DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 97     <-- 97 -->        PDF

ju nego i na drugim područjima, jer je
to, doduše netitulirano, stvarno postdiplomski
studij.


3.
Inicijativa S. B e r t o v i ć a, tada u
Institutu za šumarska i lovna istraživanja
NR Hrvatske, za osnivanje silvometeoroloških
stanica tj, stanica koje će prvenstveno
služiti šumskom gospodarstvu
naišla je na plodno tlo. Ideja je prihvaćena
ne samo u Institutu i u Šumarskom
fakultetu nego i u šumskim gospodarstvima.
Prihvaćanje ideje o osnivanju takvih
stanica na području Hrvatske od šumskih
gospodarstava je posebno značajna
po tome, što su one mogle, tada već ustanove
sa samostalnim financiranjem, osigurati
potrebna materijalna sredstva za
uređenje stanica. Jedna od tih je i ona
u Nastavno-pokusnom šumskom objektu
(NPŠO), dakle Šumarskog fakulteta, u Zalesini.
U ovom članku autor je prikazao
podatke meteoroloških mjerenja i opažanja
za trideset godišta, (uključivo) 1952—
1981. zaključujući, da je »klimatološka
postaja Zalesina po svojem položaju i
podacima dugogodišnjeg niza meteoroloških
mjerenja i motrenja jedna od najreprezentativnijih
postaja u visokogorskom
(altimontanom) orografskom pojasu
i njegovom primorskom bioklimatu, koji
obilježava klimatozonska bukovo-jelova
šuma Calamintho-Abieti-Fagetum (Horv.
1938) Bohr. 1963.« I konačno, »ove će se
godine moći ubrojiti i među postaje sa
standardnim normalnim vrijednostima klimatoloških
podataka (1961—1990), kako to
predlaže Svjetska meteorološka organizacija.
«


4.
Poticaj za utvrđivanje »varijabilnosti
i listanja hrasta lužnjaka« M. Stojko vić
dobio je na području svog redovnog
rada u Šumariji Velika Gorica, točnije u
šumi Turopoljski lug. Kako je Turopolje
sve do skoro kraja XVIII. stoljeća bio
corpus separatum (posebno tijelo) unu


tar tadanje Kraljevine Hrvatske, Slavonije
i Dalmacije, jer je do tada Plemenita
općina imala samoupravnu vlast, pa i
sudsku, s naslova svojedobne plemenske
zajednice po rođenju a kasnije dojelom
plemstva sa strane kraljeva, tako se i
hrastovi u šumi Turopoljski lug razlikuju
od hrastova, u oba slučaja lužnjaka,
u ostalim šumama. Naime, u Turopoljskom
lugu udjel kasnolistajućih stabala
je toliki, da je autora ponukao na »utvrđivanje
varijabilnosti i nasljednosti listanja
hrasta lužnjaka (Quercus robur L.).«
Na osnovu četverogodišnjih praćenja početaka
i tijeka listanja kroz četiri godine
i listanja biljaka iz posađenog sjemena
(sve u vremenu od 1965. do 1970. godine)
utvrdio:


— širina varijabilnosti početka otvaranja
lisnih pupova hrasta lužnjaka u populaciji
Turopoljski lug iznosi 54 dana i
ono traje od 26. ožujka do 17. svibnja;
— početak otvaranja pupova je kontinuirana
varijabilnost a tek u pojedinim
predjelima diskontinuirana;
— duljina listanja pojedinog fenotipa
iznosi devet dana i raspoređena je kao
vrlo ranog listanja od 15. do 24. III, ranolisnog
od 25. III. do 2. IV, normalno
rani od 3. do 11. IV, intermedi jalni od
12. do 20. IV, normalan kasni od 21. do
29. IV, kasnolistajući od 30. IV. do 8. V,
i s najkasnijim listanjem od 9. do 17. V.
Posljedice velikog vremenskog razmaka u
listanju i cvatnji ranolistajućih i kasnolistajućih
jedinki je da između njih nema
križanja.
Zabilježimo ovom prilikom da je već
više godina glavni urednik Glasnika za
šumske pokuse prof. dr. Đuro Rauš ,
urednik za šumarstvo prof. dr. Branimir
Prpić , urednik za drvnu industriju prof,
dr. Stanko B a đ u n a tehnički urednik
prof. dr. Želimir B o r z a n.


Oskar Piškorić


479