DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Lovni turizam temelji se na velikim potencijalnim mogućnostima naše
Republike za savršenije lovno gospodarenje. Ono se prostire na oko 5 400 000
ha. Puni kapacitet lovišta ostvaruje se jedva na oko 10% lovnih površina.
Ostatak od 90°/» lovnih površina koristi se zasad samo sa 10—15% mogućeg
lovnogospodarskog kapaciteta. Lovištima gospodare lovačka društva, a radne
organizacije šumarstva i druge jedva na oko 10% lovnih površina, koje često
predstavljaju rasadišta divljači tj. bogata lovišta za inozemni lovni turizam
u našoj Republici. Realno je za očekivati da se iz lovišta inozemnim lovcima-
turistima mogu pružiti usluge oadstrijela samo ako postoji višak biološke
reprodukcije divljači nad vlastitim potrebama domaćih lovaca. Prema tome
lovni turizam je funkcija relativnog obilja divljači kao rezultata naprednog
lovnog gospodarenja.


Smjernice razvitka lovstva 1986—1990. godine predviđale su razvitak fonda
divljači do punog kapaciteta lovišta, i to osobito za jelensku divljač, srnu,
zeca, fazana i trčke, te izgradnju reprocentara za pojedine vrste krupne i
sitne divljači kao i ograđenih uzgajališta i lovišta. Nužno je naglasiti da se
pri gotovo svim vrstama divljači radi uglavnom o povećanju brojnog stanja
na »praznim« lovnim područjima pa je stoga porast fonda relativno polagan.
Nažalost, nametnuti nam rat nije dopustio da se predviđene smjernice dosad
i ostvare. Da bi se ostvario predviđeni razvoj po završetku rata nužne su
investicije za osnivanje reprocentara, intenzivnih uzgajališta krupne i sitne
divljači, za uređivanje lovišta, nabavke žive divljači zbog poboljšanja uzgojnih
svojstava divljači, obučavanje i školovanje lovnostručnih kadrova, razvoj
lovne kinologije i razvoj znanstveno-istraživačkog rada. Predloženi novi Zakon
o lovstvu predviđa izmjene prava na lovišta. Tim odredbama šumarske
radne organizacije upravljale bi znatno većim lovnim površinama u odnosu
na sadašnjih 10%.


UVJETI RAZVOJA LOVNOG TURIZMA
NA PODRUČJU HRVATSKE


Izvještaj o realizaciji odstrela ohrabruje. Povećava se odstrijeljeni broj
grla krupne divljači na temelju povećanja biološke reprodukcije koja se temelji
na povećanju broja grla matičnih fondova krupne divljači. Te pozitivne
učinke u lovnom gospodarenju i napore u očuvanju prirode zasjenjuju nedostaci
subjektivne i objektivne naravi. Lovni turizam, uz članarinu, glavni je
izvor financiranja radova u lovnom gospodarenju. Da bi povećali materijalnu
osnovu lovnog turizma, praksa i znanost moraju utjecati na ublažavanje
manjkavosti:


1. Stanje fondova divljači i lovnoga gospodarenja u lovištima lovačkih
društava ne zadovoljava: na oko 80% lovnih površina ne postoji ni 20% potencijalnog
fonda divljači.
2. U njima se divljač kao društvena imovina koristi prima facie bez tržišne
naknade, te se stoga prelijeva u privatnu imovinu, smanjujući ponudu na
lovnoturističkom tržištu.
3. Odsutnost financijskih izvora pogodnog kreditiranja i davanja bespovratnih
novčanih sredstava za unapređivanje lovstva pa i lovnog turizma.
Namjenska sredstva članova Lovačkovg saveza Hrvatske i iz budžeta Republike
pokazala su se nedovoljnima.