DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 7     <-- 7 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630*264. + 575.4.001/2 (Salix sp.) Sum. list CXVI (1992) 389


POJAVA MONOECIJE I HERMAFRODITIZMA U HIBRIDA


Salix matsudana Koidz. x Salix alba L.


Ante KRSTINIĆ i Ivo TRINAJSTIĆ*


SAŽETAK: Iz križanja kineske vrbe (Salix matsudana Koidz.)
i autohtone bijele vrbe (Salix alba L.) proizvedeni su hibridi od
kojih su pojedine jedinke monoecične, sa hermafroditnim cvjetovima.
Hibridi se odlikuju vrlo izraženom bujnošću rasta u uvjetima
rasadnika. Samooplodnjom uzgojenih monoecičnih biljaka
mogu se proizvesti samooplodne linije. Iz križanja samooplodnihlinija, koje su genetski divergentne, moguće je uzgojiti potomstvomaksimalne heterozigotnosti odnosno vrlo izražene bujnosti rasta.
Proizvedeni hibridi također omogućavaju oplemenjivanje povratnim
križanjem i transgresijom. Plus varijante iz pojedinih kombinacija
križanja moguće je kloniranjem fiksirati i multiplicirati.


Ključne riječ i: Salix matsudana, Salix alba, monoecia,
hermafroditizam, samooplodnja.


UVOD


S obzirom na raspored i spol cvjetova osnovna je značajka predstavnika
porodice Salicaceae, da su one jednospolne i dvospolne (diecične) biljke. Izuzetak
od toga pravila je vrsta Populus lasiocarpa Oliv, koja je jednospolna i
jednodomna (monoecična).


Međutim, u uzgoju, naročito prilikom hibiridizacije jedinki iz genetički
udaljenih populacija iste vrste ili samostalnih vrsta, javljaju se povremeno
različiti oblici monoecije i dvospolnosti. Tako je unutar roda Populus monoecija
zabilježena kod pojedinih vrsta iz sekcije Aigeiros i Leuce (J o v a n o-
v i ć i T u c o v i ć 1962, Jovanović i Tučo vic 1964, May 1961, N i ć o t a
1961, Seit z 1952, 1953, 1954, Žuf a 1963). Unutar roda Salix monoecija je
ustanovljena kod hibrida S. matsudana Koidz. »tortuosa« X S. alba L.
(K r s t i n i ć 1971) kao i kod unutarvrsnih i međuvrsnih hibrida pojedinih
sjevernoameričkih vrsta vrba (Mosseler i Zsuffa 1989).


Pojava jednodomnih biljaka s jednospolnim i dvospolnim cvjetovima kod
mnogih vrsta roda Salix uočena je već davno i u slobodnoj prirodi i ta je pojava
označena (usp. Seeme n 1908—1910) kao »monstruozitet« (MONSTRUOSITAS,
lat. = nakazan). Ona se očituje kao »m. monoeca« ili kao »m. androgyna
«, odnosno »m. hermafrodita«, dok je pojava poligamnih biljaka (»m.


* Prof. dr. Ante Kristinić i prof. dr. Ivo Trinajstić, Šumarski fakultet, Zagreb


ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 8     <-- 8 -->        PDF

polygama«) rjeđa. Kao zanimljivost možemo navesti da je već Linne opisao
posebnu vrstu »S. hermafrođitica«, za koju je kasnije ustanovljeno da pripada
vrsti S. pentandra (m. hermafrođitica). Slična je pojava zapažena i kod
vrsta S. aurita (m. bicapsularis, pseudohermafrodita, monoeca, androgyna) i


S. purpurea (m. monodelpha, androgyna). U novije vrijeme monoecija je ustanovljena
i kod vrste S. caprea (S a m u s e n 1961, U v a 1 i ć i Tomić
1969), kao i kod nekih drugih diecičnih vrsta. Tako je M c N e i 1 a g e (1991)
proučavao različite oblike monoecije i biseksualnosti kod primarno diecične
vrste Actinidia deliciosa (kivi).
Spontana ili inducirana monoecičnost kod primarno diecičnih vrsta ima
veliko značenje u oplemenjivanju samooplodnjom, metodom koja daje efikasne
rezultate uglavnom samo kod monoecičnih vrsta poljoprivrednih biljaka.


Oplemenjivanje stablastih vrba vrši se s ciljem da se proizvedu unutarvrsni
i međuvrsni hibridi odnosno klonovi, koji će biti podesni za osnivanje
klasičnih kultura, za proizvodnju biomase u kratkim ophodnjama te za potrebe
urbanog šumarstva odnosno hortikulture. U tu svrhu ima ključnu ulogu
metoda oplemenjivanja hibridizacijom, kombinirana sa selekcijom plus varijanata
i njihovim kloniranjem. Izbor optimalne metode oplemenjivanja hibridizacijom
zavisi od tipa spolnosti.


Premda je šumsko drveće pretežno monoecično, metoda oplemenjivanja
samooplodnjom pokazala se neefikasnom zbog toga, što su mnoge vrste šumskog
drveća autosterilne, broj proizvedenih biljaka iz samooplodnje je mali,
one su slabe vitalnosti, a njihov prijelaz u generativnu fazu razvoja je značajno
sporiji u komparaciji s biljkama iste vrste proizvedenih stranooplodnjom.
Budući se samo manji broj vrsta šumskog drveća rnože rutinski autovegetativno
razmnožavati, to i zbog navedene činjenice postoje poteškoće u
multiplikaciji hibrida eventualno proizvedenih iz križanja samooplodnih linija.
Taj problem je kod stablastih vrba rješiv uz pretpostavku, da se pređhodno
proizvede više potomstava iz samooplodnje s time da ona moraju biti
genetički divergentna.


MATERIJAL I METODE RADA


Posredstvom Kineske akademije šumarskih znanosti, razmjenom klonskog
materijala dobili smo 1980. godine 2 klona: S. matsuđana Koidz. i S.
babylonlca L. (ljubaznošću Dr. Zh u Zhaghua) . Iz subspontane hibridizacije
S. matsuđana Koidz. X S. alba L. proizveli smo hibride, koji su kod starosti
od 3 godine klonski razmnoženi. U proljeće 1992. godine u jednog klona,
kod starosti sadnica 1/1, utvrđena je pojava monoecije. Monoecija se manifestirala
kroz različito učešće muških i ženskih cvjetova na različitim rametama
tog klona, unutar istog stabla, te različito učešće muških i ženskih cvjetova
na različitim resama uz pojavu hermafroditizma u pojedinim cvjetovima.


Iz kontrolirane hibridizacije kineske tortuozne vrbe (Salix matsuđana
tortuosa Rehd.) i naše autoktone bijele vrbe (Salix alba L.), proizvedeni su
1971. godine hibridi, od kojih su pojedine jedinke pokazivale odstupanja od
normalne seksualnosti u smislu pojave monoecičnosti i hermafroditizma
(Krstini ć 1971), a što je prikazano na slici 1. Samooplodnjom monoecič
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 9     <-- 9 -->        PDF

nih biljaka proizvedeno je 20 biljaka, koje su pokazivale visok stupanj depresije
u rastu i vrlo slabu vitalnost, što je rezultiralo mortalitetom od 19 biljaka.
Jedina preživjela biljka pokazivala je također slabu vitalnost te depresiju u
rastu, a evala je kasnije u odnosu na biljke koje su proizvedene stranooplodnjom.
Bila je normalne seksualnosti, muškog spola.


Slika 1. Monoecični cvatovi u hibridne vrbe (Salix matsudana x Salix alba) sa
različitim učešćem muških cvjetova na resi sa pretežno ženskim cvjetovima


(Foto: 2. Borzan)


Iz kontrolirane hibridizacije S. alba L. X S. fragilis L. također smo proizveli
hibride od kojih su pojedine biljke bile monoecične. Samooplodnjom
monoecičnih biljaka iz ove kombinacije križanja također smo uzgojili biljke,
koje su također pokazivale depresiju u rastu i slabu vitalnost. Jedina preživjela
biljka ni nakon 12 godina starosti nije evala, već je uginula. Zbog navedenog
nismo bili u mogućnosti provesti hibridizaciju genetički divergentnih
samooplodnih linija.


REZULTATI


Pojava monoecičnosti i hermafroditizma analizirana je unutar nekoliko
dobro razvijenih resa i mogli smo ustanoviti slijedeće kombinacije spolnosti
unutar jedne rese (si. 2):


1.
Normalno razvijen muški cvijet s 2 prašnika (a)
2.
Muški cvijet sa zakržljalim prašnicima (b)
3.
Muški cvijet s više manje razvijenim prašnicima, od kojih jedan nosi
na sebi tvorevinu nalik na stigmu (c)
4.
Dvospolni cvijet (»m. hermafroditica«) s jednim prašnikom i jednom
stigmom (d)
5.
Djelomično zakržljali dvospolni cvijet, s prašnikom koji na sebi nosi
tvorevinu poput stigme (e)
6.
Ženski cvijet s dva tučka ((´)
7.
Normalno razvijeni ženski cvijet (g).


ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 10     <-- 10 -->        PDF

Slika 2. Različiti oblici seksualnosti u cvjetova hibrida S. matsudana X S. alba
(detaljni opis u tekstu)


DISKUSIJA


Pojava monoecičnosti i hermafroditizma kod diecičnih vrsta moguće je
objasniti teorijom Goldschmid t a, prema kojoj u genotipu svakog organizma
postoji tendencija za oba spola, a koji će se od njih ispoljiti zavisi
od konkretnog genskog kompleksa (Vidaković i Krstinić 1985), ali
i od fiziološkog stanja biljke odnosno utjecaja okoliša (Stanle y 1972).
Mossele r i Zsuff a (1989) su također utvrdili jaki utjecaj okoline u
ekspresiji spolnosti kod unutarvrsnih i međuvrsnih hibrida nekih sjevernoameričkih
vrsta vrba. Monoecične biljke u kasnijoj dobi postaju muške, pa
spomenuti autori predmijevaju da je ženski spol kod vrba manje stabilan
od muškog spola. Utjecaj okoline se očituje i kroz pojavu različitog učešća
hermafroditnih cvatova i cvjetova na istom klonu u različitim godinama. Prema
Goldschmidt u svakom haploidnom broju autosoma, kada se radi o
muškoj heterogametnosti, lokaliziran je po jedan kompleks M gena (tendencija
za muški spol) te u svakom X kromosomu po jedan kompleks F gena
(tendencija za ženski spol). Prema tome, po ovoj teoriji spolnost ne ovisi
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 11     <-- 11 -->        PDF

samo od spolnih kromosoma već i od autosoma. Kako vrbe pripadaju XY
tipu nasljeđivanja spola, te kako S. matsudana i S. alba imaju isti broj kromosoma
(2n = 76) to i njihov međuvrsni hibrid ima također, isti broj kromosoma.
Očito je, da u ovom slučaju ekspresiju spolnosti ne uvjetuju samo
spolni kromosomi (X ili Y), već i autosomi. Prema ovoj teoriji genetička
konstitucija roditeljskih vrsta i hibrida bila bi:


S. matsudana 9 2AXXFFMM X S. alba $ 2AXYFMM
Hibrid ? 2AXXFFMM ili i 2AXYFMM
Prema tome, premda međuvrsni hibrid može imati genetičku konstituciju
za spolnost, koja je identična ili majci ili ocu, on ispoljava biseksualnost. U
slučaju ženskog spola, tendencija FF kompleksa je jača od tendencije MM
kompleksa, dok u slučaju muškog spola tendencija MM kompleksa je jača
od jednog F kompleksa. Kompleks FF i MM gena očituje se kroz enzimatsko
djelovanje, koje je strogo izbalansirano u okviru lokalnih populacija. Kod
različitih rasa jedne te iste vrste, posebno kod različitih vrsta, ti kompleksi
mogu biti različiti po jačini djelovanja, čime se tumači pojava interseksualnosti
odnosno monoecije kod hibrida, koji nastaju križanjem geografski
udaljenih podvrsta odnosno putem međuvrsne hibridizacije (V i d a k o v i ć i
Krstinić 1985).


Proizvedeni hibridi S. matsudana X S. alba imaju višestruku važnost
i to:


a) za proizvodnju biomase, budući da u uvjetima rasadnika pokazuju
vrlo izraženu bujnost rasta. U tu svrhu potrebno je proizvesti nove familije
meduvrsnih hibrida Ft generacije od roditelja sa najboljom specifičnom kombinacijskom
sposobnošću;


b) za direktan uzgoj u klasičnim kulturama ili za oplemenjivanje povratnim
križanjem sa autoktonom bijelom vrbom u cilju proizvodnje hibrida koji
će imati bolju adaptaciju i produkciju u odnosu na F, hibride;


c) za proizvodnju Fj generacije u cilju proizvodnje superiornih jedinki
na bazi transgresije;


d) za proizvodnju većeg broja genetički divergentnih samooplodnih linija,
čijim križanjem je moguće kod hibrida polučiti maksimalnu heterozigotnost,
a time i vrlo visoku vegetativnu produkciju.


Plus varijante iz svih kombinacija križanja moguće je s lakoćom fiksirati
i masovno autovegetativno reproducirati.


Na kraju je zanimljivo istaknuti da dva klona, također međuvrsna hibrida
S. matsudana Koidz. X S. alba L. dobivena razmjenom sa Novim Zelandom
(Ijubaznošću Dr. A. G. Wilkinsona), uzgojena pod istim uvjetima u rasadniku
Katedre, nisu pokazivala pojavu monoecije. Bijela vrba u slučaju
međuvrsnog hibrida iz Novog Zelanda bila je talijanske provenijencije, dok
je u našem slučaju bijela vrba bila iz Hrvatske, maksimirske provenijencije,
kao i u slučajevima pojave monoecije u hibrida S. matsudana torluosa x S.
alba i S. alba x S. fragilis.


ZAKLJUČCI


1. Međuvrsnom hibridizacijom različitih formi i klonova kineske vrbe,
(Salix matsudana Koidz.) sa autohtonom bijelom vrbom (Salix alba L.) mo


ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 12     <-- 12 -->        PDF

guće je proizvesti hibride Fj generacije, koji se odlikuju vrlo izraženom bujnošću
rasta, a u pojedinim slučajevima i pojavom monoecije.


2. Povratnim križanjem uzgojenih hibrida sa autohtonom bijelom vrbom
te proizvodnjom F. generacije, moguće je na bazi rekombinacija uzgojiti plus
varijante — klonove, koji će se odlikovati boljom prilagodbom na naše stojbinske
uvjete te bujnijim rastom u odnosu na hibride F, generacije.
3. Pojava monoecije, u različitih hibrida prve generacije heterozigotnih
roditelja, omogućuje proizvodnju biljaka putem samooplodnje, a što osigurava
proizvodnju hibrida križanjem samooplodnih linija, koje su genetički
divergentne. Na ovaj način je moguće u hibrida polučiti maksimalnu heterozigotnost
odnosno vrlo izraženu bujnost rasta, a što je dokazano kod oplemenjivanja
pojedinih vrsta poljoprivrednog bilja npr. kukuruza.
4. Pojava monoecije i hermafroditizma u hibrida S. matsudana Koidz.
x S. alba L. još je jedan afirmativni dokaz hipotezi, da ekspresija spolnosti
kod različitih organizama nije uvjetovana samo spolnim kromosomima već
i autosomima te okolišem.
5. Pojava monoecije i hermafroditizma kod stablastih vrba predstavlja
atavističku pojavu, budući su preci sadašnjih vrsta vrba bili monoecični.
Monoecism and Hermaphroditism in Hybrids


Salix matsudana Koidz. x Salix alba L.


Summary


By inter-species hybridization of different forms and clones of the Chinese
willow (Salix matsudana Koidz.) with the autochthonous white willow (S. alba L.),
it is possible to produce the F, generation hybrids which are characterized by
abundant growth. Individual hybrids are monoecious with hermaphroditic flowers.
It is founded different types of sexuality in the composition of flowers by the
hybrid of S. matsudana x S. alba (Fig, 2): normally developed male flower (a),
male flower with dwarfed stamens (b), male flower with ± developed stamens;
one stamen with the stigma like appendage (c), hermaphroditic flower with one
stamen and one pistil (ovarium) (d), partly dwarfed hermaphroditic flower, stamen
with the stigma-like appendage (e), female flower with two pistiles (f), normally
developed female flower (g). Cultivated hybrids can be used for the reproduction
of new hybrids from back cross-breeding with the white willow (S. alba L.) and
for the production of F2 hybrids in which it is possibgle to get the effects of transgressive
variation. Using plants from self-fertilization, it is likewise possible to
produce an off-spring of highest heterozygosis, i. e. of remarably abundant growth.
By cloning the plus variants from the individual hybrid combinations, it is possible
to fix the positive effects of cross-breeding.


The phenomenon! of monoecism in willow trees is another proof that the
expression of sexuality does not depend solely on the sex chromosomes but also
on the autosomes and the environment,


Monoecism in willow trees is an atavistic phenomenon!.


LITERATURA


J o v a n o v i ć, B. & A. Tucović , 1962: Redak slučaj jednodomnosti (monoecije)


kod domaće crne topole (Populus nigra L.). Topoia 28:46—50, Beograd.
.lova nov i ć, B. & A. Tucović , 1964: Prva inbriding generacija (Populus uigra


L.) u okolici Kosovske Mitrovice. Topola 42 43:13—20, Beograd.


394
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Jovanović, B. & A. Tučo vic, 1964: Pojava jednodomnosti i hermafroditnih
cvetova kod nekih hibridnih topola. Topola 44:17—22, Beograd.
K r s t i n i ć, A., 1971: Occurence of monoecia and hermaphroditism in hybrid
Willow (Salix matsudana tortuosa x S. alba). FAO, International poplar commission,
7 p, Bucarest.
May, S„ V., 1961: Jedan redak slučaj dvospolnosti topola P. deltoida Marsch.
Topola 19:5—6, Beograd.
McNeilage , M. A., 1991: Sex expression in fruiting male vines of kiwifruit. Sex
Plant Reprod. 4:274—278.
Mosscler, A. & L. Zsuffa, 1989: Sex expresion and sex rations in intra and
interspecific hybrid families of Salix L. Silvae Genetica 38:12—17, Frankfurt


a. M.
N i čo t a, B., 1961: Pojava dvospolnih cvetova kod P. thevestina Dodc, Topola 22/
23:17—18, Beograd.
Samusen , F., 1961: Jedna monoecijska Salix cap´rea, Bot. žurnal 46:867—897,
Moskva.
Sauer , E., 1954: Beobachtung an Zwitterigen Pappeln, Zeitschr. f Forstgenetik
3:89—91.
S e i t z, F., 1952: Zwei neue Funde von Zwitlerigkeit bei der Aspe. Zeitschr. f.
Forstgenetik 1.
S e i t z, F. W., 1953: Über anomale Zwitterblaten eines kloncs der Gattung Populus
Sektion Leuce. Zeitschr. f. Forstgenetik 2.
S e i t z, F. W., 1952 53: Weitere Beobachtungen am zwittrigen Aspen klon von
Dillingon (Donau). Zeitschr. f. Forstgenetik 2.
S e i t z, F. W., 1954: Über den Selbstungs und Kreuzungseifolg bei Verwendung
des Pollens der zwitterigen Granpappel von Dillingen. Zeitschr. f. Forstgenelik
6.


S e i t z, F. W., 1954: Über das Auftreten von Triploiden nach der Selbstung abnormalen
Zwitterblutten einer Graupappelform. Zeitschr. f. Forstgenetik 3.
See men, O., 1908—1910: Salix. In Ascherson und Graebner: Svn. Mitteleur. Fl. 4,


54—350.


Stanley . R. G. & A. Brune , 1972: Physiological problems in relation to Forest
Tree Breeding. Proc. Joint Symposia for For. Tree Breed. SAPRAO Joint
Symposia, Tokyo.


U valid,
& Z. T o m i ć, 1969: Jedan slučaj jednodomnosti ive (Salix caprea L.)
Šumarstvo 1/2:21—26, Beograd.
Vi đakov ić, M. & A. Krstinić, 1985: Genetika i oplemenjivanje šumskog
drveća. Liber, 505 p, Zagreb.
Ž u f a, L., 1963: Novi slučajevi hermafroditizma kod vrsta Populus nigra L., i P.
thevestina Dođe i njihovo značenje. Topola 1/2:21—26, Beograd.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 14     <-- 14 -->        PDF

U NEKOLIKO REDAKA


Genetika običnog bora naslov je knjige koju je na engleskom jeziku izdala
Akademi kiadö (Budapest, 1991). Iz te 290 stranice opsežne knjige M. Ciertycha ,
u kojoj je surađivalo više autora, stoji da je obični bor vrsta s brojnim subspecijesima,
geografskim odlikama, varijetetima, ekotipovima i oblicima genetskog
polimorfizma. Ova je raznolikost posljedica kako geografskih i klimatskih tako
i uvjeta tla i okoliša. U toj činjenici nalazimo i odgovor zašto su neke kulture ovog
bora kvalitetnije strukture, a zašto neke slabije ili s većim učešćem manje kvalitetnih
stabala.


U listu Poljskog šumarskog društva SYLVVAN, br. 1 1992, koji izlazi 135. godinu,


W. Pazdrowsk i saopćava rezultate istraživanja odnosa između težine i otpornosti
na tlak obične borovine. Ta istraživanja izveo je na drvu stabla iz 115-godišnje
sastojine (dobnog razreda 111—120 godina, na bonitetu III TV i obrasta 0,9).
Uzorci su uzeti od dna debla, na 0,00 m visine, do 5,50 m. Dok je specifična težina
uzorka s 0,00m iznosila 488,9 kg/m´1, na 1,30 m iznosila je 468,1 kg/m1 a na 5,50 m
422,3 kg im3. Otpor na tlak iznosio je na 0,00 m 19,8 KPa, na 1,30 m 22,2 KPa a na
5,20 m 20,8 KPa, Podsjetimo se, da udio običnog bora u poljskim šumama iznosi
oko 60» „ i zauzima oko 5 milijuna ha.
Prema rezultatima ispitivanja uspjeha vegetativnog razmnožavanja (reznicama)
crne johe, javora i smreke koje je L. E 1 e r š e k objavio u Gozdarskom vestniku
(br. 0/92), znatno veće primanje je kod stalnog rošenja posađenih reznica nego za-
Ijevanjem. Uspjeh primanja (okorjenjavanja) izražen u postocima za klasični uzgoj
naprama automatskim vlaženjem iznosi za crnu johu 50 : 87, za javor 37 : 65 a za
smreku 54 : 74, a stalno, automatsko vlaženje također je povoljno djelovalo i na razvoj
većeg broja korjenčića. Za listače korišćen je 0,25",, hormon IMK (beta-indol-3
maslena kiselina) a za smreku 1% hormon IOK (beta-indolylocetna kiselina). Također
su ispitivanja pokazala da hormon IMK na smrekove reznice djeluje destimulativno.


O. P.