DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 54     <-- 54 -->        PDF

4. Znanstvenoistraživački rad i školovanje kadrova za potrebe lovstva
rezultirao je sve većim deficitom lovnih stručnjaka, stagniranjem pa i nazadovanjem
ove znanosti. Određeni pozitivni pomaci u posljednjem desetogodištu
nisu još popravili stanje.
5. Arondiranje lovišta obavlja se često na osnovi lokalnih utjecaja i ne
zadovoljava stoga osnovne kriterije zaokruženosti prirodne cjeline na uzgoj
divljači, pa prema tome ne pokriva ni minimalne zahtjeve u svezi sa sezonskim
i dnevno-noćnim migratornim kretanjem divljači u lovištima. To uzrokuje
stalno zadiranje u matične fondove divljači i dovodi do devastacije lovni
površina (osobito na području Banije, Like, Korduna, Hrvatskog primorja
i Dalmacije) te potrebe za žurnom izradom sanacijskih programa.
6. Usprkos donošenju srednjoročnog plana razvoja lovstva za razdoblje
1986—1990. (10), lovstvo još nije postalo ravnopravni sudionik u donošenju
prostornih planova razvoja naše Republike, iako se suočava s potpunom izmjenom
namjena korištenja golemih površina zemljišta na kojima se stvaraju
nepovoljni uvjeti za uzgoj divljači. Tek su učinjeni prvi napori da se
lovstvo kao grana ugradi kao aktivni sudionik pri donošenju urbanističkih
planova.
7. Nedovoljna društvena i društveno-politička podrška lovstvu da postane
i privredna djelatnost — razvojem lovnog turizma, izvoza mesa i kože-
krzna divljači na ino-tržište, aktivnim sudionikom u privređivanju dinarskih
i deviznih sredstava te značajnim potencijalom zapošljavanja novih kadrova.
OSTVARENJE LOVNOG TURIZMA GODINE 1986 87.


Nakon prikaza općeg inozemnog lovnog turizma u Hrvatskoj poslije drugog
svjetskog rata, prikazat ćemo ostvarenje te djelatnosti konkretno u godini
1986. Ovdje obrađujemo upravo tu godinu iz ovih razloga:Tu smo godinu odabrali kao »sadašnjost«, odlučivši prema inicijativi
Lovačkog saveza Hrvatske da pristupimo istraživanju »Makro-ekonomike
lovstva Hrvatske«.

To je godina za koju možemo uzeti da predstavlja posljednju godinu
koliko-toliko normalnih prilika u bivšoj SFR Jugoslaviji.

To je prva godina za koju je bivši Savezni zavod za statistiku razradio
posebne podatke o vanjskoj trgovini po republikama.

To je prva godina planskog petogodišta 1986—1990. za koje je Lovački
savez Hrvatske sastavio Srednjoročni plan za uzgoj, zaštitu i
lov divljači u Hrvatskoj (10), pa prema tome i izuzetno se potrudio
za što potpunije sagledavanje stanja lovstva Hrvatske u toj startnoj
godini navedenog srednjoročnog plana.
Lovački savez Hrvatske svojim dopisom br. 623/87. od 23. travnja 1987.
pod oznakom BN/KS pozvao je sve organizacije koje se u Hrvatskoj bave
lovnoturističkom djelatnošću da mu pošalju odnosne podatke za lovnogospodarsku
godinu 1986/87.


Na taj dopis s dodatnim podacima odazvalo se 8 organizacija (vidi popis
tih organizacija na str. 433).