DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1993 str. 18     <-- 18 -->        PDF

faunističkih, ekoloških i zoogeografskih karakteristika trenutno u središtu
interesa mnogih entomologa u Europi. Prema broju opisanih vrsta (oko
20 000) ovo je najbrojnija porodica leptira. Harti g & Heinick e (1975)
navode za područje Europe 1104 vrste. Taj broj je danas sigurno veći jer
je u posljednjih petnaestak godina u Europi opisano na desetke novih ili do
tada neregistriranih vrsta. Za područje Hrvatske registrirano je do sada više
od 500 vrsta sovica.


Prve podatke o faunističkim istraživanjima leptira Gorskog kotara nalazimo
kod Mann a (1867), a odnose se na područje Ogulina i Kleka. Potkraj
stoljeća djelomično to područje obrađuje Abafi-Aigne r et al.
(1896). U prvoj polovici dvadesetog stoljeća jedino nadšumar Gjuro Koč a
(1900, 1901, 1925, 1925 a) sistematski istražuje faunu leptira kontinentalnog
dijela Hrvatske. U tim radovima nalazimo i podatke koji se odnose na Gorski
kotar. Nakon njega sistematska aktivnost entomologa prestaje na ovim
prostorima. Daljnje aktivnosti na upoznavanju faune leptira toga područja
započinju krajem sedamdesetih godina israživanjima Mladino v (1977,
1978, 1983, 1986) iKovačević & Franjević-Oštrc (1978), a nastavljaju
se radovima Kučinića (1992) i Kučinića et al. (1993). Posebno
mnogo faunističkih podataka nalazimo u radovima Mladino v (1977, 1978,
1983) koja sistematski istražuje leptire gornjeg toka rijeke Kupe.


Gorski kotar je ravan, smještena u središnjo-planinskom dijelu Hrvatske
(si. 1), između njenog nizinsko-kontinentalnog i primorskog dijela. Široka
je oko 35 kilometara sa prosječnom nadmorskom visinom od 800 metara.
Klima je planinska sa značajnim utjecajem mediteranske i kontinentalne
klime. Karakteriziraju je obilne padaline uzrokovane vlažnim zrakom
koji strujom vjetrova dolazi s Jadrana. Najveće površine Gorskog kotara
su pod šumama jele i bukve (Abieti-Fagetum) i jele i rebače (Blechno-Abietetum).
Od livadnih zajednica dominiraju: asocijacija ovsika i trpuca (Bromo-
Plantaginetum), livada trave tvrdače (Naradetum) i zajednica rosulje
(Agrostiđetum).


2. METODA RADA
Kao izvor podataka koristili smo literaturu koja obrađuje faunu sovica
našeg područja i entomološke zbirke Hrvatskog prirodoslovnog muzeja.


Kod determinacije materijala služili smo se standardnom literaturom:
Spuler (1910), Seitz (1914), Forster & Wohlfahrt (1971), Berio
(1985), Skinne r (1986). Za nekoliko vrsta zbog postavljanja točnog taksonomskog
statusa izradili smo trajne preparate genitalnih organa. Analiza
morfoloških karakteristika genitalnih preparata rađena je prema djelima:
Forster-Wohlfahrt (1971) i Berio (1985).


Sistematski prikaz i zoogeografska analiza dani su prema Dufay u
(1976). Za nekoliko vrsta koje Dufa y ne spominje, zoogeografski podaci
prikazani su prema Hruby u (1964).


Zbog upotrebe ovih podataka u faunističkom kartiranju za sve lokalitete
dane su i UTM-oznake. U našem radu spominju se sljedeći lokaliteti sa pripadajućim
UTM-koordinatama: Bektež YL23, Dubrovnik BN62, Fužine VL71,