DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1993 str. 58     <-- 58 -->        PDF

telja i vrlo je nezahvalno praviti nekakve prognoze. Bitno je međutim, da
će razvoj bezuvjetno krenuti tim putem, posebice ako se država počne ba


„. onim zašto postoji: da stvara pogodnu poslovnu klimu za privredno
djelovanje subjekata na tržištu, koji jedini mogu i smiju donositi poslovne
odluke.


1. CILJEVI RAZVOJA MJEŠOVITOG POLJOPRIVREDNO-ŠUMARSKOG
MALOG SELSKOG POSJEDA
— THE AIMS IN DEVELOPMENT OF MIXED
AGROFORESTRY FARMING


Sadašnje stanje malog privatnog šumoposjeda pokazuje zabrinjujuću
ravnodušnost prema gotovo bezgraničnim potencijalima koje privatan mali
šumoposjed, u njegovim današnjim prostorima ima i može ostvarivati.


Ako su točni navodi nesigurnih izvora da privatan šumoposjed u Hrvatskoj
raspolaže:


Tip privatnih Površina Drvna pričuva
šuma 1000 ha 1000 itf
Type of private Area Growing stock
forests in 1000 ha in 1000 cu. m.


Visoke šume 167,2 11038,6
Panjače 242,2 8 603,3
Šikara 20,3 137,9
Makija 59,6 568,0
Šibljak 3,2 15,3


Ukupn o
492,5 21 163,1


Godišnji prirast tih privatnih šuma procjenjuje se na ciglih 963.725 rn´
bruto, što znači na oko 1,95 m´Vha, što nam se čini daleko previsoko, jer
prosječna drvna pričuva od oko 43 m´Vha teško da prirašćuje 5°o.


Kakvoća privatnih šuma sigurno je uvjetovana staništem na kojem one
rastu, a koje je većim dijelom inferiorno. Na 0,5 milijuna ha predstavlja,
čak ako bi se radilo o najlošijem staništu ogroman biološki i ekološki potencijal
koji mora pod svaku cijenu biti iskorišten. Podržavljenje privatnog
šumoposjeda bio bi kontraproduktivan, čak ako bi država i imala mogućnosti
da izvrši konverziju tih šuma u visoke, visokoproizvodne prirodne šume,
koje bi odgovarale konkretnim staništima. Pokazalo se naime pogodnim
da valja pod svaku cijenu podsticati privatnu inicijativu u podizanju i gospodarenju
šumama na manjim šumskim površinama, posebno ako takvo
gospodarenje omogućuje bolje izglede rentabiliteta privatnom poljoprivredno-
šumarskom seljačkom posjedu.


Prema naprijed iznijetom, ciljem razvijanja malog šumoposjeda u okvirima
složenog poljoprivredno-šumarskog gospodarstva bio bi formulacijakonsistentne podsticajne politike ka stvaranju okrupnjelih individualnih poljoprivrednih
posjeda, posebno kombiniranih sa šumoposjedom.


I opet moramo ustvrditi da nam u tom pogledu nedostaju iskustva, s
obzirom da u našim krajevima nikada nije postojala suvisla podsticajna šu


56