DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 95     <-- 95 -->        PDF

U budućnosti, točnije od danas, »pred
Hrvatskoj je velik posao. To je obnova
i rekonstrukcija uništenih i oštećenih i
drvnoindustrijskih objekata s proširenjem
šuma te povećanjem šumske proizvodnje
«. Bez sumnje »da nam u tome
može pomoći i novi Savjet za poljoprivredu
i šumarstvo Hrvatske akademije
znanosti i umjetnosti«, kako autor zaključuje
ovaj članak.


O.
Piškorić
GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE
Vol. 27
Zagreb, 1991.


Dvadesetsedma knjiga Glasnika za
šumske pokuse izašla je u travnju 1992.
godine, dakle praktički bez zakašnjenja i
sadrži:


Vukelić , J.: šumske zajednice i
staništa hrasta kitnjaka (Quercus petraea
Liebl.) u gorju sjeverozapadne Hrvatske
(1—82),


S e 1 e t k o v i ć, Z.: Utjecaj industrijskih
polutanata na običnu bukvu (Fagus
silvatica L.) u šumskim ekosistemima slavonskog
gorja (83—196),


Bertović , S.: Glavna obilježja visokogorskog
bioklimata u okolišu klimatološke
postaje i NPŠ-a Zalesina (Gorski
kotar — Hrvatska) (197—225) i


Stojković, M.: Varijabilnost i nasljednost
listanja hrasta lužnjaka (Quercus
robur L.) (227—259).


Teme J. Vukelića i Z. Seletkovića su
doktorske dizertacije a M. Stojkovića magistarski
rad.


1.
Područje na kojem je J. Vukelić
istraživao šumske zajednice »gorja sjeverozapadne
Hrvatske« obuhvaća Medvednicu
(Zagrebačku goru), Ivančicu i Kalnik
s pribrežjem. Površina tog područja
je približno 190.000 ha s oko 60.000 ha šume
i šumskog zemljišta ili 32<)/o. Ukupna


površina državnih šuma iznosi 31.739 ha.
Drvna masa 30.839 ha obraslih šumom iznosi
6.984.386 nv> od čega 1.309.095 m:; ili
18,7" o otpada na hrast kitnjak.


Hrast kitnjak nalazi se u asocijacijama:šuma hrasta kitnjaka i pitomog kestena
(Querco-Castaneetum sative Horv.
1938),

acidofilna šuma hrasta kitnjaka s runjikom
(Hieracio mcemosi — Quercetum
petraeae (Vukelić 1990) em,

ilirske šume hrasta kitnjaka i običnog
graba (Epimedium — Carpinetum betuli
(Horv. 1938) (Bohr. 1936),

šuma hrasta kitnjaka, običnog graba
i bukve (Festuco drymeiae — Carpinetum
betuli Vukelić (1990) em., i

termofilna šuma hiasta kitnjaka i crnog
graba, varijanta s vlasuljom (Lathyre
— Quercetum petraeae Horv.
(1938) 1958 var. Festuca drymeia).
U svim asocijacijama prisutan je i pitomi
kesten (Caslanea sativa Mili.).


Cilj istraživanja I. Vukelića nije bio
samo utvrditi lloristički sastav pojedine
šumske zajednice nego i njezino gospodarsko
značenje i mjere uzgajanja. Zaključci
su:


Zapravo ne treba ni naglašavati, ugroženost
pitomog kestena i u zajednici šume
hrasta kitnjaka i pitomog kestena.
Međutim i »i druga glavna vrsta te zajednice
— hrast lužnjak u posljednje vrijeme
pokazuje znakove ozbiljnog sušenja«
koje je doduše manje nego sušenje pitomog
kestena »ali je dovelo do daljnje nestabilnosti
tih sastojina«. Poremećenost
biološke ravnoteže u toj fitocenozi je tolika,
da »je praktički nemoguće sačuvati
njenu prirodnu strukturu i osigurati joj
opstanak«.


Acidofilna šuma hrasta kitnjaka i runjike
obrašćuje vrlo izložene i strme terene
ili terene na kojima je nastojanje
erozije najopasnije, dakle od posebnog je
zaštitnog značenja. Sastojina ima i na


477