DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 33     <-- 33 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630*232. : 551.8.001 Sum. list CXVI (1992) 415


RELATIVNE VRIJEDNOSTI PLUVIOTERMICKIH INDEKSA
POVOLJNOSTI KLIME ZA ŠUMSKU VEGETACIJU


Juraj MEDVEDOVIĆ*


SAŽETAK: Relativne vrijednosti pluviotermičkih indeksa povoljnosti
klime za šumsku vegetaciju su utvrđene jedinstvenommetodom, u kojoj je primijenjen grafički sustav trajanja dnevne
insolacijc i indeksnog niza povoljnosti klime u Hrvatskoj. U indeksnom
nizu od 19 članova niza (KL-1 do KL-19), indeks najvećepovoljnosti klime (KL-10) ima središnji položaj među članovima
niza i vršni položaj prema relativnim vrijednostima. Odnos vrijednosti
između najpovoljnije i najnepovoljnije klime je 10 : 1.


Ključne riječi: Pluviotermički indeksi povoljnosti klime,
relativne vrijednosti, insolacija, jedinstveni grafički sustav.


PREDGOVOR


U novije je vrijeme (J. Medvedović, 1992) uveden pojam »Pluviotermički
indeksi povoljnosti klime za šumsku vegetaciju«. Utvrđeno je 19 indeksa različite
povoljnosti klime (KL-1 do KL-19) u Hrvatskoj, a njihova rasprostranjenost
je prikazana na karti u mjerilu 1 : 1 350 000. Indeksi su utvrđeni analizom
srednjih godišnjih temperatura zraka i količina oborina, prikazanih u
Atlasu klime Hrvatske. Za pojedine predjele u Hrvatskoj utvrđeni su i korekcioni
faktori indeksa obzirom na godišnji raspored oborina i učestalost
vjetra.


Indeks najveće povoljnosti klime (KL-10) je utvrđen temeljem hipoteze,
koja glasi: »Najpovoljnije klimatske prilike vladaju na onim prostorima, na
kojima je najveća brojnost članova biocenoze«. Analizom flornog sastava
šumske vegetacije koju su proveli brojni istraživači: (I. H o r vat , 1949—1974,
Đ. Rauš, 1968—1991, Z. Pe 1 cer, 1961—1991, J. Vukelić, 1985—1991,


J. Medvedović , 1971—1991) i livadne te ruderalne vegetacije (I. Š u g a r,
et a 1, 1964—1989) utvrđeno je da se najveća brojnost biljnih vrsta nal izi u
vegetacijskoj zoni šuma hrasta kitnjaka. Iz Karte šumskih zajednica (Šumarski
institut, Jastrebarsko) i Vegetacijske karte Hrvatske (Botanički zavod
Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Zagreb), utvrđen je areal vege*acijske
zone kitnjakovih šuma. Informativnim uvodom u zoocenološke snimk : (entomocenoze
i ornitocenoze) ustanovljeno je da se na prostorima najveće brojnosti
biljnih, nalazi i najveća brojnost životinjskih vrsta.
Dr. Juraj Medvedović, Šumarski institut, Jastrebarsko Cvijetno nasflje 41