaj dušika određen je metodom Kjeldahla.
— Sadržaj Ca i Mg određen je AAS metodom (Atomska apsorpciona
spektrof otometrij a).
— Sadržaj fosfora i kalija određen je spaljivanjem biljnog materijala
suhim postupkom. Iz ovog je ekstrakta određen fosfor spektrometrijski, a
kalij plamen-fotometrijksi.
Obrađeni su podaci prikazani tabelarno i grafički.


REZULTATI ISTRAŽIVANJA I DISKUSIJA


U momentu osnivanja plohe Klačine nije bilo uopće šumske prostirke,
a danas su njene količine znatne. Količine šumske prostirke sabrane
1986. godine prikazane su u tablici 1.


U tablici 2 i grafikonu 1 prikazan je prosječni sadržaj dušika, fosfora,
kalija, kalcija i magnezija (u % suhe tvari) u šumskoj prostirci za svaku
istraživanu kulturu. Apsolutne vrijednosti količine bioelemenata (kg/ha) u
šumskoj prostirci dane su u tablici 3 i grafikonu 2.


Iz podataka tablice 1 vidljivo je da su količine šumske prostirke (L +


+ F sloj) pod navedenim šumskim kulturama dosta različite. Te su razlike
naročito izražene između listača i četinjača. Od četinjača najveća se koli