DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 49     <-- 49 -->        PDF

PREGLEDNI ČLANCI — REVIEWS
UDK 630*156.4 »312« (497.113) Sum. list CXVI (1992) 431


ISTRAŽIVANJE LOVNOTURISTIĆKE DJELATNOSTI NA PODRUČJU
REPUBLIKE HRVATSKE


Dominik RAGUŽ*


SAŽETAK: Niz godina poslije drugog svjetskog rata stranim
lovcima nije bio dopušten ulaz u tadašnju Jugoslaviju. U razdobljuod 1960. do 1970. godine lovni turizam u Hrvatskoj doživljava ekspanziju.
U to vrijeme Republika Hrvatska ima najbolju turističku
ponudu u obujmu i kvaliteti divljači. Nakon tog naglog uspona,
inozemni lovni turizam gotovo nestaje radi nekontroliranog lovljenja
(zbog ostvarenja deviznih prihoda). Nekoliko godina prijeagresije na Hrvatsku inozemni lovni turizam ponovno doživljavaznačajan uspon. Godine 1986., na temelju istraživanja financijskihi naturalnih pokazatelja, ustanovili srno da je te godine ostvareno
6 915 114 DEM od inozemnog lovnog turizma, dok su domaći lovci
platili 138148 DEM za lovne užitke. Dakle, inozemni i domaći lovni
turizam ostvario je te godine 1 149 681 706 HRD. Agresija na
Hrvatsku ugasila je i lovni turizam. Broj divljači je smanjen, a
1/3 lovnih površina je pod okupacijom neprijatelja. Godine 1992.
posjećuju nas inozemni lovci-turisti. Hrvatska lovišta koja nisu
pod okupacijom nude sve naše vrste lovne divljači lovcima-turistima,
međutim njihov broj je znatno manji od mogućnosti, osobito
radi okupiranih beljskih, srijemskih i slavonskih lovišta. Srećom
uskoro očekujemo povratak i tih lovnih područja svojim lovoovlaštenicima
Hrvatske.


Ključne riječi: lovni turizam — inozemni i tuzemni,
divljač krupna i sitna, devizni prihodi, dinarski prihodi.


UVOD


Od drugog svjetskog rata u bivšoj SFRJ lovni turizam doživljavao je
uspone i padove. Prvih petnaestak poratnih godina nije inozemni lovac-turist
imao mogućnosti ulaska u SFRJ kao sudionik lovnog turizma. Odstrijel se
realizirao uglavnom besplatno.


Liberalizacijom graničnog prometa ukidanjem viza pojavljuje se zanimanje
inozemnih lovaca za lovljenje u našim lovištima.


U razdoblju 1960. do 1970. pa i kasnije, dolazi do pravog nasrtaja inozemnih
lovaca na naša lovišta. Sve se prodavalo — od medvjeda do prepe


* Doc. dr. Dominik Raguž, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Svetošamunska
25
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 50     <-- 50 -->        PDF

lice. Stručni i znanstveni radnici bili su prinuđeni intervenirati kod vlasti,
jer je u nekim područjima došlo i do prave devastacije fonda divljači u
velikoj jagmi za ostvarivanjem deviznih sredstava. Postojala je opasnost da
se na lovačkim izložbama neće moći prikazati lovački trofeji, dostojni naše
tradicije u lovstvu. Sve manje su se mogle zadovoljiti potrebe za lovnim
užicima domaćih lovaca, zbog čega su domaći lovci sve žešće protestirali.


Godine 1976. zbog takvoga stanja došlo je do promjene Zakona o lovstvu.
Njime je divljač proglašena dobrom od općedruštvenog interesa — na temelju
Ustava iz godine 1974. Tim zakonom se ograničila prodaja lovnih užitaka
inozemnim lovcima-turistima.


Vika u javnosti na lovni turizam toliko je osnažila da je došlo gotovo
do obustave inozemnog lovnog turizma. Izgubili smo stalnu klijentelu. Nakon
nekoliko godina ponovo smo se zaželjeli inozemnog lovnog turizma, ali
svjetska recesija i ekonomska kriza odrazila se i na lovno gospodarenje. Stizali
su inozemni lovci-turisti ali uglavnom oni osrednje platežne moći, a
oni bogatiji odlazili su u istočno-europske zemlje. U takvim prilikama manje
imućni inozemni lovci-turisti koristili su uglavnom, među inima, krupnu divljač
srednje i najstarije dobi slabije trofejne vrijednosti. To se loše odrazilo
na dobnu strukturu i kvalitetnu strukturu populacije te divljači u našim
lovištima. (O tom narušavanju dobne strukture te o pojavi izostanka najstarijih
grla krupne divljači piše i dr. mr. Jan B r n a za Beljsko lovište


vidi u literaturi pod 5/).


Najviše inozemnih lovaca-turista dolazi po preporuci onih koji su već
koristili lovni turizam u hrvatskim lovištima, a najmanje putem reklame,
propagande, marketinga ...


Organiziranje lovnog turizma temelji se na osrednjim tehničkim, tehnološkim
i organizacijskim prilikama u lovačkim društvima i organizacijama,
te u radnim organizacijama (šumarstva i dr.) koja se bave lovnim gospodarenjem.


Ono je vezano i za lovno-turističke aktivnosti koje zastupaju i interese
lovnoga gospodarenja pri realizaciji odstrijela i ostvarivanju prihoda. Lovno-
turističke organizacije samo su posredovale između lovnih proizvođača-
ponude i kupaca-lovaca-turista; to se temeljilo isključivo na legalizaciji realizacije
lovnog turizma. Te su organizacije za svoje usluge ostvarivale pritom
proviziju pri obračunu realizacije po dogovorenom cjeniku. Najčešće one
nisu imale nikakvih ugovorenih odgovornosti za osiguranje obujma i kvalitete
lovnoturističke ponude. Provizije su se ugovarale u rasponu od 3 do
12°/o realizacije lovnoturističkih usluga. Tako razmjerno niske provizije, bile
su moguće jer agencije nisu pritom imale značajnijih izdataka. Bilo je čak
i primjera vraćanja dijela provizije lovištima — u svrhu poboljšanja obujma
i kvalitete lovnoturističke ponude. Vrlo rijetko je dolazilo do zajedničkih
ulaganja.


Da bi se inozemni lovni turizam unaprijedio, na Šumarskom fakultetu
i Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, počeli su se obrađivati seminarski,
diplomski i magistarski radovi o lovno turizmu. Na postdiplomskom
studiju iz »Znanstvene organizacije i ekonomike šumarstva« na Šumarskom
fakultetu poslije 1961. godine, uveo se i studij Ekonomike lovstva i
lovnog turizma, a na Ekonomskom fakultetu 1962/63. godine na postdiplom
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 51     <-- 51 -->        PDF

skom studiju iz »Ekonomike turizma« — Ekonomike lovnog turizma (B.
Kraljić, 8).


LOVNI PROIZVOĐAČI, LOVNOTURISTIČKE ORGANIZACIJE
I PROBLEMATIKA 1986 87. GODINE


Lovni proizvođači prigovaraju lovnoturističkim agencijama zbog manjkave
obrade vanjskog tržišta, a lovnoturističke agencije upućuju primjedbe
na brojne propuste organizacijama koje gospodare lovištima. Neke od tih
obostranih primjedbi istražili smo te ih izdvajamo s ciljem da ih bude što
manje pri realizaciji lovnog turizma u narednim godinama.


Lovačke organizacije ističu ove probleme:
a) Provizija lovnoturističkih organizacija često se i neopravdano naplaćuje.
b) Razjedinjenost istupa i oglašavanja te neadekvatno zastupanje od
strane nekih agencija.
c) Nepoštivanje ugovorenih obveza o dovođenju inozemnih lovaca-turista
i adekvatnim odnosima prema vanjskim partnerima.
d) Pomanjkanje dohodovnih odnosa zajedničkog rizika i raspodjele dohodaka
lovnih proizvođača i lovnoturističkih organizacija.


S druge strane primjedbe lovnoturističkih organizacija kreću se uglavnom
oko:


a) Mali broj lovačkih organizacija ima neadekvatnu organizaciju i lovišta
osposobljena za pružanje obilnijih kvalitetnih usluga lovcima-
turistima.


b) Loš prihvat inozemnih lovaca-turista, neosmotrena krupna divljač, neadekvatan
način lova na krupnu divljač i »nabijanje« neugovorenih
usluga.


c) Pri lovu na sitnu divljač, osim kod iznimaka, odvođenje lovnih turista
u dijelove lovišta s premalo divljači, neadekvatna pratnja, upotreba
loše obučenih pasa te naplata neizvršenih usluga.


d) Loš smještaj, previsoke cijene smještaja i loša prehrana.


e) Zakonski propisi koji se odnose na unošenje municije, a i na iznošenje
divljači u druge zemlje pri povratku inozemnih lovaca-turista, te
izdavanje popratne lovačke i veterinarske dokumentacije za divljač.


Time nisu istaknuti svi nedostaci koji se objektivno i subjektivno javljaju
pri realizaciji lovnog turizma.


Primjedbe se često puta daju zbog izbjegavanja međusobne odgovornosti
za neizvršavanje zadaća vezanih uz provođenje lovnog turizma od strane oba
sudionika. Jedne i druge primjedbe treba imati na umu kako bi se nedostaci
sveli na najmanju moguću mjeru.


Godine 1986/87. prihod u lovnom turizmu ostvaren je putem slijedećih
turističkih i drugih radnih organizacija:


1. »Lovac« — Zagreb
2. »Generalturist« OOUR lovni turizam, sa poslovnicama:


ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 52     <-- 52 -->        PDF

— »Generalturist« — Osijek
— »Generalturist« — Križevci
— »Meteor« — Čakovec
3. »Istraturist« — Umag
4. »Drvo« — Rijeka
5. Novoosnovana agencija »Sloga« — Đurđevac
6. Lovno-šumarsko gazdinstvo Beograd — Bilje
7. »Hoteljersko ugostiteljska RO« — Grubišno Polje
8. Nacionalni park »Plitvice«
9. »Zelendvor« Lovno-uzgojna i turističko-ugostiteljska RO — Varaždin.
Gornje organizacije dostavile su statistička izvješća s naturalnim financijskim
pokazateljima na kojima se temelji ovo istraživanje.


Stalna ili povremena poslovna suradnja u lovnom turizmu obavlja se s
agencijama: »Emona-Globtour«, »Dalmacijaturist« i »Atlas«, koje upućuju
lovce u »Lovac« i »Generalturist«, kao i »INA-tours«.


S područja drugih republika bivše Jugoslavije bez uže suradnje s ostalim
agencijama povremeno su djelovale agencije »Kompas« Ljubljana, »Centroturist
« iz Beograda i »Lovotours« Novi Sad.


Najveći dio ribnjačarskih površina zastupa u lovnom turizmu Poslovna
zajednica slatkovodnog ribarstva nekadašnje Jugoslavije — Zagreb, sada
»Astra« Zagreb.


Postoji i privatni kliring u ovoj oblasti koji se temelji na »akcijama«
pojedinaca uz snubljenje lovnih turista na saobraćajnim punktovima, odvođenje
u lovište te naplatu »u vlastiti džep«, pa čak i podjelu novca s neodgovornim
ljudima.


Valja naglasiti da se gotovo 70% tog lovnoturističkog prometa odvija na
području Republike putem »Generalturista«, »Lovca« i »Istraturista«. Radne
organizacije koje se bave lovnim gospodarenjem plasiraju putem lovnog turizma
oko 90°/o odstrijelnog fonda, a lovačka društva — samo oko 5%>. Zadovoljavajuće
rezultate u lovnom turizmu postižu Bjelovarska i Varaždinska
regija. Najbolje rezultate postižu lovišta s područja Istre. Valja voditi računa
da se lovni turizam u nas sve više orijentirao na krupnu divljač, a sve
manje na sitnu divljač i na divlje svinje.


Očito je da u lovačke organizacije teško prodire izvozna orijentacija
čitavog društva, te da općinski organi uprave ne vode dovoljno računa o razvitku
lovstva i njegovoj orijentaciji kao grane privredne djelatnosti. Uzroci
takva stanja su i privatizacija društvene imovine, neke sustavne mjere propisane
od strane tadašnje države i nekih susjednih zemalja.


Već duže vrijeme putem nadležnih organa postavljaju se zahtjevi da se
lovstvu kao grani djelatnosti dade status izvozne privrede, a izvoz divljači
putem odstrijela da se tretira kao izvoz roba (a ne usluga). Nadalje, da se
putem društvenih instrumenata iznađu poticajne mjere kreditiranja i razvoja
u skladu s mjerilima i normativima razvitka lovnog gospodarenja kao
i da se odredi status lovstva unutar dugoročnog razvoja turističke privredenaše Republike.


Nužno je, također, riješiti problem limita unošenja lovačke municije po
ino-lovcu kao i problem limita uvoza njegove divljači u njegovu zemlju, te
problem izdavanja zdravstvenih uvjerenja od strane naše veterinarske službe.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Lovni turizam temelji se na velikim potencijalnim mogućnostima naše
Republike za savršenije lovno gospodarenje. Ono se prostire na oko 5 400 000
ha. Puni kapacitet lovišta ostvaruje se jedva na oko 10% lovnih površina.
Ostatak od 90°/» lovnih površina koristi se zasad samo sa 10—15% mogućeg
lovnogospodarskog kapaciteta. Lovištima gospodare lovačka društva, a radne
organizacije šumarstva i druge jedva na oko 10% lovnih površina, koje često
predstavljaju rasadišta divljači tj. bogata lovišta za inozemni lovni turizam
u našoj Republici. Realno je za očekivati da se iz lovišta inozemnim lovcima-
turistima mogu pružiti usluge oadstrijela samo ako postoji višak biološke
reprodukcije divljači nad vlastitim potrebama domaćih lovaca. Prema tome
lovni turizam je funkcija relativnog obilja divljači kao rezultata naprednog
lovnog gospodarenja.


Smjernice razvitka lovstva 1986—1990. godine predviđale su razvitak fonda
divljači do punog kapaciteta lovišta, i to osobito za jelensku divljač, srnu,
zeca, fazana i trčke, te izgradnju reprocentara za pojedine vrste krupne i
sitne divljači kao i ograđenih uzgajališta i lovišta. Nužno je naglasiti da se
pri gotovo svim vrstama divljači radi uglavnom o povećanju brojnog stanja
na »praznim« lovnim područjima pa je stoga porast fonda relativno polagan.
Nažalost, nametnuti nam rat nije dopustio da se predviđene smjernice dosad
i ostvare. Da bi se ostvario predviđeni razvoj po završetku rata nužne su
investicije za osnivanje reprocentara, intenzivnih uzgajališta krupne i sitne
divljači, za uređivanje lovišta, nabavke žive divljači zbog poboljšanja uzgojnih
svojstava divljači, obučavanje i školovanje lovnostručnih kadrova, razvoj
lovne kinologije i razvoj znanstveno-istraživačkog rada. Predloženi novi Zakon
o lovstvu predviđa izmjene prava na lovišta. Tim odredbama šumarske
radne organizacije upravljale bi znatno većim lovnim površinama u odnosu
na sadašnjih 10%.


UVJETI RAZVOJA LOVNOG TURIZMA
NA PODRUČJU HRVATSKE


Izvještaj o realizaciji odstrela ohrabruje. Povećava se odstrijeljeni broj
grla krupne divljači na temelju povećanja biološke reprodukcije koja se temelji
na povećanju broja grla matičnih fondova krupne divljači. Te pozitivne
učinke u lovnom gospodarenju i napore u očuvanju prirode zasjenjuju nedostaci
subjektivne i objektivne naravi. Lovni turizam, uz članarinu, glavni je
izvor financiranja radova u lovnom gospodarenju. Da bi povećali materijalnu
osnovu lovnog turizma, praksa i znanost moraju utjecati na ublažavanje
manjkavosti:


1. Stanje fondova divljači i lovnoga gospodarenja u lovištima lovačkih
društava ne zadovoljava: na oko 80% lovnih površina ne postoji ni 20% potencijalnog
fonda divljači.
2. U njima se divljač kao društvena imovina koristi prima facie bez tržišne
naknade, te se stoga prelijeva u privatnu imovinu, smanjujući ponudu na
lovnoturističkom tržištu.
3. Odsutnost financijskih izvora pogodnog kreditiranja i davanja bespovratnih
novčanih sredstava za unapređivanje lovstva pa i lovnog turizma.
Namjenska sredstva članova Lovačkovg saveza Hrvatske i iz budžeta Republike
pokazala su se nedovoljnima.


ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 54     <-- 54 -->        PDF

4. Znanstvenoistraživački rad i školovanje kadrova za potrebe lovstva
rezultirao je sve većim deficitom lovnih stručnjaka, stagniranjem pa i nazadovanjem
ove znanosti. Određeni pozitivni pomaci u posljednjem desetogodištu
nisu još popravili stanje.
5. Arondiranje lovišta obavlja se često na osnovi lokalnih utjecaja i ne
zadovoljava stoga osnovne kriterije zaokruženosti prirodne cjeline na uzgoj
divljači, pa prema tome ne pokriva ni minimalne zahtjeve u svezi sa sezonskim
i dnevno-noćnim migratornim kretanjem divljači u lovištima. To uzrokuje
stalno zadiranje u matične fondove divljači i dovodi do devastacije lovni
površina (osobito na području Banije, Like, Korduna, Hrvatskog primorja
i Dalmacije) te potrebe za žurnom izradom sanacijskih programa.
6. Usprkos donošenju srednjoročnog plana razvoja lovstva za razdoblje
1986—1990. (10), lovstvo još nije postalo ravnopravni sudionik u donošenju
prostornih planova razvoja naše Republike, iako se suočava s potpunom izmjenom
namjena korištenja golemih površina zemljišta na kojima se stvaraju
nepovoljni uvjeti za uzgoj divljači. Tek su učinjeni prvi napori da se
lovstvo kao grana ugradi kao aktivni sudionik pri donošenju urbanističkih
planova.
7. Nedovoljna društvena i društveno-politička podrška lovstvu da postane
i privredna djelatnost — razvojem lovnog turizma, izvoza mesa i kože-
krzna divljači na ino-tržište, aktivnim sudionikom u privređivanju dinarskih
i deviznih sredstava te značajnim potencijalom zapošljavanja novih kadrova.
OSTVARENJE LOVNOG TURIZMA GODINE 1986 87.


Nakon prikaza općeg inozemnog lovnog turizma u Hrvatskoj poslije drugog
svjetskog rata, prikazat ćemo ostvarenje te djelatnosti konkretno u godini
1986. Ovdje obrađujemo upravo tu godinu iz ovih razloga:Tu smo godinu odabrali kao »sadašnjost«, odlučivši prema inicijativi
Lovačkog saveza Hrvatske da pristupimo istraživanju »Makro-ekonomike
lovstva Hrvatske«.

To je godina za koju možemo uzeti da predstavlja posljednju godinu
koliko-toliko normalnih prilika u bivšoj SFR Jugoslaviji.

To je prva godina za koju je bivši Savezni zavod za statistiku razradio
posebne podatke o vanjskoj trgovini po republikama.

To je prva godina planskog petogodišta 1986—1990. za koje je Lovački
savez Hrvatske sastavio Srednjoročni plan za uzgoj, zaštitu i
lov divljači u Hrvatskoj (10), pa prema tome i izuzetno se potrudio
za što potpunije sagledavanje stanja lovstva Hrvatske u toj startnoj
godini navedenog srednjoročnog plana.
Lovački savez Hrvatske svojim dopisom br. 623/87. od 23. travnja 1987.
pod oznakom BN/KS pozvao je sve organizacije koje se u Hrvatskoj bave
lovnoturističkom djelatnošću da mu pošalju odnosne podatke za lovnogospodarsku
godinu 1986/87.


Na taj dopis s dodatnim podacima odazvalo se 8 organizacija (vidi popis
tih organizacija na str. 433).
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Obrada i analiza podataka


U ovom poglavlju obradit ćemo dobijene podatke za Hrvatsku god.
1986/87. ovako:


A) Lovni turizam stranaca
a) Krupna divljač
b) Sitna divljač
c) Ostale lovne usluge
d) Procjena ostale potrošnje
e) Ukupno a) do d)


B) Lovni turizam domaćih lovaca
a) Krupna divljač
b) Sitna divljač
c) Ostale lovne usluge
d) Procjena ostale potrošnje
e) Ukupno a) do d)


C) Sveukupno A) + B)


A) LOVNI TURIZAM STRANACA U RH


a) Krupna divljač


Odstrijel krupne divljači ino-turista obuhvaća tablica 1.:


Usporedba prihoda od inozemnog i domaćeg lovnog


turizma po vrstama divljači


Krupnadivljač
f>itnn
divljač
Ostale
usluge
Procjena
potrošnje
437
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Krupna divljač lovaca ino-turista 1986/87. Tablica 1.


Red
br. Vrsta divljači Broj
grla
Ukupno
DEM Ukupno LIT
1 2 3 4 5
1. Jelen obični — jelen
— košuta
249
43
1 004 167
4 875
— tele 19 1 900
2. Jelen lopatar — jelen
— košuta
14 31 922
— tele
3. Divlja svinja — vepar
— krmača
352
169
468 406
29 250
— nazime 16 3 200
4.
5.
Medvjed mrki
Srna obična
— medvjed
— medvjedica
— sinjak
— srna
18
563
354
135 000
315 064
38 030 + 8 750 000
— lane 3 150
6. Muflon — ovan 27 67 745
7. Divokoza 2 3 200
8. Vuk — vuk
— vučica
9. Tetrijeb gluhan 1 2 600
Ukupn o 1830 2 105 509 8 750 000
SVEUKUPNO 1830 2118 099


Iz ove tablice vidljivo je da se radi o odstrijelu 1 830 grla krupne divljači,
u vrijednosti od 2 105 509 DEM i 8 750 000 LIT, tj. ukupno 2 118 099
DEM.


b)
Sitna divljač


Odstrijel sitne divljači ino-turista obuhvaća tablica 2.:
Sitna divljač lovaca ino-lurista 1986/87. Tablica 2.


^ ed
Broj Ukupno


´ Vrsta divljači
Ukupno LIT


grla DEM


1 2
3 4 5


1. Zec obični
2 462 167 195 000
2.
Fazan obični 37 836 842 411440
3. Liještarka gluha
4. Trčka skvržulja
1914 56 660 000
5. Kamenjarka grivna
6. Patka gluhara
25 804 467 145 000
7. Sitne patke
1068 15 194 000
8.
Liska 4811 44 725 000
9. Guska divlja
218 5 290 000
10.
Prepelica pućpura 2 836 14 180 000
11.
Golub divlji 1153 5 265 000
12.
Grlica divlja 5 296 26 480 000
13.
Ostalo (kunić, šljuke i si.) 56 850 000
Ukupno 83 454 — 1 645 495 440
SVEUKUPNO
2 499 397
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Prikaz rekapitulacije prihoda od iovROf
turizma po vrstama dlvfja&i
DEM
25Y


1,5-´"


to


c


o


0.5


Procjena
potroš nje


Iz podataka tablice broj 2. vidljivo je da se radi o odstrijelu 83 454 grla
sitne divljači, u vrijednosti od 1645 495 440 LIT tj. 2 499 397 DEM.


c) Ostale lovne usluge


Podatke o tim uslugama pokazuje tablica 3.:


Ostale lovne usluge lovaca ino-turista 1986,87. Tablica 3.


Red.
Broj Ukupno Ukupno


Vrsta usluge


br.
usluga DEM LIT


1. Trening pasa
2. Upotreba vlastitog psa
723 2 628
3. Lovnik
4 438 183120+ 25990000
4. Upotreba zaprežnih kola
377 60 660
5. Pogoniči
7152 177 945
6. Pas dnevno
1 870 22 283 + 2 100 000
7. Upotreba PKW do 100 km dnevno (vozač) 28 5 040
8. Upotreba mini-busa dnevno
9. Pun pansion
14 874 1048 628+ 71788 000
10.
Polu-pansion 3 116 179 720 + 6 337 000
11.
Noćenje s doručkom 3 444 124 160+ 2 940 000
Ukupno 35 982 1 804 184 109 155 000
SVEUKUPNO
35 982 1 961 241
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 58     <-- 58 -->        PDF

Iz ove tablice je vidljivo da je riječ o 35 982 usluga, u vrijednosti od:
1 804 184 DEM i 109 155 000 LIT, tj. ukupno 1 961 241 DEM.


d) Procjen a ostal e potrošnj e
Ona se vidi iz ovih podataka:
Red.
br. Vrsta potrošnje
Ukupno deviza
DEM LIT
1.
2.
3.
Ugostiteljske usluge
Ostale usluge (servisi
Kupovina razne robe
i si.)
127 250
32 000
165 000
+++
3 773 000
4 655.000

Sveg a 324 250 + 8 428 000
tj ukupn o 336 377 DEM.


e) U k u k n o A) a) do d)


a) Krupna divljač 2 118 099 DEM
b) Sitna divljač 2 499 397 DEM
c) Ostale lovne usluge 1 961 241 DEM
d) Procjena ostale potrošnje 336 377 DEM


Ukupno A) a) do d) 6 915 114 DEM


Ta su sredstva realizirana u lovnogospodarskoj godini 1986 87. s područja
Hrvatske s posjetom 9 208 lovaca ino-turista i 5 328 njihovih pratitelja.


Postotni udio prihoda


Istražujući udjele prihoda pri realizaciji inozemnog lovnog turizma, dubili
smo slijedeću strukturu postotnih udjela u ukupnim prihodima:


— Odstrijelna taksa 50%
— Meso od odstrijeljene divljači 35°/«
— Pansion 10%
— Organizacija lova 4%
— Prodaja žive divljači 1%
Ukupno 100%


Gornja struktura upućuje nas na što moramo obratiti pozornost pri
organiziranju lovnog turizma.


B) LOVNI TURIZAM DOMAĆIH LOVACA U RH


a) Krupna divljač


Odstrijel krupne divljači domaćih lovaca obuhvaća tablica 4.:
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Krupna divljač domaćih lovaca turista 1986/87.


Tablica 4.


Red Ukupno DIN


Vrsta divljači Broj grla


br. (1986. g.)
1 2 3 4


1. Jelen obični — jelen 30 6 951600
— košuta
— tele
2. Jelen lopatar — jelen
— košuta
— tele
3. Divlja svinja — vepar 12 426 000
— krmača
— nazime
4. Medvjed mrki — medvjed 15 346 500
— medvjedica
5. Srna obična — srnjak 16 346 200
— srna
2 10 560


— lane
6. Muflon — ovan
7. Vuk — vuk
— vučica
8. Tetrijeb gluhan 1 8 580
SVEUKUPNO 76 8 089 440


Iz ove je tablice vidljivo da se radi o odstrijelu 76 grla krupne divljači,
u vrijednosti od 8 089 440 DIN.


b) Sitna divljač


Odstrijel sitne divljači domaćih lovaca obuhvaća tablica 5.:


Sitna divljač domaćih lovaca turista 1986/87.


Tablica 5.


dUkupno DIN


^er - Vrsta divljači Broj grla


(1986. g.)


1 2 3 4


1. Zec obični 15 418 500
2. Fazan obični 2 720 8 653 000
3. Lještarka gluha
4. Trčka skvržulja
5. Kamenjarka grivna
6. Patka gluhara 30 150 000
7. Sitne patke 1000 6 300 000
8. Liska
9. Guska divlja 2 10 000
10. Prepelica pućpura
11. Golub divlji
12. Grlica divlja
13. Ostalo (kunić, šljuke i si.)
SVEUKUPNO 3 767 15 531500


441
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Prikaz rekapitulacije prihoda od tovnog
turizma po vrstama divljači


r 1


Krupna Sitna Ostale


Procjena
divljač divljač usluga potrašnje


Iz tablice broj 5. vidljivo je da se radi o odstrijelu 3 767 grla sitne divljači,
u vrijednosti od 15 531 500 din.


c) Ostale lovne usluge


Podatke o tim uslugama pokazuje tablica 6.:


Ostale lovne usluge lovaca ino-lurista 1986187. T hl´--6


Red. Broj Ukupno DIN


Vrsta usluge


br. usluga (1986. g.)


1. Trening pasa
2. Upotreba vlastitog psa
3. Lovnik
4. Upotreba zaprežnih kola
5. Pogoniči 120
6. Pas dnevno 45
7. Upotreba PKW do 100 km dnevno (vozač)
8. Upotreba mini-busa dnevno
9. Pun pansion 1 328 570
10. Polu-pansion
11. Noćenje s doručkom 40 729 000
Sveukupno 205 2 120 570


442
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Podaci iz ove tablice pokazuju da je riječ o 205 lovnih usluga, u vrijednosti
od 2 120 570 din.


d) Procjena ostale potrošnje


Ona se vidi iz ovih podataka:


Red.
br. Vrsta potrošnje Ukupno din


1. Ugostiteljske usluge 6 645 897
e) Ukupno B) a) do d)


DIN (1986. g.) DEM
a) Krupna divljač 8 089 440 34 505
b) Sitna divljač 15 531 500 66 249
c) Ostale lovne usluge 2 120 570 9 046
d) Procjena ostale potrošnje 6 645 897 28 348


Ukupno B) a) do d) 32 387 407 138 148


Ta su sredstva realizirana u lovnogospodarskoj godini 1986 87. s područja
Hrvatske u svezi s posjetom 202 domaća lovca-turista i 38 njihovih
pratilaca.


C. SVEUKUPNO A) + B) uDEM i DIN
Ukupno A) 6 915 114 DEM 1 565 106 557 DIN
Ukupno B) 138 148 DEM 32 287 407 DIN
Sveukupn o A) + B) 7 053 262 DEM 1 597 393 964 DIN


114 681706 HRD


Primjedba: Iznos od 6 915 114 DEM ekvivalent je 1565 106 557 dinara iz
1986. godine (tečaj 30. 12. 1986. 1 DEM = 234,44 dinara).


Ako ukupan devizni prihod A) inozemnog lovnog turizma i B) tuzemnog
lovnog turizma u iznosu od 7 053 262 DEM izrazimo u hrvatskim dinarima


30. 07. 1992. godine, dobijemo iznos od 1149 681706 HRD (tečaj 1 DEM =
163 HRD).
To su direktni prihodi inozemnog i domaćeg lovnog turizma iz 1986 87.
godine. Procjena ostalih pratećih prihoda koje uzrokuje i izaziva lovni turizam
nije iskazana u ovim kalkulacijama. Gornji financijski pokazatelji temeljeni
su na statističkim izvješćima, odnosno, anketama. Usuđujemo se zaključiti
da su prihodi bili i veći, najmanje za realizaciju putem ovdje neprikazanih
agencija i za iznos prihoda ostvarenih izvan potpune evidencije.


Postotni udjeli ukupnih prihoda


Na temelju financijskih pokazatelja prihoda i rashoda Hrvatskog lovačkog
saveza, ustanovili smo slijedeću strukturu učešća u ukupnim prihodima
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 62     <-- 62 -->        PDF

inozemnog i domaćeg lovnog turizma kao i drugih prihoda koji se ostvaruju
u lovnom gospodarenju:


— članarina članova lovačkih organizacija 10%
— lovni turizam — odstrelne takse i lovni dani 39%
— prodaja mesa žive divljači 26%
— prodaja žive divljači 3%
— ostale lovne usluge 3%
— ostali prihodi (radne akcije i donacije) 19%
Ukupno 100%


Od ukupnih prihoda ostvarenih na razini Hrvatske godine 1986. na prihode
od direktnog lovnog gospodarenja otpada 68°/o svih prihoda.
Lovački savez Hrvatske 1987. godine procijenio je da tercijarne djelatnosti
u svezi sa svim navedenim, ostvaruju godišnje još 40% prihoda (9).


ZAKLJUČNA RAZMATRANJA


Sadašnje stanje u lovnom turizmu i očekivanja


Za plansko razdoblje 1991—95. nije donesen srednjoročni plan na razini
Hrvatskog lovačkog saveza zbog agresije na Hrvatsku. Globalni planski zadaci
iz lovnog gospodarenja predloženi su putem nadležnosti Ministarstva
poljoprivrede i šumarstva.


Nametnuti rat Hrvatskoj uzrokovao je stradanja znatnog broja divljači,
a time je i ponuda za inozemni lovni turizam manja. Na gotovo 1 3 okupirane
lovne površine danas ne postoji lovno gospodarenje. U ovoj godini predstoji
sređivanje i analiza naturalnih i financijskih pokazatelja o gubicima u
lovstvu pa i u lovnom turizmu. U neovisnoj državi Hrvatskoj u tijeku su
promjene u društveno-ekonomskim odnosima. Stoga će se i politika lovnog
gospodarenja morati temeljiti na novim odnosima. Za lovno gospodarenje
posebno je značajan ustavni položaj divljači, koja uživa posebnu zaštitu kao
dio prirode. Divljač je državno vlasništvo. Politika pretvorbe vlasništva ili
upravljanja državnom imovinom obuhvatit će i lovnoproizvodne djelatnosti
pa tako i lovačke organizacije.


Ipak je i u ovim teškim vremenima zapaženo vraćanje lovaca-turista u
hrvatska lovišta. S njima se polako vraća i nada u kontinuitet ostvarivanja
inozemne lovnoturističke klijentele.


Javljaju se imućni poslovni ljudi, domaći i inozemni, s nakanom da
ulažu u razvoj lovstva. Taj trend je pozitivan pod uvjetom da su ugovorni
odnosi čvrsto utemeljeni na zakonskim odredbama i pravilnicima o lovnom
gospodarenju. Ako novac bude presudni čimbenik u gospodarenju s divljači
u prirodi, tada postoji ozbiljna opasnost za krupne pogreške. Takve mogućnosti
narušavanja ravnoteže u ekosustavu sprečavat će lovna inspekcija uz
pomoć struke i znanosti.


Za lovstvo su zanimljive ponude angažiranja kapitala bez značajnijeg financijskog
interesa. U tom slučaju struka i dalje može neometano usmjeravati
sve elemente strukture populacija divljači.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 63     <-- 63 -->        PDF

U narednom razdoblju treba očekivati dosta problema radi davanja pravih
odgovora na pitanja prava na lovište, prava na lov, prava na divljač kao
državnu imovinu i prava na trofeje divljači. Dio toga riješit će i Zakon na
ispravno snalaženje u novim odnosima pri stjecanju određenih prava za ostvarivanje
lovne rekreacije. Pri tome treba imati na umu sve pozitivne učinke
i napore koje su hrvatski lovci iskazivali dobrovoljno se angažirajući u lovnom
gospodarenju.


LITERATURA


1.
Andrašić , D. (1954): Ekonomska analiza gospodarenja državnih lovišta u
NR Hrvatskoj i njihova osnovna problematika. Lovačka revija 1:64—73. Zagreb.
2.
Alapić , M. (1992): Agresor ubija i ptice, Šumarski list 3-4:112, Zagreb.
3.
Beni g er, J. (1959): Lov kao privredna grana u Sloveniji, Lovačka revija
4:6—8, Zagreb.
4.
Bogdanov , B. B. (1965): Voprosi ohotničego hozjajstva SSSR — Osnovi vodenija
ohotničego hozjajstva v SSSR, str. 3—13, Moskva.
5.
Brna, J., E. Pasa & B. Urošević (1989): Poremećaji dobne i trofejne
strukture srednjodobnih i starih jelena u lovištu LŠG »Jelen«, pod pritiskom
visoke lovnoturističke potražnje i realizacije, Šumarski list 1-2:27—38, Zagreb.
6.
Bubenik , A. B. (1970): Welche Faktoren werden als Ursache von Schaelschaden
angestehen, »Der Anblick«, Heft 5—6, Graz.
7.
Car, Z. (1955): Razvoj rogova divljači, Lovački priručnik, Lovačka knjiga, Zagreb.
8.
Kraljić , B. (1963): Lovni turizam, materijali za III. stupanj studija na Fakultetu
ekonomskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Str. 1—102, skripta, Zagreb.
9.
Lovački savez Hrvatske (1987): Lovni turizam i lovnoturistička ponuda
i potražnja, br. 1207:9—23, Zagreb.
10.
Lovački savez Hrvatske (1987): Srednjoročni plan, str. 1—40, Zagreb.
11.
Raguž , D. (1978): Financijska odstrelna zrelost jelenske divljači. Disertacija,
Zagreb.
12.
Raguž , D. (1992): Procjena lovačke opreme te kalkulacija odnosnih godišnjih
troškova za lovstvo u Hrvatskoj, Šumarski list 1-2:87—96, Zagreb.
Die Forschungen der Jagđtourismus in Republik Kroatien


Zusammenfassung


Nach dem Zweiten Weltkrieg war es mehrere Jahre ausländischen Jagern
nicht erlaubt (verboten) in damaligen Jugoslawien zu kommen.


Vom Jahre I960—1970 erlebte der Jagdtourismus in Kroatien einen grossen
Aufschwung. Zu dieser Zeit hatte Republik Kroatien das beste Angebot im Wild,
wie im Umfang, so auch der Qualität. Nach diesem Aufschwung blieb auf einmal
der ausländische Tourismus aus, denn es wurde ohne Kontrolle (Aufsicht)
gejagt, um möglicht mehr Devisen zu erwerben. Einige Jahre vor der Agression
an Kroatien erlebte der ausländische Jagdtourismus wieder einen bedeutenden Aufschwung.
Im Jahre 1986 wurde auf dem Grund finanzielen Forschungen festgestellt,
dass man von ausländischen Jagdtourismus 6 915 114 DEM bekamm, während
der einhemische Jagdtourismus 1 149 681 706 HRD gab. Mit der Agression an
Kroatien blieb der Jagdtourismus aus. Das Wild wurde dezimiert, 1/3 des Jagdfebietes
wurde von den Feinden okupiert. Im Jahre 1992 besuchen uns ausländische


ager — Touristen. Kroatische Jagdgebiete die nicht okupiert sind, bieten den
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 64     <-- 64 -->        PDF

Jagdtouristen allerlei Wild, das in unserem Land lebt. Dabei gibt es weniger
Wihol als es saust möglich ware, wenn Jagdgebiete wie das (Staats) gut »Bilje«,
dann Sriem und Slavonien nicht okupiert waren.


Wir haffen, es werden bald diese Gebiete wieder zu Kroatien und ihren Eigentumer
gehören.


SURADNICI ŠUMARSKOG LISTA!


Iz UPUTA koje se objavljuju na zadnjoj stranici Šumarskog lista, upozoravamo
na onu, da rukopis treba biti napisan s PROREDOM tj. da na stranici bude
najviše 30 redaka. Takav razmak potreban je ne samo zbog lakšeg čitanja urednika,
lektora i slagara, nego i zbog slobodnog prostora za eventualne umetke pojedinih
riječi lektora.


Također je potrebno da slova ne budu blijeda tj. treba koristiti neispisanu
vrpcu,


U protivnom Uredništvo zadržava pravo rukopis vratiti na prijepis.