DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 47     <-- 47 -->        PDF

postigla su prasad s težinom na početku pokusa 16—25 kg (koeficijent regresije
signifikantan uz nivo l°/o).


4. Prirast ispitivane prasadi u lokalitetu Koha jeftiniji je kod pokusne
skupine 14°/o.
5. Iako je cijena utrošene hrane po kg prirasta u pokusne skupine prasadi
u lokalitetu Crni lug u odnosu na komparativnu 190°/o veća, već prihodima
od mesa (poboljšani randman) prelazi ostvarene troškove prihranjivanja.
6. Prihranjivanjem prasadi Groverom i obogaćenom smjesom ST-I postignute
su lovno atraktivne težine prasadi u oba lokaliteta, a s tim u svezi
povećane su i lovne takse od 50 na 150 DEM (lokaliteta Koha) i 50 DEM
(lokalitet Crni lug).
LITERATURA


Brna, J., Nikolandić, Đ., Cvetić, Lj. (1990): Uticaj nekih gazdinskih mera
i ekoloških faktora na težinu divlje prasadi (Sus scrofa L.). Znanost i praksa
u poljoprivredi i prehrambenoj tehnologiji, 20/1—2, 48—68, Osijek.


Cvetić , Lj. (1982): Gazdovanje populacijom divljih svinja u ograđenom lovištu.
Smotra dostignuća u stočarstvu i veterini ´81, Novi Sad, Privredna komora
Vojvodine, 399—402.


Jovanović, V., Tarasenko, B., Hart, K. (1986): Uticaj ekoloških faktora
na rezultate gajenja divljih svinja u ograđenom prostoru. Zbornik radova simpozijuma
»Uzgoj i zdravstvena zaštita divljači u ograđenim i prirodno omeđenim
prostorima i zoovrtovima« 29., 30. i 31. maja 1986. god, na Brionima. Beo-´
grad, Savez veterinara i veterinarskih tehničara Jugoslavije, 87—100.


Jovanović, V., Nikolandić, Đ., Orlić, D., Valentinčić, S. (1989):
Današnja koncepcija gajenja divljih svinja. Zbornik radova 3. simpozijuma
»Savremeni pravci uzgoja divljači« 25., 26. i 27. maja 1989. na Brionima. Beograd,
Savez veterinara i veterinarskih tehničara Jugoslavije, 73—87.


Manojlović, L., Nikolandić, Đ., Urošević, B. (1991): Dinamika parenja
divlje svinje (S. scrofa) u različitim ekološkim uvjetima Baranje, rukopis.


Novaković , V. (1986): Mogućnosti uspešnog uzgoja divljih svinja u ograđenim
lovištima Lovno-šumskog gazdinstva »Jelen«. Zbornik radova simpozijuma »Uzgoj
i zdravstvena zaštita divljači u ograđenim i prirodno omeđenim prostorima
i zoovrtovima« 29., 30. i 31. maja 1986. g. na Brionima. Beograd, Savez
veterinara i veterinarskih tehničara Jugoslavije, 103—109.


Popović , S. (1982): Uticaj nekih antropogenih faktora na dinamiku i vreme parenja
divljih svinja na području Kopačkog rita. Smotra dostignuća u stočarstvu
i veterini ´81., Novi Sad, Privredna komora Vojvodine, 431—433.


Radosavljević , Ž. (1991): Gazdovanje divljom svinjom. Zavisnost težinskog
prirasta od ishrane i medikamenata. Veterinarski glasnik br. 2, vol. 45, 157—
—160, Beograd.


The Effect of Supplementary Feeding on the Weight of Piglets with a Special
View on the Late Born Piglets (Sus scrofa)


Summary


Studies were carried out on the influence of supplementary feeding on the
liveweight gain grms/day of wild piglets: 1) by the standard and by the changed
feed mixture Grover for normally grown piglets, 2) by the enriched feed mixture
ST-I for late born piglets.