DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 98     <-- 98 -->        PDF

MONOGRAFIJA »GENETICS OF
SCOTS PINE«
(Genetika običnog bora)


U izdanju Akademiai Kiadö (izdavačke
kuće Mađarske akademije znanosti), zajedno
s Elsevier Science Publishers, Amsterdam,
u okviru serije izdanja Developments
in Plant Genetics and Breeding,
Vol 3 (Trendovi u biljnoj genetici i oplemenjivanju,
Vol. 3) tiskana je 1991. godine
monografija »Genetics of Scots Pine«
(»Genetika običnog bora«). Ovu je vrijednu
knjigu uredio dr. M. G i e r t y c h iz
Instituta za dendrologiju Poljske akademije
znanosti, Körnik, u suradnji s dr. Cs.
Mätyäse m iz Odjela za biljne znanosti
Univerziteta u Sopronu, Mađarska. Knjiga
je tiskana na poticaj IUFRO radne grupe
S2.03.05 za oplemenjivanje običnog bora,
s ciljem da se kompiliraju saznanja o
genetici običnog bora, jedne od najvažnijih
euroazijskih vrsta drveća.


Monografija sadrži 21 poglavlje, autori
kojih su 24 znanstvenika iz 9 zemalja.
Na 280 stranica prikazani su svi aspekti
genetike i oplemenjivanja običnog bora
(Pinus sylvestris L.). Knjiga je opremljena
s 25 slika i 26 tabela, te sadrži slijedeća
poglavlja:


1. Boratvnski, A. (Institute of
Dendrology, Körnik, Poljska): Područje
prirodnog rasprostranjivanja (Range of
natural distribution). Autor opisuje areal
roda Pinus L, horizontalnu i vertikalnu
rasprostranjenost P. sylvestris L. kao i opseg
sađenja toga bora u kulturama. Str.
19—30. Na kraju poglavlja je navedeno 70
citiranih naslova literature.
2. Molotkov, P. I. & I. N. Patlaj
((Ukrainian Forest and Melioration Research
Institute, Kharkov, Ukraina): Sistematski
položaj unutar roda Pinus ;´
unutarvrsna taksonomija (Systematic position
within the genus Pinus and intraspecific
taxonomy). Osim navedenoga u
naslovu govori se o uzrocima varijabilnosti
te o teškoćama pri unutarvrsnoj sis480


tematici i taksonomiji. Str. 31—40. Navedena
su 43 citirana naslova.


3. Borzan , Ž. (Forestry Faculty, Department
of Forest Genetics and Dendrology,
Zagreb, Republika Hrvatska): Kariotip
i citogenetika (Karyotypes and cytogenetics).
U ovom su poglavlju prikazane
metode i rezultati različitih citoloških istraživanja
običnog bora. Rezultati su prikazani
numerički i grafički. Str. 41—58, s
57 citiranih naslova literature.
4. K o s k i, V. (Department of Forest
Genetics, The Finnish Forest Research
Institute, Vantaa, Finska): Generativno
razmnožavanje i genetički procesi u prirodi
(Generative reproduction and genetic
processes in nature). Obični se bor u
prirodi razmnožava isključivo generativno.
Prikazan je kratak pregled reproduktivnog
ciklusa, zatim se govori o ekologiji
cvatnje, učešću stranooplodnje i genetskoj
strukturi sastojina. Str. 59—72, s 48
citiranih naslova literature.
5. Prus-Glovvacki, W. (UAM Department
of Genetics, Poznan, Poljska):
Biokemijski polimorfizam (Biochemical
polymorphism). Autor detaljno prikazuje
izoencimatska i imunološka istraživanja
običnog bora, i radove na identifikaciji
monoterpena, koji se koriste kao markeri
u genetičkim istraživanjima. Str. 73—86.
Citiranih naslova literature je 85,
6. G i e r t y c h, M. (Institute of Dendrology,
Körnik, Poljska): Varijabilnost
provenijencija u rastu i fenologiji (Provenance
variation in growth and phenology).
Opisuju se međunarodni pokusi provenijencija
i prikazuju rezultati rasta i
fenološke karakteristike pojedinih provenijencija
običnog bora. Str. 87—101, s 65
citiranih naslova.
7. Hattemer, H. H. (Abteilung
Forstliche Biometrie, Göttingen, Njemačka):
Strategije oplemenjivanja za proizvodnju
drva (Breeding strategies for timber
production). Pored povijesnog aspekta
rada na oplemenjivanju, autor iznosi diskusije
o genetskoj osnovi ove vrste za rad
na oplemenjivanju s ciljem povećanja pro


ŠUMARSKI LIST 9-10/1992 str. 99     <-- 99 -->        PDF

izvodnje drva, korelativnim fenotipskim
karakteristikama, potrebi za konzerviranjem
genetske varijabilnosti, mogućim
posljedicama rada na oplemenjivanju i
načinu provođenja strategije oplemenjivanja.
Str. 103—112. Citirano je 36 naslova
literature.


8. van Haverbeke, D. F. (USDA
Department of Agriculture, Rocky Mountain
Forest and Range Experimental Station,
University of Nebraska, Lincoln,
SAD) & H. D. Gerhold (School of Forest
Resources, The Pennsylvania State University,
University Park, SAD): Strategije
oplemenjivanja za Božična drvca (Breeding
strategies for Christmas trees). Str.
113—116. Navedeno je 10 citiranih naslova
literature.
9., Pihelgas, E. (Eesti Pollumajanduse
Akadeemia, Tartu, Estonia): Sjemenske
saslojine i plus stabla (Seed
stands and plus trees). 117—123, s 27 citiranih
naslova literature.


10. M ä t y ä s, Cs. (Forestry Faculty,
Department of Plant Sciences, Sopron,
Mađarska): Sjemenske plantaže (Seed orchards).
Autor iznosi da su među mnogim
vrstama drveća upravo kod običnog bora
sjemenke plantaže, po koncepciji Syracha
Larsena, pokazale svoju svrhovitost.
Diskutira o cvatnji i plodonošenju, o osnivanju
plantaža, njihovom održavanju,
zaštiti i iskorišćivanju. Str. 125—145. Citirano
je 67 naslova literature.
11. Müller- Stare k, G. (Abteilung
Forstgenetik und Forstpflanzenzüchtung,
Göttingen, Njemačka): Genetički procesi
u sjemenskim plantažama (Genetic processes
in seed orchards). U ovom poglavlju
se iznose gledišta o opravdanosti postojanja
klonskih sjemenskih plantaža, te
o faktorima koji u ovakvim smanjenim
populacijama djeluju na reproduktivne
procese. Str. 147—162. Citirano je 54 naslova
literature.
12. Monteuuis, O. (AFOCEL, Domame
de l´Etancon Nangis, Francuska) &
C. Barneoud (AFOCEL, Direction des
Recherches, Lyon, Francuska): Vegetativno
razmnožavanja (Vegetative propagation).
Prikazuje se vegetativno razmnožavanje
cijepljenjem, oživljavanje reznica i
razmnožavanje u in vitro uvjetima. Str.
163—172, s 34 citirana naslova.


13. C h a 1 u p k a, W. (Institute of Dendrology,
Komik, Poljska): Reguliranje
cvatnje u sjemenskim plantažama (Regulation
of flowering in seed orchards). Prikazana
su iskustva u pogledu generativnog
razvoja cijepljenih biljaka običnog
bora i radovi na stimulaciji cvatnje. Str.
173—182. Citiranih je naslova literature
55.
14. Ko sin ski, G. (Institute of Dendrology,
Körnik, Poljska): Hibridizacija
(Hybridization). Autor poglavlja prikazuje
radove u kojima su opisani različiti hibridi
običnog bora i drugih vrsta borova
dobiveni prirodnim putem ili kontroliranom
hibridizacijom. Prikazuje i radove
na samooplodnji. Str. 183—189, s 55 citiranih
naslova literature.
15. Lindgren, D. (SLU Department
of Forest Genetics, Umeä, Švedska): Testiranje
potomstva (Progeny testing). O
testiranju potomstva se u ovom poglavlju
diskutira s gledišta formiranja populacije
potomaka sa strukturom familije, statističkog
vrednovanja takvog potomstva, genetičke
interpretacije rezultata analize potomstva,
u cilju donošenja odluka za rad
na daljnjem oplemenjivanju. Str. 191—
203, s 39 citirana naslova literature.
16. Stephan, B. R. (Institut für
Forstgenetik und Forstpflanzenzüchtung,
Grosshansdorf, Njemačka): Nasljeđivanje
otpornosti na biotičke faktore (Inheritance
of resistance to biotic factors). Prikazani
su rezultati istraživanja otpornosti
običnog bora na različite bolesti i štetnike
koji ovu vrstu napadaju .dosadašnja
saznanja o mehanizmima otpornosti, načinu
nasljeđivanja i mogućem povećanju
otpornosti provođenjem oplemenjivanja.
Str. 205—217. Navedeno je 82 citirana naslova.
17. O 1 e k s y n, J. (Institute of Dendrology,
Körnik, Poljska): Nasljeđivanje ot